Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas Padomes lēmums Nr. 75/5

Rīgā 2000. gada 24. maijā

Par "Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumu" apstiprināšanu

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Apstiprināt "Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumus" (pielikumā).

2. Noteikt, ka līdz 2001. gada 1. janvārim, kamēr nav stājušās spēkā Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 6.-9. punkta prasības, bankām Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldei jāiesniedz tikai "Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumu" 4.1. punktā minētie pārskati.

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2000. gada 1. jūliju.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

 

Apstiprināti ar Latvijas Bankas padomes

2000. gada 24. maija lēmumu Nr. 75/5

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

RISKA DARĪJUMU IEROBEŽOJUMU IZPILDES NOTEIKUMI

1. PAMATNOSTĀDNES

1.1. "Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) ir sagatavoti, pamatojoties uz "Kredītiestāžu likumu" un ievērojot Eiropas Kopienas direktīvu Nr. 92/121/EEC "Par kredītiestāžu lielo riska darījumu pārraudzību un kontroli", Nr. 93/6/EEC "Par kredītiestāžu un investīciju sabiedrību kapitāla pietiekamību" ar grozījumiem Nr. 98/31/EC un Nr. 98/33/EC.

1.2. Noteikumi ir izstrādāti "Kredītiestāžu likuma" 40., 42. un 43. pantā un Latvijas Bankas padomes 17.09.1998. lēmumā Nr. 49/4 "Par kredītiestāžu darbību regulējošo prasību noteikšanu" noteikto regulējošo prasību ievērošanas kontrolei un nosaka attiecīgo pārskatu iesniegšanas kārtību.

1.3. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām bankām un krājaizdevu sabiedrībām.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Terminu lietojums noteikumos atbilst Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" terminu lietojumam.

2.2. Kredītiestādes riska darījumu ierobežojumus nosaka, lai ierobežotu maksimālo zaudējumu lielumu, kas var rasties darījumos ar vienu klientu, savstarpēji saistītu klientu grupu vai personām, kas saistītas ar kredītiestādi.

2.3. Kredītiestādei jāizstrādā lielo riska darījumu kontroles politika, nosakot tajā riska darījumu veidus un limitus atsevišķiem klientiem vai klientu kategorijām, t.sk. kredītiestādēm, valstīm (reģioniem) un tautsaimniecības sektoriem (nozarēm). Kredītiestādei jāizstrādā atbilstošas uzskaites procedūras un iekšējās kontroles mehānisms, lai savlaicīgi identificētu un reģistrētu lielos riska darījumus un turpmākās pārmaiņas tajos un lai kontrolētu riska darījumu ierobežojumu ievērošanu.

2.4. Kredītiestādei, kuras uzraudzība saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 50.1 panta prasībām tiek veikta, pamatojoties uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem, šie noteikumi jāievēro, pamatojoties uz individuālajiem finanšu pārskatiem.

3. RISKA DARĪJUMU IEROBEŽOJUMU APRĒĶINĀŠANA

3.1. Par kredītiestādes riska darījumiem uzskatāmi bilances aktīva un ārpusbilances posteņos uzrādītie darījumi, kas minēti Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 4.4., 4.11. un 4.12. punktā, neņemot vērā nosacīto riska vai korekcijas pakāpi, izņemot:

3.1.1. aktīvus, kas saskaņā ar Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 10.2.7. un 10.5.1. punktu veido pašu kapitāla samazinājumu;

3.1.2. prasības, kuras izveidojas ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas darījumu rezultātā parastas norēķināšanās gaitā, kad kredītiestāde jau ir izpildījusi savas saistības, bet vēl nav saņēmusi darījuma partnera maksājumu un pēc kredītiestādes maksājuma veikšanas pagājušas ne vairāk kā divas darbadienas (sākot ar trešo darbadienu, šādas prasības uzskatāmas par riska darījumu);

3.1.3. prasības, kuras izveidojas vērtspapīru pirkšanas vai pārdošanas rezultātā parastas norēķināšanās gaitā, kad kredītiestāde veikusi maksājumu vai piegādājusi vērtspapīrus, bet vēl nav saņēmusi no darījuma partnera vērtspapīrus vai maksājumu un pēc maksājuma veikšanas vai vērtspapīru piegādes pagājušas ne vairāk kā piecas darbadienas (sākot ar sesto darbadienu, šādas prasības uzskatāmas par riska darījumu).

