Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.380

Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24 14.§)
Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu un automazgātavu izveidei un darbībai

(Noteikumu nosaukums MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu24.2panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu (autoservisa uzņēmumu) un visu veidu automazgātavu izveidošanai un darbībai.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 198)

2. Noteikumi attiecas uz:

2.1. visu kategoriju (L; M; N; O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas, satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remontdarbnīcām, kurās veic šādas darbības:

2.1.1. motora diagnostika, apkope un remonts;

2.1.2. barošanas sistēmu (benzīna–karburatora, iesmidzes, dīzeļa, gāzes) apkope un remonts;

2.1.3. elektroiekārtu un signalizācijas uzstādīšana, diagnostika un remonts;

2.1.4. transmisijas un elementu diagnostika, apkope un remonts;

2.1.5. balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts;

2.1.6. bremžu sistēmu diagnostika, apkope un remonts;

2.1.7. riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts;

2.1.8. virsbūves diagnostika, ģeometrijas atjaunošana un remonts;

2.1.9. virsbūves antikorozijas apstrāde;

2.1.10. sagatavošana krāsošanai un krāsošana;

2.1.11. automazgāšana un virsbūves apkope (tai skaitā transportlīdzekļa salona ķīmiskā tīrīšana);

2.2. visu veidu automazgātavām.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

3. Ja mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcā (autoservisa uzņēmumā) veic arī citas piesārņojošas darbības atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 1. pielikumam vai normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai, operatoram nepieciešams saņemt attiecīgas kategorijas atļauju. Minētajā gadījumā šajos noteikumos noteiktās prasības ir minimālās prasības, kas jāņem vērā papildus citām atļaujā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 198)

II. Prasības piesārņojuma ierobežošanai un kontrolei

4. Virsbūves apstrādi (ģeometrijas atjaunošanu, griešanu, metināšanu, slīpēšanu) veic tikai slēgtās telpās, kas aprīkotas ar tīrā gaisa pievades un piesārņotā gaisa nosūkšanas iekārtām. Šīs iekārtas izmanto tikai tīrā gaisa pievadei un putekļu un gāzu aizvadīšanai no griešanas, metināšanas vai slīpēšanas darba vietām.

5. Krāsošanu, lakošanu un pretkorozijas apstrādi veic tikai slēgtās telpās, kas aprīkotas ar tīrā gaisa pievades un piesārņotā gaisa nosūkšanas iekārtām. Piesārņotā gaisa nosūkšanas iekārtu neizmanto putekļu un gāzu aizvadīšanai no griešanas, metināšanas un slīpēšanas darba vietām. Emisiju izplūdes punkta augstumu nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

5.1 Mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcās (autoservisu uzņēmumos) izmanto tādas krāsas, lakas un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālus, kas atbilst normatīvajiem aktiem par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

6. Krāsojot vai lakojot nosūkto gaisu attīra ar sauso filtru, lai novērstu krāsu daļiņu emisiju. Krāsošanas kameras aprīkojums un filtri nodrošina ne mazāk par 85 % izplūstošā gaisa nepārtrauktu attīrīšanu no cietajām daļiņām.

7. Ja, veicot pretkorozijas apstrādi, nelieto līdzekļus, kuru pamatsastāvdaļa ir ūdens, atsūkto gaisu attīra no eļļas aerosola. Nodrošina tādu filtru darbību, lai palikusī eļļas koncentrācija attīrītajā gaisā nepārsniedz 1 mg/Nm3 (0 °C, 101,3 kPa, sausa gāze) kā vienas stundas vidējā vērtība vai viena transportlīdzekļa pretkorozijas apstrādes vai krāsošanas cikla ilgumā, ja tas ir īsāks par vienu stundu.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 198)

8. Putekļu koncentrācija attīrītajā gaisā nepārsniedz 20 mg/Nm3 (0 °C, 101,3 kPa, sausa gāze) kā vienas stundas vidējā vērtība vai viena transportlīdzekļa pretkorozijas apstrādes vai krāsošanas cikla ilgumā, ja tas ir īsāks par vienu stundu.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 198)

