Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumus Nr. 769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.400

Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24 36.§)
Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšanas un izsniegšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
24.1panta trešo un septīto daļu un 30.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas (turpmāk - atļauja) pieteikšanas un izsniegšanas kārtību, kā arī atļauju pieteikšanas un izsniegšanas kārtību tām likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minētajām piesārņojošajām darbībām, kuru ražošanas jauda vai saražotais produkcijas apjoms nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minētos rādītājus;

1.2. atļaujas iesnieguma (turpmāk - iesniegums) veidlapas un atļaujas veidlapas paraugus;

1.3. nosacījumus un kārtību, kādā atsevišķas iekārtas uz laiku var atbrīvot no prasības saņemt atļauju;

1.4. termiņu, kādā operators Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei (turpmāk - pārvalde) paziņo par darbības izmaiņām.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

II. Iesnieguma iesniegšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

2. Lai saņemtu atļauju, operators pārvaldē rakstiski un elektroniski iesniedz iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumu iesniedz vismaz 90 dienas pirms likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta piektajā daļā noteiktā perioda sākuma, vismaz 90 dienas pirms likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minētās piesārņojošās darbības paredzētās uzsākšanas vai vismaz 60 dienas pirms izmaiņām esošajā piesārņojošā darbībā.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

2.1 Operators var iesniegt šo noteikumu 2.punktā minēto iesniegumu attiecībā uz iekārtu, kurā tiek veikta viena vai vairākas likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minētās piesārņojošās darbības, kuru ražošanas jauda vai saražotais produkcijas apjoms nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minētos rādītājus, ja iekārta iekļauta Emisijas kvotu sadales plānam pievienotajā sarakstā, kurā uzskaitītas iekārtas, kas veic likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minētās piesārņojošās darbības.

(MK 26.07.2005. noteikumu Nr.570 redakcijā)

3. Operators iesniegumam pievieno dokumentus, kas pamato iesniegumā norādīto informāciju. Iesniegumā norāda atsauces uz pielikumā esošajiem dokumentiem.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

4. Ja operators iesniegumā nav norādījis visu vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto informāciju vai nav pievienojis informāciju pamatojošos dokumentus, pārvalde 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski informē operatoru par nepieciešamo papildu informāciju. Par iesnieguma pieņemšanas dienu uzskatāma diena, kad operators ir iesniedzis visu šajos noteikumos noteikto informāciju iesnieguma izvērtēšanai.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

4.1 Pārvaldei pēc iesnieguma pieņemšanas ir tiesības pieprasīt un saņemt no operatora papildu informāciju, kas nepieciešama atļaujas sagatavošanai, nepagarinot atļaujas izdošanas termiņu.

(MK 26.07.2005. noteikumu Nr.570 redakcijā)

5. Pārvalde septiņu dienu laikā pēc iesnieguma pieņemšanas tā kopiju elektroniski nosūta:

5.1. pašvaldībai, kuras teritorijā tiek veikta vai plānota piesārņojošā darbība;

5.2. Vides ministrijai;

5.3. ja nepieciešams, citām ieinteresētajām valsts un pašvaldību institū­cijām.

(MK 26.07.2005. noteikumu Nr.570 redakcijā)

6. Šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētā institūcija 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas iesniedz pārvaldē priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem. Minētajā termiņā priekšlikumus pārvaldē var iesniegt arī šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētās institūcijas.

(MK 26.07.2005. noteikumu Nr.570 redakcijā)

7. Ja iesniegumā sniegtā informācija atšķiras no atļaujas A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai nosacījumos iekļautās informā­cijas vai ja atļaujas A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai nosacījumi jāgroza, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 31.panta pirmās daļas 5.punktu, operators vienlaikus ar iesniegumu siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas saņemšanai iesniedz iesniegumu, kurā norāda, kādi grozījumi nepieciešami atļaujas A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai nosacījumos, vai iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai Akategorijas vai B kategorijas piesārņojošai darbībai. Minētais iesniegums ir pieejams sabiedrībai ar tādiem pašiem nosacījumiem kā iesniegums siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas saņemšanai.

