Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.215

Rīgā 2004.gada 30.martā (prot. Nr.17 37.§)
Akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25.panta astoto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Komisijas 1992.gada 11.septembra Regulā (EEK) Nr. 2719/92 par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm (turpmāk — regula) noteiktā dokumenta (turpmāk — pavaddokuments) aprites un kontroles kārtību, kā arī citus likuma "Par akcīzes nodokli" (turpmāk — likums) 25.pantā minēto akcīzes preču pārvietošanas nosacījumus.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr.937 redakcijā)

2. Noteikumi attiecas arī uz tiem dokumentiem, kuri noformēti saskaņā ar regulas 2.pantu, transportējot akcīzes preces, kurām piemēro atliktās nodokļa maksāšanas kārtību.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr.937 redakcijā)

3. Noteikumos reglamentētā pavaddokumentu aprites kārtība attiecas uz:

3.1. reģistrētu nosūtītāju, kas ieved akcīzes preces Latvijas Republikā no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – dalībvalsts);

3.2. apstiprinātu noliktavas turētāju, kas pārvieto akcīzes preces saskaņā ar likumu;

3.3. reģistrētu saņēmēju un īslaicīgi reģistrētu saņēmēju, kas saņem akcīzes preces saskaņā ar likumu;

3.4. citām likumā noteiktajām personām.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.304 redakcijā)

4. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

5. Pavaddokumentu noformē piecos eksemplāros.

6. Visu pavaddokumentā ietverto informāciju aizpilda saskaņā ar regulas norādījumiem.

7. Visus dienas laikā izsniegtos un saņemtos pavaddokumentus reģistrē saskaņā ar normatīvo aktu, kas reglamentē pavaddokumentu apriti, prasībām un tiem piešķir pavaddokumenta numuru. Ja akcīzes preces pārvieto starp akcīzes preču noliktavām Latvijas Republikas teritorijā vai ieved Latvijas Republikā no valsts, kas nav dalībvalsts, un pārvieto uz akcīzes preču noliktavu, akcīzes preču saņēmējs — apstiprināts noliktavas turētājs reģistrē saņemtos pavaddokumentus, izmantojot akcīzes preču nosūtītāja piešķirto numuru.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.937; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

8. Pavaddokumenta numurs sastāv no trim daļām (20 simboliem):

8.1. pirmā daļa (13 simbolu):

8.1.1. ja akcīzes preces tiek nosūtītas:

8.1.1.1. nosūtītāja akcīzes preču noliktavas akcīzes identifikācijas numurs, ja akcīzes preces izved no Latvijas Republikas;

8.1.1.2. reģistrēta nosūtītāja akcīzes identifikācijas numurs, ja pavaddokumentu noformē reģistrēts nosūtītājs;

8.1.2. ja akcīzes preces tiek saņemtas, saņēmēja – reģistrēta saņēmēja, īslaicīgi reģistrēta saņēmēja vai akcīzes preču noliktavas – akcīzes identifikācijas numurs, ja akcīzes preces saņem Latvijas Republikā;

8.2. otrā daļa — kalendāra gada pēdējie divi cipari (2 simboli);

8.3. trešā daļa — pavaddokumenta kārtas numurs hronoloģiskā secībā (5 simboli).

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr.937 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

9. Pavaddokumenta eksemplārus, kurus saskaņā ar šiem noteikumiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, reģistrē, ievada un uzglabā Valsts ieņēmumu dienesta uzskaites sistēmās un izmanto akcīzes preču kontrolei.

10. Akcīzes preču noliktavā var saņemt akcīzes preces, bet turpmākās darbības ar tām atļautas tikai pēc pavaddokumenta trešā eksemplāra apstiprināšanas Valsts ieņēmumu dienestā (izņemot gadījumus, ja akcīzes preces pārvieto starp akcīzes preču noliktavām Latvijas Republikā un šo noteikumu 10.3 punktā minēto gadījumu). Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz apstiprināta noliktavas turētāja rakstisku iesniegumu, izsniedz atļauju brīvdienās un svētku dienās veikt darbības ar akcīzes precēm attiecīgās akcīzes preču noliktavas robežās pirms Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināta pavaddokumenta trešā eksemplāra saņemšanas. Minēto atļauju izsniedz uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

(MK 24.05.2005. noteikumu Nr.348 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.795; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

10.1 Pirms pavaddokumenta trešā eksemplāra apstiprināšanas Valsts ieņēmumu dienestā darbības ar akcīzes precēm, pamatojoties uz šo noteikumu 10.punktā minēto atļauju, nedrīkst veikt, ja, saņemot akcīzes preces, tiek konstatēta to neatbilstība pavaddokumentos norādītajai informācijai.

