Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.64

Rīgā 2004.gada 3.februārī (prot. Nr.5 43.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 20.panta piekto daļu, 22.panta otro un trešo daļu, 23.panta otro daļu, 29.panta pirmo, otro, trešo un piekto daļu, 30.panta pirmo daļu, 32.panta otro daļu un pārejas noteikumu 1.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 109.nr.; 2003, 105.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.2.4.apakšpunktā vārdu "komentāru" ar vārdu "priekšlikumu".

2. Izteikt 23.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.3. citām ieinteresētajām valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kas pieteikušās pārvaldē un norādījušas e-pasta adresi, uz kuru tām sūtāma informācija."

3. Papildināt 24.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Uz šo noteikumu 23.3.apakšpunktā minēto institūciju priekšlikumiem attiecas šo noteikumu 34. un 35.punkts."

4. Papildināt 26.punktu aiz vārdiem "Šo noteikumu 25.punktā minētajā gadījumā" ar vārdiem "operators nodrošina pieteikuma teksta tulkojumu nepieciešamajā valodā un".

5. Papildināt 27.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ar ekspertu piedalīšanos saistītās izmaksas sedz operators."

6. Izteikt 30.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"30. Septiņu dienu laikā pēc tam, kad pārvaldē pieņemts pieteikums darbības uzsākšanai, esošās darbības turpināšanai vai būtiskām izmaiņām esošajā darbībā attiecībā uz A kategorijas piesārņojošo darbību vai B kategorijas piesārņojošo darbību (atkritumu sadedzināšanas iekārtu), operators informē sabiedrību par piesārņojošo darbību:".

7. Izteikt 30.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.3. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā;".

8. Izteikt 31.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.1. piesārņojošās darbības nosaukums un veids vai informācija par darbības izmaiņām;".

9. Papildināt 31.5.apakšpunktu aiz vārdiem "ar pieteikumu" ar vārdiem "un tam pievienotajiem dokumentiem;".

10. Izteikt 31.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.8. pārvalde, kura atbildīga par atļaujas izsniegšanu, un tās adrese;".

11. Papildināt noteikumus ar 31.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.9. attiecīgā gadījumā — norāde par iespējamo pārrobežas ietekmi."

12. Papildināt noteikumus ar 32.1, 32.2, 32.3 un 32.4punktu šādā redakcijā:

"32.1 Operators rīko sabiedrisko apspriešanu vismaz piecas dienas pēc šo noteikumu 31.punktā minētā paziņojuma publicēšanas vietējā laikrakstā. Pārvalde atļauj operatoram neorganizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, ja tā jau ir notikusi paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtēšanas laikā un kopš tās nav pagājis vairāk par gadu, kā arī, izvērtējot pieteikumu, nav atklāta jauna negatīva ietekme uz cilvēka veselību vai vidi.

32.2 Sabiedrisko apspriešanu vada pašvaldības vai operatora pilnvarots pārstāvis. Operators nodrošina sanāksmes norisi un protokolēšanu, kā arī sniedz sabiedrībai pietiekamu informāciju par pieteikumu un paredzēto darbību. Sabiedriskās apspriešanas laikā klātesošajiem nodrošina iespēju uzdot jautājumus un izteikt savu viedokli.

32.3 Operators triju darbdienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes nosūta sanāksmes protokolu pašvaldībai, kuras teritorijā tiek veikta vai plānota attiecīgā piesārņojošā darbība, un pārvaldei, kas ir atbildīga par atļaujas izsniegšanu. Sabiedrībai protokols ir pieejams pašvaldībā un pārvaldē. Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir tiesības septiņu dienu laikā iesniegt pārvaldē pievienošanai protokolam atsevišķo viedokli par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem.

32.4 Papildus šo noteikumu 31.punktā noteiktajam sabiedrībai pārvaldē ir pieejama arī informācija, kas var tikt izmantota lēmuma pieņemšanā, bet kļuvusi pieejama tikai pēc sabiedrības informēšanas saskaņā ar šo noteikumu 30.punktu vai pēc sabiedriskās apspriešanas."

13. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Sabiedrība 40 dienu laikā pēc šo noteikumu 30.3.apakšpunktā minētā paziņojuma publicēšanas dienas var rakstiski iesniegt pārvaldē savus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izsniegšanu vai tās nosacījumiem."

14. Papildināt 36.1punktu aiz vārdiem "esošai B kategorijas darbībai" ar vārdiem "kā arī jaunai B kategorijas darbībai gadījumos, kad noteikta sabiedriskā apspriešana".

15. Aizstāt 41.punktā vārdus "aģentūras filiālei" ar vārdiem "aģentūras filiālei, šo noteikumu 23.3.apakšpunktā minētajām institūcijām un organizācijām, kuras šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā un termiņos ir iesniegušas rakstiskus priekšlikumus".

16. Papildināt 48.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Informācijas sagatavošanu nepieciešamajā valodā nodrošina operators."

17. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 75/442/EEC, 80/681/EEC, 91/271/EEC, 91/689/EEC, 96/61/EC, 99/31/EC, 2000/76/EC un 2003/35/EC."

