Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.568

Rīgā 2004.gada 29.jūnijā (prot. Nr.39 29.§)
Dzīvo organismu reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 11.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dzīvo organismu reģistrācijas kārtību un bezmugurkaulnieku, piemēram, kukaiņu, ērču, nematožu (turpmāk — dzīvais organisms), iekļaušanu augu aizsardzības līdzekļu reģistrā (turpmāk — reģistrs).

2. Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk — dienests) dzīvo organismu iekļauj reģistrā, ja saskaņā ar šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minētajiem datiem un informāciju:

2.1. ir nodrošināta dzīvā organisma identificēšana un nepārprotama atpazīšana;

2.2. ir pierādīts, ka dzīvais organisms ir pietiekami efektīvs (tā iedarbības dēļ kaitīgo organismu skaits, to tiešas vai netiešas ietekmes izraisītie augu bojājumi vai ražas zudumi samazinās vismaz par 10 %);

2.3. ir pierādīta dzīvā organisma:

2.3.1. drošība videi, īpaši ņemot vērā dzīvā organisma selektivitāti attiecībā uz augu un dzīvnieku sugām, kuru izplatības ierobežošanai to paredzēts lietot (turpmāk — saimniekorganisms), un iespējamo ietekmi uz citām augu un dzīvnieku sugām;

2.3.2. drošība cilvēku veselībai, īpaši attiecībā uz dzīvā organisma savairošanā un introducēšanā iesaistītajām personām;

2.3.3. partijas tīrība, īpaši attiecībā uz karantīnas organismiem un kaitīgajiem organismiem, kurus dzīvā organisma savairošanas laikā izmanto tā barošanai vai dzīves cikla nodrošināšanai;

2.3.4. izplatības ierobežošanas iespējas, ja novērota dzīvā organisma nevēlama ietekme uz vidi vai cilvēku veselību;

2.4. ir pierādīta dzīvā organisma iepakojuma atbilstība šādām prasībām:

2.4.1. iepakojums ir izgatavots no inerta materiāla, kas neietekmē dzīvā organisma dzīvības procesus;

2.4.2. iepakojums un tā aizvēršanas konstrukcija ir izturīga paredzētajos transportēšanas un uzglabāšanas apstākļos;

2.4.3. iepakojums un tā aizvēršanas konstrukcija nepieļauj dzīvo organismu izkļūšanu no iepakojuma pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā;

2.4.4. iepakojums nodrošina iespēju kontroles institūcijām pārbaudīt tā saturu, neatverot iepakojumu.

(Grozīts ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr.1382)

3. Iekļaujot dzīvo organismu reģistrā, dienests tam nosaka trešo reģistrācijas klasi.

II. Dzīvā organisma iekļaušana reģistrā

4. Lai dzīvo organismu iekļautu reģistrā, iesniedzējs dienestā iesniedz:

4.1. iesniegumu par dzīvā organisma reģistrāciju;

4.2. dokumentus, kas satur šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minēto informāciju;

4.3. Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas vai Eiropas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts zinātniskas institūcijas izsniegtu rakstisku dzīvā organisma identitātes apliecinājumu, ja iesniedzamajai informācijai par dzīvo organismu saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu nav noteiktas atvieglotas prasības;

4.4. marķējuma teksta projektu latviešu valodā. Marķējuma teksta projektā norāda šo noteikumu 3.pielikumā minēto informāciju;

4.5. norādi, vai dzīvais organisms ir vai nav ģenētiski modificēts;

4.6. to dokumentu sarakstu, kuriem iesniedzējs pieprasa piešķirt ierobežotas pieejamības informācijas statusu. Norāda informācijas avotu un pamatojumu komercdarbības noslēpuma noteikšanai;

4.7. dokumentu (kopiju), kas apliecina, ka dzīvā organisma iespējamā riska videi novērtējums veikts atbilstoši normatīvajos aktos par ģenētiski modificēto organismu izmantošanas un izplatīšanas kārtību noteiktajām prasībām, ja dzīvais organisms ir ģenētiski modificēts organisms.

5. Dienests pieprasa iesniedzējam dzīvā organisma paraugu, izplatīšanai gatavas dzīvā organisma partijas paraugu un dzīvā organisma iepakojuma paraugu, ja tas nepieciešams, lai sagatavotu šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minēto novērtējumu.

6. Iesniedzējs informē dienestu par jebkuru jaunu informāciju, kas liecina par reģistrā esoša dzīvā organisma negatīvu ietekmi uz augu un dzīvnieku sugām, kuru izplatības ierobežošanai to nav paredzēts lietot, vai uz cilvēku veselību.

III. Informācija par dzīvo organismu

7. Dienests nosaka atvieglotas prasības par dzīvo organismu iesniedzamajai informācijai un veic tikai vispārīgu negatīvās ietekmes uz vidi novērtējumu, pamatojoties uz šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju, vienā no šādiem gadījumiem:

7.1. dzīvā organisma suga ir vietējas (Latvijas) izcelsmes;

7.2. dzīvais organisms ir iekļauts Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas (turpmāk — EPPO) reģiona valstīs plaši lietoto dzīvo organismu sarakstā un ir apgrozībā šajās valstīs;

7.3. dzīvais organisms ir minēts to organismu sarakstā, kurus paredzēts iekļaut apgrozībā esošo dzīvo organismu EPPO sarakstā;

7.4. dzīvais organisms ir iekļauts kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai lietojamo klasisko bioloģisko līdzekļu EPPO sarakstā.

8. Ja, ņemot vērā dzīvā organisma īpašības vai paredzēto lietojumu, iesniedzējs neiesniedz visu informāciju, kas minēta šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā (piemēram, to nav nepieciešams iesniegt vai tehniski nav iespējams iegūt), iesniedzējs iesniedz dienestā pamatojumu, kāpēc informācija nav iesniegta.

