Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.120

Rīgā 2004.gada 2.martā (prot. Nr.9 37.§)
Noteikumi par mājsaimniecības gaisa kondicionieru marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju
Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
10.panta ceturto daļu un 21.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka Latvijas tirgū piedāvātos mājsaimniecības gaisa kondicionierus, kuriem nepieciešams īpašs marķējums, to marķēšanas kārtību un distances līgumā ietveramo informāciju.

2. Noteikumi attiecas uz mājsaimniecības gaisa kondicionieriem, kas ražoti vai importēti Eiropas Ekonomikas zonā un darbojas, izmantojot elektroenerģiju, un ir definēti standartā LVS EN 14511-1:2004 "Gaisa kondicionētāji, šķidra aukstumnesēja dzesētāji un siltumsūkņi ar elektriskas piedziņas kompresoriem apkures iekārtām un dzesēšanai - 1.daļa: Termini un definīcijas" vai piemērojamos standartos (turpmāk - iekārtas), izņemot:

2.1. iekārtas, kuras var darboties, izmantojot arī citus enerģijas avotus;

2.2. iekārtas, kuras paredzētas siltuma pārnešanai no gaisa ūdenī un no ūdens ūdenī;

2.3. iekārtas, kuru dzesēšanas jauda ir lielāka par 12 kW.

(MK 09.10.2007. noteikumu Nr.691 redakcijā)

3. Aizliegts izplatīt iekārtas, kas neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

4. Lai patērētāju informētu par iekārtas elektroenerģijas patēriņu, kā arī citu enerģijas veidu vai nozīmīgu resursu patēriņu un sniegtu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu iekārtas enerģijas vai citu nozīmīgu resursu patēriņu, ražotājs vai importētājs marķē ar etiķeti un nodrošina ar speciālu zīmi iekārtas, kuras paredzētas pārdošanai, arī pārdošanai uz kredīta, nomai vai demonstrēšanai.

5. Ekonomikas ministrija sadarbojas ar attiecīgo standartizācijas tehnisko komiteju un iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" adaptējamo standartu sarakstu. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" šo noteikumu izpildei piemērojamo standartu sarakstu.

(MK 09.10.2007. noteikumu Nr.691 redakcijā)

6. Lai varētu noteikt marķējumā sniegtās informācijas patiesumu, ražotājs vai importētājs izstrādā tehnisko dokumentāciju. Dokumentācijā ietver šādu informāciju:

6.1. ražotāja vai importētāja nosaukums un adrese;

6.2. modeļa vispārīgs apraksts, lai to varētu precīzi identificēt;

6.3. galvenie modeļa raksturlielumi un iekārtas detaļas, kuras ietekmē elektroenerģijas patēriņu (arī rasējumi);

6.4. testi, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 5.punktā minētajiem piemērojamajiem standartiem;

6.5. lietošanas pamācība (ja tāda ir);

6.6. ja informācija par konkrētu modeli ir iegūta, izmantojot aprēķinus, kas pamatojas uz konstrukciju un/vai ekstrapolāciju pēc citām kombinācijām, - ziņas par šādiem aprēķiniem un/vai ekstrapolācijām, kā arī testiem, kas veikti, lai pārbaudītu aprēķinu precizitāti (ziņas par matemātisko modeli sadalīto sistēmu izpildes aprēķināšanai un par mērījumiem, kas izdarīti, lai pārbaudītu šo modeli).

(Grozīts ar MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.691)

7. Šo noteikumu 6.punktā noteiktajam mērķim atļauts izmantot citu par iekārtu izstrādātu tehnisko dokumentāciju, ja tā satur 6.punktā minēto informāciju.

8. Ražotājs vai importētājs nodrošina, lai tehniskā dokumentācija piecus gadus pēc pēdējās iekārtas izgatavošanas ir pieejama tirgus uzraudzības iestādei inspicēšanai.

9. Šo noteikumu 4.punktā minēto etiķeti izgatavo atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā norādītajam paraugam, ietverot paskaidrojumos noteikto informāciju. Etiķeti piestiprina iekārtas ārpusē uz priekšējās vai augšējās daļas labi saskatāmā vietā. Etiķete sastāv no paskaidrojošās daļas, kas ir vienāda visām noteikta veida iekārtām, un preces informācijas uzlīmes, kas sagatavota katrai iekārtai.