3.2. Riska darījumu apmēru novērtē šādi:

3.2.1. bilances aktīva posteņos uzrādītajiem darījumiem, kuri minēti Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 4.4. punktā, - atbilstoši darījuma atlikušajai vērtībai, t.i., aktīva posteņa bilances vērtībai, kas samazināta par izveidoto uzkrājumu summu;

3.2.2. ārpusbilances posteņos uzrādītajiem darījumiem, kuri minēti Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 4.11. punktā, - atbilstoši darījuma atlikušajai vērtībai, neņemot vērā nosacīto korekcijas pakāpi;

3.2.3. atvasinātajiem līgumiem, kuri minēti Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 4.12. punktā, - atbilstoši atvasinātā līguma potenciālajam kredītekvivalentam vai aizvietošanas vērtības un potenciālā kredītekvivalenta kopsummai, kas aprēķināta saskaņā ar vienu no Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 4.15. un 4.16. punktā noteiktajām metodēm, neņemot vērā darījuma partnera saistībām noteikto nosacīto riska pakāpi, un kas samazināta par izveidoto uzkrājumu summu.

3.3. Kredītiestāde, kura nav atbrīvota no pienākuma aprēķināt un ievērot pozīcijas, preču, norēķinu un darījuma partnera riska kapitāla prasību atbilstoši Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 3.6. punkta nosacījumiem, bankas portfeļa riska darījumus novērtē saskaņā ar 3.2. punkta nosacījumiem, bet tirdzniecības portfeļa riska darījumus novērtē:

3.3.1. kā klienta emitēto vērtspapīru garo un īso pozīciju starpību, ja tā ir pozitīva. Katra parāda vērtspapīra vai kapitāla vērtspapīra tīrā pozīcija jāaprēķina saskaņā ar Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 6. punktu. Viena emitenta viena veida vērtspapīru pretējās pozīcijas nedrīkst savstarpēji ieskaitīt, ja tie ir dažādu emisiju vērtspapīri. Iespējas līgumi, kuru bāzes aktīvs ir klienta emitētie vērtspapīri, jāiekļauj pozīcijas aprēķinā kā bāzes aktīva delta ekvivalents, ja Latvijas Banka ir piekritusi iespējas līgumu vērtēšanas modeļa izmantošanai. Kredītiestādei, kurai Latvijas Banka nav devusi piekrišanu iespējas līgumu vērtēšanas modeļa izmantošanai, iespējas līgumi jāiekļauj pozīcijas aprēķinā kā bāzes aktīva pozīcijas, kas var izveidoties iespējas līguma izpildes gadījumā;

3.3.2. nenokārtoto darījumu gadījumā - kā vērtspapīru vai preču norēķinu cenas, par kuru darījuma partneri vienojušies, un attiecīgā vērtspapīra vai preces tirgus cenas starpību, ja tā ir pozitīva;

3.3.3. brīvo piegāžu gadījumā - kā vērtspapīru vai preču vērtību vai naudas summu, kuru darījuma partneris ir parādā kredītiestādei;

3.3.4. līgumu par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu un vērtspapīru un preču aizdevumu, līgumu par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu un vērtspapīru un preču aizņēmumu gadījumā - kā minēto līgumu un darījumu aizvietošanas vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 9.4.1. vai 9.5.1. punktu, ja tā ir pozitīva;

3.3.5. ārpusbiržas atvasināto līgumu gadījumā - kā atvasinātā līguma aizvietošanas vērtības un potenciālā kredītekvivalenta kopsummu, kas aprēķināta saskaņā ar Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 4.15. punkta nosacījumiem;

3.3.6. citu tirdzniecības portfeļa prasību gadījumā - kā atbilstošās prasības atlikušo vērtību.