9. Iesniedzēja pienākums ir nekavējoties informēt dienestu par izdarītajām izmaiņām reģistrācijai iesniegtajos dokumentos, pamatojot izmaiņu nepieciešamību.

IV. Lēmuma pieņemšana par dzīvā organisma iekļaušanu reģistrā

10. Dienests:

10.1. pārbauda, vai iesniegtā informācija nodrošina novērtējuma sagatavošanu par dzīvā organisma un tā iepakojuma atbilstību šo noteikumu 2.punktā minētajiem nosacījumiem un, ja nepieciešams, pieprasa iesniegt papildu informāciju;

10.2. Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā termiņā sagatavo novērtējumu par dzīvā organisma un tā iepakojuma atbilstību šo noteikumu 2.punktā minētajiem nosacījumiem. Ja nepieciešams, dienests pieprasa iesniedzējam attiecīgo datu analīzi vai novērtējuma sagatavošanā iesaista ekspertus;

10.3. novērtē, vai tās dzīvā organisma sugas, kuras nav vietējas izcelsmes vai nav introducētas Latvijā, noteiktos apstākļos (piemēram, populācijas attīstībai vai izdzīvošanai nepietiekams saimniekorganismu daudzums, alternatīva saimniekorganisma izvēle, kas nav kaitīgais organisms) nevar kļūt par kaitīgo organismu. Ja dzīvais organisms noteiktos apstākļos var kļūt par kaitīgo organismu, veic minētā kaitīgā organisma riska analīzi;

10.4. (svītrots ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr.1382).

11. (Svītrots ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr.1382)

12. (Svītrots ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr.1382)

13. Lēmumu par dzīvā organisma iekļaušanu reģistrā dienests pieņem, pamatojoties uz šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minēto novērtējumu.

(Grozīts ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr.1382)

14. Lēmumu neiekļaut dzīvo organismu reģistrā dienests pieņem šādos gadījumos:

14.1. dzīvais organisms vai tā iepakojums neatbilst kādam šo noteikumu 2.punktā minētajam nosacījumam;

14.2. šo noteikumu 10.3.apakšpunktā minētā kaitīgā organisma riska analīze pierāda, ka dzīvā organisma introdukcija Latvijā nav pieļaujama;

14.3. iesniedzējs iesniedzis nepareizus vai tīši sagrozītus šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minētos datus vai informāciju;

14.4. iesniedzējs nav iesniedzis šo noteikumu 10.1.apakšpunktā minēto papildu informāciju dienesta noteiktajā termiņā.

15. Ja pieņemts lēmums neiekļaut dzīvo organismu reģistrā, dienests 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izsniedz vai nosūta pa pastu reģistrācijas iesniedzējam lēmumu un tā pamatojumu.

16. Ja pieņemts lēmums iekļaut dzīvo organismu reģistrā, dienests lēmumā nosaka:

16.1. dzīvā organisma lietošanas nosacījumus:

16.1.1. kombināciju “kultūraugs/kaitīgais organisms” vai “lietošanas mērķis/vieta”;

16.1.2. devu;

16.1.3. lietošanas metodi;

16.1.4. lietošanas laiku (kultūrauga vai kaitīgā organisma attīstības stadiju);

16.1.5. apstākļus, kādi nepieciešami, lai nodrošinātu dzīvā organisma populācijas ieviešanos, piemēram, gaisa temperatūra, mitrums, dienas garums, apgaismojuma intensitāte;

16.2. marķēšanas prasības attiecībā uz norādēm par drošību cilvēku veselībai un videi, ja tas nepieciešams saskaņā ar šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minēto novērtējumu;

16.3. tirdzniecības nosaukumu (nosaukumus) izplatīšanai Latvijā;

16.4. iepakojuma materiālu un veidu dzīvā organisma izplatīšanai Latvijā, kā arī dzīvo organismu skaitu iepakojuma vienībā;

16.5. reģistrācijas apliecības numuru.

17. Lēmumam iekļaut dzīvo organismu reģistrā pievieno šādus dokumentus:

17.1. dienesta apstiprinātu marķējuma tekstu;

17.2. to dokumentu sarakstu, kuriem piešķirts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

18. Dienests 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 16.punktā minētā lēmuma pieņemšanas pieprasa iesniedzējam iesniegt dienestā apstiprināšanai marķējuma tekstu, kas satur lēmumā noteiktajam atbilstošu šo noteikumu 3.pielikumā noteikto informāciju.

19. 10 dienu laikā pēc apstiprināšanai iesniegtā marķējuma teksta saņemšanas dienests apstiprina marķējuma tekstu, izdara ierakstu reģistrā, izsniedz vai nosūta pa pastu iesniedzējam lēmumu par dzīvā organisma iekļaušanu reģistrā, tam pievienotos dokumentus un reģistrācijas apliecību.

20. Reģistrācijas apliecībā norāda šādu informāciju: apliecības īpašnieka vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese, dzīvā organisma tirdzniecības nosaukums, ģints un sugas nosaukums latviešu (ja pieejams) un latīņu valodā, reģistrācijas apliecības numurs, reģistrācijas klase, dzīvo organismu skaits iepakojuma vienībā, reģistrācijas datums, lēmuma numurs un apliecības derīguma termiņš.