18. Izteikt 1.pielikuma 1.1. un 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir:

40

Vismaz 60 dienas, pirms beidzies termiņš atļaujai emisijai gaisā

1.1.1. no 5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu vai gāzveida kurināmo;

1.1.2. no 0,5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu);

1.1.3. no 5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā, kuru lieto graudu kaltē ne vairāk kā 30 dienas gadā, izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu);

1.1.4. no 0,2 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto ogles (akmeņogles)

1.2. sadedzināšanas iekārtas, kurās izmanto degvieleļļu (mazutu)

40

Vismaz 60 dienas, pirms beidzies termiņš atļaujai emisijai gaisā"

19. Izteikt 1.pielikuma 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. gāzes uzglabāšanas iekārtas ar tilpumu 100 m3 un vairāk un dabas gāzes pazemes krātuves

40

Vismaz 60 dienas, pirms beidzies termiņš atļaujai emisijai gaisā vai ūdens lietošanas atļaujai"

20. Izteikt 1.pielikuma 5.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.9. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei un kuģu vraku pārstrādei un uzglabāšanai

37+90

Līdz 2004.gada 1.jūlijam"

21. Svītrot 1.pielikuma 8.11.apakšpunktu.

22. Papildināt 1.pielikuma piezīmi ar tekstu iekavās šādā redakcijā:

"(šī pielikuma 1.1., 1.2. un 1.5.apakšpunktā minētajām iekārtām — līdz 2004.gada 1.jūlijam)."

23. Izteikt 2.pielikuma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar noteikumu 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja

40"

24. Papildināt 2.pielikumu ar 6.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.6. lopkautuves, kurām kautķermeņu ražošanas jauda ir mazāka par 5 tonnām diennaktī

15"

25. Izteikt 2.pielikuma 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1. mehānisko transportlīdzekļu un lauksaimniecības tehnikas remonta darbnīcas"  

26. Izteikt 3.pielikuma 10.punktu šādā redakcijā:

"10.

6.4.a, 6.4.c, 6.5., 6.6.

Pārtikas ražošana

2004.gada 30.jūnijs"

27. Izteikt 4.pielikuma 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. uzņēmuma atrašanās vietas karte mērogā 1:25000 vai 1:10000, vai 1:5000, vai 1:500 (pievieno pielikumā);".

28. Aizstāt 4.pielikuma 10.1.tabulā apzīmējumus "MWh/g (kWh/g)" ar apzīmējumiem "MWh/a (kWh/a)".

29. Izteikt 4.pielikuma 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Informāciju par virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un jūras ūdens ieguvi iesniedz atbilstoši šī pielikuma 11.1.tabulai, pievienojot ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietas vai ūdensapgādes sistēmas shēmas vai tehniskās pases kopiju (esošajai iekārtai, kurai tā ir izstrādāta), ūdensapgādes urbuma pases vai derīgo izrakteņu atradnes (pazemes ūdens) pases kopiju, informāciju par ierīcēm, kas novērš zivju iekļūšanu tehniskajā aprīkojumā, kā arī informāciju par ūdens ieguves režīmu, noteikto ņemtā ūdens kategoriju un ūdens ņemšanas vietas aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Ja plānots iegūt dzeramo ūdeni, pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma pievieno ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu."

30. Svītrot 4.pielikuma 11.2.tabulu un attiecīgās piezīmes.

31. Papildināt 4.pielikumu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Ūdensapgādes sistēmas shēmā (mērogā 1:500 vai 1:5000, vai 1:10000) norāda ūdens ņemšanas akas vai vietas, ūdens mērītāju atrašanās vietas, maģistrālos vadus, ūdensapgādes ārējos tīklus ar diametru 100 mm un lielāku, hidrantus, aizbīdņus, skatakas, ūdenstorņus, tīrā ūdens rezervuārus, ūdens attīrīšanas iekārtas un dezinficēšanas ierīces."

32. Izteikt 4.pielikuma 13.2.tabulas otro piezīmi šādā redakcijā:

"(2) Vielas kods saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras apstiprinātu sarakstu."

33. Aizstāt 4.pielikuma 13.4.tabulas 9.ailē apzīmējumu "t/g" ar apzīmējumu "t/a".

34. 4.pielikuma 14.1.tabulā:

34.1. papildināt otro aili aiz vārda "parametrs" ar vārdu un skaitli "kods (3)";

34.2. papildināt tabulu ar trešo piezīmi šādā redakcijā:

"(3) Vielas kods saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras apstiprinātu sarakstu."

35. Izteikt 4.pielikuma 14.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. kanalizācijas sistēmas raksturojums (norāda cauruļu vecumu, pēdējās pārbaudes datumu, informāciju par pārbaudes veicēju un tās rezultātiem, kā arī informāciju par sistēmas darbības uzturēšanu; pievieno kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietas vai kanalizācijas sistēmas shēmas tehniskās pases (esošajai iekārtai, kurai tā ir izstrādāta) kopiju);".

36. Papildināt 4.pielikumu ar 14.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.4. kanalizācijas sistēmas shēmā (mērogā 1:5000 vai 1:10000) norāda kanalizācijas ārējo tīklu ar diametru 150 mm un lielāku, skatakas, pārgāzes kameras, kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas stacijas."

37. Aizstāt 4.pielikuma 17.1.tabulā apzīmējumu "t/g" ar apzīmējumu "t/a".

38. Papildināt 4.pielikuma 18.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ūdens lietošanas datu uzskaitei izmanto normatīvajos aktos par ūdens resursu lietošanas atļaujām noteiktos uzskaites žurnālus."

39. Svītrot 4.pielikuma 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. un 20.9.apakšpunktu.

40. Aizstāt 7.pielikuma ievaddaļā vārdus "32.panta otro un trešo daļu un 50.panta otro daļu" ar vārdiem "32.panta 3.1 daļu".

41. Svītrot 7.pielikuma 5.punktā vārdus "un pārsūdzēšanas".

42. Izteikt 7.pielikuma 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

9.3. sabiedrības priekšlikumi."

43. Aizstāt 7.pielikuma 23.punktā vārdu "komentāri" ar vārdu "priekšlikumi".

Ministru prezidents E.Repše

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 64Pieņemts: 03.02.2004.Stājas spēkā: 07.02.2004.Zaudē spēku: 04.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 20, 06.02.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
84041
07.02.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)