10. Šo noteikumu 4.punktā minēto speciālo zīmi norāda visās iekārtas brošūrās un informatīvajās lapās. Ja iekārtai nepievieno brošūru vai informatīvo lapu, ražotājs vai importētājs norāda speciālo zīmi jebkurā citā iekārtas dokumentā.

11. Speciālajā zīmē norāda šādu informāciju:

11.1. ražotāja vai importētāja no- saukums vai preču zīme;

11.2. konkrētā modeļa identifikators (sadalītajām un daudzbloku sistēmām āra un iekštelpas elementu modeļa identifikators kombinācijai, uz kuru attiecas šajā punktā norādītie lielumi);

11.3. modeļa energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5.tabulu, kur energoefektivitātes koeficientu (EEK) nosaka atbilstoši šo noteikumu 5.punktā minēto piemērojamo standartu testēšanas procedūrām mērenos apstākļos (T1). To norāda šādi: "Energoefektivitātes klase ... uz skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi)". Ja šo informāciju sniedz tabulā, to var izteikt citādi, bet skaidri norādot, ka mērījumu skala ir no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi);

11.4. uzraksts "Eiropas Kopienas ekomarķējums". To norāda, ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekomarķējumu saskaņā ar Eiropas Savienības regulu Nr. 1980/2000, un informāciju sniedz tabulā (attiecīgās ailes nosaukums ir "Eiropas Kopienas ekomarķējums", un ierakstā norāda ekomarķējuma zīmi (ziedu));

11.5. paredzamais enerģijas gada patēriņš, kas aprēķināts šo noteikumu 5.punktā minētajos piemērojamajos standartos noteiktajai kopējai ieejas jaudai, to reizinot ar vidēji 500 stundām gadā, ja iekārta darbojas dzesēšanas režīmā ar pilnu jaudu (nosaka atbilstoši šo noteikumu 5.punktā minēto piemērojamo standartu testēšanas procedūrām mērenos apstākļos (T1));

11.6. iekārtas dzesēšanas jauda (kW), darbojoties dzesēšanas režīmā ar pilnu jaudu (nosaka atbilstoši šo noteikumu 5.punktā minēto piemērojamo standartu testēšanas procedūrām mērenos apstākļos (T1));

11.7. iekārtas energoefektivitātes koeficients, darbojoties dzesēšanas režīmā ar pilnu jaudu, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 5.punktā minēto piemērojamo standartu testēšanas procedūrām mērenos apstākļos (T1) (energoefektivitātes koeficients (EEK) pie pilnas jaudas);

11.8. iekārtas tips (tikai dzesēšana, dzesēšana un sildīšana);

11.9. dzesēšanas veids: ar gaisu dzesējams, ar ūdeni dzesējams;

11.10. ja iekārta paredzēta sildīšanai, sildīšanas jauda (kW), iekārtai darbojoties sildīšanas režīmā ar pilnu jaudu (nosaka atbilstoši šo noteikumu 5.punktā minēto piemērojamo standartu testēšanas procedūrām apstākļos (T1 + 7C));

11.11. ja iekārta paredzēta sildīšanai, sildīšanas režīma energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikuma 6., 7., 8., 9. un 10.tabulu, kur efektivitātes koeficientu (EK) nosaka atbilstoši šo noteikumu 5.punktā minēto piemērojamo standartu testēšanas procedūrām apstākļos (T1 + 7C). To norāda uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka). Ja iekārtas sildīšanas jaudu nodrošina ar elektropretestības sildelementu, efektivitātes koeficienta (EK) vērtība ir 1;

11.12. trokšņa līmenis.

(Grozīts ar MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.691)

12. Ražotājs vai importētājs speciālajā zīmē papildus šo noteikumu 11.5., 11.6., 11.7. un 11.8.apakšpunktā minētajai informācijai var iekļaut ziņas par citiem testēšanas apstākļiem, kas noteikti atbilstoši šo noteikumu 5.punktā minētajām piemērojamo standartu testēšanas procedūrām.

(Grozīts ar MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.691)

13. Ja etiķetes kopija (krāsaina vai melnbalta) ir iekļauta speciālajā zīmē, tajā papildus sniedz informāciju, kas norādāma speciālajā zīmē saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu.

14. Speciālajā zīmē norādīto informāciju var sniegt kā iekārtas aprakstu vai iekļaut tabulā, kurā ir informācija par vairākām viena ražotāja iekārtām. Šādā gadījumā informāciju norāda šo noteikumu 11.punktā noteiktajā secībā.

