Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojums Nr.60-r

Rīgā 2004.gada 26.janvārī

Par elektroniskā pasta sūtījumu pieņemšanu un apstrādi

1. Lai nodrošinātu elektronisko dokumentu pieņemšanu Rīgas pašvaldībā, apstiprināt elektroniskā pasta sūtījumu pieņemšanas un apstrādes noteikumus saskaņā ar Latvijas Republikas Elektronisko dokumentu likuma pārejas noteikumiem.

2. Lai nodrošinātu elektroniskā pasta precīzu saņemšanu Rīgas domes struktūrvienībās, apstiprināt Rīgas domes struktūrvienību elektroniskā pasta adrešu sarakstu.

3. Rīgas domes struktūrvienībām, kuras nav iekļautas ar šo rīkojumu apstiprinātajā elektroniskā pasta adrešu sarakstā, trīs darba dienu laikā pēc šī rīkojuma izdošanas rakstveidā informēt Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru par personas, kas ir atbildīga par elektroniskā pasta sūtījumu pieņemšanu attiecīgajā struktūrvienībā norīkošanu.

4. Visām Rīgas domes struktūrvienībām piecu darba dienu laikā pēc šī rīkojuma izdošanas norīkot aizvietotāju personai, kas ir atbildīga par elektroniskā pasta pieņemšanu struktūrvienībā, lai nodrošinātu elektroniskā pasta korespondences saņemšanas nepārtrauktību, un rakstveidā par to informēt Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru.

5. Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram:

5.1. uzturēt elektroniskā pasta adreses saskaņā ar apstiprināto Rīgas domes struktūrvienību elektroniskā pasta adrešu sarakstu;

5.2. nodrošināt elektroniskā pasta kastīšu izveidošanu visām Rīgas domes struktūrvienībām trīs darba dienu laikā no brīža, kad tas no struktūrvienības vadītāja rakstveidā ir saņēmis informāciju par personas, kura ir atbildīga par elektroniskā pasta sūtījumu pieņemšanu attiecīgajā struktūrvienībā, norīkošanu;

5.3. pēc struktūrvienības vadītāja rakstveida pieprasījuma, veikt to personu apmācību darbam ar elektronisko pastu un lietvedības sistēmu, kas ir atbildīgas par elektroniskā pasta pieņemšanu un apstrādi struktūrvienībā;

5.4 nodrošināt struktūrvienību elektroniskā pasta adrešu publicēšanu Rīgas pašvaldības portālā kopā ar informāciju par katru struktūrvienību.

6. Visām Rīgas domes struktūrvienībām nodrošināt elektroniskā pasta sūtījumu apstrādi atbilstoši elektroniskā pasta sūtījumu pieņemšanas un apstrādes noteikumiem.

7. Uzdot Rīgas domes Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt elektroniskā pasta sūtījumu pieņemšanas un apstrādes noteikumu publicēšanu laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss".

Rīgas domes priekšsēdētājs G.Bojārs

Elektroniskā pasta sūtījumu pieņemšanas un apstrādes noteikumi

1. Elektroniskā pasta (turpmāk tekstā - e-pasts) sūtījumu pieņemšanas un apstrādes pagaidu noteikumu (turpmāk tekstā - noteikumi) mērķis ir noteikt kārtību, kādā Rīgas domes struktūrvienības pieņem un apstrādā e-pasta sūtījumus.

2. Katrai Rīgas domes struktūrvienībai tiek nodrošināta viena e-pasta kastīte, kurā saņemtie e-pasta sūtījumi tiek uzskatīti par adresētiem šai Rīgas domes struktūrvienībai.

3. Par Rīgas domes struktūrvienību šo noteikumu izpratnē uzskatāmas visas Rīgas domes struktūrvienības, izpildinstitūcijas un to apakšstruktūras, kurām ir savs sarakstes dokumentu reģistrs.

4. Katras Rīgas domes struktūrvienības vadītājs norīko personu, kas ir atbildīga par struktūrvienībai adresēto e-pasta pieņemšanu un apstrādi (turpmāk tekstā - Atbildīgais), un šīs personas aizvietotāju, un rakstveidā paziņo par to Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram (turpmāk tekstā - Centrs).