(MK 24.05.2005. noteikumu Nr.348 redakcijā)

10.2 Valsts ieņēmumu dienests neizsniedz vai anulē šo noteikumu 10.punktā minēto atļauju šādos gadījumos:

10.21. apstiprinātam noliktavas turētājam ir nodokļu parāds;

10.22. apstiprināts noliktavas turētājs vai tā izpildinstitūcijā esošā persona gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir sodīta par pārkāpumiem saistībā ar akcīzes preču apriti;

10.23. apstiprināts noliktavas turētājs vai tā izpildinstitūcijā esošā persona neievēro kārtību, kāda noteikta šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos, kas reglamentē akcīzes preču apriti.

(MK 24.05.2005. noteikumu Nr.348 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

10.3 Ja akcīzes preču noliktavā, kas atrodas lidostas teritorijā ar šajā teritorijā izveidotu robežkontroles punktu, brīvdienā, svētku dienā vai pēdējā darbdienā pirms brīvdienām vai svētku dienām ar pavaddokumentu saņem naftas produktus, tad ar minētajiem naftas produktiem brīvdienā vai svētku dienā var apgādāt attiecīgās lid­ostas teritorijā esošos gaisa kuģus pirms pavaddokumenta trešā eksemplāra apstiprināšanas Valsts ieņēmumu dienestā. Šajā punktā minētās darbības nedrīkst veikt, ja, saņemot naftas produktus akcīzes preču noliktavā, konstatēta naftas produktu neatbilstība pavaddokumentā norādītajai informācijai.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.795 redakcijā)

11. Ja attiecīgā persona nenoformē pavaddokumentu saskaņā ar šiem noteikumiem vai neizpilda citas šo noteikumu prasības, attiecīgo personu neatbrīvo no saistībām maksāt akcīzes nodokli (turpmāk — nodoklis) saskaņā ar likuma 25.pantu, ja likumā nav noteikts citādi.

II. Imports no ārvalsts, kas nav dalībvalsts

(Nodaļa svītrota ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

II.1 Nosūtīšana no importa vietas uz citu dalībvalsti

(Nodaļa MK 30.03.2010. noteikumu Nr.304 redakcijā)

22.2 Reģistrēts nosūtītājs, ievedot akcīzes preces Latvijas Republikā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, to pārvietošanai uz šo noteikumu 88.punktā minēto dalībvalsti atbilstoši regulai noformē pavaddokumentu. Pavaddokumentu (visus eksemplārus) iesniedz apstiprināšanai Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgajā muitas iestādē, kurā noformē akcīzes preču laišanu brīvā apgrozībā.

22.3 Pavaddokumenta piekto eksemplāru uzglabā Valsts ieņēmumu dienestā. Pavaddokumenta pirmo, otro, trešo un ceturto eksemplāru atdod reģistrētam nosūtītājam.

22.4 Pavaddokumenta pirmo eksemplāru reģistrēts nosūtītājs nodod grāmatvedībā darījuma iegrāmatošanai un uzglabā.

22.5 Pavaddokumenta otro, trešo un ceturto eksemplāru reģistrēts nosūtītājs pievieno akcīzes precēm, kuras pārvieto uz šo noteikumu 88.punktā minēto dalībvalsti.

22.6 Reģistrēts nosūtītājs vai viņa pilnvarots pārstāvis var izmainīt pavaddokumenta 4., 7., 7.a, 13., 14. vai 17.ailes saturu, lai norādītu citu saņēmēju vai citu piegādes vietu. Par izmaiņām nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā informē Valsts ieņēmumu dienestu un informāciju par jauno saņēmēju vai jauno piegādes vietu norāda pavaddokumenta B ailē.

22.7 Pavaddokumenta otro, trešo un ceturto eksemplāru atbilstoši regulā noteiktajām prasībām noformē dalībvalstī, kurā akcīzes preces tiek saņemtas.

22.8 Reģistrēts nosūtītājs 90 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, kurā akcīzes preces nosūtītas, pavaddokumenta trešo eksemplāru, kurš noformēts atbilstoši regulai, iesniedz apstiprināšanai Valsts ieņēmumu dienestā.

22.9 Valsts ieņēmumu dienests pavaddokumenta labajā augšējā stūrī uzliek Valsts ieņēmumu dienesta noteiktu atzīmi. Pavaddokumenta trešo eksemplāru atdod reģistrētam nosūtītājam ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tā saņemšanas Valsts ieņēmumu dienestā. Pavaddokumenta trešais eksemplārs apliecina, ka akcīzes preces izvestas uz citu dalībvalsti un reģistrētam nosūtītājam nav jāmaksā akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.pantu.'