3.4. Ja kredītiestāde ir izveidojusi uzkrājumus tirdzniecības portfelī iekļautajiem riska darījumiem, šo riska darījumu vērtība jāsamazina par izveidoto uzkrājumu summu.

3.5. Ar vienu klientu (savstarpēji saistītu klientu grupu), t.sk. ar personu, kas saistīta ar kredītiestādi, veikto riska darījumu apmērs jānovērtē atbilstoši riska darījumu kopsummai. Riska darījumu kopsummā jāiekļauj:

3.5.1. klientam izsniegtie kredīti (t.sk. debeta atlikumi norēķinu kontos (overdrafts) un finanšu līzings);

3.5.2. kredītiestādes īpašumā esošās klienta emitētās akcijas, obligācijas, vekseļi u.c. vērtspapīri (t.sk. klienta emitētie vērtspapīri, par kuriem ir noslēgti nākotnes atvasinātie līgumi);

3.5.3. galvojumi (garantijas), kurus kredītiestāde izsniegusi trešajai personai klienta labā, kā arī citas saistības klienta labā, kas uzskaitītas ārpusbilances posteņos, ja klientam ir tiesības pieprasīt šo saistību izpildi;

3.5.4. prasības, kas izriet no ārpusbiržas atvasinātajiem līgumiem (izņemot ārvalstu valūtas atvasinātos līgumus, kuru sākotnējais termiņš ir 14 dienu vai īsāks);

3.5.5. saistības, kas izveidojas klienta vērtspapīru emisijas izvietošanas starpniecības darījuma rezultātā (underwriting) , t.i., tāda darījuma rezultātā, kad kredītiestāde uzņemas saistības pārdot jaunās emisijas vērtspapīrus un garantē emitentam pilnīgi vai daļēji izpirkt neizvietotos (nepārdotos un trešo personu neparakstītos) vērtspapīrus;

3.5.6. rezerves iemaksas biržās;

3.5.7. citas kārtējās vai nākotnes prasības pret klientu.

3.6. Riska darījumu ierobežojumi neattiecas uz:

3.6.1. Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu":

3.6.1.1. 4.4.1. punktā minētajiem darījumiem ar nosacīto 0% riska pakāpi;

3.6.1.2. 4.11.4. punktā minētajiem darījumiem ar nosacīto 0% korekcijas pakāpi, ja līgums starp kredītiestādi un attiecīgo darījuma partneri paredz, ka tas tiks izpildīts vienīgi tad, ja tā izpildes rezultātā netiks pārsniegti riska darījumu ierobežojumi;

3.6.2. prasībām pret A zonas valstu kredītiestādēm ar atlikušo termiņu līdz 1 gadam, ja šādas prasības neveido šo kredītiestāžu pašu kapitālu;

3.6.3. prasībām uz pieprasījumu pret B zonas valstu kredītiestādēm šo valstu nacionālajā valūtā;

3.6.4. prasībām uz pieprasījumu pret Latvijas Republikas kredītiestādēm;

3.6.5. riska darījumiem ar kredītiestādes meitasuzņēmumiem, mātesuzņēmumu vai mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem, kuri ir kredītiestādes, finanšu iestādes (izņemot apdrošināšanas sabiedrības) vai to palīguzņēmumi un kuru finanšu pārskati uzraudzības nolūkiem tiek konsolidēti saskaņā ar Latvijas Bankas "Banku konsolidētās uzraudzības noteikumiem", ja Latvijas Banka piekritusi neierobežot minētos riska darījumus;

3.6.6. kredītiem, kuri pilnībā nodrošināti ar zemesgrāmatā reģistrētu nekustamā īpašuma hipotēku, ja aizņēmējs šo nekustamo īpašumu apdzīvo, apdzīvos vai izīrē un kredītiestādei ir nodibināta pirmās kārtas hipotēka, kā arī finanšu līzinga darījumiem, ja kredītiestāde saglabā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuru līzinga ņēmējs apdzīvo, apdzīvos vai izīrē, kamēr līzinga ņēmējs šo īpašumu neizpērk, - 50% apmērā no nekustamā īpašuma tirgus vērtības, kas tiek noteikta vismaz vienu reizi gadā;

3.6.7. 50% no darījumu vērtības, kuri minēti Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 4.11.3. punktā.