(MK 26.07.2005. noteikumu Nr.570 redakcijā)

III. Sabiedrības līdzdalība iesniegumu izvērtēšanā

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

8. Iesniegums un saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu sniegtā informācija ir pieejama sabiedrībai. Ja operators uzskata, ka daļa informācijas ir ierobežotas pieejamības informācija, to iesniedz atsevišķi un norāda iemeslus, kāpēc informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju. Ja informācija ar pārvaldes lēmumu ir atzīta par ierobežotas pieejamības informāciju, pārvalde nodrošina tās aizsardzību, ņemot vērā informācijas atklātību reglamentējošos normatīvos aktus. Ja pārvalde nepiekrīt, ka informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, pārvalde pieņem attiecīgu pamatotu lēmumu un to rakstiski paziņo operatoram. Minēto lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Šādā gadījumā par iesnieguma pieņemšanas dienu uzskatāma diena, kad stājies spēkā galīgais lēmums par to, kāda informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju. Vides pārraudzības valsts biroja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

9. Septiņu dienu laikā pēc iesnieguma pieņemšanas pārvalde ievieto pārvaldes mājas lapā internetā paziņojumu par saņemto iesniegumu un šo noteikumu 7.punktā minēto iesniegumu, kā arī izvieto paziņojumu pārvaldes telpās (vietā, kur ar to var iepazīties ikviena ieinteresētā persona). Paziņojumā norāda vietu un termiņu, līdz kuram var iepazīties ar iesniegtajiem dokumentiem un iesniegt priekšlikumus. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 21 dienu, skaitot no iesnieguma pieņemšanas dienas.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

10. Pārvalde septiņu dienu laikā pēc iesnieguma pieņemšanas elektroniski nosūta šo noteikumu 9.punktā minēto paziņojumu vides aizsardzības nevalstiskajai organizācijai, kura ir ieinteresēta šādu paziņojumu saņemšanā un ir iesniegusi pārvaldē e-pasta adresi, uz kuru tai nosūtāms paziņojums.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

11. Pārvalde informē operatoru par saņemtajiem priekšlikumiem un norāda termiņu, līdz kuram iesniedzams operatora skaidrojums par tiem.

IV. Atļauju izsniegšanas kārtība

11.1 Pirms atļaujas izsniegšanas pārvaldes amatpersona apskata attiecīgo iekārtu un sagatavo atzinumu par tās atbilstību iesniegumā sniegtajai informācijai.

(MK 26.07.2005. noteikumu Nr.570 redakcijā)

12. Izsniedzot atļauju vai pieņemot lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, pārvalde ņem vērā šo noteikumu 11.1 punktā minēto atzinumu iesniegto informāciju un tās izvērtējumu, valsts un pašvaldības institūciju, kā arī sabiedrības priekšlikumus un operatora skaidrojumu.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

13. Ja informētās institūcijas vai sabiedrība izsaka priekšlikumu neizsniegt atļauju, pārvalde izsniedz atļauju vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju tikai pēc tam, kad operatoram dotas ne mazāk kā septiņas dienas, lai rakstiski izteiktu savu skaidrojumu.

14. Atļaujas veidlapas paraugs noteikts šo noteikumu 2.pielikumā. Atļaujā izmanto tādas pašas tabulas, kādas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu izmantotas iesniegumā.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

15. Pārvalde izvērtē iesniegumu un šo noteikumu 7.punktā minēto iesniegumu un groza esošās atļaujas nosacījumus vai izsniedz jaunu atļauju, vai pieņem atteikumu izdarīt grozījumus esošajā atļaujā vai izsniegt jaunu atļauju, kā arī, ja nepieciešams, groza A vai B kategorijas atļaujas nosacījumus.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

16. Pārvalde anulē atļauju, ja:

16.1. iekārta beidz darbību;

16.2. pamatojoties uz operatora iesniegumu, iekārtā vairs neveic likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minētās darbības.

17. Pārvalde var anulēt atļauju, ja operators:

17.1. ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju;

17.2. neievēro atļaujas nosacījumus.