III. Ievešana Latvijas Republikā no citām dalībvalstīm

23. Pavaddokumenta pirmais eksemplārs un — šo noteikumu 68.1punktā minētajos gadījumos — Komisijas 1996.gada 10.janvāra Regulā Nr. 31/96 par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu noteiktā dokumenta (turpmāk — atbrīvojuma sertifikāts) pirmais eksemplārs paliek pie personas, kura nosūta akcīzes preces uz Latvijas Republiku.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.348; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

24. Pavaddokumenta otro, trešo un ceturto eksemplāru pievieno akcīzes precēm, kuras pārvieto uz akcīzes preču saņemšanas vietu Latvijas Republikā. Ja akcīzes preču saņēmējs Latvijas Republikā ir likuma 20.panta pirmajā daļā minētā persona, akcīzes precēm, kuras pārvieto uz akcīzes preču saņemšanas vietu Latvijas Republikā, papildus pievieno šo noteikumu 68.3punktā minētos atbrīvojuma sertifikāta eksemplārus.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.348; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

25. Saņemot akcīzes preces Latvijas Republikā no citām dalībvalstīm, preču saņēmējs pavaddokumenta otrajā, trešajā un ceturtajā eksemplārā izdara atbilstošus ierakstus saskaņā ar regulu.

26. Pavaddokumenta otrā eksemplāra un — šo noteikumu 68.4punktā minētajos gadījumos — atbrīvojuma sertifikāta otrā eksemplāra kopiju akcīzes preču saņemšanas vietā uzglabā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai, bet pēc minētā termiņa — saskaņā ar normatīvajos aktos par grāmatvedību noteiktajām prasībām, savukārt pavaddokumenta un — šo noteikumu 68.4punktā minētajos gadījumos — atbrīvojuma sertifikāta otro eksemplāru nodod preču saņēmēja grāmatvedībā.

(MK 24.05.2005. noteikumu Nr.348 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

27. Pavaddokumenta trešo un ceturto eksemplāru, kā arī šo noteikumu 68.5punktā minēto atbrīvojuma sertifikāta trešo eksemplāru (ja akcīzes preču saņēmējs ir likuma 20.panta pirmajā daļā minētā persona) akcīzes preču saņēmējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta iestādē ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc akcīzes preču saņemšanas. Ja veikta gaisa kuģu apgāde ar naftas produktiem atbilstoši šo noteikumu 10.3 punktam, pavaddokumenta trešo un ceturto eksemplāru akcīzes preču saņēmējs – apstiprināts noliktavas turētājs – iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā nākamajā darbdienā pēc attiecīgās brīvdienas vai svētku dienas.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.348; MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.795; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

28. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

29. Valsts ieņēmumu dienests trešajā un ceturtajā eksemplārā izdara atbilstošus ierakstus saskaņā ar regulu, apstiprinot tos ar Valsts ieņēmumu dienesta noteiktu zīmogu.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

30. (Svītrots ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.348.)

31. Valsts ieņēmumu dienests uzglabā pavaddokumenta ceturto eksemplāru un šo noteikumu 68.5punktā noteiktajā gadījumā — atbrīvojuma sertifikāta trešo eksemplāru. Pavaddokumenta ceturtais eksemplārs apliecina, ka akcīzes preces saņemtas un akcīzes preču saņēmējs atbild par nodokļa samaksāšanu saskaņā ar likumu. Atbrīvojuma sertifikāta trešais eksemplārs apliecina, ka saskaņā ar likumu akcīzes nodoklis nav jāmaksā.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.348; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

32. Pavaddokumenta trešais eksemplārs ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc saņemšanas Valsts ieņēmumu dienestā atdodams akcīzes preču saņēmējam.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.348)

33. Pavaddokumenta trešo eksemplāru akcīzes preču saņēmējs nosūta (vai citādi nodod) personai, kas nosūtījusi akcīzes preces uz Latvijas Republiku.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.348)

34. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

35. Akcīzes preču saņēmējs nodrošina, lai akcīzes preču nosūtītājs saņem Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinātu un apzīmogotu pavaddokumenta trešo eksemplāru 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda, kurā akcīzes preces saņemtas.

(MK 24.05.2005. noteikumu Nr.348 redakcijā)

IV. Eksports

36. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

37. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

38. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

39. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

40. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

40.1 (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

40.2 Ja akcīzes preces pavaddokumentā norādītajā dienā netiek izvestas no akcīzes preču noliktavas, akcīzes preču nosūtītājs nākamās darbadienas laikā pā­rējos četrus pavaddokumenta eksemplārus iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā kopā ar rakstisku iesniegumu, kurā lūdz anulēt attiecīgo pavaddokumentu un norāda anulēšanas iemeslu. Valsts ieņēmumu dienests anulē pavaddokumentu, izdarot attiecīgas atzīmes uz pavaddokumenta eksemplāriem, un anulē attiecīgo pavaddokumentu elektroniskajā datu uzskaites sistēmā.

(MK 24.05.2005. noteikumu Nr.348 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

41. Akcīzes preču nosūtītājs (eksportētājs) — apstiprināts noliktavas turētājs muitas iestādē (Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī), kurā noslēdz preču eksportu, iesniedz pavaddokumenta trešo un ceturto eksemplāru. Pavaddokumenta otro eksemplāru uzglabā akcīzes preču nosūtītājs (eksportētājs) — apstiprināts noliktavas turētājs.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

42. Ja akcīzes preču eksportu noslēdz Latvijas Republikā, Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgā muitas iestāde, kurā noslēdz akcīzes preču eksportu, pavaddokumentā (trešajā un ceturtajā eksemplārā) izdara atbilstošus ierakstus saskaņā ar regulu, apstiprinot tos ar Valsts ieņēmumu dienesta noteiktu zīmogu.

43. Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgā muitas iestāde, kurā noslēgts akcīzes preču eksports, uzglabā pavaddokumenta ceturto eksemplāru. Pavaddokumenta ceturtais eksemplārs apliecina, ka akcīzes preces eksportētas un akcīzes preču nosūtītājam (eksportētājam) — apstiprinātam noliktavas turētājam nav jāmaksā akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.pantu. Pavaddokumenta trešo eksemplāru ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc pavaddokumenta saņemšanas nosūta (vai citādi atdod) akcīzes preču nosūtītājam (eksportētājam) — apstiprinātam noliktavas turētājam.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

44. Ja akcīzes preces eksportē no Latvijas Republikas caur citu dalībvalsti, akcīzes preču nosūtītājs (eksportētājs) — apstiprināts noliktavas turētājs izpilda attiecīgajā dalībvalstī noteiktās prasības. Pēc tam, kad pavaddokumenta trešais eksemplārs saņemts no attiecīgās muitas iestādes, caur kuru akcīzes preces eksportētas no Latvijas Republikas, akcīzes preču nosūtītājs (eksportētājs) — apstiprināts noliktavas turētājs ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc taksācijas perioda, kurā akcīzes preces izvestas no akcīzes preču noliktavas, iesniedz pavaddokumenta trešo eksemplāru tā apstiprināšanai Valsts ieņēmumu dienestā.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.937; MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.348; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

45. Valsts ieņēmumu dienests pavaddokumenta labajā augšējā stūrī uzliek Valsts ieņēmumu dienesta noteiktu atzīmi. Pavaddokumenta trešo eksemplāru atdod akcīzes preču nosūtītājam (eksportētājam) — apstiprinātam noliktavas turētājam. Pavaddokumenta trešais eksemplārs apliecina, ka akcīzes preces eksportētas un akcīzes preču nosūtītājam (eksportētājam) — apstiprinātam noliktavas turētājam nav jāmaksā akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.pantu.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

46. Apstiprināts noliktavas turētājs var pilnvarot muitas iestādes atzītu pārstāvi, kas apstiprināta noliktavas turētāja vietā noformē pavaddokumentu saskaņā ar šo noteikumu 41., 42. un 43.punktu un kārto citas formalitātes saskaņā ar šiem noteikumiem.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

47. Ja akcīzes preces eksportē no citām dalībvalstīm caur Latvijas Republiku, tad arī uz attiecīgo akcīzes preču nosūtītāju (eksportētāju) attiecas šo noteikumu 41., 42. un 43.punkts. Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgā muitas iestāde rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 41., 42. un 43.punktu.

48. Pavaddokumenta trešo eksemplāru akcīzes preču nosūtītājs (eksportētājs) — apstiprināts noliktavas turētājs uzglabā akcīzes preču nosūtīšanas vietā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai, bet pēc minētā termiņa — saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

V. Izvešana no Latvijas Republikas uz citām dalībvalstīm

49. Akcīzes preču nosūtītājs — apstiprināts noliktavas turētājs, izvedot akcīzes preces no Latvijas Republikas uz šo noteikumu 88.punktā minēto dalībvalsti, noformē pavaddokumentu, papildus tajā norādot laiku, cikos akcīzes preces izved no akcīzes preču noliktavas.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

50. Pavaddokumenta pirmā eksemplāra un — šo noteikumu 68.2punktā minētajos gadījumos — atbrīvojuma sertifikāta pirmā eksemplāra kopiju uzglabā akcīzes preču nosūtītājs — apstiprināts noliktavas turētājs akcīzes preču nosūtīšanas vietā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai, bet pēc minētā termiņa — saskaņā ar normatīvajos aktos par grāmatvedību noteiktajām prasībām, savukārt pavaddokumenta pirmo eksemplāru un — šo noteikumu 68.2punktā minētajos gadījumos — atbrīvojuma sertifikāta pirmo eksemplāru nodod preču nosūtītāja — apstiprināta noliktavas turētāja grāmatvedībā.