3.7. Ja kredītiestādes riska darījums ar klientu ir skaidri, bez nosacījumiem un tieši nodrošināts ar citas kredītiestādes galvojumu (garantiju), šo riska darījumu var uzskatīt par riska darījumu ar kredītiestādi, kura ir sniegusi galvojumu (garantiju), nevis par riska darījumu ar šo klientu.

3.8. Riska darījumu ierobežojumu izpildi aprēķina kā attiecīgo riska darījumu kopsummas, no kuras atskaitīti izveidotie uzkrājumi (tālāk tekstā - riska darījumi (bez uzkrājumiem)), attiecību pret pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla kopsummu, no kuras atskaitīts saskaņā ar Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 10.5. punkta nosacījumiem aprēķinātais pašu kapitāla samazinājums.

3.9. Ja kredītiestāde, kura nav atbrīvota no pienākuma aprēķināt un ievērot pozīcijas, preču, norēķinu un darījuma partnera riska kapitāla prasību, konstatē, ka riska darījumu ierobežojumi, kas aprēķināti saskaņā ar 3.8. punkta nosacījumiem, ir pārsniegti un šis pārsniegums ir izveidojies tirdzniecības portfeļa riska darījumu rezultātā, tā riska darījumu ierobežojumu aprēķinu var veikt, riska darījumu (bez uzkrājumiem) kopsummu attiecinot pret pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla kopsummu, no kuras atskaitīts saskaņā ar Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 10.5. punkta nosacījumiem aprēķinātais pašu kapitāla samazinājums un kura papildināta ar izmantoto trešā līmeņa kapitālu (ja šim papildinājumam ir piekritusi Latvijas Banka).

4. PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Kredītiestādei, kura ir atbrīvota no pienākuma aprēķināt un ievērot pozīcijas, preču, norēķinu un darījuma partnera riska kapitāla prasību, jāsagatavo:

4.1.1. "Saīsināts lielo riska darījumu pārskats" (UPDK 0620097 veidlapa; 1. pielikums);

4.1.2. "Saīsināts pārskats par riska darījumiem ar personām, kas saistītas ar kredītiestādi" (UPDK 0620099 veidlapa; 3. pielikums);

4.1.3. "Riska darījumu ierobežojumiem nepakļauto riska darījumu pārskats" (UPDK 0620101 veidlapa; 5. pielikums);

4.1.4. "Saīsināts pārskats par riska darījumiem ar B zonas valstu rezidentiem" (UPDK 0620102 veidlapa; 6. pielikums).

4.2. Kredītiestādei, kura nav atbrīvota no pienākuma aprēķināt un ievērot pozīcijas, preču, norēķinu un darījuma partnera riska kapitāla prasību, jāsagatavo:

4.2.1. "Paplašināts lielo riska darījumu pārskats" (UPDK 0620098 veidlapa; 2. pielikums);

4.2.2. "Paplašināts pārskats par riska darījumiem ar personām, kas saistītas ar kredītiestādi" (UPDK 0620100 veidlapa; 4. pielikums);

4.2.3. "Riska darījumu ierobežojumiem nepakļauto riska darījumu pārskats" (UPDK 0620101 veidlapa; 5. pielikums);

4.2.4. "Paplašināts pārskats par riska darījumiem ar B zonas valstu rezidentiem" (UPDK 0620103 veidlapa; 7. pielikums).

