Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.432

Rīgā 2004.gada 27.aprīlī (prot. Nr.25 5.§)
Biodegvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 14.panta septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtību:

1.1. svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem ir pievienots viens no šādiem produktiem:

1.1.1. no lauksaimniecības izejvielām iegūts dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts etilspirts (turpmāk — etilspirts) — 4,5 līdz 5,0 tilpumprocenti no kopējā naftas produktu daudzuma;

1.1.2. etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu) — līdz 12 tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

1.2. dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem ir pievienota no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela — 5 tilpumprocenti no kopējā naftas produktu daudzuma;

1.3. biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no rapša sēklu eļļas.

2. Noteikumi attiecas uz:

2.1. importētājiem, kas ieved Latvijas Republikā šo noteikumu 1.punktā minētos produktus (turpmāk — biodegviela) no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk — importētājs);

2.2. personām, kas ieved Latvijas Republikā biodegvielu no Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk — persona);

2.3. komersantiem, kas veic komercdarbību ar biodegvielu.

3. Importētāji, personas un komersanti ievēro normatīvos aktus, kas regulē naftas produktu (degvielas) apriti un akcīzes nodokļa piemērošanu naftas produktiem.

4. Biodegvielu glabā, uzskaita un realizē atsevišķi no pārējiem naftas produktiem.

5. Biodegvielu ar atšķirīgu bioprodukta (etilspirts, no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela) procentuālo daudzumu glabā, uzskaita un realizē atsevišķi.

6. Biodegvielai piemēro likuma "Par akcīzes nodokli" 14.panta trešajā, ceturtajā vai piektajā daļā noteikto akcīzes nodokļa likmi, ja ir izpildīti šo noteikumu 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 23., 24., 25., 27., 29., 30. un 31.punktā minētie nosacījumi un biodegviela atbilst šo noteikumu 1.punkta prasībām.

7. Biodegvielas realizācijas vietās norāda degvielas veidu, izmantojot nosaukumu "biodegviela" vai tā atpazīstamu saīsinājumu, un bioprodukta (etilspirts, no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela) daudzumu procentos no biodegvielas daudzuma.

II. Biodegvielas ražošana

8. Biodegvielas ražošanu (tajā skaitā naftas produktu sajaukšanu ar bioproduktiem), apstrādi, pārstrādi un sajaukšanu (arī ar citām vielām), kā arī jebkuras citas darbības ar biodegvielu, kuras maina biodegvielas fizikālās, ķīmiskās vai ekspluatācijas īpašības (turpmāk— ražošana), atļauts veikt tikai akcīzes preču noliktavā naftas produktiem (turpmāk— akcīzes preču noliktava).

9. Ārpus akcīzes preču noliktavas aizliegts veikt šo noteikumu 8.punktā minētās darbības.

10. Par biodegvielas ražošanu un akcīzes nodokļa samaksu ir atbildīgs akcīzes preču noliktavas turētājs.

11. Akcīzes preču noliktavas turētājs, kas ražo biodegvielu, pirms katras ražošanas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā dokumentus, kuri apliecina ražošanā izmantojamo bioproduktu (etilspirts, rapšu eļļa, no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela) izcelsmi, un rakstisku informāciju, kurā norāda:

11.1. ražošanā izmantojamo naftas produktu daudzumu;

11.2. ražošanā izmantojamo bioproduktu (etilspirts, rapšu eļļa, no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela) izcelsmi, koncentrāciju procentos un daudzumu;

11.3. ražojamās biodegvielas veidu, norādot pievienojamā bioprodukta (etilspirts, no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela) daudzumu tilpumprocentos no biodegvielas daudzuma.

12. Akcīzes preču noliktavā tvertne, kurā uzglabā biodegvielu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina attiecīgajā tvertnē uzglabājamās biodegvielas summāru un neanulējamu uzskaiti.

13. Akcīzes preču noliktavas turētājs par saražoto biodegvielu pirms tās realizācijas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu (vai tā tulkojumu valsts valodā, ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī) vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu).

14. Lai saņemtu šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu, akcīzes preču noliktavas turētājs paņem no tvertnes, kurā uzglabā biodegvielu, minētās degvielas paraugu, noplombē parauga iepakojumu un iesniedz to akreditētā un oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētā atbilstības novērtēšanas institūcijā vai Eiropas Komisijas sarakstā iekļautā Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā institūcijā, lai noteiktu biodegvielu raksturojošos parametrus.

15. Akcīzes preču noliktavas turētājs nodrošina, lai tvertnē, kurā uzglabā biodegvielu, netiek iepildīti citi naftas produkti vai citas vielas, kā arī nodrošina, lai Valsts ieņēmumu dienesta vai citu valsts kontroles iestāžu pilnvarotās amatpersonas var brīvi piekļūt tvertnēm, kurās uzglabā biodegvielu.

