Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 75/4

Rīgā 2000. gada 24. maijā

Par "Kredītiestāžu ieguldījumu pārskatu sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Apstiprināt "Kredītiestāžu ieguldījumu pārskatu sagatavošanas noteikumus" (pielikumā).

2. Atcelt Latvijas Bankas padomes 1998. gada 17. septembra lēmumu Nr. 49/2 "Par "Pārskatu par kredītiestādes ieguldījumiem sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu".

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2000. gada 1. jūliju.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

 

 

Apstiprināti ar Latvijas Bankas padomes

2000. gada 24. maija lēmumu Nr. 75/4

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

KREDĪTIESTĀŽU IEGULDĪJUMU PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS NOTEIKUMI

1. PAMATNOSTĀDNES

1.1. "Kredītiestāžu ieguldījumu pārskatu sagatavošanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) ir sagatavoti, pamatojoties uz "Kredītiestāžu likumu" un ievērojot Eiropas Kopienas direktīvu Nr. 77/780/EEC "Par kredītiestāžu darbības uzsākšanu un veikšanu regulējošo likumu, normatīvo un administratīvo dokumentu koordinēšanu" ar grozījumu Nr. 89/646/EEC.

1.2. Noteikumi ir izstrādāti "Kredītiestāžu likuma" 44., 45. un 47. pantā noteikto regulējošo prasību ievērošanas kontrolei un nosaka kredītiestāžu ieguldījumu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

1.3. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām bankām un krājaizdevu sabiedrībām.

2. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

2.1. Uzņēmums - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas nav kredītiestāde, finanšu iestāde vai palīguzņēmums.

2.2. Palīguzņēmums - uzņēmums, kura pamatdarbība ir īpašuma, datu apstrādes sistēmu pārvaldīšana u.tml. palīgdarbība, kas papildina, paplašina, turpina vai veicina vienas vai vairāku kredītiestāžu darbību.

2.3. Līdzdalības daļa - kredītiestādes iegūto akciju (daļu) nominālvērtību kopsummas un uzņēmuma, kurā veikts ieguldījums, apmaksāto akciju (daļu) nominālvērtību kopsummas attiecība, kas izteikta procentos.

2.4. Balsstiesību daļa - iegūto balsstiesību kopskaita un uzņēmuma, kurā veikts ieguldījums, balsstiesību kopskaita attiecība, kas izteikta procentos.

2.5. Pašu kapitāls - pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla kopsumma, no kuras atskaitīts pašu kapitāla samazinājums (aprēķins veicams saskaņā ar Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" prasībām).

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1. Aprēķinot kredītiestādes līdzdalības daļu, akcijas (daļas), kuras kredītiestādes uzdevumā (pilnvarojumā) savā vārdā pārvalda trešā persona (personas), jāuzskata par kredītiestādes iegūtām akcijām.

3.2. Aprēķinot kredītiestādes balsstiesību daļu, to personu balsstiesības, kuras saskaņā ar vienošanos darbojas savā vārdā, bet kredītiestādes uzdevumā vai tās labā, jāuzskata par kredītiestādes balsstiesībām.

3.3. Ieguldījumu ierobežojumiem nav pakļauta:

3.3.1. līdzdalība uzņēmuma pamatkapitālā, ja banka līdzdalību pārņēmusi kā neatmaksātu kredītu nodrošinājumu, kuru plāno pārdot un kura valdījuma laiks nepārsniedz divus gadus no pārņemšanas brīža (pārņemtā līdzdalība);

3.3.2. līdzdalība uzņēmuma pamatkapitālā, ja tā saskaņā ar Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumiem" ir tirdzniecības portfeļa finanšu instruments;

3.3.3. līdzdalība palīguzņēmuma pamatkapitālā;

3.3.4. kustamais un nekustamais īpašums, kas nepieciešams bankas finan™u pakalpojumu sniegšanai;

3.3.5. kustamais un nekustamais īpašums, kuru kredītiestāde pārņēmusi kā neatmaksātu kredītu nodrošinājumu, kuru plāno pārdot un kura valdījuma laiks nepārsniedz divus gadus no pārņemšanas brīža.

3.4. Bankām jāsagatavo:

3.4.1. "Pārskats par būtisku līdzdalību uzņēmumu pamatkapitālā" (UPDK 0620104 veidlapa; 1. pielikums);

3.4.2. "Pārskats par ieguldījumiem kustamajā un nekustamajā īpašumā un līdzdalību uzņēmumu pamatkapitālā" (UPDK 0620075 veidlapa; 2. pielikums);

3.4.3. "Pārskats par ieguldījumiem kredītiestāžu un finanšu iestāžu pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā" (UPDK 0620105 veidlapa; 3. pielikums);

3.4.4. "Pārskats par pārņemto līdzdalību un līdzdalību palīguzņēmumu pamatkapitālā" (UPDK 0620106 veidlapa; 4. pielikums).

