Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 28. aprīļa noteikumus Nr. 304 "Noteikumi par kārtību, kādā nacionālos ekspertus norīko darbā Eiropas Savienības institūcijās".
Ministru kabineta noteikumi Nr.580

Rīgā 2004.gada 6.jūlijā (prot. Nr.41 3.§)
Kārtība, kādā nacionālos ekspertus norīko darbā Eiropas Savienības institūcijās
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts institūciju darbiniekus (ierēdņus), profesionālā dienesta karavīrus un citas fiziskās personas (turpmāk — nacionālie eksperti) norīko darbā Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā, Eiropas Komisijā, Eiropas Kopienu Tiesā, Eiropas Parlamentā un citās institūcijās (turpmāk — Eiropas Savienības institūcijas) saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem.

2. Nacionālie eksperti laikposmā, kad viņi ir norīkoti darbā Eiropas Savienības institūcijās, lēmumu pieņemšanā ir neatkarīgi no darba devēja Latvijā un rīkojas tikai Eiropas Savienības institūciju interesēs, ja Eiropas Savienības tiesību akti neparedz citādi.

3. Nacionālajam ekspertam atgriežoties no darba Eiropas Savienības institūcijās pēc noteiktā termiņa beigām vai citu iemeslu dēļ, darba devējs Latvijā nodrošina viņam tiesības ieņemt iepriekšējo vai līdzvērtīgu amatu.

4. Ārlietu ministrija ir atbildīga par tās informācijas apriti un koordināciju, kas saistīta ar nacionālā eksperta norīkošanu darbā un atsaukšanu no darba Eiropas Savienības institūcijās.

(Grozīts ar MK 10.05.2005. noteikumiem Nr.317)

5. Darba devējs Latvijā saglabā nacionālā eksperta mēneša darba algu (mēnešalgu) un veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas laikposmā, kad nacionālais eksperts strādā Eiropas Savienības institūcijā, ja Eiropas Savienības tiesību akti neparedz citādi.

6. Līdzekļus šo noteikumu 5.punktā minētajam atalgojumam un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredz no attiecīgajam darba devējam Latvijā iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem. Ja finansējumu nav iespējams nodrošināt no darba devējam iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem, lēmumu par nepieciešamā finansējuma apjomu un avotiem pieņem Ministru kabinets.

II. Norīkošana darbā

7. Ārlietu ministrija saņem no Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vai citām institūcijām informāciju, kas saistīta ar nacionālo ekspertu norīkošanu darbā Eiropas Savienības institūcijās, kā arī izveido, uztur un aktualizē attiecīgo datu bāzi.

(Grozīts ar MK 10.05.2005. noteikumiem Nr.317)

8. Saņemot šo noteikumu 7.punktā minēto informāciju, Ārlietu ministrija to nekavējoties nosūta institūcijai, kas atbilstoši institūcijas nolikumam un Ministru kabineta 2003.gada 11.jūnija rīkojumā Nr.385 "Par ministriju un citu valsts iestāžu kompetenci Eiropas Savienības jautājumos" noteiktajam kompetenču sadalījumam ir atbildīga par konkrēto jautājumu (turpmāk — atbildīgā institūcija), kā arī šajā rīkojumā norādītajām līdzatbildīgajām institūcijām.

(Grozīts ar MK 10.05.2005. noteikumiem Nr.317)

9. Pēc attiecīgās informācijas saņemšanas atbildīgā institūcija izveido pretendentu vērtēšanas komisiju (turpmāk — komisija), kuras sastāvā iekļauti atbildīgās institūcijas, Ārlietu ministrijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un citu institūciju vai organizāciju pārstāvji, kas ir kompetenti izvērtēt pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām. Konkursa komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgās institūcijas pārstāvis.

(Grozīts ar MK 10.05.2005. noteikumiem Nr.317)

10. Atbildīgā institūcija ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7.punktā minētās informācijas saņemšanas no Ārlietu ministrijas izsludina atklātu pretendentu konkursu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 10.05.2005. noteikumiem Nr.317)

11. Izsludinot pretendentu konkursu, tiek noteiktas personas, kas var piedalīties konkursā, attiecīgā darba veikšanai nepieciešamā kvalifikācija, pieteikšanās kārtība un termiņš, kas nedrīkst būt ilgāks par desmit dienām pēc konkursa izsludināšanas. Personas, kuras var pretendēt uz darbu Eiropas Savienības institūcijās, nosaka attiecīgie Eiropas Savienības tiesību akti. Piesakoties konkursam, pretendents konkursa paziņojumā minētajiem dokumentiem pievieno arī darba devēja Latvijā apliecinājumu (pielikums).