4.3. Riska darījumu pārskatos skaitļi jāuzrāda veselos tūkstošos latu vai veselos procentos.

4.4. 4.1.1., 4.1.3., 4.2.1. un 4.2.3. punktā minētajos pārskatos klienta (savstarpēji saistītu klientu grupas) numuru veido šādi:

4.4.1. klientam - kā divu bez intervāla rakstītu kārtas skaitļu kombināciju, kuras pirmais skaitlis norāda klienta kārtas numuru attiecīgajā pārskatā, bet otrais skaitlis vienmēr ir 0;

4.4.2. savstarpēji saistītu klientu grupas katram dalībniekam - kā divu bez intervāla rakstītu kārtas skaitļu kombināciju, kuras pirmais skaitlis norāda savstarpēji saistītu klientu grupas kārtas numuru attiecīgajā pārskatā, bet otrais skaitlis - attiecīgās grupas dalībnieka kārtas numuru. Katras savstarpēji saistītu klientu grupas dalībnieku uzskaitījumu noslēdz rinda "Kopā", kuras numuru veido kā divu bez intervāla rakstītu kārtas skaitļu kombināciju, kuras pirmais skaitlis norāda attiecīgās savstarpēji saistītu klientu grupas kārtas numuru attiecīgajā pārskatā, bet otrais skaitlis vienmēr ir 0. Pamatojoties uz šajā rindā iekļautajiem datiem, tiek aprēķināta riska darījumu ierobežojumu izpilde.

4.5. Riska darījumu pārskatos par katru klientu jāuzrāda šāda informācija:

4.5.1. par juridisko personu - reģistrētais uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pilnais nosaukums, reģistrācijas vietas kods atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi" un reģistrācijas numurs attiecīgajā reģistrā (rezidentiem - Latvijas Republikā, nerezidentiem - attiecīgajā valstī);

4.5.2. par fizisko personu - uzvārds, vārds, reģistrācijas vietas kods atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi" un personas kods vai līdzīgs kods, kas ļauj nepārprotami identificēt attiecīgo personu.

4.6. Sagatavojot 4.1.1.-4.1.3. un 4.2.1.-4.2.3. punktā minētos pārskatus, bankas portfeļa riska darījumi jāuzrāda, sadalot tos šādās grupās:

4.6.1. kredīti - aizdevumi, debeta atlikumi norēķinu kontos (overdrafts) , finanšu līzings, faktorings, citā kredītiestādē izvietotie noguldījumi un citi būtībā līdzīgi darījumi;

4.6.2. investīcijas - klientu emitētie parāda vērtspapīri, līdzdalība uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatkapitālā, saistības, kas izveidojas klienta vērtspapīru emisijas izvietošanas starpniecības darījuma rezultātā (underwriting) , un citi darījumi ar klientu vērtspapīriem;

4.6.3. garantijas un citas ārpusbilances saistības klienta labā - galvojumi (garantijas), kurus kredītiestāde izsniegusi trešajai personai klienta labā, kā arī citas saistības klienta labā, ja klientam ir tiesības pieprasīt šo saistību izpildi;

4.6.4. citi riska darījumi - prasības, kas izriet no ārpusbiržas atvasinātajiem līgumiem, rezerves iemaksas biržā un citas kārtējās vai nākotnes prasības pret klientu.

4.7. Riska darījumu bilances vērtība, atvasināto līgumu potenciālais kredītekvivalents vai aizvietošanas vērtības un potenciālā kredītekvivalenta kopsumma, kas nav samazināta par izveidotajiem uzkrājumiem, un izveidotie uzkrājumi jāuzrāda atsevišķi.

4.8. "Saīsināts lielo riska darījumu pārskats" jāsagatavo, ievērojot šādas prasības:

4.8.1. pārskatā jāiekļauj lielie riska darījumi, t.i., riska darījumi ar klientu (savstarpēji saistītu klientu grupu), kuri pārsniedz 10% no pašu kapitāla, ievērojot 3.6. punkta nosacījumus;

4.8.2. ja riska darījums vai tā daļa nav iekļauta klienta lielo riska darījumu kopsummā, pamatojoties uz 3.7. punkta nosacījumiem, šāds riska darījums vai tā daļa, kura ir segta ar citas kredītiestādes galvojumu (garantiju), jāuzrāda ailē "Pārnestie riska darījumi" un jāiekļauj ar kredītiestādi, kura ir sniegusi galvojumu (garantiju), veikto riska darījumu kopsummā;

4.8.3. katra klienta (savstarpēji saistītu klientu grupas) riska darījumu (bez uzkrājumiem) kopsumma jāattiecina pret pašu kapitālu, kas noteikts, ievērojot 3.8. punkta nosacījumus.