3.5. Kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām jāsagatavo "Pārskats par ieguldījumiem kustamajā un nekustamajā īpašumā" (UPDK 0620076 veidlapa; 5. pielikums).

3.6. Kredītiestādei ieguldījumu pārskatos skaitļi jāuzrāda veselos tūkstošos latu vai veselos procentos.

3.7. Kredītiestādei 30 dienu pirms būtiskas līdzdalības iegūšanas uzņēmuma, kredītiestādes, finanšu iestādes vai palīguzņēmuma pamatkapitālā rakstiski jāinformē Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvalde par paredzēto līdzdalības iegūšanu.

3.8. Kredītiestādei, kuras uzraudzība saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 50.1 panta prasībām tiek veikta, pamatojoties uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem, šie noteikumi jāievēro, pamatojoties uz individuālajiem finanšu pārskatiem.

4. PĀRSKATU SAGATAVOŠANA

4.1. "Pārskatā par būtisku līdzdalību uzņēmuma pamatkapitālā" jāuzrāda:

4.1.1. reģistrētais uzņēmuma pilnais nosaukums, reģistrācijas vietas kods atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi" un reģistrācijas numurs attiecīgajā reģistrā (rezidentiem - Latvijas Republikā, nerezidentiem - attiecīgajā ārvalstī);

4.1.2. uzņēmuma piederība tautsaimniecības nozarei atbilstoši "Eiropas Savienības ekonomiskās darbības statistiskajai klasifikācijai" (NACE);

4.1.3. līdzdalības daļa;

4.1.4. balsstiesību daļa;

4.1.5. līdzdalības bilances vērtība;

4.1.6. līdzdalības bilances vērtības attiecība pret bankas pašu kapitālu.

4.2. "Pārskatā par ieguldījumiem kustamajā un nekustamajā īpašumā un līdzdalību uzņēmumu pamatkapitālā" jāuzrāda:

4.2.1. kustamā un nekustamā īpašuma bilances vērtība;

4.2.2. būtiskas līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā bilances vērtības un līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā, kas nav būtiska, bilances vērtības kopsumma;

4.2.3. ieguldījumu kopsummas attiecība pret bankas pašu kapitālu.

4.3. "Pārskatā par ieguldījumiem kredītiestāžu un finanšu iestāžu pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā" par katru būtisku līdzdalību kredītiestāžu un finanšu iestāžu pamatkapitālā jāuzrāda:

4.3.1. reģistrētais kredītiestādes vai finanšu iestādes pilnais nosaukums, reģistrācijas vietas kods atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi" un reģistrācijas numurs attiecīgajā reģistrā (rezidentiem - Latvijas Republikā, nerezidentiem - attiecīgajā ārvalstī);

4.3.2. kredītiestādes vai finanšu iestādes grupas norāde, izmantojot šādus saīsinājumus: banka - BNK, apdrošināšanas sabiedrība - APS, pensiju fonds - PNF, cita finanšu iestāde - CFI;

4.3.3. līdzdalības daļa;

4.3.4. balsstiesību daļa;

4.3.5. līdzdalības bilances vērtība;

4.3.6. subordinētajā kapitālā veikto ieguldījumu bilances vērtība.

4.4. "Pārskatā par pārņemto līdzdalību un līdzdalību palīguzņēmumu pamatkapitālā" par katru būtisku līdzdalību jāuzrāda:

4.4.1. reģistrētais uzņēmuma pilnais nosaukums, reģistrācijas vietas kods atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi" un reģistrācijas numurs attiecīgajā reģistrā (rezidentiem - Latvijas Republikā, nerezidentiem - attiecīgajā ārvalstī);

4.4.2. uzņēmuma piederība tautsaimniecības nozarei atbilstoši "Eiropas Savienības ekonomiskās darbības statistiskajai klasifikācijai" (NACE);

4.4.3. pārņemtās līdzdalības un līdzdalības palīguzņēmuma pamatkapitālā līdzdalības daļa, balsstiesību daļa un līdzdalības bilances vērtība.

4.5. "Pārskatā par ieguldījumiem kustamajā un nekustamajā īpašumā" kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām jāuzrāda:

4.5.1. kustamā un nekustamā īpašuma bilances vērtība;

4.5.2. ieguldījumu kopsummas attiecība pret kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības pašu kapitālu.

5. PĀRSKATU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Kredītiestādei ieguldījumu pārskati jāsagatavo par stāvokli pārskata gada 30. jūnijā un 31. decembrī un jāiesniedz Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldei līdz nākamā mēneša 15. datumam.

7541.GIF (75676 BYTES)

7542.GIF (92965 BYTES)

7543.GIF (85087 BYTES)

7544.GIF (57269 BYTES)

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Kredītiestāžu ieguldījumu pārskatu sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: lēmums Numurs: 75/4Pieņemts: 24.05.2000.Stājas spēkā: 01.07.2000.Zaudē spēku: 01.01.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 233/235, 21.06.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
8295
01.07.2000
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)