21. Reģistrā norāda:

21.1. dzīvā organisma tirdzniecības nosaukumu;

21.2. reģistrācijas apliecības numuru;

21.3. dzīvā organisma ģints un sugas latvisko (ja pieejams) un latīnisko nosaukumu;

21.4. reģistrācijas apliecības īpašnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un adresi;

21.5. dzīvā organisma ražotāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un adresi;

21.6. reģistrācijas klasi;

21.7. iepakojuma veidu un materiālu dzīvā organisma izplatīšanai Latvijā, kā arī dzīvo organismu skaitu iepakojuma vienībā;

21.8. reģistrācijas datumu un lēmuma numuru;

21.9. reģistrācijas apliecības derīguma termiņu;

21.10. šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minēto informāciju.

V. Reģistrācijas apliecības īpašnieka maiņa

22. Ja mainās reģistrācijas apliecības īpašnieks, apliecības derīguma termiņš nemainās.

23. Lai reģistrācijas apliecību nodotu citai personai, tās īpašnieks iesniedz dienestā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam pievieno apliecības īpašnieka un nākamā apliecības īpašnieka parakstītu apliecinājumu par reģistrācijas apliecības nodošanu un pieņemšanu. Apliecinājumā norāda:

23.1. reģistrā iekļautā dzīvā organisma tirdzniecības nosaukumu (nosaukumus), reģistrācijas apliecības numuru un dzīvā organisma reģistrācijas datumu;

23.2. reģistrācijas apliecības īpašnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un adresi un nākamā reģistrācijas apliecības īpašnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un adresi;

23.3. informāciju par dzīvā organisma reģistrācijas dokumentācijas nodošanu un tās pieejamību nākamajam reģistrācijas apliecības īpašniekam;

23.4. datumu, ar kuru reģistrācijas apliecības īpašnieks nodod visas reģistrācijas apliecības īpašnieka tiesības un pienākumus nākamajam reģistrācijas apliecības īpašniekam, un datumu, ar kuru nākamais reģistrācijas apliecības īpašnieks pārņem visas reģistrācijas apliecības īpašnieka tiesības un pienākumus.

24. Dienests:

24.1. izskata šo noteikumu 23.punktā minētos dokumentus un mēneša laikā pēc to saņemšanas pieņem attiecīgu lēmumu;

24.2. septiņu dienu laikā pēc šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas:

24.2.1. rakstiski informē par to reģistrācijas apliecības īpašnieku un nākamo īpašnieku un izsniedz reģistrācijas apliecību;

24.2.2. izdara attiecīgus grozījumus reģistrā.

VI. Dzīvā organisma atkārtota iekļaušana reģistrā

25. Pēc reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām dienests atkārtoti iekļauj reģistrā dzīvo organismu, ja ir saņemts attiecīgs reģistrācijas apliecības īpašnieka iesniegums.

26. Lai dzīvo organismu atkārtoti iekļautu reģistrā, reģistrācijas apliecības īpašnieks ne vēlāk kā gadu pirms apliecības derīguma termiņa beigām iesniedz dienestā attiecīgu iesniegumu un aktualizētu šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minēto informāciju.

27. Lēmumu par dzīvā organisma atkārtotu iekļaušanu reģistrā dienests pieņem šo noteikumu IV nodaļā noteiktajā kārtībā.

VII. Reģistrā iekļauta dzīvā organisma atkārtota novērtēšana

28. Dzīvā organisma atbilstību šo noteikumu 2.punkta nosacījumiem dienests novērtē atkārtoti, ja:

28.1. reģistrācijas apliecības īpašnieks ir informējis dienestu par izmaiņām reģistrācijai iesniegtajos dokumentos, pamatojot šo izmaiņu nepieciešamību;

28.2. reģistrācijas apliecības īpašnieks ir informējis dienestu par reģistrā iekļauta dzīvā organisma iespējamo bīstamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi;

28.3. ir pamatotas aizdomas, ka dzīvais organisms vairs neatbilst kādam šo noteikumu 2.punktā minētajam reģistrācijas nosacījumam.

29. Reģistrācijas apliecības īpašnieks dienesta noteiktajā termiņā iesniedz pieprasīto papildu informāciju, kas nepieciešama atkārtota novērtējuma sagatavošanai.

30. Pamatojoties uz iesniegto papildu informāciju, dienests sagatavo novērtējumu par dzīvā organisma un tā iepakojuma atbilstību šo noteikumu 2.punktā minētajiem nosacījumiem un mēneša laikā pēc papildu informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par dzīvā organisma atbilstību reģistrācijas nosacījumiem.

31. Ja atkārtotas novērtēšanas iemesls ir aizdomas par reģistrā iekļautā dzīvā organisma neatbilstību šo noteikumu 2.3.1. vai 2.3.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, dienests uz laiku līdz lēmuma pieņemšanai var noteikt attiecīgā dzīvā organisma lietošanas un izplatīšanas ierobežojumus vai aizliegumu. Dienests nekavējoties informē reģistrācijas apliecības īpašnieku par noteiktajiem ierobežojumiem vai aizliegumu, kā arī norāda ierobežojumu vai aizlieguma iemeslu.

VIII. Grozījumu izdarīšana reģistrā

32. Dienests izdara grozījumus reģistrā, ja:

32.1. ņemot vērā zinātnes sasniegumus un tehnoloģiju attīstību, ir iespējams mainīt reģistrētā dzīvā organisma lietošanas metodi vai devu;

32.2. grozījumi nepieciešami saskaņā ar dzīvā organisma atkārtotās novērtēšanas rezultātu.

33. Dienests var izdarīt grozījumus reģistrā, ja to pieprasa reģistrācijas apliecības īpašnieks un grozījumu nepieciešamība ir pamatota.

