Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.567

Rīgā 2004.gada 29.jūnijā (prot. Nr.39 23.§)
Iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošanas un saskaņošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sagatavo un saskaņo šādu iekšējo normatīvo aktu projektus:

1.1. Ministru kabineta locekļa instrukciju un ieteikumu projektus;

1.2. tiešās pārvaldes iestādes vadītāja instrukciju un ieteikumu projektus;

1.3. atvasinātas publiskās personas orgāna, iestādes un amatpersonas instrukciju un ieteikumu projektus.

2. Ja saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu vai citu ārējo normatīvo aktu iekšējā normatīvā akta projekts (turpmāk — projekts) jāsaskaņo ar augstāku iestādi vai Ministru kabineta locekli (turpmāk — augstāka iestāde) un Tieslietu ministriju, to vispirms saskaņo ar augstāku iestādi un pēc tam — ar Tieslietu ministriju.

II. Projekta noformēšana un nosūtīšana saskaņošanai

3. Izstrādājot projektu, ievēro:

3.1. juridiskās tehnikas prasības;

3.2. dokumentu noformēšanas prasības, arī Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija instrukcijā Nr.3 “Ministru kabineta kārtības rullī noteikto dokumentu elektroniskās aprites kārtība” noteiktās dokumentu noformēšanas prasības;

3.3. latviešu valodas pareizrakstības un stila prasības.

4. Ja projekts saistīts ar Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu, projektā ietver informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām.

5. Projektam pievieno paskaidrojuma rakstu, kurā:

5.1. pamato projekta nepieciešamību;

5.2. norāda citu būtisku informāciju.

6. Nosūtot projektu saskaņošanai augstākai iestādei vai Tieslietu ministrijai, tam pievieno pavadvēstuli, kurā norāda par projektu atbildīgo amatpersonu, tās tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi. Pavadvēstulē Tieslietu ministrijai norāda, ar kādu augstāku iestādi un kurā datumā projekts saskaņots.

7. Ja projekta saskaņošana ir steidzama, pavadvēstulē norāda vēlamo datumu, līdz kuram tas jāsaskaņo. Saskaņošanas laiks nedrīkst būt īsāks par trim darbdienām.

8. Projektu augstākai iestādei vai Tieslietu ministrijai nosūta papīra formā, kā arī elektroniski uz augstākas iestādes elektroniskā pasta oficiālo adresi vai Tieslietu ministrijas elektroniskā pasta adresi kanceleja@tm.gov.lv.

9. Ja saskaņošanai tiek nosūtīts projekts par grozījumiem iekšējā normatīvajā aktā, tam pievieno attiecīgo iekšējo normatīvo aktu. Iekšējo normatīvo aktu, kurā paredzēts izdarīt grozījumus, var nepievienot, ja tas publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un projekta ievaddaļā norādīta publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

III. Projekta izvērtēšana augstākā iestādē un Tieslietu ministrijā

10. Augstāka iestāde izvērtē, vai projekts:

10.1. izstrādāts, ievērojot iestādes kompetenci;

10.2. atbilst iekšējiem normatīvajiem aktiem, ko izdevusi augstāka iestāde;

10.3. ir lietderīgs, ja iestāde atrodas augstākas iestādes pakļautībā;

10.4. atbilst šo noteikumu 3. un 11.punktā noteiktajām prasībām.

11. Tieslietu ministrija izvērtē, vai projekts:

11.1. atbilst Latvijas Republikas Satversmei, likumiem un citiem ārējiem normatīvajiem aktiem;

11.2. atbilst vispārējiem tiesību principiem, arī valsts pārvaldes principiem un administratīvā procesa principiem;

11.3. atbilst Eiropas Savienības tiesībām un Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām;

11.4. atbilst ārējā normatīvajā aktā ietvertā pilnvarojuma saturam un apjomam, ja iekšējais normatīvais akts izdots uz ārējā normatīvā akta pamata;

11.5. neietver normas, kuras ierobežo privātpersonu tiesības un tāpēc iekļaujamas tikai ārējos normatīvajos aktos.

12. Tieslietu ministrija nevērtē projekta atbilstību šo noteikumu 3.punktā noteiktajām prasībām. Ja projekts acīmredzami neatbilst šīm prasībām, Tieslietu ministrija projektu var nesaskaņot.

13. Augstāka iestāde un Tieslietu ministrija izvērtē projektu divu nedēļu laikā.

14. Noteikumu 7.punktā minētajā gadījumā augstāka iestāde un Tieslietu ministrija projektu izvērtē pavadvēstulē norādītajā termiņā. Ja augstāka iestāde un Tieslietu ministrija darba apjoma dēļ nevar izvērtēt projektu pavadvēstulē norādītajā termiņā, tā nekavējoties informē par to projekta sagatavotāju, norādot iespējamo izpildes termiņu.

IV. Saskaņošana un atzinuma sniegšana

15. Augstāka iestāde pēc projekta izvērtēšanas:

15.1. saskaņo projektu un izsaka priekšlikumus, ja tādi ir;

15.2. nesaskaņo projektu, norādot, ka tas neatbilst šo noteikumu 10.punktā minētajām prasībām. Minēto lēmumu pamato.