9. Putekļu emisijas izplūdes punkts atrodas ne zemāk kā divus metrus virs mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcas (autoservisa uzņēmuma) ēkas jumta kores un ne zemāk par augstākās 50 m attālumā esošas vai plānotas (ja ir izsniegta būvatļauja) ēkas jumta kori, ja cilvēki ēkā uzturas ilgāk par astoņām stundām dienā. Gaisa plūsmas ātrums skurstenī, ja nosūkšanas iekārta noslogota minimāli, ir ne mazāks par 8 m sekundē, un plūsmas virziens ir vērsts vertikāli uz augšu.

10. Ja nelieto speciālas bremžu mazgāšanas iekārtas, visās darba vietās, kur nomaina azbestu saturošas bremžu uzlikas vai veic citas ar bremžu apkopi un remontu saistītas operācijas, ir nosūkšanas iekārtas ar filtru (filtra efektivitāte — ne zemāka par 99,9 %).

11. Mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu (autoservisa uzņēmumu) katlumājas ekspluatē atbilstoši normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības prasībām katlumājām (sadedzināšanas iekārtām).

12. Ja mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (autoservisa uzņēmums) vai automazgātava atrodas vietā, kur attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, operatora pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, noslēgt līgumu ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju un nodrošināt notekūdeņu priekšattīrīšanu pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, nodrošinot tādas piesārņojošo vielu koncentrācijas, kādas līgumā noteicis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2024., sk. grozījumu 2. punktu)

13. Mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu (autoservisa uzņēmumu) vietas, kurās var notikt naftas produktu noplūde, izveido tā, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu augsnē un gruntī.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 198; grozījums par otrā teikuma svītrošanu stājas spēkā 01.01.2024., sk. grozījumu 2. punktu)

13.1 Ja mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (autoservisa uzņēmums) vai automazgātava atrodas vietā, kur attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās nav ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, radītie ražošanas notekūdeņi operatoram vispirms jāattīra ar suspendēto vielu un naftas produktu uztvērējiem, kā arī pirms to novadīšanas vidē jāattīra rūpnieciski izgatavotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Ja automazgātavās tiek izmantotas virsmas aktīvās vielas vai fosforu saturošas vielas vai maisījumi, pirms notekūdeņu novadīšanas vidē tie jāattīra tādās rūpnieciski izgatavotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas nodrošina attiecīgi vismaz virsmas aktīvo vielu vai fosfora atdalīšanu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2024., sk. grozījumu 2. punktu)

14. Notekūdeņus un lietusūdeņus novada atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.

15. (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 198)

16. Ja mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (autoservisa uzņēmums) atrodas tuvāk par 100 metriem no dzīvojamām ēkām vai atpūtas zonām, telpās, kurās veic mehānisko transportlīdzekļu virsbūves remontu, krāsošanu, apkopi, mazgāšanu un žāvēšanu, vārti, durvis un logi vienmēr ir aizvērti.

17. Šķidros bīstamos atkritumus (degvielu, motoreļļu, pārnesumkārbas eļļu, transmisijas eļļu, hidraulisko eļļu, dzesēšanas šķidrumus, antifrīzu, bremžu eļļas, akumulatoru skābes, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumus un citus šķidrumus) savāc atsevišķi slēgtos konteineros, lai nodotu pārstrādei vai noglabāšanai uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja. Izlietotās smēreļļas savāc atsevišķi slēgtā konteinerā, lai nodotu pārstrādei uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja. Nolietotos eļļas filtrus (nebojātus vai bojātus) un citas eļļu saturošas transportlīdzekļu sastāvdaļas uzglabā zem jumta uz eļļu necaurlaidīga seguma.

18. Skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabā neapgāztus uz paliktņiem zem jumta vai slēgtos konteineros. Bojātus skābi saturošus akumulatorus uzglabā speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla.