34. Lai izdarītu grozījumus reģistrā, dienests:

34.1. pieprasa reģistrācijas apliecības īpašniekam dienesta noteiktajā termiņā iesniegt nepieciešamo papildu informāciju saskaņā ar šo noteikumu 1. vai 2.pielikumu vai atsevišķu pētījumu novērtējumu;

34.2. pamatojoties uz iesniegto papildu informāciju, mēneša laikā pēc papildu informācijas saņemšanas sagatavo novērtējumu par dzīvā organisma un tā iepakojuma atbilstību šo noteikumu 2.punktā minētajiem nosacījumiem;

34.3. Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā termiņā pieņem lēmumu par nepieciešamajiem grozījumiem reģistrā un izdara attiecīgos grozījumus, pamatojoties uz šo noteikumu 30.punktā un 34.2.apakšpunktā minēto novērtējumu.

(Grozīts ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr.1382)

IX. Reģistrācijas apliecības anulēšana

35. Dienests anulē reģistrācijas apliecību un ierakstu reģistrā šādos gadījumos:

35.1. dzīvais organisms neatbilst kādam šo noteikumu 2.punktā minētajam nosacījumam;

35.2. reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedzis nepareizu vai tīši sagrozītu šo noteikumu 4.punktā minēto informāciju;

35.3. dzīvā organisma atkārtotai novērtēšanai pieprasītā papildu informācija nav iesniegta dienesta noteiktajā termiņā;

35.4. ir saņemts attiecīgs reģistrācijas apliecības īpašnieka iesniegums, kurā norādīti anulēšanas iemesli.

36. 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par reģistrācijas apliecības anulēšanu dienests par to informē reģistrācijas apliecības īpašnieku. Reģistrācijas apliecības īpašnieks 30 dienu laikā pēc lēmuma par reģistrācijas apliecības anulēšanu pieņemšanas apliecību nodod dienestā.

X. Informācijas aizsardzība un publicēšana

37. Dienests nodrošina ierobežotas pieejamības informācijas statusu saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2.pielikumu dienestā iesniegtajai informācijai, kas satur komercdarbības noslēpumus, ja iesniedzējs rakstiski to pieprasījis un dienests atzīst, ka attiecīgā informācija satur komercdarbības noslēpumus.

(Grozīts ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr.1382)

38. Ierobežotas pieejamības statusu nepiešķir:

38.1. dzīvā organisma tirdzniecības nosaukumam un reģistrācijas apliecības īpašnieka vārdam, uzvārdam vai nosaukumam un adresei;

38.2. dzīvā organisma ģints un sugas nosaukumam;

38.3. metodēm un paņēmieniem dzīvā organisma izplatības ierobežošanai un tā kaitīgās iedarbības likvidēšanai;

38.4. izmēģinājumu un pētījumu rezultātu kopsavilkumam, kas pierāda dzīvā organisma efektivitāti un nekaitīgumu augiem, cilvēku veselībai un videi.

39. Dienests 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas nodrošina šādas informācijas publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

39.1. par dzīvā organisma iekļaušanu reģistrā (norāda dzīvā organisma tirdzniecības nosaukumu, reģistrācijas apliecības īpašnieku, reģistrācijas apliecības numuru un derīguma termiņu);

39.2. par reģistrācijas apliecības anulēšanu (norāda dzīvā organisma tirdzniecības nosaukumu, reģistrācijas apliecības īpašnieku un reģistrācijas apliecības numuru);

39.3. par grozījumiem publicētajā šo noteikumu 39.1.apakšpunktā minētajā informācijā.

(Grozīts ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr.1382)

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.568
Iesniedzamā informācija par dzīvā organisma sugām, kuras nav vietējas izcelsmes un nav introducētas Latvijā

I. Dzīvā organisma identitāte un raksturojums

(Sniedz precīzu informāciju un detalizētu raksturojumu, kas ļauj nemaldīgi atpazīt dzīvo organismu)

1. Dzīvā organisma identitāte:

1.1. pilns zinātnisks nosaukums, tās personas uzvārds, kura identificējusi atbilstošo dzīvā organisma sugu, publikācija, kurā sniegts oficiālais dzīvā organisma apraksts;

1.2. taksonomiskā klasifikācija (tips, klase, kārta, dzimta, ģints, apakšģints, suga, pasuga), arī informācija par parasti lietoto atbilstošās taksonomiskās vienības nosaukumu, sinonīmiem un taksonomisko nosaukumu vēsturisku maiņu;

1.3. līdzekļi precīzai identificēšanai, norādot dzīvā organisma sugas atšķirības no tam tuvu radnieciskām sugām vai, ja šādas informācijas nav, aprakstot pazīmes, kas liecina par dzīvā organisma klātbūtni (piemēram, jebkuras redzamas pazīmes, kas liecina par kaitīgā organisma inficēšanos ar dzīvo organismu);

1.4. attīstības stadiju vispārējs apraksts, arī informācija par jebkurām sistematizēšanas grūtībām (piemēram, sugas sarežģītība, neskaidra vai vāji izpētīta suga);

1.5. zināmā molekulārā informācija īpaši sarežģītu un grūti identificējamu sugu diagnosticēšanai;

1.6. precīzs dzīvā organisma morfoloģiskais apraksts un informācija par tā parauga esamību zinātnisku institūciju vai kultūru kolekcijās, norādot institūcijas nosaukumu un adresi un dzīvā organisma identifikācijas numuru kultūru kolekcijā.