4.9. "Paplašināts lielo riska darījumu pārskats" jāsagatavo, ievērojot šādas prasības:

4.9.1. pārskatā jāiekļauj bankas portfeļa lielie riska darījumi saskaņā ar 4.8.1. un 4.8.2. punkta nosacījumiem, un tie jāattiecina pret pašu kapitālu, kas noteikts, ievērojot 3.8. punkta nosacījumus;

4.9.2. pārskatā papildus jāiekļauj tirdzniecības portfeļa riska darījumi;

4.9.3. katra klienta (savstarpēji saistītu klientu grupas) riska darījumu (bez uzkrājumiem) kopsumma jāattiecina pret pašu kapitālu, kas noteikts, ievērojot 3.8. punkta nosacījumus vai, ja Latvijas Banka ir piekritusi trešā līmeņa kapitāla izmantošanai, - 3.9. punkta nosacījumus.

4.10. "Saīsināts pārskats par riska darījumiem ar personām, kas saistītas ar kredītiestādi" jāsagatavo, ievērojot šādas prasības:

4.10.1. pārskatā jāiekļauj visi kredītiestādes riska darījumi ar personām, kas saistītas ar kredītiestādi, izņemot līdzdalību tādu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatkapitālā, kas ir kredītiestādes meitasuzņēmumi vai uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros kredītiestādei ir būtiska ietekme, un ievērojot. 3.6. punkta nosacījumus;

4.10.2. ja riska darījums vai tā daļa nav iekļauta ar kredītiestādi saistītas personas riska darījumu kopsummā, pamatojoties uz 3.7. punkta nosacījumiem, šāds riska darījums vai tā daļa, kura ir segta ar citas kredītiestādes galvojumu (garantiju), jāuzrāda ailē "Pārnestie riska darījumi" un jāiekļauj ar kredītiestādi, kura ir sniegusi galvojumu (garantiju), veikto riska darījumu kopsummā;

4.10.3. galvojumi (garantijas), kurus ar kredītiestādi saistīta persona izsniegusi citai personai, kas tos izmantojusi darījumos ar kredītiestādi, jāuzrāda kā netiešās saistības;

4.10.4. katras personas, kas saistīta ar kredītiestādi, riska darījumu (bez uzkrājumiem) kopsumma jāattiecina pret pašu kapitālu, kas noteikts, ievērojot 3.8. punkta nosacījumus.

4.11. "Paplašināts pārskats par riska darījumiem ar personām, kas saistītas ar kredītiestādi" jāsagatavo, ievērojot šādas prasības:

4.11.1. pārskatā jāiekļauj visi bankas portfeļa riska darījumi ar personām, kas saistītas ar kredītiestādi, saskaņā ar 4.10.1.-4.10.3. punkta nosacījumiem, un tie jāattiecina pret pašu kapitālu, kas noteikts, ievērojot 3.8. punkta nosacījumus;

4.11.2. pārskatā papildus jāiekļauj tirdzniecības portfeļa riska darījumi;

4.11.3. katras personas, kas saistīta ar kredītiestādi, riska darījumu (bez uzkrājumiem) kopsumma jāattiecina pret pašu kapitālu, kas noteikts, ievērojot 3.8. punkta nosacījumus vai, ja Latvijas Banka ir piekritusi trešā līmeņa kapitāla izmantošanai, - 3.9. punkta nosacījumus.