5. Gadījumā, ja Atbildīgais vai tā aizvietotājs pārtrauc darba attiecības ar attiecīgo struktūrvienību vai arī tiek pārcelts citā amatā, struktūrvienības vadītājam ir pienākums par to informēt Centru vienas darba dienas laikā kopš Atbildīgais beidz pildīt darba pienākumus. Vienlaikus ar šo informāciju struktūrvienības vadītājs informē Centru par cita Atbildīgā norīkošanu.

6. Gadījumos, kad Atbildīgais ir atvaļinājumā vai nevar pildīt savus pienākumus citu iemeslu dēl, e-pasta korespondences apstrādi struktūrvienībā veic Atbildīgā aizvietotājs.

7. E-pasta sūtījumu pieņemšana:

7.1. par Rīgas domes struktūrvienībai adresētām uzskatāmas tikai tās e-pasta vēstules, kas ir nosūtītas uz e-pasta adresēm, kas apstiprinātas ar šo rīkojumu,

7.2. e-pasta sūtījumi, kuri ir nosūtīti uz Rīgas domes struktūrvienību darbinieku e-pasta adresēm, uzskatāmi par adresētiem šiem darbiniekiem personīgi un ir izmantojami tikai tiešā saskarsmē (organizatorisku jautājumu kārtošanai, sanāksmju organizēšanai, dokumentu izstrādei u.c.). Ja struktūrvienības darbinieks uzskata, ka ir saņēmis elektroniskā pasta sūtījumu, kas ir struktūrvienības kompetencē un pēc būtības ir apstrādājams tāpat kā struktūrvienībai adresētie dokumenti, viņam ir pienākums to pāradresēt uz struktūrvienības e-pasta adresi, kas apstiprināta ar šo rīkojumu,

7.3. Rīgas domes struktūrvienības nodrošina tikai tādu e-pasta sūtījumu apstrādi, kas noformēti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošu tiesību aktu noteikumiem un satur visus korespondencei noteiktos rekvizītus, izņemot e-pasta sūtījumus, kuri saņemti saskaņā ar 7.5.punktu,

7.4. par atbilstošiem Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām uzskatāmi elektroniskā pasta sūtījumi, kuros ir iekļauti visi rekvizīti, kādi nepieciešami dokumentiem saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 23.04.1996. noteikumiem Nr.154 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi", un kuri ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Latvijas Republikas Elektronisko dokumentu likuma prasībām. Pēc tam, kad Latvijas Republikas Ministru kabinets apstiprinās normatīvo aktu, kas noteiks, kā pieņemami elektroniskie dokumenti valsts un pašvaldību institūcijās, būs jāievēro arī šī normatīvā akta prasības,

7.5. Rīgas domes struktūrvienību informācijas apmaiņai, t.sk. dokumentu informatīvo kopiju nosūtīšanai, izmanto struktūrvienību e-pasta adreses;

7.6. atbildīgais pārbauda struktūrvienības e-pasta kastīti divas reizes darba dienā, ne vēlāk kā plkst.10.00 un plkst.16.00, un dienas beigās izdrukā elektroniski saņemto dokumentu sarakstu un paraksta to,

7.7. atbildīgais, saņemot e-pasta sūtījumu, veic šādas darbības:

7.7.1. atver e-pasta sūtījumu un pārbauda tā atbilstību (rekvizīti, noformējums);

7.7.2. Latvijas Republikas spēkā esošo tiesību aktu prasībām atbilstošos sūtījumus reģistrē vai nodod reģistrācijai lietvedības sistēmā (reģistrējot dokumentu lietvedības sistēmā, izvēlnē, kas nosaka dokumenta saņemšanas veidu, jāizvēlas piegādes veids "e-pasts"), pievienojot arī pašu elektroniski saņemto dokumentu, izdrukā un marķē ar atzīmi "Saņemts elektroniski". Saņemot dokumenta informatīvo kopiju, atkārtota reģistrācija un informācijas ievadīšana lietvedības sistēmā nav jāveic;

7.7.3. novirza struktūrvienības vadītājam izskatīšanai.

8. Tālāka e-pasta dokumentu aprite tiek veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē dokumentu apriti Rīgas pašvaldībā.

9. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas dienu un ir spēkā līdz Rīgas domes elektronisko dokumentu iekšējās aprites instrukcijas apstiprināšanai.

