Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Eiropas ekonomisko interešu grupu likums

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir noteikt Eiropas ekonomisko interešu grupu tiesisko regulējumu.

2.pants. Eiropas ekonomisko interešu grupu darbības tiesiskais pamats

(1) Eiropas ekonomisko interešu grupu (turpmāk — grupa) dibināšanas tiesiskais pamats ir dibināšanas līgums, un šo grupu reģistrācijai un darbībai tiek piemēroti normatīvie akti, kuri regulē pilnsabiedrību reģistrāciju un darbību, ciktāl Padomes 1985.gada 25.jūlija regulā (EEK) Nr. 2137/85 par Eiropas ekonomisko interešu grupām (turpmāk — regula), šajā likumā un citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

(2) Ja grupa reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī un Latvijā tiek atvērta grupas filiāle, tās reģistrācijai un darbībai tiek piemēroti normatīvie akti, kuri attiecas uz ārvalsts komersanta filiāli.

3.pants. Grupas vadība

(1) Grupu vada un pārstāv grupas vadība, kuras sastāvā ir viens vai vairāki grupas vadītāji. Par grupas vadītāju drīkst būt rīcībspējīga fiziskā persona.

(2) Par grupas vadītāju nedrīkst būt grupas revidents un persona, kurai ar tiesas spriedumu atņemtas tiesības uz attiecīgā veida vai visu veidu komercdarbību.

(3) Grupas vadītājam piemērojama kapitālsabiedrību valdes locekļiem noteiktā atbildība.

4.pants. Reģistrācijas noteikumi

(1) Pamatojoties uz regulas 39.pantu, grupas reģistrāciju veic Uzņēmumu reģistrs, ievērojot normatīvos aktus, kuri regulē komercreģistra vešanas kārtību.

(2) Lai reģistrētu regulas 7. un 10.pantā minētās ziņas, ierakstus Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notārs, pamatojoties uz ieinteresētās personas pieteikumu vai tiesas nolēmumu.

(3) Grupas reģistrēšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā (arī pārceļot grupas juridisko adresi no citas Eiropas Savienības dalībvalsts uz Latviju) iesniedz pieteikumu, kurā norāda šādas minētajā reģistrā par grupu ierakstāmās ziņas:

1) grupas nosaukums;

2) katra grupas biedra vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) un galvenā darbību veikšanas vieta, bet juridiskajai personai — nosaukums (firma), juridiskā forma, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tās vadības atrašanās vieta vai, ja saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskajai personai nav nepieciešama juridiskā adrese, norāda tikai tās vadības atrašanās vietu;

3) grupas juridiskā adrese;

4) grupas izveides mērķis;

5) ja grupa nodibināta uz noteiktu laiku, — laiks, uz kādu tā nodibināta;

6) katra grupas vadītāja vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi, kā arī norāde uz to, vai grupas vadītāji drīkst pārstāvēt grupu katrs atsevišķi vai kopīgi.

(4) Pieteikumam grupas ierakstīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā pievieno šādus dokumentus:

1) regulā noteiktos dokumentus;

2) katra grupas vadītāja rakstveida piekrišanu būt par grupas vadītāju, apliecinot šā likuma 3.panta otrajā daļā noteikto ierobežojumu neesamību;

3) (izslēgts ar 16.03.2017. likumu);

4) (izslēgts ar 16.03.2017. likumu).

(5) Pieteikumā ieraksta izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā par grupas filiāles atvēršanu norāda ziņas, kas ierakstāmas komercreģistrā par komersanta filiāli vai, ja grupa reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, par ārvalsts komersanta filiāli.

(6) Pieteikumā ieraksta izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā par grupas maksātnespējas procesu vai tiesiskās aizsardzības procesu norāda šā likuma 5. panta otrās daļas 9. punkta "a" apakšpunktā minētās ziņas, ja tiek pasludināts maksātnespējas process, iecelts vai atcelts maksātnespējas procesa administrators.

(7) Pieteikumā ieraksta izdarīšanai par izmaiņām Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ierakstos un citās regulas 7. un 10. pantā minētajās ziņās norāda ziņas par izmaiņu būtību un jaunās ziņas, kas par grupu ierakstāmas Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā. Ja izmaiņas veiktas dibināšanas līgumā norādītajās ziņās, pieteikumam pievieno dibināšanas līguma grozījumu tekstu, kā arī pilnu šā līguma tekstu jaunajā redakcijā.

(8) Pieteikumā ieraksta izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā par grupas darbības izbeigšanu norāda šā likuma 5. panta otrās daļas 8. punktā minētās ziņas un kreditoru prasījumu pieteikšanas vietas adresi.

(9) Pieteikumā par grupas izslēgšanu no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra norāda pamatojumu grupas izslēgšanai no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2017.)

