Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.454

Rīgā 2004.gada 27.aprīlī (prot. Nr.25 45.§)
Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 17.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrēšanas kārtību.

2. Farmaceitu un farmaceita asistentu reģistrāciju un grozījumus farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā (turpmāk - reģistrs) izdara Latvijas Farmaceitu biedrība.

3. Latvijas Farmaceitu biedrība nodrošina reģistrētiem farmaceitiem un farmaceitu asistentiem reģistrācijas apliecības un reģistrācijas apliecības-piespraudes (turpmāk - apliecība-piespraude) izsniegšanu.

4. Reģistrācijas apliecību izstrādā un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, un tajā iekļauj šādu informāciju:

4.1. izsniedzējinstitūcijas nosaukums;

4.2. reģistrētā farmaceita vai farmaceita asistenta vārds, uzvārds un profesijas nosaukums;

4.3. reģistrētā farmaceita vai farmaceita asistenta personas kods;

4.4. reģistrācijas numurs reģistrā un reģistrācijas datums;

4.5. personas fotogrāfija.

5. Apliecībā-piespraudē iekļauj šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.4.apakšpunktā minēto informāciju.

6. Reģistrācijas apliecības paraksta Latvijas Farmaceitu biedrības prezidents un parakstu apliecina ar Latvijas Farmaceitu biedrības zīmogu.

7. Latvijas Farmaceitu biedrībā reģistrējas farmaceiti un farmaceitu asistenti, kuri strādā aptiekā (aptiekas filiālē).

8. Farmaceiti un farmaceitu asistenti, kuri nestrādā aptiekā (aptiekas filiālē), ir tiesīgi sniegt ziņas par sevi Latvijas Farmaceitu biedrībai iekļaušanai reģistrā.

9. Farmaceits vai farmaceita asistents, kurš Latvijas Farmaceitu biedrībai sniedz ziņas iekļaušanai reģistrā vai ziņas par izmaiņām iepriekš sniegtajā informācijā, aizpilda un iesniedz Latvijas Farmaceitu biedrībā reģistrācijas iesniegumu (1.pielikums) vai attiecīgi iesniegumu izmaiņu reģistrācijai (2.pielikums) (turpmāk ? iesniegums). Iesniegumu paraksta farmaceits vai farmaceita asistents, kurš sniedz par sevi ziņas Latvijas Farmaceitu biedrībai. Iesniegumu Latvijas Farmaceitu biedrībā var iesniegt arī pa pastu ierakstītā vēstulē.

II. Reģistrā iekļaujamā informācija

10. Reģistrā par farmaceitu un farmaceita asistentu iekļauj šādas ziņas:

10.1. personas dati:

10.1.1. vārds, uzvārds (ārzemniekiem citas valodas oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā);

10.1.2. personas kods;

10.2. dati par personas izglītību (ārvalstniekiem reģistrā ievada Latvijas Farmaceitu biedrība patstāvīgi):

10.2.1. diploma vai cita izglītību apliecinoša dokumenta numurs, sērija un izdošanas datums, izdevējiestādes nosaukums, izglītības iestādes beigšanas gads un dokumenta izdevējvalsts;

10.2.2. profesijas (specialitātes/kvalifikā-cijas) nosaukums. Norāda arī grādu, piemēram, zinātnisko, ja tāds ir piešķirts;

10.3. dati par personas profesionālo darba pieredzi aptiekā (ārvalstniekiem reģistrā ievada Latvijas Farmaceitu biedrība patstāvīgi):

10.3.1. pienākumu pildīšanas sākšanas datums;

10.3.2. pienākumu pildīšanas beigšanas datums;

10.3.3. uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs, valsts, kurā uzņēmums reģistrēts, farmaceitiskās darbības uzņēmuma nosaukums (aptieka, aptiekas filiāle), licences numurs un juridiskā adrese;

10.3.4. amats;

10.3.5. ja uz personu attiecas Farmācijas likuma 38.panta trešajā daļā noteiktais, norāda farmaceita vārdu un uzvārdu, kura uzraudzībā persona strādā;

10.4. dokuments, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, ja izglītība vai darba pieredze iegūta ārvalstīs: nosaukums, numurs, sērija un izdošanas datums, izdevējiestādes nosaukums;