(MK 24.05.2005. noteikumu Nr.348 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

51. Pavaddokumenta otro, trešo un ceturto eksemplāru un — šo noteikumu 68.3punktā minētajā gadījumā — atbrīvojuma sertifikāta otro un trešo eksemplāru pievieno akcīzes precēm, kuras izved no Latvijas Republikas uz šo noteikumu 88.punktā minēto dalībvalsti.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.348; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

52. Pavaddokumenta piekto eksemplāru akcīzes preču nosūtītājs — apstiprināts noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

53. Akcīzes preču nosūtītājs — apstiprināts noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šo noteikumu 52.punktā minēto pavaddokumentu ne vēlāk kā vienu stundu pirms akcīzes preču nosūtīšanas laika, kas norādīts pavaddokumentā. Valsts ieņēmumu dienests uz pavaddokumenta piektā eksemplāra izdara atzīmi par pavaddokumenta saņemšanas laiku vai, ja pavaddokumentā norādāmās ziņas saskaņā ar šo noteikumu VII nodaļas noteikumiem ir iesniegtas elektroniski, elektroniski nosūta šo noteikumu 72.punktā minēto informāciju.

(MK 24.05.2005. noteikumu Nr.348 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

53.1 Ja šo noteikumu 53.punktā minētajos gadījumos akcīzes preces pavaddokumentā norādītajā dienā netiek izvestas no akcīzes preču noliktavas, akcīzes preču nosūtītājs nākamās darbdienas laikā pā­rējos četrus pavaddokumenta eksemplārus iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā kopā ar rakstisku iesniegumu, kurā lūdz anulēt attiecīgo pavaddokumentu un norāda anulēšanas iemeslu. Valsts ieņēmumu dienests anulē pavaddokumentu, izdarot attiecīgas atzīmes uz pavaddokumenta eksemplāriem, un anulē attiecīgo pavaddokumentu elektroniskajā datu uzskaites sistēmā.

(MK 24.05.2005. noteikumu Nr.348 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2005.; sk. 84. punktu)

54. Apstiprināts noliktavas turētājs — akcīzes preču nosūtītājs vai viņa pilnvarots pārstāvis var izmainīt pavaddokumenta 4., 7., 7.a, 13., 14. un/vai 17.ailes saturu, lai norādītu citu saņēmēju (apstiprinātu noliktavas turētāju vai reģistrētu saņēmēju) vai citu piegādes vietu. Par izmaiņām nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā informē Valsts ieņēmumu dienestu un informāciju par jauno saņēmēju vai jauno piegādes vietu norāda pavaddokumenta B ailē.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr.937 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

55. Pavaddokumenta otro, trešo un ceturto eksemplāru atbilstoši regulā noteiktajām prasībām noformē dalībvalstī, kurā akcīzes preces tiek saņemtas.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

56. Akcīzes preču nosūtītājs — apstiprināts noliktavas turētājs 90 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, kurā akcīzes preces izvestas no akcīzes preču noliktavas, pavaddokumenta trešo eksemplāru, kurš noformēts atbilstoši regulai, iesniedz apstiprināšanai Valsts ieņēmumu dienestā.

(MK 24.05.2005. noteikumu Nr.348 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

57. Valsts ieņēmumu dienests pavaddokumenta labajā augšējā stūrī uzliek Valsts ieņēmumu dienesta noteiktu atzīmi. Pavaddokumenta trešo eksemplāru ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tā saņemšanas Valsts ieņēmumu dienestā atdod akcīzes preču nosūtītājam — apstiprinātam noliktavas turētājam. Pavaddokumenta trešais eksemplārs apliecina, ka akcīzes preces izvestas uz citu dalībvalsti un preču nosūtītājam — apstiprinātam noliktavas turētājam nav jāmaksā akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.pantu.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

57.1 Ja no Latvijas Republikas uz citām dalībvalstīm pa jūru pārvieto naftas produktus, akcīzes preču nosūtītājs — apstiprināts noliktavas turētājs pavaddokumenta 4., 7., 7.a, 13. un 17.aili neaizpilda, ja, nosūtot akcīzes preces, saņēmējs nav precīzi zināms un:

57.1 1. ir saņemta Valsts ieņēmumu dienesta atļauja neaizpildīt šīs ailes;

57.1 2. akcīzes preču nosūtītājs — apstiprināts noliktavas turētājs informē Valsts ieņēmumu dienestu par saņēmēju, norādot saņēmēja pilnu vārdu, adresi, akcīzes identifikācijas numuru un piegādes valsti, tiklīdz šī informācija ir kļuvusi zināma, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc preču saņemšanas piegādes vietā.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr.937 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

58. Pavaddokumenta trešo eksemplāru akcīzes preču nosūtītājs — apstiprināts noliktavas turētājs uzglabā akcīzes preču nosūtīšanas vietā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai, bet pēc minētā termiņa — saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

VI. Pārvietošana starp akcīzes preču noliktavām Latvijas Republikā

59. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

60. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

61. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

62. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

63. Saņemot akcīzes preces, akcīzes preču saņēmējs — apstiprināts noliktavas turētājs pavaddokumenta otrajā, trešajā un ceturtajā eksemplārā izdara atbilstošus ierakstus saskaņā ar regulu.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

64. Pavaddokumenta otrā eksemplāra kopiju akcīzes preču saņemšanas vietā uzglabā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai, bet pēc minētā termiņa — saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, savukārt pavaddokumenta otro eksemplāru nodod apstiprināta noliktavas turētāja grāmatvedībā darījuma iegrāmatošanai.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

65. Pavaddokumenta trešo eksemplāru akcīzes preču saņēmējs — apstiprināts noliktavas turētājs nosūta (vai citādi nodod) akcīzes preču nosūtītājam — apstiprinātam noliktavas turētājam ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda, kurā preces izvestas no akcīzes preču nosūtītāja — apstiprināta noliktavas turētāja akcīzes preču noliktavas.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

66. Pavaddokumenta trešo eksemplāru uzglabā akcīzes preču nosūtītājs — apstiprināts noliktavas turētājs akcīzes preču nosūtīšanas vietā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai, bet pēc minētā termiņa — saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

67. Pavaddokumenta ceturto eksemplāru akcīzes preču saņēmējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta iestādē ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda, kurā akcīzes preces izvestas no nosūtītāja akcīzes preču noliktavas.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.348)

68. Valsts ieņēmumu dienests uzglabā pavaddokumenta ceturto eksemplāru. Pavaddokumenta ceturtais eksemplārs apliecina, ka akcīzes preces saņemtas un akcīzes preču saņēmējs atbild par nodokļa samaksāšanu saskaņā ar likumu, bet akcīzes preču nosūtītājam nav jāmaksā nodoklis saskaņā ar likuma 25.pantu.

VI1. Piegāde dalībvalstu un ārvalstu pārstāvjiem un starptautiskajām organizācijām

(Nodaļa MK 24.05.2005. noteikumu Nr.348 redakcijā)

68.1 Ja akcīzes preču saņēmējs ir likuma 20.panta pirmajā daļā minētā persona, šī persona pirms akcīzes preču saņemšanas aizpilda un apstiprina Ārlietu ministrijā vai Aizsardzības ministrijā (ja akcīzes preču saņēmējs atrodas Latvijas Republikā) vai attiecīgās dalībvalsts kompetentajā iestādē (ja akcīzes preču saņēmējs atrodas citā dalībvalstī) atbrīvojuma sertifikātu. Preču saņēmējs nosūta akcīzes preču nosūtītājam — apstiprinātam noliktavas turētājam pilnībā noformētu atbrīvojuma sertifikātu divos eksemplāros (trijos eksemplāros, ja akcīzes preču saņēmējs atrodas Latvijas Republikā vai ja to nosaka saņēmēja dalībvalsts normatīvie akti).

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

68.2 Ja akcīzes preču saņēmējs ir likuma 20.panta pirmajā daļā minētā persona, akcīzes preču nosūtītājs uzglabā atbrīvojuma sertifikāta pirmo eksemplāru.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

68.3 Atbrīvojuma sertifikāta otro un trešo eksemplāru, ja tāds ir, pievieno akcīzes precēm, kas tiek nosūtītas likuma 20.panta pirmajā daļā minētajai personai.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

68.4 Pēc akcīzes preču saņemšanas akcīzes preču saņēmējs — likuma 20.panta pirmajā daļā minētā persona uzglabā atbrīvojuma sertifikāta otro eksemplāru.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

68.5 Ja akcīzes preču saņēmējs — likuma 20.panta pirmajā daļā minētā persona atrodas Latvijas Republikā, akcīzes preču saņēmējs pēc akcīzes preču saņemšanas iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta iestādē atbrīvojuma sertifikāta trešo eksemplāru.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

68.6 Ja akcīzes preces tiek nosūtītas no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā, akcīzes preču nosūtītājs — apstiprināts noliktavas turētājs pēc pavaddokumenta trešā eksemplāra saņemšanas no akcīzes preču saņēmēja — likuma 20.panta pirmajā daļā minētās personas kopā ar pavaddokumenta trešo eksemplāru iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā atbrīvojuma sertifikāta pirmā eksemplāra kopiju.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

68.7 Ja akcīzes preces no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā tiek piegādātas likuma 20.panta pirmajā daļā noteiktajām personām Latvijas Republikā, piemēro pavaddokumentu aprites un kontroles kārtību, kāda noteikta šo noteikumu VI nodaļā, un atbrīvojuma sertifikāta aprites un kontroles kārtību, kāda noteikta šajā nodaļā.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

VII. Pavaddokumentu aprite, izmantojot elektroniskos datu apstrādes un pārraides līdzekļus

69. Akcīzes preču nosūtītājs — apstiprināts noliktavas turētājs ir tiesīgs iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā pavaddokumenta piekto eksemplāru 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja pavaddokumentā norādāmās ziņas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz elektroniski.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

70. Pavaddokumentā norādāmās ziņas persona (akcīzes preču nosūtītājs vai saņēmējs) var iesniegt elektroniski, ja tā ar Valsts ieņēmumu dienestu ir noslēgusi līgumu, kurā noteikta ziņu iesniegšanas kārtība un personas atbildība par elektronisko datu patiesumu. Valsts ieņēmumu dienests elektroniski nosūtītās ziņas kodē un noformē, lai nodrošinātu to atbilstību informācijai, kas norādāma pavaddokumentā.