5.pants. Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ierakstu saturs un izsludināšana

(1) Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ierakstus izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā ieraksta un saskaņā ar regulas 8.pantu Uzņēmumu reģistrs izsludināšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" nosūta šādas ziņas:

1) regulas 5.pantā minētās ziņas un grozījumus tajās;

2) par fiziskās personas galveno darbību veikšanas vietu;

3) ierakstot ziņas par regulas 7.panta otrās daļas "b" punktā minēto subjektu, norāda reģistrācijas datumu, vietu, numuru, juridisko formu un nosaukumu (firmu);

4) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "c" punktā minētās ziņas, norāda tiesas nosaukumu, sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu atzīt grupu par neesošu;

5) ierakstot regulas 7. panta otrās daļas "d" punktā minētās ziņas, norāda katra grupas vadītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), kā arī norādi uz to, vai grupas vadītāji drīkst pārstāvēt grupu katrs atsevišķi vai kopīgi;

6) ierakstot regulas 7. panta otrās daļas "e" punktā minētās ziņas, ja biedrs ir nodevis savas biedra tiesības vai to daļu citam grupas biedram vai trešajai personai, norāda:

a) šā biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) vai, ja biedrs ir juridiskā persona, — nosaukumu (firmu), juridisko formu, reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un tās vadības atrašanās vietu vai, ja saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskajai personai nav nepieciešama juridiskā adrese, norāda tikai tās vadības atrašanās vietu,

b) cita grupas biedra tiesības vai to daļu saņēmušā grupas biedra vai trešās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) vai, ja biedrs vai trešā persona ir juridiskā persona, — nosaukumu (firmu), juridisko formu, reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un tās vadības atrašanās vietu vai, ja saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskajai personai nav nepieciešama juridiskā adrese, norāda tikai tās vadības atrašanās vietu;

7) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "f" punktā minētās ziņas, norāda biedru lēmuma pieņemšanas datumu un lēmumu izbeigt grupas darbību vai arī tiesas nosaukumu, sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu izbeigt grupas darbību;

8) ierakstot regulas 7. panta otrās daļas "g" punktā minētās ziņas, norāda likvidatora vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi);

9) ierakstot regulas 7. panta otrās daļas "h" punktā minētās ziņas, ja ir ierosināts maksātnespējas process, norāda:

a) tiesas nosaukumu, tiesas sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu par administratora iecelšanu vai atcelšanu, kā arī administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu un darbības vietu,

b) tiesas nosaukumu, tiesas sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu par grupas maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmuma pieņemšanas datumu un lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

10) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "h" punktā minētās ziņas, norāda ziņas par grupas izslēgšanu no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra;

11) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "i" punktā minētās ziņas, norāda priekšlikumu mainīt juridisko adresi un jauno juridisko adresi;

12) ierakstot regulas 7. panta otrās daļas "j" punktā minētās ziņas, norāda:

a) ja biedrs ir fiziskā persona, — tā biedra vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), kurš atbrīvots no saistībām, kas radušās pirms viņa uzņemšanas grupā,

b) ja biedrs ir juridiskā persona, — nosaukumu (firmu), juridisko formu, reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un tās vadības atrašanās vietu vai, ja saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskajai personai nav nepieciešama juridiskā adrese, — tikai tās vadības atrašanās vietu;

13) ieraksta izdarīšanas datumu.

(3) Uzņēmumu reģistra amatpersona regulas 11.pantā minēto informāciju nosūta publicēšanai Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2017.)

6.pants. Valsts nodeva par ierakstu izdarīšanu un ierakstu izsludināšanas izmaksas

(1) Par ierakstu izdarīšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

(2) Ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēru un iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Pārejas noteikumi

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2017.)

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.262 "Noteikumi par Eiropas ekonomisko interešu grupām" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 60.nr.).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2017.)

2. Līdz 2017. gada 31. maijam Uzņēmumu reģistra amatpersona izdara Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā ierakstu par tādu ziņu izslēgšanu no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra, kuras satur informāciju par personas dzīvesvietu, nepieņemot atsevišķu lēmumu un neiesniedzot ierakstu publicēšanai.

(16.03.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2017.)

Informatīva atsauce uz Padomes regulu

Likumā iekļautas atsauces uz Padomes 1985.gada 25.jūlija regulu (EEK) Nr. 2137/85 par Eiropas ekonomisko interešu grupām (publicēta "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" L 199, 31.07.1985.).

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 17.jūnijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2004.gada 7.jūlijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas ekonomisko interešu grupu likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.06.2004.Stājas spēkā: 21.07.2004.Tēma: Starptautiskā sadarbībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 07.07.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 14, 29.07.2004.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
90817
{"selected":{"value":"01.05.2017","content":"<font class='s-1'>01.05.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2017","iso_value":"2017\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.07.2004","iso_value":"2004\/07\/21","content":"<font class='s-1'>21.07.2004.-30.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2017
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)