19. Nolietotas riepas nodod atkritumu apsaimniekošanas komersantam, kurš ir saņēmis piesārņojošas darbības atļauju atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai, vai atļauju atkritumu apsaimniekošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

III. Operatora veiktais monitorings un kontrole

20. Operators datus pieraksta atbilstoši šo noteikumu 22.punktam uzskaites žurnālā (uz papīra vai elektroniski). Uzskaites žurnālu pēc valsts vides inspektora pieprasījuma uzrāda pārbaudei. Operators saglabā informāciju uzskaites žurnālā vismaz piecus gadus. Ja uzskaite notiek elektroniski, reizi sešos mēnešos veic žurnāla datu izdrukas.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 198)

21. Bīstamo atkritumu uzskaiti veic atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu pārvadājumu uzskaiti.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

22. Uzskaites žurnālā iekļauj šādus datus:

22.1. informācija par nolietotajām riepām, kas nodotas saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu;

22.2. gaisa filtru pārbaužu un nomaiņas datumi;

22.3. krāsu, laku, pretkorozijas līdzekļu un šķīdinātāju patēriņš;

22.4. izmantoto mazgāšanas un vaskošanas līdzekļu patēriņš.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 198)

23. Ja operators pats neveic atkritumu apsaimniekošanu un notekūdeņu attīrīšanu, tas pēc valsts vides inspektora pieprasījuma uzrāda šādus līgumus:

23.1. par atkritumu savākšanu;

23.2. par notekūdeņu attīrīšanu.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 198)

24. Noteikumu prasību ievērošanu kontrolē valsts vides inspektori.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 198)

IV. Noslēguma jautājumi

25. Ja mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (autoservisa uzņēmums) nodota ekspluatācijā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un neatbilst šo noteikumu prasībām, operators sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz reģionālajā vides pārvaldē pasākumu plānu, lai nodrošinātu mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcas (autoservisa uzņēmuma) atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcai (autoservisa uzņēmumam) saskaņā ar pasākumu plānu nepieciešama rekonstrukcija, tā jāveic ne ilgāk kā triju gadu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

26. Reģionālā vides pārvalde mēneša laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 25.punktā minētā plāna apstiprināšanu un par to rakstiski informē transportlīdzekļu remontdarbnīcas operatoru. Ja pasākumu plāns nenodrošina šo noteikumu prasību izpildi, reģionālā vides pārvalde pieņem motivētu lēmumu atteikt plāna apstiprināšanu.

27. Šo noteikumu 26.punktā minēto reģionālās vides pārvaldes lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā.

Ministru prezidents I.Emsis

Vides ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.380
Transportlīdzekļu krāsošanas, lakošanas un antikorozijas apstrādes emisiju izplūdes punkta augstuma noteikšanas metodika

1. Emisiju izplūdes punkta kopējo augstumu H aprēķina, summējot emisijas izplūdes punkta teorētisko augstumu Hs ar emisijas izplūdes punkta papildu augstumu h:

H = Hs + h

2. Emisiju izplūdes punkta teorētisko augstumu Hs virsmas apstrādei ar krāsu un laku, kā arī pretkorozijas apstrādei nosaka atbilstoši organisko šķīdinātāju un atšķaidīšanas līdzekļu maksimālās emisijas apjomam (tabula).

Emisijas punkta teorētiskais augstums Hs

Organisko šķīdinātāju un atšķaidīšanas līdzekļu maksimālās emisijas apjoms
(kg/h)

Izplūdes punkta teorētiskais augstums
Hs (m)

1

8

2

10

3

12

4

14

5

15

> 6

16

3. Emisiju izplūdes punkta papildu augstums h ir starpība starp skursteņa pamatnes līmeni un augstākās 15 x Hs metru attālumā esošas vai plānotas ēkas jumtu, ja cilvēki ēkā uzturas ilgāk par astoņām stundām dienā (zīmējums).

PIE NOT.380.PNG (26198 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu un automazgātavu izveidei un darbībai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 380Pieņemts: 22.04.2004.Stājas spēkā: 29.04.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 28.04.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
87699
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2021","iso_value":"2021\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2021.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2004","iso_value":"2004\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2004.-15.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"