Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautiskā līguma tulkojums latviešu valodā precizēts ar Saeimas Ārlietu komisijas 24.04.2024. lēmumu.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Ziemeļatlantijas līgumu

1.pants. 1949.gada 4.aprīļa Ziemeļatlantijas līgums (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 10.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 26.februārī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2004.gada 9.martā
The North Atlantic Treaty
Washington d.c. — 4 April 1949

The Parties to this Treaty reaffirm their faith in the purposes and principles of the Charter of the United Nations and their desire to live in peace with all peoples and all governments.

They are determined to safeguard the freedom, common heritage and civilization of their peoples, founded on the principles of democracy, individual liberty and the rule of law.

They seek to promote stability and well-being in the North Atlantic area.

They are resolved to unite their efforts for collective defence and for the preservation of peace and security.

They therefore agree to this North Atlantic Treaty:

Article 1

The Parties undertake, as set forth in the Charter of the United Nations, to settle any international dispute in which they may be involved by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered, and to refrain in their international relations from the threat or use of force in any manner inconsistent with the purposes of the United Nations.

Article 2

The Parties will contribute toward the further development of peaceful and friendly international relations by strengthening their free institutions, by bringing about a better understanding of the principles upon which these institutions are founded, and by promoting conditions of stability and well-being. They will seek to eliminate conflict in their international economic policies and will encourage economic collaboration between any or all of them.

Article 3

In order more effectively to achieve the objectives of this Treaty, the Parties, separately and jointly, by means of continuous and effective self-help and mutual aid, will maintain and develop their individual and collective capacity to resist armed attack.

Article 4

The Parties will consult together whenever, in the opinion of any of them, the territorial integrity, political independence or security of any of the Parties is threatened.

Article 5

The Parties agree that armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognized by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.

Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall immediately be reported to the Security Council. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security.

Article 6

For the purpose of Article 5, an armed attack on one or more of the Parties is deemed to include an armed attack:

• on the territory of any of the Parties in Europe or North America, on the Algerian Departments of France, on the territory of or on the Islands under the jurisdiction of any of the Parties in the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer;

• on the forces, vessels, or aircraft of any of the Parties, when in or over these territories or any other area in Europe in which occupation forces of any of the Parties were stationed on the date when the Treaty entered into force or the Mediterranean Sea or the North Atlantic area of the Tropic Cancer.

Article 7

This Treaty does not affect, and shall not be interpreted as affecting in any way the rights and obligations under the Charter of the Parties which are members of the United Nations, or the primary responsibility of the Security Council for the maintenance of international peace and security.

Article 8

Each Party declares that none of the international engagements now in force between it and any other of the Parties or any third State is in conflict with the provisions of this Treaty, and undertakes not to enter into any international engagement in conflict with this Treaty.

Article 9

The Parties hereby establish a Council, on which each of them shall be represented, to consider matters concerning the implementation of this Treaty. The Council shall be so organized as to be able to meet promptly at any time. The Council shall set up such subsidiary bodies as may be necessary; in particular it shall establish immediately a defence committee which shall recommend measures for the implementation of Article 3 and 5.

Article 10

The Parties may, by unanimous agreement, invite any other European State in a position to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area to accede to this Treaty. Any State so invited may become a Party to the Treaty by depositing its instrument of accession with the Government of the United States of America. The Government of the United States of America will inform each of the Parties of the deposit of each such instrument of accession.

Article 11

This Treaty shall be ratified and its provisions carried out by the Parties in accordance with their respective constitutional processes. The instruments of ratification shall be deposited as soon as possible with the Government of the United States of America, which will notify all the other signatories of each deposit. The Treaty shall enter into force between the States which have ratified it as soon as the ratifications of the majority of the signatories, including the ratifications of Belgium, Canada, France, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom and the United States, have been deposited and shall come into effect with respect to other States on the date of the deposit of their ratifications.

Article 12

After the Treaty has been in force for ten years, or at any time thereafter, the Parties shall, if any of them so requests, consult together for the purpose of reviewing the Treaty, having regard for the factors then affecting peace and security in the North Atlantic area, including the development of universal as well as regional arrangements under the Charter of the United Nations for the maintenance of international peace and security.