12. Komisija saskaņā ar atbildīgās institūcijas apstiprinātu nolikumu izvērtē pretendentu atbilstību Eiropas Savienības institūcijas noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

13. Karavīru, kurš pretendē uz darbu Eiropas Savienības institūcijā, neizsludinot konkursu, izvērtē aizsardzības ministra izveidota augstākā atestācijas komisija, kas izskata pretendenta atbilstību Eiropas Savienības institūcijas noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

14. Ja Eiropas Savienības institūcija valsts drošības iestādēm paredzētajā darba piedāvājumā noteikusi amatam slepenības statusu, pretendents tiek norīkots darbam Eiropas Savienības institūcijā attiecīgās valsts drošības iestādes noteiktajā kārtībā.

15. Komisijas lēmumu vai augstākās atestācijas komisijas lēmumu par pretendenta atbilstību Eiropas Savienības institūcijas noteiktajām kvalifikācijas prasībām un norīkošanu darbā Eiropas Savienības institūcijā apstiprina atbildīgās institūcijas vadītājs.

16. Ja pretendentu norīkošanai darbā Eiropas Savienības institūcijā izvēlas steidzamības kārtā, pretendentu konkursu var neizsludināt un pretendentu ar rīkojumu (karavīru — ar pavēli) apstiprina atbildīgās institūcijas vadītājs, saskaņojot to ar Ārlietu ministriju. Šajā punktā minēto kārtību piemēro, ja atbildīgajai institūcijai jānorīko nacionālais eksperts darbā Eiropas Savienības institūcijā 14 dienu laikā no šo noteikumu 7.punktā minētās informācijas saņemšanas dienas.

(Grozīts ar MK 10.05.2005. noteikumiem Nr.317)

17. Atbildīgā institūcija šo noteikumu 15.punktā noteiktajā kārtībā apstiprinātu komisijas (augstākās atestācijas komisijas) lēmumu vai šo noteikumu 16.punktā minēto rīkojumu, pretendenta dzīves aprakstu, darba devēja Latvijā apliecinājumu un pieteikumu nosūta Ārlietu ministrijai ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc lēmuma apstiprināšanas vai rīkojuma (pavēles) izdošanas.

(Grozīts ar MK 10.05.2005. noteikumiem Nr.317)

18. Ārlietu ministrija nepieciešamos dokumentus nosūta Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā. Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā tos iesniedz attiecīgajai Eiropas Savienības institūcijai.

(Grozīts ar MK 10.05.2005. noteikumiem Nr.317)

19. Ja Eiropas Savienības institūcija, izvērtējot pretendenta atbilstību noteiktajām kvalifikācijas prasībām un citiem kritērijiem, pieņem lēmumu par viņa atbilstību darbam attiecīgajā Eiropas Savienības institūcijā, atbildīgā institūcija Eiropas Savienības institūcijas noteiktajā kārtībā norīko nacionālo ekspertu darbā attiecīgajā Eiropas Savienības institūcijā.

III. Atsaukšana no darba

20. Nacionālo ekspertu var atsaukt no darba Eiropas Savienības institūcijā, ja attiecīgā institūcija un nacionālais eksperts ir savstarpēji vienojušies un:

20.1. ja tas ir saistīts ar darba devēja Latvijā būtiskām interesēm;

20.2. ja tas ir saistīts ar nacionālā eksperta būtiskām personiskām vai profesionālām interesēm;

20.3. citos gadījumos saskaņā ar Eiropas Savienības institūciju apstiprinātajiem tiesību aktiem.

21. Jautājumu par nacionālā eksperta atsaukšanu izskata komisija vai augstākā atestācijas komisija kārtībā, kādā tika izvērtēta pretendentu atbilstība Eiropas Savienības institūcijas noteiktajām kvalifikācijas prasībām un norīkošanai darbā Eiropas Savienības institūcijā.

Ministru prezidents I.Emsis

Ārlietu ministrs R.Pīks
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 6.jūlija noteikumiem Nr.580
Darba devēja Latvijā apliecinājums

Ar šo _______________________________________________________________________ (darba devēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

apliecina, ka piekrīt darbinieka __________________________________________________
(vārds, uzvārds)

(personas kods ____________-________) dalībai konkursā darbam Eiropas Savienības institūcijā un, ja atlase būs veiksmīga, norīkošanai darbā Eiropas Savienības institūcijā.

Darba devējs apņemas norīkojuma laikā saglabāt darbinieka mēneša darba algu (mēnešalgu) un veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī pēc darbinieka atgriešanās no darba Eiropas Savienības institūcijā nodrošināt viņam tiesības ieņemt iepriekšējo vai līdzvērtīgu amatu (darbu).

Darba devējs ______________________________________________________________
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Datums

Ārlietu ministrs R.Pīks
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 580Pieņemts: 06.07.2004.Stājas spēkā: 10.07.2004.Zaudē spēku: 01.05.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 09.07.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
90919
{"selected":{"value":"14.05.2005","content":"<font class='s-1'>14.05.2005.-30.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.05.2005","iso_value":"2005\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2005.-30.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2004","iso_value":"2004\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2004.-13.05.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.05.2005
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva