Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus "un juridisko";

papildināt pantu ar trešo, ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(3) Fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus) finanšu līdzekļu veidā no saviem ienākumiem, kuri gūti iepriekšējos trijos taksācijas gados un kuru veidi noteikti likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. un 9.pantā.

(4) Pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma dāvinātājs (ziedotājs) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam informāciju par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem.

(5) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs uzskata par nepieciešamu, dāvinātājam (ziedotājam) papildus viņa sniegtajai informācijai par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem jāiesniedz dokumenti, kas apliecina finansēšanas avotu izcelsmes likumību.

(6) Konstatējis dāvinājumu (ziedojumu), kurš neatbilst šā panta trešās daļas prasībām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs par to informē Valsts ieņēmumu dienestu."

2. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Partijas biedra kopējās iemaksas kalendārā gada laikā biedru naudas, iestāšanās naudas un dāvinājumu (ziedojumu) veidā nedrīkst pārsniegt 10 tūkstošus latu."

3. 4.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai juridiskā" un trešajā daļā - vārdus "vai juridisko".

4. Izslēgt 5.pantā vārdus "un juridiskās".

5. 6.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fiziskajām personām ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem. Fiziskajām personām, kuras sodītas par tīšu noziegumu pret īpašumu, par tīšu noziegumu tautsaimniecībā, kā arī par tīšu noziegumu valsts institūciju dienestā un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētās personas, aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) dāvinājumu un ziedojumu veidā. Bijušajiem Valsts drošības komitejas štata, ārštata darbiniekiem un informatoriem ir aizliegts dāvinājumu (ziedojumu) vai jebkādā citā veidā finansēt politiskās organizācijas (partijas).";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas), izmantojot trešo personu starpniecību. Par politiskās organizācijas (partijas) finansēšanu, izmantojot trešo personu starpniecību, uzskatāmi gadījumi, kad, īstenojot savas personiskās intereses finansēt politisko organizāciju (partiju), tiek izmantoti citas personas identitātes dati vai kad politiskajai organizācijai (partijai) tiek ziedots ar citas personas starpniecību. Par starpniecību šā likuma izpratnē nav uzskatāms gadījums, kad, pamatojoties uz notariāli apliecinātu pilnvaru, kurā norādīta konkrēta ziedojamā summa vai manta un tās vērtība, pilnvarotāja vārdā ziedojumu veic pilnvarnieks. Šādu pilnvarojumu aizliegts nodot citai personai.";

izslēgt ceturto daļu;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Politiskās organizācijas (partijas) nedrīkst izsniegt jebkāda veida aizdevumus un dot galvojumus."

6. 7.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "izņemot šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu";

izslēgt otrajā daļā vārdus "bet attiecībā uz juridisko personu - pilns nosaukums, juridiskā adrese, bankas iestāde un konta numurs";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja politiskā organizācija (partija) saņem anonīmu dāvinājumu (ziedojumu), finanšu līdzekļi piecu dienu laikā pēc to saņemšanas jāpārskaita valsts budžetā, bet manta jānodod valsts īpašumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.";

izslēgt ceturto un piekto daļu.

7. 8.pantā:

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "un juridiskā";

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.martam politiskā organizācija (partija) iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu iestāšanās naudas un biedru naudas sarakstu, norādot katra maksājumu veikušā biedra vārdu un uzvārdu, kā arī iestāšanās naudas un biedru naudas saņemšanas datumu un apmēru.

(9) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju pārbaudi un līdz nākamā gada 1.martam par visās šajās iesniegtajās deklarācijās atklātajiem politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus."

8. 8.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Saeimas vai pašvaldības domes (padomes)" ar vārdiem "Saeimas, pašvaldības domes (padomes) vai Eiropas Parlamenta";

izslēgt otrās daļas 10.punktu;

aizstāt trešajā daļā vārdus "Saeimas vai pašvaldības domes (padomes)" ar vārdiem "Saeimas, pašvaldības domes (padomes) vai Eiropas Parlamenta";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju pārbaudi un gada laikā no dienas, kad beidzies deklarāciju iesniegšanas termiņš, par visās šajās iesniegtajās deklarācijās atklātajiem politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus."

9. Izteikt 8.2 pantu šādā redakcijā:

"8.2 pants. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija

(1) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas savus deputātu kandidātu sarakstus Saeimas, pašvaldības domes (padomes) vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām, 30 dienu laikā pēc Saeimas, pašvaldības domes (padomes) vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju.

(2) Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norāda visus ieņēmumus un izdevumus, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 270.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumus, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām.

(3) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudi un gada laikā no dienas, kad beidzies deklarāciju iesniegšanas termiņš, par visās šajās iesniegtajās deklarācijās atklātajiem politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus."

10. Papildināt likumu ar 8.3, 8.4 un 8.5 pantu šādā redakcijā:

"8.3 pants. Finansiālās darbības deklarācijas iesniegšanas kārtība

Ministru kabinets nosaka ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas veidlapu formu un aizpildīšanas kārtību.

8.4 pants. Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi

(1) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām piecos vēlēšanu apgabalos, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība iesniedz savu kandidātu sarakstu tikai atsevišķos vēlēšanu apgabalos, tā priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.

(2) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, attiecīgās domes (padomes) priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru vēlētāju iepriekšējās attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanās. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība iesniegusi savus deputātu kandidātu sarakstus vairāku pašvaldību domju (padomju) vēlēšanām, visu šo domju (padomju) priekšvēlēšanu izdevumiem kopā drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlētāju iepriekšējās domes (padomes) vēlēšanās.

(3) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.

(4) Ja deputātu kandidātu sarakstu iesniedz politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, par tās priekšvēlēšanu izdevumiem uzskatāmi arī tie izdevumi, kuri šim nolūkam bijuši šo apvienību izveidojušajām politiskajām organizācijām (partijām).

8.5 pants. Gada pārskats

Politiskās organizācijas (partijas) ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pārskata gada beigām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vienu gada pārskata eksemplāru."

11. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ikvienai personai ir tiesības vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā), lai iepazītos ar tās gada pārskatu, ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju, paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju."

12. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Grāmatvedības uzskaites noteikumi

Politiskās organizācijas (partijas) kārto grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem."

13. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Atbildība par šā likuma prasību neievērošanu

(1) Ja politiskā organizācija (partija) neiesniedz gada pārskatu vai finansiālās darbības deklarāciju un paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem līdz likumā noteiktajam termiņam vai šajos dokumentos nav norādītas likumā prasītās ziņas, vai tajos norādītas nepatiesas ziņas vai ja netiek pildīti šā likuma 2.panta pirmās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta otrās un trešās daļas, 6.panta otrās, piektās un sestās daļas, 7.panta pirmās un trešās daļas, 8.4 un 9.1 panta noteikumi, politisko organizāciju (partiju) sauc pie administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 2.panta pirmās un trešās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta pirmās un otrās daļas, 6.panta, 7.panta pirmās un trešās daļas un 8.4 panta noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā, bet mantu nodot valsts īpašumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.

(3) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē saņemtu dāvinājumu (ziedojumu), kurš nav atspoguļots politiskās organizācijas (partijas) ikgadējā finansiālās darbības deklarācijā un informācijā par saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā, bet mantu nodot valsts īpašumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.

(4) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka politiskā organizācija atkārtoti neiesniedz šā likuma 8., 8.1, 8.2 un 8.5 pantā minētās deklarācijas vai gada pārskatu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums divu nedēļu laikā rakstveidā brīdināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāju.

(5) Ja politiskā organizācija (partija) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteiktajā termiņā neizpilda šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto pienākumu vai mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas neiesniedz šā likuma 8., 8.1, 8.2 un 8.5 pantā minētās deklarācijas vai gada pārskatu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums divu nedēļu laikā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības apturēšanu tiesas ceļā.

(6) Ja politiskā organizācija (partija) neizpilda tiesas lēmumu par darbības apturēšanu vai tiesas noteiktajā termiņā nenovērš likuma pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības izbeigšanu tiesas ceļā."

14. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus "neatkarīga auditorfirma" ar vārdiem "zvērināts revidents".

15. Izslēgt 12.pantu.

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"7. Šā likuma 8.4 panta trešā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

8. Šā likuma 8.5 pants stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā "Par grāmatvedību".

9. Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus 2004.gada 12.jūnijā paredzētajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, šā likuma 8.1 pantā noteiktajā priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijā norāda visus izdevumus, kuri tām radušies laika posmā no 90.dienas līdz 50.dienai pirms vēlēšanām. Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus 2004.gada 12.jūnijā paredzētajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, šā likuma 8.2 pantā noteiktajā vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norāda visus izdevumus, kas tām radušies laika posmā no 90.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumus, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 12.februārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 27.februārī

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 12.02.2004.Stājas spēkā: 12.03.2004.Tēma: Saeima; Vēlēšanas; Sabiedriskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 27.02.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 6, 25.03.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
84877
12.03.2004
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)