10.5. dati par personas tālākizglītību, norādot kursus, to ilgumu, iegūto dokumentu (reģistrā ievada Latvijas Farmaceitu biedrība patstāvīgi);

10.6. informācija par valodu zināšanām. Cita informācija (ja izsniegti valodas prasmi apliecinoši dokumenti, - to numurs, izdošanas laiks un vieta);

10.7. Latvijas Farmaceitu biedrības ētikas kodeksa pārkāpumi, ja tādi ir bijuši (reģistrā ievada Latvijas Farmaceitu biedrība patstāvīgi);

10.8. farmaceitam profesionālās kvalifikācijas sertifikāta numurs, ja tāds ir piešķirts, un datums, bet farmaceita asistentam atļauja vadīt aptieku, ja tāda ir piešķirta (numurs, sērija, piešķiršanas datums un derīguma beigu datums);

10.9. Latvijas Farmaceitu biedrības biedriem - biedra kartes numurs;

10.10. Latvijas Farmaceitu biedrības piešķirtais reģistrācijas numurs reģistrā;

10.11. dati par apturēto vai anulēto reģistrāciju (reģistrā ievada Latvijas Farmaceitu biedrība patstāvīgi).

11. Ja kādas no reģistrā iekļaujamām ziņām tiek grozītas, jaunās ziņas ierakstāmas, neiznīcinot iepriekšējās.

III. Informācijas sniegšana un lēmumu pieņemšana

12. Farmaceitam un farmaceita asistentam ir pienākums, ja ir mainījušās viņa sniegtās ziņas, 15 darbdienu laikā no izmaiņu veikšanas dienas iesniegt (nosūtīt) Latvijas Farmaceitu biedrībai aizpildītu iesniegumu izmaiņu reģistrācijai saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

13. Iesniegumā norādīto ziņu patiesumu ar parakstu apliecina attiecīgi farmaceits vai farmaceita asistents.

14. Latvijas Farmaceitu biedrība piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē, vai ir iesniegti visi šajos noteikumos minētie dokumenti un, ja nepieciešams, pieprasa trūkstošos dokumentus. Dokumentus izskata to saņemšanas secībā. Iesniegtie dokumenti netiek atdoti iesniedzējam. Latvijas Farmaceitu biedrība pieņem lēmumu iesniegumu neizskatīt, ja 20 darbdienu laikā nav saņemta papildus pieprasītā informācija vai rakstisks pamatojums par neiesniegšanas iemesliem.

15. Latvijas Farmaceitu biedrība ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesnieguma un pilna dokumentu komplekta saņemšanas izvērtē iesniegtās ziņas un dokumentus, kā arī pieņem lēmumu par farmaceita vai farmaceita asistenta reģistrāciju (izmaiņu reģistrāciju) vai reģistrācijas atteikumu (tajā skaitā atteikumu reģistrēt izmaiņas sakarā ar iesniegtajām izmaiņām reģistrācijas datos).

16. Lēmumu par farmaceita vai farmaceita asistenta reģistrācijas atteikumu Latvijas Farmaceitu biedrība pieņem šādos gadījumos:

16.1. sniegtas nepilnīgas vai nepatiesas ziņas. Minētais attiecināms arī uz lēmuma pieņemšanu par izmaiņām reģistra datos;

16.2. nav veikti šo noteikumu 24.punktā minētie maksājumi. Minētais attiecināms arī uz lēmuma pieņemšanu par izmaiņām reģistra datos.

17. Lēmumu par farmaceita vai farmaceita asistenta reģistrācijas darbības apturēšanu Latvijas Farmaceitu biedrība pieņem, ja nav veikti šo noteikumu 24.punktā minētie maksājumi.

18. Latvijas Farmaceitu biedrība var noteikt laiku, kad stājas spēkā lēmums par apturētās reģistrācijas darbības atjaunošanu. Lēmumu par reģistrācijas atjaunošanu (apturētās reģistrācijas apliecības darbības atjaunošanu) Latvijas Farmaceitu biedrība pieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas. Latvijas Farmaceitu biedrība ziņu iesniedzēju rakstiski informē par papildus iesniedzamo informāciju, ja tāda ir nepieciešama. Ja pieprasītā informācija vai rakstisks pamatojums par informācijas nesniegšanas iemesliem 20 darbdienu laikā nav saņemts, Latvijas Farmaceitu biedrība pieņem lēmumu iesniegumu neizskatīt.