16. Ja tvertnē no jauna iepilda naftas produktus, biodegvielu vai citas vielas, akcīzes preču turētājs saņem jaunu šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu, lai attiecīgo biodegvielu drīkstētu realizēt. Pirms tvertnē no jauna iepilda naftas produktus, biodegvielu vai citas vielas, akcīzes preču noliktavas turētājs ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pirms minētās darbības veikšanas rakstiski par to informē Valsts ieņēmumu dienestu.

17. Lai kontrolētu šo noteikumu 14., 15. un 16.punkta izpildi, noliktavas turētājs parauga ņemšanas un noplombēšanas kārtību saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu, kurš ir tiesīgs noteikt, ka paraugu paņem un parauga iepakojumu noplombē Valsts ieņēmumu dienesta darbinieka klātbūtnē. Šajā gadījumā Valsts ieņēmumu dienests divu darbdienu laikā no brīža, kad noliktavas turētājs ir paziņojis par nepieciešamību veikt parauga ņemšanu un noplombēšanu, nodrošina atbildīgā darbinieka klātbūtni minēto darbību veikšanā.

18. Akcīzes preču noliktavas turētājs atsevišķi uzskaita no akcīzes preču noliktavas izvestās biodegvielas daudzumu pa biodegvielas veidiem un pievienotā bioprodukta daudzumu.

III. Biodegvielas ievešana

19. Lai piemērotu samazinātu akcīzes nodokļa likmi biodegvielai, kas Latvijas Republikā ievesta no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, biodegviela ir jāpārvieto uz akcīzes preču noliktavu.

20. Šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu (vai tā tulkojumu valsts valodā, ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī) vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu) par šo noteikumu 19.punktā minēto biodegvielu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pirms biodegvielas realizācijas (izvešanas no akcīzes preču noliktavas realizācijai Latvijas tirgū).

21. Uz šo noteikumu 19.punktā minēto biodegvielu attiecas šo noteikumu 12., 14., 15., 16., 17. un 18.punkta nosacījumi.

22. Ievest biodegvielu Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm atļauts saskaņā ar normatīvajiem aktiem likuma "Par akcīzes nodokli" 7.pantā minētajam nodokļa maksātājam, samaksājot attiecīgu nodokli.

23. Ievedot šo noteikumu 22.punktā minēto biodegvielu, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzams šo noteikumu 33.punktā minētais dokuments (vai tā tulkojums valsts valodā, ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī) vai tā kopija (uzrādot oriģinālu). Ja biodegvielu nogādā akcīzes preču noliktavā, tad šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu (vai tā tulkojumu valsts valodā, ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī) vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu) iesniedz pirms biodegvielas realizācijas (izvešanas no akcīzes preču noliktavas realizācijai Latvijas tirgū).

24. Tvertni, kurā uzglabā šo noteikumu 22.punktā minēto biodegvielu, aprīko ar skaitītāju, kas nodrošina attiecīgajā tvertnē uzglabājamās biodegvielas summāru un neanulējamu uzskaiti, kā arī nodrošina, lai Valsts ieņēmumu dienesta vai citu valsts kontroles iestāžu pilnvarotās amatpersonas var brīvi piekļūt tvertnēm, kurās uzglabā biodegvielu.

25. Tvertni, kurā uzglabā šo noteikumu 22.punktā minēto biodegvielu, tās aprīkojumu un skaitītāju noplombē. Tvertnes noplombēšanas kārtību saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs noteikt, ka tvertni noplombē Valsts ieņēmumu dienesta darbinieks. Pirms tvertnē no jauna iepilda biodegvielu (vai citas vielas), Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekam ir tiesības pārbaudīt skaitītāja (kas nodrošina attiecīgajā tvertnē uzglabājamās biodegvielas summāru un neanulējamu uzskaiti) rādītāju atbilstību no uzglabāšanas vietas izvestajam biodegvielas daudzumam, kas ir uzskaitīts saskaņā aršiem noteikumiem. Valsts ieņēmumu dienesta darbinieks pārbauda faktiskā biodegvielas daudzuma atlikuma atbilstību grāmatvedības dokumentos norādītajam daudzumam.

IV. Prasības biodegvielai

26. Biodegvielai piemēro attiecīgo akcīzes nodokļa likmi, ja tā atbilst šajā nodaļā noteiktajām prasībām. Biodegvielas atbilstību šajā nodaļā noteiktajām prasībām nosaka, izmantojot laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētos atbilstošos Latvijas standartus (turpmāk— piemērojamie standarti). Pēc piemērojamajos standartos dotajām metodēm iegūto rezultātu precizitāti nosaka atbilstoši standartam LVS ISO 4259.

27. Šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētajai biodegvielai raksturojošās prasības realizācijai Latvijas tirgū nosaka normatīvie akti, kas regulē benzīna atbilstības novērtēšanu.

28. Šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētajai biodegvielai pievienoto etilspirta vai tā atvasinājumu ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu) nosaka, lietojot standartā LVS EN 1601 vai standartā LVS EN 13132 noteiktās metodes (strīda gadījumā lieto standartā LVS EN 1601 noteikto metodi).

29. Šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētajai biodegvielai raksturojošās prasības realizācijai Latvijas tirgū nosaka normatīvie akti, kas regulē dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu.

30. Šo noteikumu 1.3.apakšpunktā minētā biodegviela atbilst piemērojamajam Latvijas standartam LVS EN 14214 un tās kontroli veic atbilstoši minētajam Latvijas standartam.

31. Šo noteikumu 1.3.apakšpunktā minētajai biodegvielai minimālās prasības ir noteiktas šo noteikumu pielikumā. Minētās biodegvielas blīvums 15 °C ir no 860 līdz 900 kg/m3. Blīvumu nosaka ar testēšanas metodi LVS EN ISO 3675 vai LVS EN ISO 12185 (strīda gadījumā lieto standartā LVS EN ISO 3675 noteikto metodi).

32. Šo noteikumu 1.2. un 1.3.apakšpunktā minētajām biodegvielām taukskābju metilesteru (kas iegūti no rapša sēklu eļļas) saturu nosaka atbilstoši standartā LVS EN 14103 noteiktajai metodei.

33. Biodegvielas atbilstību šajā nodaļā noteiktajām prasībām apliecina ar dokumentu (vai tā tulkojumu valsts valodā, ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī), kuru ir izsniegusi akreditēta un oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēta atbilstības novērtēšanas institūcija vai Eiropas Komisijas sarakstā iekļauta Eiropas Savienības dalībvalsts kompetenta institūcija, ja minētajā dokumentā ir norādīti šo noteikumu 27., 29. un 31.punktā minētie parametri un ziņas (informācija) par degvielā esošo (pievienoto) bioproduktu (etilspirts, no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela) izcelsmi un daudzumu procentos.

V. Biodegvielas aprites un uzraudzības papildu nosacījumi

34. Šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētajai biodegvielai piemēro zuduma normas, kādas normatīvajos aktos ir noteiktas svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem. Šo noteikumu 1.2. un 1.3.apakšpunktā minētajai biodegvielai piemēro zuduma normas, kādas ir noteiktas dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem.

35. Biodegvielas realizācijas vietās atrodas šo noteikumu 33.punktā minētais dokuments (vai tā tulkojums valsts valodā, ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī) vai tā notariāli apstiprināta kopija.

36. Realizējot biodegvielu, biodegvielas iegādi apliecinošajā darījuma dokumentā (preču pavadzīmē-rēķinā naftas produktiem vai elektroniskā kases aparāta čekā) norāda degvielas veidu un tai pievienotā bioprodukta (etilspirts, no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela) daudzumu procentos (5%; 100 %).

37. Valsts ieņēmumu dienests un citas valsts iestādes, kas veic kontroli, atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas pārbaudīt jebkura importētāja, personas un komersanta darbību, ja tie veic komercdarbību ar biodegvielu vai ieved biodegvielu, un paņemt degvielas paraugus pārbaudei.

38. Ja šo noteikumu 37.punktā minētie degvielas paraugi neatbilst biodegvielas minimālajām prasībām vai norādēm preču pavadzīmē-rēķinā naftas produktiem, elektroniskā kases aparāta čekā vai komersanta grāmatvedības dokumentos, vai importētāja deklarētajam, komersants, importētājs vai persona:

38.1. samaksā akcīzes nodokli un soda naudu saskaņā ar likumu par degvielas daudzumu, par kuru ir konstatēts pārkāpums;

38.2. sedz valsts kontroles institūciju pārbaudē paņemtās degvielas atbilstības novērtēšanas izdevumus piecu darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

VI. Noslēguma jautājumi

39. Finanšu ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

40. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.

41. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai;

2) Padomes 1992.gada 25.februāra Direktīvas 92/12/EEK par vispārīgo kārtību attiecībā uz akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, pārvadāšanu un pārraudzību.

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.432
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Biodegvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 432Pieņemts: 27.04.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Zaudē spēku: 01.07.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 01.05.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
87954
01.05.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)