4.12. "Riska darījumu ierobežojumiem nepakļauto lielo riska darījumu pārskatā" jāiekļauj riska darījumi ar vienu klientu (savstarpēji saistītu klientu grupu), kuru kopsumma pārsniedz 10% no kredītiestādes pašu kapitāla, izņemot 3.6.1.1. punktā minētos darījumus, un kuri nav iekļauti pārskatā par lielajiem riska darījumiem, kā arī 3.6.1.2. un 3.6.2.-3.6.7. punktā minētie riska darījumi, ja viena klienta (savstarpēji saistītu klientu grupas) šādu riska darījumu (bez uzkrājumiem) kopsumma pārsniedz 10% no kredītiestādes pašu kapitāla.

4.13. "Saīsināts pārskats par riska darījumiem ar B zonas valstu rezidentiem" jāsagatavo, ievērojot šādas prasības:

4.13.1. pārskatā jāiekļauj visas 3.5. punktā minētās prasības pret B zonas valstu rezidentiem un ārpusbilances saistības to labā, ievērojot 3.6.1. un 3.6.7. punkta nosacījumus;

4.13.2. 3.6.4. punktā minētie darījumi jāuzrāda ailē "Prasības uz pieprasījumu nacionālajā valūtā", bet šādi darījumi nav jāiekļauj riska darījumu ierobežojumu aprēķinā;

4.13.3. katras B zonas valsts riska darījumu (bez uzkrājumiem) kopsumma jāattiecina pret pašu kapitālu, kas noteikts, ievērojot 3.8. punkta nosacījumus.

4.14. "Paplašināts pārskats par riska darījumiem ar B zonas valstu rezidentiem" jāsagatavo, ievērojot šādas prasības:

4.14.1. pārskatā jāiekļauj visi bankas portfeļa riska darījumi ar B zonas valstu rezidentiem saskaņā ar 4.13.1.-4.13.3. punkta nosacījumiem, un tie jāattiecina pret pašu kapitālu, kas noteikts, ievērojot 3.8. punkta nosacījumus;

4.14.2. pārskatā papildus jāiekļauj tirdzniecības portfeļa riska darījumi;

4.14.3. katras B zonas valsts riska darījumu (bez uzkrājumiem) kopsumma jāattiecina pret pašu kapitālu, kas noteikts, ievērojot 3.8. punkta nosacījumus vai, ja Latvijas Banka ir piekritusi trešā līmeņa kapitāla izmantošanai, - 3.9. punkta nosacījumus.

5. PĀRSKATU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

5.1. "Saīsināts lielo riska darījumu pārskats", "Paplašināts lielo riska darījumu pārskats", "Saīsināts pārskats par riska darījumiem ar personām, kas saistītas ar kredītiestādi", "Paplašināts pārskats par riska darījumiem ar personām, kas saistītas ar kredītiestādi", "Saīsināts pārskats par riska darījumiem ar B zonas valstu rezidentiem" un "Paplašināts pārskats par riska darījumiem ar B zonas valstu rezidentiem" kredītiestādei jāsagatavo par stāvokli pārskata mēneša pēdējā datumā un jāiesniedz Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldei līdz nākamā mēneša 15. datumam.

5.2. "Riska darījumu ierobežojumiem nepakļauto lielo riska darījumu pārskats" kredītiestādei jāsagatavo par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī un jāiesniedz Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldei attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. janvārim.

5.3. Ja kredītiestādei pārskata datumā nav lielo riska darījumu ar klientiem (savstarpēji saistītu klientu grupām), riska darījumu ar personām, kas saistītas ar kredītiestādi, riska darījumu ar B zonas valstu rezidentiem vai ierobežojumiem nepakļauto lielo riska darījumu, kredītiestāde par to rakstiski paziņo Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldei pārskatu iesniegšanai noteiktajā termiņā.

7551.GIF (57291 BYTES)

7552.GIF (97823 BYTES)

7553.GIF (59161 BYTES)

7554.GIF (75842 BYTES)

7555.GIF (62802 BYTES)

7556.GIF (58004 BYTES)

7557.GIF (75034 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumu" apstiprināšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: lēmums Numurs: 75/5Pieņemts: 24.05.2000.Stājas spēkā: 01.07.2000.Zaudē spēku: 17.01.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 233/235, 21.06.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
8296
01.07.2000
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"