19. Lēmumu par farmaceita vai farmaceita asistenta reģistrācijas anulēšanu Latvijas Farmaceitu biedrība pieņem šādos gadījumos:

19.1. ja farmaceits vai farmaceita asistents sniedzis Latvijas Farmaceitu biedrībai nepatiesas ziņas par reģistrā iekļaujamiem datiem;

19.2. farmaceita vai farmaceita asistenta diploma anulēšanas gadījumā;

19.3. farmaceita vai farmaceita asistenta nāves gadījumā.

20. Ja Latvijas Farmaceitu biedrība lemj par reģistrācijas darbības apturēšanu, tās atjaunošanu vai reģistrācijas anulēšanu, farmaceitam vai farmaceita asistentam ir tiesības piedalīties sēdē, kurā jautājumu izskata. Latvijas Farmaceitu biedrība rakstiski par to paziņo uzaicināmajai personai un informē par uzaicināšanas iemeslu.

21. Latvijas Farmaceitu biedrība par lēmumu (reģistrācija, izmaiņu reģistrācija, reģistrācijas atteikšana, atteikums reģistrēt izmaiņas, reģistrācijas apturēšana vai atjaunošana un reģistrācijas anulēšana) piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas informē farmaceitu vai farmaceita asistentu saskaņā ar farmaceita un farmaceita asistenta iesniegumā norādīto vēlamo informācijas saņemšanas veidu, kā arī minēto lēmumu nosūta ierakstītā vēstulē vai izsniedz attiecīgi personīgi farmaceitam vai farmaceita asistentam, uz kuru lēmums attiecas. Reģistrētam farmaceitam un farmaceita asistentam Latvijas Farmaceitu biedrība izsniedz arī reģistrācijas apliecību un apliecību-piespraudi.

22. Pieņemot lēmumu par farmaceita un farmaceita asistenta reģistrāciju, Latvijas Farmaceitu biedrība farmaceitam vai farmaceita asistentam piešķir reģistra numuru (nemainīgs lielums). Ja reģistrācijas apliecība vai apliecība-piespraude ir nozaudēta (piemēram, nozagta, nolaupīta), Latvijas Farmaceitu biedrība izsniedz jaunu reģistrācijas apliecību un apliecību-piespraudi ar jaunu reģistrācijas numuru. Nozaudēto reģistrācijas apliecību un apliecību-piespraudi Latvijas Farmaceitu biedrība pasludina par spēkā neesošu un nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu.

23. Šajos noteikumos minētos Latvijas Farmaceitu biedrības lēmumus var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Latvijas Farmaceitu biedrības valdē. Latvijas Farmaceitu biedrības galīgo lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

24. Farmaceita vai farmaceita asistenta reģistrēšana, tajā skaitā izmaiņu reģistrēšana un ikgadējā reģistra uzturēšana, ir maksas pakalpojumi, kas tiek veikti par reģistrējamās personas līdzekļiem saskaņā ar cenrādi atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

IV. Farmaceita un farmaceita asistenta pienākumi

25. Apliecības-piespraudes vai reģistrācijas apliecības nozaudēšanas gadījumā vai ja apliecība-piespraude vai reģistrācijas apliecība ir neatjaunojami bojāta, farmaceits vai farmaceita asistents par to ziņo Latvijas Farmaceitu biedrībai un iesniedz bojāto apliecību-piespraudi, kā arī bojāto reģistrācijas apliecību. Latvijas Farmaceitu biedrība bojātās apliecības-piespraudes vai reģistrācijas apliecības vietā izsniedz jaunu apliecību-piespraudi vai reģistrācijas apliecību. Farmaceits un farmaceita asistents, kuram reģistrāciju anulē (vai viņa piederīgie šo noteikumu 19.3.apakšpunktā minētajā gadījumā), piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par reģistrācijas anulēšanu saņemšanas nodod Latvijas Farmaceitu biedrībā anulēto reģistrācijas apliecību un izsniegto apliecību-piespraudi.