Rīgas domes priekšsēdētājs G.Bojārs

 

Rīgas domes struktūrvienību elektroniskā pasta adrešu saraksts

Struktūrvienība

Elektroniskā pasta adrese

Domes priekšsēdētājs

ZaigaS@rcc.lv

Rīgas pilsētas izpilddirektors

Sanda.Cudare@rcc.lv

Deputāti

Zaneta@rcc.lv

Sociālo jautājumu komiteja

ks@rcc.lv

Pilsētas attīstības komiteja

pak@rcc.lv

Finanšu komiteja

kf@rcc.lv

Vides komiteja

kv@rcc.lv

Pilsētas īpašuma un privatizācijas lietu komiteja

Lina.Ansone@rcc.lv

Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komiteja

ki@rcc.lv

Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komiteja

kkm@rcc.lv

Komunālo un dzīvokļu jautājumu komiteja

Regina.Fisere@rcc.lv

Satiksmes un transporta lietu komiteja

kst@rcc.lv

Drošības un kārtības jautājumu komiteja

kd@rcc.lv

Revīzijas komisija

rk@rcc.lv

Administratīvā komisija

MirdzaV@rcc.lv

Rīgas pilsētas zemes komisija

Zemkom@latnet.lv

Rīgas pilsētas valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Nellija.Zvaigzne@rcc.lv

Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija

Velkom@rcc.lv

Rīgas domes Tiesas piesēdētāju vēlēšanu sagatavošanas komisija

Gundega.Dreska@rcc.lv

Rīgas pilsētas Īres valde

Kristine.Greivule@centrs.rcc.lv

Rīgas domes sekretariāts

sekretariats@rcc.lv

Personāla nodaļa

Jana.Svane@rcc.lv

Ārlietu nodaļa

arlietas@rcc.lv

Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa

ni@rcc.lv

Saimniecības nodaļa

Ainars@rcc.lv

Juridiskā pārvalde

pj@rcc.lv

Audita un revīzijas pārvalde

par@rcc.lv

Apmeklētāju pieņemšanas centrs "Vienas pieturas aģentūra"

Inese.Krustina@rcc.lv

Informācijas tehnoloģiju centrs

info@rcc.lv

Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

Viktorija.Panko@rcc.lv

Valsts valodas dienests

vvd@rcc.lv

Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs

ukc@rcc.lv

Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrs

tourinfo@rcc.lv

Rīgas vides centrs "Agenda 21"

Agenda21@rcc.lv

Rīgas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulators

Maris.Berzins@rcc.lv

Finanšu departaments

FD@rcc.lv

Finanšu departamenta Nodokļu pārvalde

np@rcc.lv

Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvalde

dapp@rcc.lv

Pilsētas attīstības departaments

pad@atdep.rcc.lv

Rīgas pilsētas būvvalde

dabv@rcc.lv

Īpašuma departaments

Normunds.Henkels@rcc.lv

Īpašuma departamenta Zemju pārvalde

dizp@rcc.lv

Komunālais departaments

dk@rcc.lv

Satiksmes departaments

ds@rcc.lv

Labklājības departaments

dl@rcc.lv

Vides departaments

rvd@rcc.lv

Izglītības, jaunatnes un sporta departaments

ijsd@rsdc.lv

Kultūras pārvalde

kpp@rcc.lv

Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centrs

Janis.Gulbis@riga.lv

Rīgas Bāriņtiesa

rbt@rbt.rcc.lv

Rīgas pašvaldības policija

rpp@rcc.lv

Centra rajona izpilddirekcija

icr@rcc.lv

Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcija

ivp@rcc.lv

Kurzemes rajona izpilddirekcija

Allkurid@kurzeme.rcc.lv

Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija

ilp@rcc.lv

Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcija

izp@rcc.lv

Ziemeļu rajona izpilddirekcija

izr@rcc.lv

Rīgas Narkomānijas profilakses centrs

Arija.Lodzina@rcc.lv

Aģentūra "Rīgas mājoklis"

rm@rcc.lv

Aģentūra "Rīgas meža aģentūra"

Dace.Gutberga@riga.lv

SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

rpb@rcc.lv

Rīgas domes priekšsēdētājs G.Bojārs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par elektroniskā pasta sūtījumu pieņemšanu un apstrādi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: rīkojums Numurs: 60-rPieņemts: 26.01.2004.Stājas spēkā: 26.01.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 03.02.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
83813
26.01.2004
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)