15. Ražotājs vai importētājs ir atbildīgs par sniegto datu precizitāti.

16. Ražotājs vai importētājs bez maksas piegādā etiķetes un speciālās zīmes mazumtirgotājiem un citām personām, kas pārdod, iznomā, pārdod uz kredīta vai demonstrē iekārtas lietotājiem. Ja etiķetes nav piegādātas, minētās personas nosūta ražotājam vai importētājam attiecīgu pieprasījumu.

17. Ja iekārtas piedāvā pārdošanai (arī pārdošanai uz kredīta) vai iznomāšanai, izmantojot distances saziņas līdzekļus, distances līgumā ietver un patērētājam izteiktajā piedāvājumā papildus informācijai, kas noteikta normatīvajos aktos par distances līgumu, sniedz informāciju saskaņā ar šo noteikumu 11. un 12.punktu.

18. Šo noteikumu 17.punktā minēto informāciju sniedz attiecīgajam distances saziņas līdzeklim piemērotā veidā. Informāciju norāda normatīvajos aktos par distances līgumu noteiktajā kārtībā labi saskatāmā vietā un skaidri salasāmā veidā.

19. Ja marķējums neatbilst šiem noteikumiem, ražotājs vai importētājs novērš neatbilstību un izplata laboto etiķeti.

20. Ja marķējumā sniegtā informācija neatbilst pārbaudē iegūtajai informācijai, izdevumus, kas saistīti ar pārbaudes veikšanu, sedz ražotājs vai importētājs.

21. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 09.10.2007. noteikumu Nr.691 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1992.gada 22.septembra Direktīvas 92/75/EEK par mājsaimniecības ierīču enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ar marķēšanu un ar standarta informāciju par precēm;

2) Komisijas 1996.gada 19.septembra Direktīvas 2002/31/EK, ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības gaisa kondicionieriem;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Direktīvas 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK.

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministra vietas izpildītājs - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 2.marta noteikumiem Nr.120
Etiķešu paraugi

(Pielikums grozīts ar MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.691)

1. Etiķete dzesēšanas iekārtām.

2. Etiķete dzesēšanas un sildīšanas iekārtām.

Paskaidrojumi.

I. Ražotāja vai importētāja nosaukums vai preču zīme.

II. Konkrētā modeļa identifikators (sadalītajām un daudzbloku sistēmām āra un iekštelpas elementu modeļa identifikators kombinācijai, uz kuru attiecas šajā punktā norādītie lielumi).

III. Modeļa vai kombinācijas energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Bultas smaili, uz kuras norādīta klase, novieto pret attiecīgās klases bultas smaili. Bultas augstums, uz kuras norādīta klase, nav mazāks par klases bultas augstumu, bet nepārsniedz to vairāk par divām reizēm.

IV. Eiropas Kopienas ekomarķējuma zīme (zieds) saskaņā ar Eiropas Savienības regulu Nr. 1980/2000, ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekomarķējumu.

V. Paredzamais enerģijas patēriņš gadā, ko aprēķina atbilstoši šo noteikumu 11.5.apakšpunktam.

VI. Dzesēšanas jauda (kW), iekārtai darbojoties dzesēšanas režīmā ar pilnu jaudu (nosaka saskaņā ar šo noteikumu 5.punktā minēto piemērojamo standartu testēšanas procedūrām mērenos apstākļos (T1)).

VII. Iekārtas energoefektivitātes koeficients (EEK), iekārtai darbojoties dzesēšanas režīmā ar pilnu jaudu, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 5.punktā minēto piemērojamo standartu testēšanas procedūrām mērenos apstākļos (T1) (energoefektivitātes koeficients (EEK) pie pilnas jaudas).

VIII. Iekārtas tips - tikai dzesēšana, dzesēšana un sildīšana. Rādītāja bultu novieto pret attiecīgo modeļa nosaukumu.

IX. Dzesēšanas veids - ar gaisu dzesējams, ar ūdeni dzesējams. Rādītāja bultu novieto pret attiecīgā veida nosaukumu.

X. Iekārtām, kas paredzētas sildīšanai (etiķete dzesēšanas un sildīšanas iekārtām), sildīšanas jauda (kW), iekārtai darbojoties sildīšanas režīmā ar pilnu jaudu (nosaka saskaņā ar šo noteikumu 5.punktā minēto piemērojamo standartu testēšanas procedūrām apstākļos (T1 + 7C)).