18. Par nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšanu operators ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Atļaujas kopiju, lēmuma kopiju par atļaujas nosacījumu maiņu, par atteikumu izsniegt atļauju vai par atļaujas anulēšanu pārvalde rakstiski un elektroniski septiņu dienu laikā nosūta attiecīgajai pašvaldībai, Vides ministrijai, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai, kā arī šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajām institūcijām un šo noteikumu 10.punktā minētajai organizācijai.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

20. Atļaujas nosacījumus un šo noteikumu 19.punktā minētos lēmumus Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra ievieto mājas lapā internetā un tie sabiedrībai ir brīvi pieejami attiecīgajā pārvaldē.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

V. Nosacījumi un kārtība, kādā atsevišķas iekārtas uz laiku var atbrīvot no prasības saņemt atļauju

21. Pamatojoties uz tā operatora motivētu iesniegumu, kurš veic likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minētās piesārņojošās darbības, operatoru var atbrīvot no atļaujas saņemšanas uz laiku līdz 2007.gada 31.decembrim. Operatoram iesniegumā jāpamato, ka atbrīvojums no atļaujas saņemšanas negatīvi neietekmēs Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

22. Šo noteikumu 21.punktā minēto iesniegumu iesniedz pārvaldē un iesniegumam pievieno informāciju, kas pamato, ka operators spēj nodrošināt siltumnīcefekta gāzu emisijas monitoringu un sagatavot ikgadējos pārskatus par siltumnīcefekta gāzu emisiju atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" un citu vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

23. Ja operators iesniegumā nav norādījis visu šajos noteikumos noteikto informāciju vai nav pievienojis informāciju pamatojošus dokumentus, pārvalde 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski informē operatoru par nepieciešamo papildu informāciju. Par iesnieguma pieņemšanas dienu uzskatāma diena, kad operators ir iesniedzis visu šajos noteikumos noteikto informāciju iesnieguma izvērtēšanai.

24. Pārvalde izvērtē iesniegumu un pēc saskaņošanas ar Vides ministriju un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūru pieņem lēmumu atbalstīt operatora iesniegumu vai neatbrīvot operatoru no prasības saņemt atļauju ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 23.punktā minētā iesnieguma pieņemšanas. Lēmumu pārvalde rakstiski un elektroniski nosūta operatoram, Vides ministrijai, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai un attiecīgajai pašvaldībai.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

25. Ja pārvalde pieņēmusi lēmumu atbalstīt operatora iesniegumu, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra informāciju par operatora iesniegumu, tam pievienotajiem dokumentiem un pārvaldes pieņemto lēmumu ievieto sabiedriskai izvērtēšanai mājas lapā internetā. Sabiedrības priekšlikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 14 dienām. Operators ievieto laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par iesniegumu un interneta mājas lapas adresi, kur atrodama informācija, kā arī norāda vietu, kur iespējams iepazīties ar iesniegtajiem dokumentiem, un adresi, kur iesniedzami sabiedrības priekšlikumi.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

26. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra informē operatoru par saņemtajiem priekšlikumiem un norāda termiņu, līdz kuram iesniedzams operatora skaidrojums par tiem.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

27. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra izvērtē sabiedrības priekšlikumus un operatora skaidrojumus un sagatavo informācijas apkopojumu iesniegšanai Eiropas Komisijā.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

28. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra Eiropas Komisijā iesniedz lūgumu uz laiku svītrot attiecīgo iekārtu no Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk - lūgums). Lūgumā norāda laikposmu, uz kādu iekārtu plānots atbrīvot no atļaujas saņemšanas, iekārtas atbilstību monitoringa, ziņošanas un pārbaudes prasībām, un prasības, kas operatoram būs jāievēro, ja tas tiks atbrīvots no atļaujas saņemšanas, kā arī paredzēto atbildību par pienākumu neizpildi. Lūgumā ietver informāciju par konsultācijām ar sabiedrību un rezultātu izvērtējumu.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

29. Ja Eiropas Komisija pieņem lēmumu par iekārtas svītrošanu no Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas, pārvalde pieņem lēmumu par attiecīgās iekārtas atbrīvošanu no atļaujas saņemšanas uz noteiktu laikposmu. Lēmumā pārvalde uzdod operatoram laikposmā, uz kuru tas atbrīvots no atļaujas saņemšanas, nodrošināt siltumnīcefekta gāzu emisijas monitoringu un sagatavot ikgadējos pārskatus par siltumnīcefekta gāzu emisiju atbilstoši likumā "Par piesārņojumu" un citos vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī noteikt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas limitu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 26.07.2005. noteikumu Nr.570 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK.