Article 13

After the Treaty has been in force for twenty years, any Party may cease to be a Party one year after its notice of denunciation has been given to the Government of the United States of America, which will inform the Governments of the other Parties of the deposit of each notice of denunciation.

Article 14

This Treaty, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies will be transmitted by that Government to the Governments of the signatories.

Ziemeļatlantijas līgums
1949.gada 4.aprīlī Vašingtonā

Līgumslēdzējas puses apstiprina savu uzticību Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu mērķiem un principiem un savu vēlēšanos dzīvot mierā ar visām tautām un valdībām.

Tās ir apņēmušās sargāt savu tautu brīvību, kopējo mantojumu un civilizāciju, kas dibināta uz demokrātijas, personas brīvības un tiesiskuma principiem.

Tās meklē iespējas stabilitātes un labklājības veicināšanai Ziemeļatlantijas reģionā.

Tās ir apņēmības pilnas apvienot savus centienus kolektīvajai aizsardzībai un miera un drošības saglabāšanai.

Tādēļ tās ir vienojušās par šo Ziemeļatlantijas līgumu.

1. pants

Puses apņemas, kā to paredz Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti, risināt jebkādu starptautisku strīdu, kurā tās varētu būt iesaistītas, ar miermīlīgiem līdzekļiem tā, lai neapdraudētu starptautisko mieru, drošību un taisnīgumu, un starptautiskajās attiecībās atturēties no draudiem vai spēka izmantošanas jebkādā veidā, kas ir pretrunā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas mērķiem.

2. pants

Puses sekmēs mierīgu un draudzīgu starptautisko attiecību turpmāku attīstību, stiprinot savas brīvās institūcijas, veidojot labāku izpratni par principiem, uz kuru pamata šīs institūcijas ir dibinātas, un veicinot nosacījumus stabilitātei un labklājībai. Tās centīsies izskaust konfliktus to starptautiskajā ekonomikas politikā un iedrošinās ekonomisko sadarbību starp jebkurām no Pusēm vai starp visām Pusēm.

3. pants

Lai efektīvāk izpildītu šā līguma mērķus, Puses, atsevišķi un kopīgi, ar ilgstošiem un efektīviem pašu centieniem un savstarpējo palīdzību uzturēs un attīstīs savas individuālās un kolektīvās spējas pretoties bruņotam uzbrukumam.

4. pants

Puses kopīgi apspriedīsies, kad vien, pēc jebkuras Puses uzskatiem, būs apdraudēta jebkuras Puses teritoriālā integritāte, politiskā neatkarība vai drošība.

5. pants

Puses vienojas, ka bruņots uzbrukums vienai vai vairākām Pusēm Eiropā vai Ziemeļamerikā tiek uzskatīts par uzbrukumu visām Pusēm, un tādēļ tās vienojas, ka šāda uzbrukuma gadījumā katra no tām, izmantojot individuālās vai kolektīvās pašaizsardzības tiesības, kas atzītas Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 51. pantā, nekavējoties sniegs palīdzību Pusei vai Pusēm, kas pakļautas uzbrukumam, individuāli un kopā ar citām Pusēm, veicot pasākumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, ieskaitot bruņota spēka izmantošanu, lai atjaunotu un uzturētu Ziemeļatlantijas reģiona drošību.

Par jebkādu šādu bruņotu uzbrukumu un visiem pasākumiem, kas tā dēļ ir veikti, nekavējoties ziņo Drošības padomei. Šie pasākumi tiek pārtraukti, kad Drošības padome ir veikusi pasākumus, kas nepieciešami starptautiskā miera un drošības atjaunošanai un uzturēšanai.

6. pants

5. panta vajadzībām tiek uzskatīts, ka bruņots uzbrukums vienai vai vairākām Pusēm ir bruņots uzbrukums:

• jebkuras Puses teritorijai Eiropā vai Ziemeļamerikā, Francijas Alžīrijas departamentiem, Turcijas teritorijai vai salām, kas atrodas jebkuras Puses jurisdikcijā Ziemeļatlantijas telpā uz ziemeļiem no ziemeļu saulgriežu loka;

• jebkuras Puses bruņotajiem spēkiem, kuģiem vai lidaparātiem, kas atrodas šajās teritorijās vai virs tām, vai jebkurā vietā Eiropā, kurā jebkuras Puses spēki atradās dienā, kad šis līgums stājās spēkā, vai Vidusjūrā, vai Ziemeļatlantijas telpā uz ziemeļiem no ziemeļu saulgriežu loka.