XI. Iekārtām, kas paredzētas sildīšanai (etiķete dzesēšanas un sildīšanas iekārtām), energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, iekārtai darbojoties sildīšanas režīmā (atzīmē uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka) saskaņā ar šo noteikumu 5.punktā minēto piemērojamo standartu testēšanas procedūrām apstākļos (T1 + 7C)). Ja ierīces sildīšanas jaudu nodrošina ar elektropretestības sildelementu, efektivitātes koeficienta (EK) vērtība ir 1.

XII. Trokšņa līmenis.

 

3. Etiķetes izmēri.

 

4. Etiķetes krāsas:

4.1. bulta A: 100 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.2. bulta B: 70 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.3. bulta C: 30 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.4. bulta D: 0 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.5. bulta E: 0 % ciāna, 30 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.6. bulta F: 0 % ciāna, 70 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.7. bulta G: 0 % ciāna, 100 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.8. kontūras: 100 % ciāna, 0 % magenta, 70 % dzeltena, 0 % melna;

4.9. teksts ir melnā krāsā, etiķetes pamats - balts.

Ekonomikas ministra vietas izpildītājs - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 2.marta noteikumiem Nr.120
Klasifikācija

(Pielikums grozīts ar MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.691)

1. Energoefektivitātes klase saskaņā ar šī pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5.tabulu. Energoefektivitātes koeficientu (EEK) nosaka atbilstoši šo noteikumu 5.punktā minēto piemērojamo standartu testēšanas procedūrām mērenos apstākļos (T1):

1.1. ar gaisu dzesējamie gaisa kondicionieri

1.tabula

Nr. p.k.

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes koeficients (EEK) sadalītām un daudzbloku iekārtām

1.

A

Lielāks par 3,20

2.

B

No 3,20 (ieskaitot) līdz 3,00

3.

C

No 3,00 (ieskaitot) līdz 2,80

4.

D

No 2,80 (ieskaitot) līdz 2,60

5.

E

No 2,60 (ieskaitot) līdz 2,40

6.

F

No 2,40 (ieskaitot) līdz 2,20

7.

G

2,20 un mazāks

 

2.tabula

Nr. p.k.

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes koeficients (EEK) divkanālu iekārtām*

1.

A

Lielāks par 3,00

2.

B

No 3,00 (ieskaitot) līdz 2,80

3.

C

No 2,80 (ieskaitot) līdz 2,60

4.

D

No 2,60 (ieskaitot) līdz 2,40

5.

E

No 2,40 (ieskaitot) līdz 2,20

6.

F

No 2,20 (ieskaitot) līdz 2,00

7.

G

2,00 un mazāks

Piezīme.

* Divkanālu iekārtas, kuras atbilst definīcijai "gaisa kondicionieris, kas pilnībā novietots tās telpas iekšpusē, kurā kondicionē gaisu, un kura abi gaisa vadi - dzesēšanas gaisa ieplūdes vads un izplūdes vads - iziet uz āru", klasificē saskaņā ar 2.tabulu, piemērojot korekcijas koeficientu 0,4.

 

3.tabula

Nr. p.k.

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes koeficients (EEK) vienkanāla iekārtām

1.

A

Lielāks par 2,60

2.

B

No 2,60 (ieskaitot) līdz 2,40

3.

C

No 2,40 (ieskaitot) līdz 2,20

4.

D

No 2,20 (ieskaitot) līdz 2,00

5.

E

No 2,00 (ieskaitot) līdz 1,80

6.

F

No 1,80 (ieskaitot) līdz 1,60

7.

G

1,60 un mazāks

 

1.2. ar ūdeni dzesējamie gaisa kondicionieri

4.tabula

Nr. p.k.

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes koeficients (EEK) sadalītām un daudzbloku iekārtām

1.

A

Lielāks par 3,60

2.

B

No 3,60 (ieskaitot) līdz 3,30

3.

C

No 3,30 (ieskaitot) līdz 3,10

4.

D

No 3,10 (ieskaitot) līdz 2,80

5.

E

No 2,80 (ieskaitot) līdz 2,50

6.

F

No 2,50 (ieskaitot) līdz 2,20

7.

G

2,20 un mazāks

 

5.tabula

Nr. p.k.