2. Dzīvā organisma raksturojums:

2.1. dzimtas un ģints raksturīgās pazīmes:

2.1.1. bioloģija (morfoloģija, dzimuma dimorfisms, izmēri, svars, spārnots vai bez spārniem, uzvedības raksturojums);

2.1.2. dzīves cikla apraksts;

2.1.3. vairošanās veids;

2.1.4. vairošanās sezonas raksturs;

2.1.5. vairošanās potenciāls (piemēram, olu skaits, juvenilie īpatņi);

2.1.6. paaudžu skaits gadā;

2.1.7. dzīves ilgums;

2.1.8. sevišķas īpašības un pazīmes (piemēram, toksiskums, kaitīgās ietekmes veids, spēja izraisīt alerģisku reakciju, barošanās raksturojums, agresīva un aizsardzības uzvedība, nepatīkama smaka, raksturīgi augu bojājumi, rezistence pret pesticīdiem, sala izturība, agresivitāte barības meklējumos);

2.2. faktori, kas var ietekmēt dzīvā organisma populācijas attīstību un aktivitāti (efektivitāti) pēc izplatīšanas vidē (piemēram, temperatūra, mitrums, vējš, nokrišņu daudzums, augsnes tips, ūdens kvalitāte, atbilstošās izplatības zonas augstums virs jūras līmeņa, nodrošinājums ar sugām, kuras dzīvais organisms izmanto barībai vai dzīves cikla nodrošināšanai (turpmāk — saimniekorganisms);

2.3. izplatīšanās mehānisms;

2.4. ģeogrāfiskā un ekoloģiskā izplatība:

2.4.1. dabiskās izplatības zona (piemēram, tropiskā, subtropiskā) un izplatība pasaulē, arī informācija par jebkuru zināmu sastopamību ārpus zonas, kur dzīvais organisms ticis apzināti introducēts vai nejauši introducējies;

2.4.2. īpašās prasības attiecībā uz biotopu (piemēram, sauszeme, ūdens, pļava, mežs, kalni, aramzeme, papuves);

2.4.3. izplatīšanās iespējas (piemēram, lidotspēja, sugas, kuras var izmantot kā alternatīvus saimniekorganismus, migrācijas uzvedība);

2.5. iespējami pilnīgs dzīvā organisma ekoloģijas apraksts, pamatojoties uz teorētiskiem pētījumiem, lauka novērojumiem un novērojumiem dabiskās izplatības zonā. Sniedz šādu informāciju par dzīvo organismu:

2.5.1. prasības izdzīvošanas un vairošanās nodrošināšanai, optimālie un ekstremālie klimatiskie apstākļi, kuros ir iespējama dzīvā organisma izdzīvošana un vairošanās, kā arī populācijas attīstības priekšrocības dabiskās izplatības zonā;

2.5.2. radniecība ar pārējo biotopu — spēja mijiedarboties un apvienoties ar jaunajā vidē esošajām sugām un spēja veidot hibrīdus;

2.5.3. saimniekorganismu sugas (arī tās, kuru izplatības ierobežošanai dzīvo organismu nav paredzēts lietot) dabiskās izplatības zonā un to apraksts;

2.5.4. saimniekorganismu spektrs (norāda primāro saimniekorganismu);

2.5.5. to biotopā sastopamo plēsēju, parazītu vai parazitoīdu, patogēnu vai komensālo sugu bioloģija, kuras ar dzīvo organismu vai tā audzēšanai izmantotajiem saimniekorganismiem var tikt pārnestas uz introducēšanas vietu;

2.5.6. dabā sastopamās sugas, kuras barībai vai dzīves cikla nodrošināšanai izmanto to pašu saimniekorganismu, kādu izmanto attiecīgais dzīvais organisms;

2.5.7. pielāgošanās iespējas nelabvēlīgu apstākļu pārciešanai (piemēram, migrācijas, diapauze, miera periods);

2.5.8. konkurenti un ienaidnieki dabiskās izplatības zonā un ārpus tās, kur dzīvais organisms tiek izmantots augu aizsardzībai;

2.5.9. sugas, kuras pārbaudītas kā saimniekorganismi (saraksts), un oficiāla informācija par saimniekorganismu spektru;

2.5.10. metode, kura lietota saimniekorganismu spektra noteikšanai (eksperimenta plānojums, apstākļi, saimniekorganismu attīstības stadijas);

2.5.11. saimniekorganismu audzēšanas metodes un to apraksts (arī to sugu audzēšanas metodes, kuru izplatības ierobežošanai dzīvo organismu nav paredzēts lietot);

2.5.12. izmantotās statistikas metodes un to apraksts.

II. Dzīvā organisma ietekme uz cilvēku veselību

3. Informācija par nozīmīgu apdraudējumu cilvēku veselībai un dzīvniekiem un jebkuru novērotu negatīvu ietekmi uz dzīvā organisma lietotājiem un tā savairošanā nodarbinātajām personām (piemēram, novērotie saslimšanas gadījumi ar astmu vai rinītu, dzīvā organisma spēja izraisīt ādas kairinājumu un alerģisku ādas reakciju cilvēkiem pēc ilgstošas saskares ar lielu daudzumu dzīvo organismu, slimību pārnēsāšana).

4. Pasākumi, lai novērstu dzīvā organisma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību.

III. Dzīvā organisma ietekme uz vidi

5. Latvijas klimatiskajai zonai raksturīgos apstākļos novērotā ietekme uz sugām, kuru izplatības ierobežošanai dzīvo organismu nav paredzēts lietot.