26. Farmaceita un farmaceita asistenta pienākums ir paziņot speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) turētājam un aptiekas vadītājam par savu reģistrāciju Latvijas Farmaceitu biedrībā un pēc aptiekas vadītāja pieprasījuma uzrādīt reģistrācijas apliecību.

V. Kontrole un uzraudzība

27. Latvijas Farmaceitu biedrība:

27.1. ir tiesīga pieprasīt, pamatojot nepieciešamību, papildu dokumentus, kas apliecina sniegtajās ziņās uzrādīto informāciju;

27.2. ir tiesīga pieaicināt ekspertus ar atbilstošu kvalifikāciju izveidot darba grupu vai komisiju lēmumu pieņemšanai;

27.3. nodrošina informācijas par reģistrētiem farmaceitiem un farmaceitu asistentiem publicēšanu, kurā norāda farmaceita un farmaceita asistenta vārdu, uzvārdu, reģistrācijas numuru un datumu;

27.4. nodrošina informācijas publicēšanu par tālākizglītības programmām, kursiem un to norises biežumu, lai farmaceits un farmaceita asistents, kas strādā aptiekā, varētu nodrošināt savas profesionālās kvalifikācijas celšanu;

27.5. kontrolē un uzrauga šajos noteikumos noteikto prasību izpildi.

28. Veselības inspekcija kontrolē un uzrauga, vai šo noteikumu 10.3.apakšpunktā sniegtās ziņas atbilst patiesībai, un informē Latvijas Farmaceitu biedrību par pārbaudes rezultātu.

(Grozīts ar MK 01.04.2008. noteikumiem Nr.230)

VI. Noslēguma jautājumi

29. Farmaceiti un farmaceitu asistenti, kuri strādā aptiekā, reģistrējas Latvijas Farmaceitu biedrībā:

29.1. farmaceiti - līdz 2004.gada 1.septembrim;

29.2. farmaceitu asistenti - no 2004.gada 1.jūlija līdz 2004.gada 31.decembrim.

30. Farmaceits, kurš līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmis farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu, sniedz Latvijas Farmaceitu biedrībai šo noteikumu 10.punktā minēto informāciju, kura netika sniegta Latvijas Farmaceitu biedrības farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijai, vai arī ja ir notikušas izmaiņas iepriekš sniegtajā informācijā. Latvijas Farmaceitu biedrība nodrošina, lai Latvijas Farmaceitu biedrības farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas rīcībā esošie dati par sertificēto farmaceitu tiktu iekļauti reģistrā.

31. Ārvalstnieku reģistrāciju Latvijas Farmaceitu biedrība nodrošina triju mēnešu laikā pēc profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pieprasījuma iesniegšanas.

32. Šo noteikumu prasības attiecināmas uz visām personām, kuras ir ieguvušas augstāko vai vidējo farmaceitisko izglītību.

33. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro šo noteikumu 3.pielikumu, kas bija spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.994 redakcijā)

Ministru prezidents I.Emsis

Veselības ministrs R.Muciņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.454

Veselības ministrs R.Muciņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.454

Veselības ministrs R.Muciņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.454
Farmaceita vai farmaceita asistenta reģistrēšanas, izmaiņu reģistrēšanas un ikgadējās reģistra uzturēšanas cenrādis

(Pielikums MK 24.09.2013. noteikumu Nr.994 redakcijā)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Cena (euro)

1.

Farmaceita un farmaceitu asistentu reģistrācija vienai reģistrējamai personai

35,57

2.

Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumu Nr.454 "Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrēšanas kārtība" 30.punktā minētā farmaceita (farmaceits, kurš līdz minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmis farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu) reģistrācija vienai reģistrējamai personai

7,11

3.

Izmaiņu reģistrācija vienai reģistrētai personai

1,42

4.

Ikgadējā reģistra uzturēšanas maksa vienai reģistrētai personai

3,56

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 454Pieņemts: 27.04.2004.Stājas spēkā: 02.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 01.05.2004.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
88053
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2008","iso_value":"2008\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2008.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.05.2004","iso_value":"2004\/05\/02","content":"<font class='s-1'>02.05.2004.-04.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"