71. Ar elektroniskajiem datu apstrādes līdzekļiem sagatavotu pavaddokumentu uzskata par iesniegtu no brīža, kad to ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskā datu apstrādes sistēma.

72. Par elektroniski iesniegtā pavaddokumenta pieņemšanu Valsts ieņēmumu dienests informē iesniedzēju, elektroniski nosūtot tam atbildes informāciju, kurā norāda vismaz saņemtā pavaddokumenta identificēšanai nepieciešamos datus, pavaddokumenta reģistrācijas numuru, pieņemšanas datumu un laiku.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.348)

VIII. Pavaddokumentu pārbaude un citi Valsts ieņēmumu dienesta kontroles pasākumi

73. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības veikt pavaddokumenta un tā aprites kontroli, kā arī akcīzes preču un to pārvietošanas kontroli, tajā skaitā pirms attiecīgo ierakstu izdarīšanas pavaddokumenta trešajā un ceturtajā eksemplārā, kā arī muitas iestādē pirms akcīzes preču nosūtīšanas. Gadījumā, ja Valsts ieņēmumu dienestam ir nepieciešams veikt papildu pārbaudi, pavaddokumenta trešā eksemplāra apstiprināšanas termiņš, kas noteikts šo noteikumu 20. un 32.punktā, tiek pagarināts līdz piecām dienām.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

73.1 Valsts ieņēmumu dienests pirms attiecīgā pavaddokumenta apstiprināšanas un reģistrēšanas Valsts ieņēmumu dienesta uzskaites sistēmās aprēķina un uzskaita iespējamo maksājamo akcīzes nodokli atbilstoši pavaddokumentā norādīto akcīzes preču daudzumam un akcīzes nodokļa maksātāja kopējo iespējamo akcīzes nodokli, kā arī pārbauda akcīzes nodokļa nodrošinājuma pietiekamību atbilstoši likuma 32.panta pirmās, otrās un trešās daļas nosacījumiem.

(MK 24.05.2005. noteikumu Nr.348 redakcijā)

74. Veicot pārbaudi, Valsts ieņēmumu dienests pavaddokumenta otrajā, trešajā un ceturtajā eksemplārā saskaņā ar regulu norāda informāciju par veikto pārbaudi un gadījumā, ja konstatēta neatbilstība, — attiecīgo pareizo informāciju. Šajā gadījumā par pamatu nodokļa piemērošanai ņem vērā Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē konstatēto. Valsts ieņēmumu dienesta pienākums ir saskaņā ar likumu informēt arī citu dalībvalstu nodokļu administrācijas.

75. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieprasīt, lai attiecīgā persona (tās pārstāvis vai citas personas) būtu klāt preču pārbaudes laikā un sniegtu pārbaudē nepieciešamo palīdzību, kā arī pieaicināt pārbaudē ekspertus vai citas kompetentas personas.

IX. Akcīzes preču pārvietošanu apstiprinošie papildu dokumenti

76. Ja likumā noteiktajā termiņā — Valsts ieņēmumu dienestā nav iesniegts pavaddokumenta trešais eksemplārs, kas apliecina, ka akcīzes preces izvestas uz citu dalībvalsti vai noslēgts akcīzes preču eksports, preču nosūtītājs — apstiprināts noliktavas turētājs maksā akcīzes nodokli saskaņā ar likuma 25.pantu.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.348; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

77. Šo noteikumu 76.punktā minētajā gadījumā preču nosūtītājam — akcīzes apstiprinātam noliktavas turētājam ir tiesības, ievērojot likumā un šajos noteikumos noteiktās pavaddokumentu aprites prasības, trīs gadu laikā no akcīzes preču nosūtīšanas brīža iesniegt dokumentus, kas apliecina akcīzes preču saņemšanu citā dalībvalstī vai akcīzes preču eksporta noslēgšanu, un saņemt akcīzes nodokļa atmaksu likumā paredzētajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

78. Lai nodrošinātu šo noteikumu 77.punktā minēto nosacījumu izpildi, preču nosūtītājs — apstiprināts noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā apstiprinātu pavaddokumenta trešo eksemplāru vai iesniegumu, paskaidrojot iemeslus, kāpēc likumā noteiktajā termiņā netika iesniegts apstiprināts pavaddokumenta trešais eksemplārs.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.348; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

79. Saņemot šo noteikumu 78.punktā minēto akcīzes preču nosūtītāja iesniegumu, Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar citas dalībvalsts nodokļu administrāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem akcīzes preču saņemšanas citā dalībvalstī vai akcīzes preču eksporta noslēgšanas apstiprinājumu vai noliegumu. Ja dalībvalsts nodokļu administrācija apliecina akcīzes preču saņemšanu vai akcīzes preču eksportu, Valsts ieņēmumu dienests informē apstiprinātu noliktavas turētāju — akcīzes preču nosūtītāju par iespēju iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā pieprasījumu un šādus dokumentus, kas apliecina akcīzes preču pārvietošanu:

79.1. pavaddokumenta otrā eksemplāra kopiju, kas ir apstiprināta preču saņēmēja dalībvalsts nodokļu administrācijā (oriģināls apstiprinājums);

79.2. akcīzes preču eksportu apliecinošus dokumentus, ja eksports veikts, šķērsojot muitas robežu citā dalībvalstī.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.348; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

80. Ja akcīzes preču nosūtītājs citā dalībvalstī nav saņēmis no akcīzes preču saņēmēja Latvijas Republikā Valsts ieņēmumu dienestā apstiprinātu un apzīmogotu pavaddokumenta trešo eksemplāru, akcīzes preču saņēmējam Latvijas Republikā ir tiesības iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā pieprasījumu pavaddokumenta otrā eksemplāra kopiju atkārtotai apstiprināšanai un apzīmogošanai.

81. Šo noteikumu 80.punktā noteiktajā gadījumā Valsts ieņēmumu dienests izskata akcīzes preču saņēmēja iesniegto pieprasījumu, salīdzina iesniegtā pavaddokumenta otrā eksemplāra kopiju ar pavaddokumenta ceturto eksemplāru, kas glabājas Valsts ieņēmumu dienestā. Atbilstības gadījumā Valsts ieņēmumu dienests atkārtoti apstiprina un apzīmogo pavaddokumenta otrā eksemplāra kopiju un 10 darbdienu laikā izsniedz to akcīzes preču saņēmējam.

82. Valsts ieņēmumu dienests izvērtē akcīzes preču nosūtītāja pieprasījumu un iesniegtos dokumentus. Ja ir ievēroti šo noteikumu 79.punkta nosacījumi, pamatojoties uz likuma 25.pantu, samaksāto akcīzes nodokli pārskaita turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai pēc akcīzes preču nosūtītāja pieprasījuma atmaksā 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.304 redakcijā)

X. Noslēguma jautājums

83. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

84. Šo noteikumu 40.1, 40.2 un 53.1punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūliju.

(MK 24.05.2005. noteikumu Nr.348 redakcijā)

85. Attiecībā uz šo noteikumu 40.punktu līdz 2005.gada 1.jūlijam, veicot akcīzes preču nosūtīšanu (eksportu), pavaddokumenta piekto eksemplāru Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz neatkarīgi no tā, kur tiks noslēgts preču eksports.

(MK 24.05.2005. noteikumu Nr.348 redakcijā)

86. Attiecībā uz šo noteikumu 53.punktu līdz 2005.gada 1.jūlijam ir spēkā šādi nosacījumi:

86.1. ja akcīzes preču nosūtīšana ir uzsākta līdz darbdienas plkst.15.30, akcīzes preču nosūtītājs — apstiprināts noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šo noteikumu 52.punktā minēto pavaddokumentu līdz tās pašas darbdienas plkst.17.00;

86.2. ja akcīzes preču nosūtīšana ir uzsākta pēc darbdienas plkst.15.30 vai brīvdienā, akcīzes preču nosūtītājs — apstiprināts noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šo noteikumu 52.punktā minēto pavaddokumentu līdz nākamās darbdienas plkst.12.00.

(MK 24.05.2005. noteikumu Nr.348 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)

87. Attiecībā uz šo noteikumu 72.punktu līdz 2005.gada 1.jūlijam Valsts ieņēmumu dienests, elektroniski nosūtot atbildes informāciju par elektroniski iesniegtā pavaddokumenta pieņemšanu, nenorāda pavaddokumenta pieņemšanas laiku.

(MK 24.05.2005. noteikumu Nr.348 redakcijā)

88. Līdz 2010.gada 31.decembrim akcīzes preces var nosūtīt uz citu dalībvalsti, izmantojot pavaddokumentu, ja attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi, ka 2010.gada 1.aprīlī tā nesāk izmantot datorizēto sistēmu, kas minēta likuma 25.panta devītajā daļā. Informāciju par minētajām dalībvalstīm un termiņu, līdz kuram var izmantot pavaddokumentu, Valsts ieņēmumu dienests publicē Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.304 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1992.gada 25.februāra Direktīvas 92/12/EEK par vispārīgo kārtību attiecībā uz akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, pārvadāšanu un pārraudzību.

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.215

(Pielikums grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.304)


Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 215Pieņemts: 30.03.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Zaudē spēku: 01.05.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 23.04.2004.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
87497
{"selected":{"value":"01.04.2010","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-30.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-30.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2009","iso_value":"2009\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2009.-31.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2005","iso_value":"2005\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2005.-28.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2005","iso_value":"2005\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2005.-30.06.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2004","iso_value":"2004\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2004.-27.05.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-23.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)