6. Informācija par dzīvā organisma lomu dabīgajā ekosistēmā:

6.1. saimniekorganismu spektrs (monofāgs vai oligofāgs);

6.2. konkurējoša, nomācoša vai cita veida ietekme uz dabā sastopamajām sugām, kuras barībai vai dzīves cikla nodrošināšanai izmanto to pašu saimniekorganismu, kādu izmanto dzīvais organisms;

6.3. sugas, kas apdraud dzīvo organismu (parazitoīdi, plēsēji, patogēni);

6.4. dzīvā organisma ietekmes sekas uz kaitīgo organismu, kā arī uz citām filoģenētiski vai ekoloģiski ar dzīvo organismu saistītām vai nesaistītām sugām, kuras dzīvais organisms var izmantot kā saimniekorganismu;

6.5. konkurence saimniekorganisma izvēlē starp kaitīgo organismu, kura izplatības ierobežošanai dzīvo organismu paredzēts lietot, un sugām, kuras dzīvais organisms var izmantot kā saimniekorganismu, bet kuru izplatības ierobežošanai to nav paredzēts lietot, to savstarpējas aizstāšanas iespēju novērtējums;

6.6. dzīvā organisma spēja krustoties ar vietējām rasēm vai tām pašām vietējām vai ļoti cieši saistītām sugām, kuras barībai vai dzīves cikla nodrošināšanai izmanto to pašu saimniekorganismu, kādu izmanto dzīvais organisms;

6.7. ietekme uz augiem, ja dzīvais organisms ir fitofāgs un ja ir iespējams fitotoksiskums, arī iespējamā negatīvā ietekme uz aizsargājamiem kultūraugiem vai augu sugām, kuru aizsardzībai to nav paredzēts lietot;

6.8. dzīvā organisma populācijas spēja ieviesties ekozonā un izplatīties, pārvietojoties no vienas ekozonas uz citu. Novērtē:

6.8.1. abiotiskos faktorus — klimatisko apstākļu līdzību izcelsmes vietā un vietā, kurā dzīvo organismu paredzēts lietot;

6.8.2. biotiskos faktorus — saskarsmes iespēju ar sugām, kuru izplatības ierobežošanai dzīvo organismu nav paredzēts lietot, bet kuras dzīvais organisms var izmantot par saimniekorganismu;

6.8.3. biotisko un abiotisko faktoru kombinēšanās iespējas un citu resursu pieejamība, lai dzīvais organisms izdzīvotu un vairotos;

6.8.4. diapauze un pārziemošana;

6.9. iespējamā netiešā ietekme uz atsevišķām sugām un ekosistēmu:

6.9.1. lauka novērojumos vai dzīvo organismu audzētavās iegūti dati par dzīvā organisma spēju pārnēsāt vīrusus vai mikroorganismus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt sugas, kuru izplatības ierobežošanai dzīvo organismu nav paredzēts lietot;

6.9.2. dzīvā organisma radītā pozitīvā ietekme uz vidi salīdzinājumā ar esošajām vai alternatīvām kaitīgā organisma izplatības ierobežošanas metodēm (piemēram, kaitīgā organisma izplatības ierobežošanas pakāpe, rezistences veidošanās);

6.10. informācijas kopsavilkums par dzīvā organisma ietekmi uz ekosistēmu;

6.11. informācijas kopsavilkums par iespējamo risku videi.

IV. Dzīvā organisma lietošanas efektivitātes novērtēšana

7. Informācija un dati, kas pierāda dzīvā organisma lietošanas efektivitāti kaitīgo organismu izplatības ierobežošanā uz kultūraugiem, kuriem to paredzēts lietot. Apstākļi, kādos dzīvā organisma lietošana ir efektīva.

8. Jebkura pozitīva ietekme, ko radījusi dzīvā organisma lietošana.

9. Informācijas kopsavilkums par dzīvā organisma lietošanas efektivitāti.

10. Dzīvā organisma nozīme integrētās augu aizsardzība sistēmā.

V. Dzīvā organisma ražošana un paredzētais lietojums

11. Dzīvā organisma savairošanas metožu detalizēts apraksts.

12. Dzīvā organisma izcelsme (sugas vai zemākā taksonomiskā līmenī):

12.1. ja dzīvais organisma iegūts lauka apstākļos:

12.1.1. platuma un garuma grādi, kuros tas iegūts;

12.1.2. dabiskās izplatības zona, kurā tas iegūts;

12.1.3. gadalaiks, kurā veidota izejas populācija;

12.2. ja dzīvais organisms iegūts laboratorijas kultūrā:

12.2.1. īpatņu skaits izejas populācijā un paaudžu skaits populācijā;

12.2.2. persona, kura uztur dzīvā organisma populāciju: vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese.

13. Piemaisījumi, kas rodas dzīvā organisma ražošanas procesā (arī saimniekorganismi un substrāti), un procedūras to atdalīšanai, ja tas nepieciešams.

14. Dzīvā organisma savairošanai izmantotie saimniekorganismi. Informācija par jebkuru sugu, kas netiks atdalīta no dzīvā organisma, bet tiks izplatīta kopā ar to, un šīs sugas raksturojums.

15. Procedūras, kas nodrošina saražotās dzīvā organisma partijas tīrību pirms izplatīšanas uzsākšanas (piemēram, kokonu un mūmiju virsmu mazgāšana ar fungicīdu, neatbilstošas attīstības stadijas īpatņu aizvākšana).

16. Dzīvā organisma kvalitātes un tīrības novērtēšanas (pārbaudes) metodes.

17. Ģenētiskās modifikācijas veids, ja dzīvais organisms ir ģenētiski modificēts.