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes koeficients (EEK) divkanālu iekārtām

1.

A

Lielāks par 4,40

2.

B

No 4,40 (ieskaitot) līdz 4,10

3.

C

No 4,10 (ieskaitot) līdz 3,80

4.

D

No 3,80 (ieskaitot) līdz 3,50

5.

E

No 3,50 (ieskaitot) līdz 3,20

6.

F

No 3,20 (ieskaitot) līdz 2,90

7.

G

2,90 un mazāks

 

2. Energoefektivitātes klase sildīšanas režīmā saskaņā ar šī pielikuma 6., 7., 8., 9. un 10.tabulu. Efektivitātes koeficientu (EK) nosaka atbilstoši šo noteikumu 5.punktā minēto piemērojamo standartu testēšanas procedūrām apstākļos (T1 + 7C):

2.1. ar gaisu dzesējamie gaisa kondicionieri - sildīšanas režīms

6.tabula

Nr. p.k.

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes koeficients (EEK) sadalītām un daudzbloku iekārtām

1.

A

Lielāks par 3,60

2.

B

No 3,60 (ieskaitot) līdz 3,40

3.

C

No 3,40 (ieskaitot) līdz 3,20

4.

D

No 3,20 (ieskaitot) līdz 2,80

5.

E

No 2,80 (ieskaitot) līdz 2,60

6.

F

No 2,60 (ieskaitot) līdz 2,40

7

G

2,40 un mazāks

 

7.tabula

Nr. p.k.

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes koeficients (EEK) divkanālu iekārtām**

1.

A

Lielāks par 3,40

2.

B

No 3,40 (ieskaitot) līdz 3,20

3.

C

No 3,20 (ieskaitot) līdz 3,00

4.

D

No 3,00 (ieskaitot) līdz 2,60

5.

E

No 2,60 (ieskaitot) līdz 2,40

6.

F

No 2,40 (ieskaitot) līdz 2,20

7.

G

2,20 un mazāks

Piezīme.

** Divkanālu iekārtas, kas atbilst definīcijai "gaisa kondicionieris, kas pilnībā novietots tās telpas iekšpusē, kurā kondicionē gaisu, un kura abi gaisa vadi - dzesēšanas gaisa ieplūdes vads un izplūdes vads - iziet uz āru" klasificē saskaņā ar 7.tabulu, piemērojot korekcijas koeficientu 0,4

 

8.tabula

Nr. p.k.

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes koeficients (EEK) vienkanāla iekārtām

1.

A

Lielāks par 3,00

2.

B

No 3,00 (ieskaitot) līdz 2,80

3.

C

No 2,80 (ieskaitot) līdz 2,60

4.

D

No 2,60 (ieskaitot) līdz 2,40

5.

E

No 2,40 (ieskaitot) līdz 2,10

6.

F

No 2,10 (ieskaitot) līdz 1,80

7.

G

1,80 un mazāks

 

2.2. ar ūdeni dzesējamie gaisa kondicionieri - sildīšanas režīms

9.tabula

Nr. p.k.

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes koeficients (EEK) sadalītām un daudzbloku iekārtām

1.

A

Lielāks par 4,00

2.

B

No 4,00 (ieskaitot) līdz 3,70

3.

C

No 3,70 (ieskaitot) līdz 3,40

4.

D

No 3,40 (ieskaitot) līdz 3,10

5.

E

No 3,10 (ieskaitot) līdz 2,80

6.

F

No 2,80 (ieskaitot) līdz 2,50

7.

G

2,50 un mazāks

 

10.tabula

Nr. p.k.

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes koeficients (EEK) divkanālu iekārtām

1.

A

Lielāks par 4,70

2.

B

No 4,70 (ieskaitot) līdz 4,40

3.

C

No 4,40 (ieskaitot) līdz 4,10

4.

D

No 4,10 (ieskaitot) līdz 3,80

5.

E

No 3,80 (ieskaitot) līdz 3,50

6.

F

No 3,50 (ieskaitot) līdz 3,20

7.

G

3,20 un mazāks

Ekonomikas ministra vietas izpildītājs - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par mājsaimniecības gaisa kondicionieru marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 120Pieņemts: 02.03.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Zaudē spēku: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 36, 05.03.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
85203
{"selected":{"value":"01.01.2009","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.10.2007","iso_value":"2007\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2007.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-12.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)