Ministru prezidents I.Emsis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.400

(Pielikums MK 26.07.2005. noteikumu Nr.570 redakcijā)

02.JPG (120155 bytes)

03.JPG (115951 bytes)

04.JPG (61332 bytes)

05.JPG (66761 bytes)

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.400

(Pielikums grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.570)

07.JPG (59684 bytes)

08.JPG (104273 bytes)

A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja, un piemēroto normatīvo aktu uzskaitījums.

1.1 Atļaujas A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai numurs, spēkā esošas atļaujas gaisu piesārņojošo vielu emisijai no stacionārajiem piesārņojuma avotiem numurs (ja operators nav saņēmis atļauju A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai) vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma izsniegšanas datums un izsniedzējs.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

B sadaļa
Pieteiktā darbība un iesnieguma novērtējums

5. Pieteiktās darbības īss apraksts.

6. Iekārtas atrašanās vieta.

7. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi:
7.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;
7.2. sabiedrības priekšlikumi.

8. Iesnieguma novērtējums:
8.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana;
8.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;
8.3. resursu izmantošana (enerģija, kurināmais, izejvielas un palīgmateriāli);
8.4. CO2 emisija gaisā;
8.5. informācija par reģistrāciju vides pārvaldības un audita sistēmas reģistrā.

C sadaļa
Atļaujas nosacījumi

9. Tehnoloģisko iekārtu saraksts, no kurām atļauta CO2 emisija, un nosacījumi šo iekārtu darbībai.

10. Nosacījumi resursu izmantošanai:
10.1. enerģija;
10.2. kurināmais, izejvielas un palīgmateriāli.

11. Nosacījumi CO2 emisijas monitoringam:
11.1. emisijas apjoma noteikšanas metode (aprēķini vai nepārtraukti CO2 emisijas mērījumi);
11.2. emisijas apjoma noteikšana ar aprēķinu metodi (katram piesārņojošās darbības veidam un kurināmā, izejvielu, palīgmateriālu un saražotās produkcijas veidam):
11.2.1. emisijas aprēķina formula;
11.2.2. piemērojamie emisijas apjoma noteikšanas metožu līmeņi, to apraksts (tai skaitā kurināmā, izejvielu, palīgmateriālu un saražotās produkcijas apjoma mērījumu biežums, izmantojamās mērierīces, nosacījumi mērierīču uzturēšanai un kalibrācijai, kurināmā, izej­vielu, palīgmateriālu un saražotās produkcijas paraugu ņemšanas biežums un izmantojamās metodes, kurināmā, izejvielu, palīgmateriālu un saražotās produkcijas analizējamie parametri, analīžu biežums un izmantojamās metodes);
11.2.3. atrunas, kas attiecināmas uz zemāku emisijas apjoma noteikšanas metožu līmeņu piemērošanu;
11.3. nepārtrauktas CO2 emisijas mērīšanas sistēmas apraksts;
11.4. monitoringa datu kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles procedūras apraksts.

12. Ikgadējie pārskati:
12.1. ikgadējo pārskatu pārbaudes nosacījumi;
12.2. ikgadējo pārskatu iesniegšanas kārtība.

12.1 Emisijas monitoringa datu dokumentēšanas un arhivēšanas nosacījumi.

13. Emisijas kvotu nodošana Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai.

14. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi.

15. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm.

Pielikumi

16. Iesnieguma kopsavilkums - 1.pielikums.

17. Sabiedrības, pašvaldību, citu iestāžu priekšlikumi par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, atzinums par iekārtas atbilstību iesniegumā sniegtajai informācijai - 2.pielikums.

18. Shēmas, kas parāda iekārtas atrašanās vietu kartē un ēku un ražotņu novietojumu teritorijā, - 3.pielikums.

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšanas un izsniegšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 400Pieņemts: 22.04.2004.Stājas spēkā: 02.05.2004.Zaudē spēku: 05.12.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 01.05.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
88024
{"selected":{"value":"10.08.2005","content":"<font class='s-1'>10.08.2005.-04.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.08.2005","iso_value":"2005\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2005.-04.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.05.2004","iso_value":"2004\/05\/02","content":"<font class='s-1'>02.05.2004.-09.08.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.08.2005
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)