7. pants

Līgums nekādā veidā neietekmē un nedrīkst tikt interpretēts kā tāds, kas jebkādā veidā ietekmētu Pušu, kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis, tiesības un saistības, kuras tām noteiktas saskaņā ar Statūtiem, vai Drošības padomes galveno pienākumu uzturēt starptautisko mieru un drošību.

8. pants

Katra Puse apstiprina, ka neviena no šobrīd spēkā esošajām starptautiskajām saistībām starp to un jebkuru citu Pusi vai jebkuru trešo valsti nav pretrunā ar šā līguma nosacījumiem, un tā apņemas neuzņemties nekādas starptautiskās saistības, kas būtu pretrunā ar šo līgumu.

9. pants

Ar šo Puses izveido Padomi, kurā ikviena no tām ir pārstāvēta, lai apspriestu jautājumus par šā līguma īstenošanu. Padome tiek organizēta tā, lai tā spētu nekavējoties sanākt kopā jebkurā laikā. Padome izveido tādas palīginstitūcijas, kādas varētu būt nepieciešamas, it īpaši tā nekavējoties izveido aizsardzības komiteju, kas rekomendēs pasākumus 3. un 5. panta īstenošanai.

10. pants

Puses, vienprātīgi vienojoties, var uzaicināt pievienoties šim līgumam jebkuru citu Eiropas valsti, kas ir spējīga stiprināt šā līguma principus un sniegt ieguldījumu Ziemeļatlantijas telpas drošībā. Jebkura valsts, kas tiek uzaicināta, var kļūt par Līguma pusi, deponējot tās pievienošanās dokumentus Amerikas Savienoto Valstu valdībai. Amerikas Savienoto Valstu valdība informēs katru Pusi par katru deponēto pievienošanās dokumentu.

11. pants

Puses ratificē šo līgumu un īsteno tā nosacījumus saskaņā ar to attiecīgajām konstitucionālajām procedūrām. Ratifikācijas dokumenti tiek deponēti pēc iespējas ātrāk Amerikas Savienoto Valstu valdībai, kas paziņos visām pārējām parakstītājvalstīm par katru deponējumu. Līgums stājas spēkā starp valstīm, kas ir to ratificējušas, tiklīdz lielākā daļa parakstītājvalstu, ieskaitot Amerikas Savienoto Valstu, Apvienotās Karalistes, Beļģijas, Francijas, Kanādas, Luksemburgas un Nīderlandes, ratifikācijas ir deponētas, un attiecībā uz citām valstīm tas stājas spēkā dienā, kad tās deponē savu ratifikāciju.

12. pants

Kad Līgums ir bijis spēkā desmit gadus vai jebkurā laikā pēc tam Puses, ja kāda no tām to prasa, kopīgi apspriežas ar nodomu pārskatīt Līgumu, ņemot vērā apstākļus, kas tobrīd ietekmē mieru un drošību Ziemeļatlantijas telpā, ieskaitot vispasaules un reģionālu pasākumu izveidi saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem, lai uzturētu starptautisko mieru un drošību.

13. pants

Pēc tam, kad Līgums ir bijis spēkā divdesmit gadus, jebkura no Pusēm var pārtraukt dalību Līgumā gadu pēc tās denonsēšanas paziņojuma iesniegšanas Amerikas Savienoto Valstu valdībai, kas informēs citu Pušu valdības par katra denonsēšanas paziņojuma deponēšanu.

14. pants

Šo līgumu, kura tekstiem angļu un franču valodā ir vienāds spēks, deponē Amerikas Savienoto Valstu valdības arhīvos. Šī valdība iesniegs pienācīgi apstiprinātas kopijas pārējo parakstītājvalstu valdībām.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ziemeļatlantijas līgumu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 26.02.2004.Stājas spēkā: 10.03.2004.Tēma: Valsts drošība un aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 09.03.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 08.04.2004.
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
85273
10.03.2004
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"