18. Kaitīgais organisms, kura izplatības ierobežošanai paredzēts lietot dzīvo organismu, un aizsargājamie kultūraugi.

19. Dzīvā organisma radītās negatīvās ietekmes samazināšanas iespējas, ja tas rada negatīvu ietekmi.

20. Dzīvā organisma ražotnes adrese.

21. Valstis, kurās dzīvais organisms tiek lietots par augu aizsardzības līdzekli.

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.568
Iesniedzamā informācija par dzīvā organisma sugām, kurām piemērojamas atvieglotas prasības

I. Dzīvā organisma identitāte un raksturojums

1. Dzīvā organisma identitāte:

1.1. pilns zinātnisks nosaukums, tās personas uzvārds, kura identificējusi atbilstošo dzīvā organisma sugu, publikācija, kurā sniegts oficiālais dzīvā organisma apraksts;

1.2. taksonomiskā klasifikācija (tips, klase, kārta, dzimta, ģints, apakšģints, suga, pasuga), arī informācija par parasti lietoto atbilstošās taksonomiskās vienības nosaukumu, sinonīmiem un taksonomisko nosaukumu vēsturisku maiņu;

1.3. līdzekļi precīzai identificēšanai, norādot dzīvā organisma sugas atšķirības no tam tuvu radnieciskām sugām vai, ja šādas informācijas nav, aprakstot pazīmes, kas liecina par dzīvā organisma klātbūtni (piemēram, jebkuras redzamas pazīmes, kas liecina par kaitīgā organisma inficēšanos ar dzīvo organismu).

2. Dzīvā organisma raksturojums:

2.1. dzimtas un ģints raksturīgās pazīmes:

2.1.1. bioloģija (morfoloģija, dzimuma dimorfisms, izmēri, svars, spārnots vai bez spārniem, uzvedības raksturojums);

2.1.2. dzīves cikla apraksts;

2.1.3. vairošanās veids;

2.1.4. vairošanās sezonas raksturs;

2.1.5. vairošanās potenciāls (piemēram, olu skaits, juvenilie īpatņi);

2.1.6. paaudžu skaits gadā;

2.1.7. dzīves ilgums;

2.1.8. sevišķas īpašības un pazīmes (piemēram, toksiskums, kaitīgās ietekmes veids, spēja izraisīt alerģisku reakciju, barošanās raksturojums, agresīva un aizsardzības uzvedība, nepatīkama smaka, raksturīgi augu bojājumi, rezistence pret pesticīdiem, sala izturība, agresivitāte barības meklējumos);

2.2. faktori, kas var ietekmēt dzīvā organisma populācijas attīstību un aktivitāti (efektivitāti) pēc izplatīšanas vidē (piemēram, temperatūra, mitrums, vējš, nokrišņu daudzums, augsnes tips, ūdens kvalitāte, augstums virs jūras līmeņa, nodrošinājums ar sugām, kuras dzīvais organisms izmanto barībai vai dzīves cikla nodrošināšanai (turpmāk — saimniekorganisms);

2.3. izplatīšanās mehānisms;

2.4. ģeogrāfiskā un ekoloģiskā izplatība:

2.4.1. dabiskās izplatības zona (piemēram, tropiskā, subtropiskā) un izplatība pasaulē, arī informācija par jebkuru zināmu sastopamību ārpus zonas, kur dzīvais organisms ticis introducēts apzināti vai nejauši introducējies;

2.4.2. īpašās prasības attiecībā uz biotopu (piemēram, sauszeme, ūdens, pļava, mežs, kalni, aramzeme, papuves);

2.4.3. izplatīšanās iespējas (piemēram, lidotspēja, sugas, kuras var izmantot kā alternatīvus saimniekorganismus, migrācijas uzvedība);

2.5. dzīvā organisma ekoloģija:

2.5.1. prasības izdzīvošanas un vairošanās nodrošināšanai, optimālie un ekstremālie klimatiskie apstākļi, kuros ir iespējama dzīvā organisma izdzīvošana un vairošanās;

2.5.2. spēja mijiedarboties un apvienoties ar vidē esošajām sugām un spēja veidot hibrīdus;

2.5.3. saimniekorganismu spektrs (norāda iespējamos saimniekorganismus un primāro saimniekorganismu);

2.5.4. dabā sastopamās sugas, kuras barībai vai dzīves cikla nodrošināšanai izmanto to pašu saimniekorganismu, kādu izmanto attiecīgais dzīvais organisms;

2.5.5. pielāgošanās iespējas nelabvēlīgu apstākļu pārciešanai (piemēram, migrācijas, diapauze, miera periods);

2.5.6. saimniekorganismu audzēšanas metodes.

II. Dzīvā organisma ietekme uz cilvēku veselību

3. Informācija par novērotu nelabvēlīgu dzīvā organisma ietekmi uz lietotāju un to savairošanā nodarbināto personu veselību (piemēram, novērotie saslimšanas gadījumi ar astmu vai rinītu, dzīvā organisma spēja izraisīt ādas kairinājumu un alerģisku ādas reakciju cilvēkiem pēc ilgstošas saskares ar lielu daudzumu dzīvo organismu, slimību pārnēsāšana).

4. Pasākumi, lai novērstu dzīvā organisma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību.

III. Dzīvā organisma ietekme uz vidi

5. Informācija par dzīvā organisma ietekmi uz vidi:

5.1. saimniekorganismu spektrs;

5.2. dzīvā organisma populācijas spēja ieviesties ekozonā un izplatīties, pārvietojoties no vienas ekozonas uz citu;

5.3. dzīvā organisma netieša ietekme uz ekosistēmu;

5.4. dzīvā organisma radītā pozitīvā ietekme uz vidi salīdzinājumā ar esošajām vai alternatīvām kaitīgā organisma izplatības ierobežošanas metodēm (piemēram, kaitīgā organisma izplatības ierobežošanas pakāpe, rezistences veidošanās).

IV. Dzīvā organisma efektivitātes novērtēšana

6. Informācija un dati, kas pierāda dzīvā organisma efektivitāti paredzētajam lietojumam.

7. Informācija par jebkuru dzīvā organisma lietošanas pozitīvu ietekmi.

V. Dzīvā organisma ražošana un paredzētais lietojums

8. Dzīvā organisma savairošanas metožu detalizēts apraksts.

9. Piemaisījumi, kas rodas dzīvā organisma ražošanas procesā (arī saimniekorganismi un substrāti), un procedūras to atdalīšanai, ja tas nepieciešams.