16. Ja augstāka iestāde saskaņo projektu (15.1.apakšpunkts), tā šo noteikumu 7. vai 13.punktā minētajā termiņā iestādei nosūta atzinumu (papīra formā un elektroniski), kurā norādīts, ka projekts saskaņots, kā arī norādīti priekšlikumi, ja tādi ir. Atkārtota saskaņošana ar augstāku iestādi ir nepieciešama, ja Tieslietu ministrija, izvērtējot projektu, konstatē šo noteikumu 18.4.apakšpunktā minēto nosacījumu.

17. Ja augstāka iestāde nesaskaņo projektu (15.2.apakšpunkts), tā šo noteikumu 7. vai 13.punktā minētajā termiņā iestādei nosūta atzinumu (papīra formā un elektroniski), kurā norādīts, ka projekts nav saskaņots, kā arī šī lēmuma pamatojums. Šajā gadījumā iestāde projektu pārstrādā un nosūta to atkārtotai saskaņošanai vai lemj par tā izdošanas nepieciešamību.

18. Tieslietu ministrija pēc projekta izvērtēšanas:

18.1. saskaņo projektu bez iebildumiem un priekšlikumiem;

18.2. saskaņo projektu un izsaka priekšlikumus;

18.3. saskaņo projektu ar iebildumiem;

18.4. nesaskaņo projektu, ja tas ir prettiesisks.

19. Ja projekts tiek saskaņots bez iebildumiem (18.1. un 18.2.apakšpunkts), Tieslietu ministrija šo noteikumu 7. vai 13.punktā minētajā termiņā iestādei nosūta atzinumu (papīra formā un elektroniski), kurā norādīts, ka projekts saskaņots bez iebildumiem, kā arī norādīti priekšlikumi, ja tādi ir.

20. Ja Tieslietu ministrija saskaņo projektu ar iebildumiem vai nesaskaņo projektu (18.3. un 18.4.apakšpunkts), tā šo noteikumu 7. vai 13.punktā minētajā termiņā iestādei nosūta atzinumu (papīra formā un elektroniski), kurā norādīts, ka projekts saskaņots ar iebildumiem vai nav saskaņots, kā arī šī lēmuma pamatojums.

21. Ja iestāde piekrīt priekšlikumiem, tā ņem tos vērā.

22. Ja Tieslietu ministrija saskaņojusi projektu ar iebildumiem, iestāde izvērtē iebildumus, precizē projektu un nosūta precizēto projektu Tieslietu ministrijai atkārtotai saskaņošanai, tekstā izceļot precizētās vietas. Atkārtoto saskaņošanu veic šo noteikumu 7. vai 13.punktā minētajā termiņā.

23. Ja Tieslietu ministrija nesaskaņo projektu, norādot atzinumā, ka tas ir prettiesisks, iestāde to pārstrādā vai lemj par tā izdošanas nepieciešamību.

24. Tieslietu ministrija vai augstāka iestāde var aicināt otras iestādes atbildīgo amatpersonu uz sanāksmi, nosūtot informāciju uz iestādes un atbildīgās amatpersonas oficiālo elektroniskā pasta adresi vismaz trīs darbdienas pirms sanāksmes.

25. Ja sanāksmē tiek panākta vienošanās, ka Tieslietu ministrija neuztur savus iebildumus, tā triju darbdienu laikā nosūta atbildīgajai amatpersonai informāciju (papīra formā un elektroniski), kurā norādīts, ka projekts saskaņots bez iebildumiem.

26. Ja sanāksmē tiek panākta vienošanās, ka iestāde ņems vērā Tieslietu ministrijas iebildumus, tā rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu.

V. Norāde uz iekšējā normatīvā akta saskaņošanu

27. Pēc šo noteikumu 16.punktā minētā atzinuma saņemšanas pa elektronisko pastu iestāde projektā ietver norādi par tā saskaņošanu ar augstāku iestādi, norādot augstāko iestādi un atzinuma saņemšanas datumu: “Saskaņots ar __________________ 200_.gada ___.__________”.

28. Pēc šo noteikumu 19.punktā minētā atzinuma vai 25.punktā minētās informācijas saņemšanas pa elektronisko pastu iestāde projektā ietver norādi par tā saskaņošanu ar Tieslietu ministriju, norādot atzinuma vai informācijas saņemšanas datumu: “Saskaņots ar Tieslietu ministriju 200_.gada ___.__________”.

29. Ja Tieslietu ministrija nav sniegusi atbildi Valsts pārvaldes iekārtas likuma 77.pantā noteiktajā termiņā, iestāde iekšējā normatīvajā aktā ietver norādi, ka projekts uzskatāms par saskaņotu, norādot datumu, ar kuru projekts uzskatāms par saskaņotu: “Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 77.panta pirmo daļu uzskatāms par saskaņotu ar Tieslietu ministriju 200_.gada ___.__________”.

Ministru prezidenta vietā — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Tieslietu ministra vietā — ārlietu ministrs R.Pīks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošanas un saskaņošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 567Pieņemts: 29.06.2004.Stājas spēkā: 10.07.2004.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 09.07.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
90921
10.07.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)