10. Dzīvā organisma savairošanai izmantotie saimniekorganismi. Informācija par jebkuru sugu, kas netiks atdalīta no dzīvā organisma, bet tiks izplatīta kopā ar to, un šīs sugas raksturojums.

11. Procedūras, kas nodrošina saražotās dzīvā organisma partijas tīrību pirms izplatīšanas uzsākšanas (piemēram, kokonu un mūmiju virsmu mazgāšana ar fungicīdu, neatbilstošas attīstības stadijas īpatņu aizvākšana).

12. Dzīvā organisma kvalitātes un tīrības novērtēšanas (pārbaudes) metodes.

13. Ģenētiskās modifikācijas veids, ja dzīvais organisms ir ģenētiski modificēts.

14. Kaitīgais organisms, kura izplatības ierobežošanai paredzēts lietot dzīvo organismu, un aizsargājamie kultūraugi.

15. Dzīvā organisma radītās negatīvās ietekmes samazināšanas iespējas, ja tas rada negatīvu ietekmi.

16. Dzīvā organisma ražotnes adrese.

17. Valstis, kurās dzīvais organisms tiek lietots par augu aizsardzības līdzekli.

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.568
Dzīvā organisma marķējumā iekļaujamā informācija

I. Aizsargiepakojuma marķējums

1. Norāde piktogrammu vai uzraksta veidā par to, ka iepakojums satur dzīvu organismu.

2. Norāde par vēlamajiem dzīvā organisma pārvadāšanas un uzglabāšanas apstākļiem, piemēram, temperatūras un mitruma režīms.

3. Norāde piktogrammu vai uzraksta veidā par iepakojuma pareizo stāvokli (horizontāli vai vertikāli), veicot darbības ar to.

4. Informācija par dzīvā organisma lietošanas mērķi, piemēram, dzīvais organisms augu kaitēkļu apkarošanai.

5. Ražotāja un par iepakošanu un marķēšanu atbildīgās personas (ja tā nav ražotājs) vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese.

6. Par augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanas uzsākšanu atbildīgās personas (pārstāvis, importētājs) vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

7. Iepakošanas datums.

8. Derīguma termiņš.

9. Aizsargiepakojuma marķējumā papildus var norādīt starptautiskajām prasībām par dzīvu organismu pārvadāšanu atbilstošu informāciju angļu valodā.

II. Iepakojuma marķējums

10. Norāde piktogrammu vai uzraksta veidā par to, ka iepakojums satur dzīvu organismu.

11. Norāde par vēlamajiem dzīvā organisma pārvadāšanas un uzglabāšanas apstākļiem, piemēram, temperatūras un mitruma režīms.

12. Norāde piktogrammu vai uzraksta veidā par iepakojuma pareizo stāvokli (horizontāli vai vertikāli), veicot darbības ar to.

13. Dzīvā organisma tirdzniecības nosaukums.

14. Reģistrācijas apliecības numurs.

15. Reģistrācijas klase.

16. Dzīvā organisma īpatņu skaits iepakojuma vienībā.

17. Informācija par dzīvo organismu:

17.1. ģints un sugas nosaukums latīņu un latviešu (ja pieejams) valodā;

17.2. norāde par attīstības stadiju, kādā dzīvais organisms tiek izplatīts;

17.3. jebkura organisma ģints un sugas nosaukums, kas tiek izplatīts kopā ar dzīvo organismu.

18. Dzīvā organisma dzīves cikla kopsavilkums, arī informācija par dzīves ilgumu un paaudžu skaitu gadā.

19. Lietošanas instrukcija:

19.1. apkarojamais kaitīgais organisms;

19.2. aizsargājamais kultūraugs;

19.3. deva;

19.4. lietošanas metodes apraksts;

19.5. lietošanas reižu skaits un intervāls;

19.6. dzīvā organisma lietošanas nosacījumi, arī optimālie un kritiskie gaismas, temperatūras, mitruma un kaitīgā organisma izplatības apstākļi, kas ir būtiski, lai nodrošinātu dzīvā organisma efektivitāti;

19.7. dzīvā organisma jutīgums pret ķīmiskiem augu aizsardzības līdzekļiem.

20. Dzīvā organisma optimālie un kritiskie uzglabāšanas apstākļi.

21. Dzīvā organisma ražotāja un par iepakošanu un marķēšanu atbildīgās personas (ja tā nav ražotājs) vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese.

22. Par dzīvā organisma izplatīšanu atbildīgās personas (pārstāvis, importētājs) vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

23. Iepakošanas datums.

24. Derīguma termiņš.

25. Lietošanas ierobežojumi (specifiski apstākļi, kādos dzīvo organismu nedrīkst lietot).

26. Norādes par iespējamo risku videi vai cilvēku veselībai (ja nepieciešams).

27. Ja uz iepakojuma paredzētā vieta ir par mazu, šī pielikuma 18. un 19.punktā minēto informāciju norāda atsevišķi, iekļaujot arī šī pielikuma 13., 14., 15., 17., 20., 25. un 26.punktā minēto informāciju.

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dzīvo organismu reģistrācijas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 568Pieņemts: 29.06.2004.Stājas spēkā: 07.07.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 105, 06.07.2004.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
90710
{"selected":{"value":"07.12.2013","content":"<font class='s-1'>07.12.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.12.2013","iso_value":"2013\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2004","iso_value":"2004\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2004.-06.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.12.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)