Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumus Nr. 213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.766

Rīgā 2003.gada 23.decembrī (prot. Nr.65 7.§)
Mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Jūras kodeksa 8.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka Ceļu satiksmes drošības direkcijā (turpmāk — CSDD) reģistrējamos kuģošanas līdzekļus un to reģistrācijas kārtību.

2. CSDD reģistrē šādus kuģošanas līdzekļus neatkarīgi no to izmantošanas veida:

2.1. ūdensmotociklus (kuģošanas līdzeklis ar mehānisko dzinēju, kurš paredzēts braukšanai vadītājam vai vadītājam un vienam vai vairākiem pasažieriem, sēžot vai stāvot uz tā);

2.2. motorlaivas (ūdenssportam un izklaidei paredzēts kuģošanas līdzeklis bez klāja un atsevišķām, no ūdens aizsargātām telpām cilvēkiem. Tas paredzēts braukšanai, galvenokārt izmantojot mehānisko dzinēju, kura jauda ir lielāka par 3,68 kW. Kuģošanas līdzekļa garums ir lielāks par 2,5 metriem, bet mazāks par 12 metriem);

2.3. kuterus (ūdenssportam un izklaidei paredzēts kuģošanas līdzeklis ar klāju un atsevišķām, no ūdens aizsargātām telpām cilvēkiem. Tas paredzēts braukšanai, galvenokārt izmantojot mehānisko dzinēju, un tā garums ir lielāks par 2,5 metriem, bet mazāks par 12 metriem);

2.4. airu laivas (kuģošanas līdzeklis, kas paredzēts braukšanai, izmantojot airi (airus) vai motoru, kura jauda nepārsniedz 3,68 kW).

3. Latvijas Jūras administrācijas Kuģu reģistrā reģistrē šādus kuģošanas līdzekļus:

3.1. kuģus, kura maksimālais garums ir 12 metru vai vairāk;

3.2. velkoņus, palīgflotes un pasažieru kuģus;

3.3. zvejas kuģus neatkarīgi no garuma, ja tos izmanto komercdarbībai jūrā;

3.4. jahtas (kuģis ar klāju un atsevišķām cilvēkiem paredzētām no ūdens aizsargātām telpām, kurš paredzēts braukšanai galvenokārt ar buru palīdzību un kuru garums ir lielāks par 2,5 metriem).

4. Latvijā nav jāreģistrē kuģošanas līdzekļi, kas nav minēti šo noteikumu 2. un 3.punktā.

5. Airu laivas reģistrē brīvprātīgi, izņemot gadījumus, ja tās izmanto rūpnieciskajā zvejā, kā arī ja pašvaldība vai cits iekšējo ūdeņu īpašnieks tam piederošajos iekšējos ūdeņus ir paredzējis airu laivu reģistrēšanu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

6. Lai nodrošinātu kuģošanas līdzekļu valsts uzskaiti, kuģošanas līdzekļus reģistrē transportlīdzekļu un vadītāju valsts nozīmes reģistrā (turpmāk — reģistrs). Reģistrā norāda katra kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus un tā īpašnieku (valdītāju) — fizisko vai juridisko personu.

7. Reģistrējot kuģošanas līdzekli, tam piešķir un izsniedz valsts reģistrācijas numuru un kuģošanas līdzekļa īpašniekam (valdītājam) izsniedz maz-izmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību (turpmāk — reģistrācijas apliecība). Valsts reģistrācijas numuru kuģošanas līdzekļa īpašnieks (valdītājs) uzkrāso (uzlīmē) uz kuģošanas līdzekļa. Papildus var reģistrēt arī kuģošanas līdzekļa vārdu. Šādā gadījumā kuģošanas līdzekļa vārdu arī norāda reģistrācijas apliecībā, un kuģošanas līdzekļa īpašnieks (valdītājs) uzkrāso (uzlīmē) to uz kuģošanas līdzekļa. Vairākiem kuģošanas līdzekļiem nevar piešķirt valsts reģistrācijas numuru ar vienādu burtu un ciparu kombināciju, kā arī vienādu vārdu.

8. Uz reģistrētajiem kuģošanas līdzekļiem jābūt diviem vienādiem, skaidri salasāmiem valsts reģistrācijas numuriem, kas uzkrāsoti (uzlīmēti) kuģošanas līdzekļa priekšgalā uz sānu bortiem. Ja reģistrētajam kuģošanas līdzeklim nav uzkrāsots (uzlīmēts) valsts reģistrācijas numurs atbilstoši valsts standartam LVS 413:2002 “Mazizmēra kuģošanas līdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes” un vārds (ja tāds ir reģistrēts), ir aizliegts ar to piedalīties ūdens satiksmē.

9. Kuģošanas līdzekļa īpašnieks (valdītājs) reģistrē kuģošanas līdzekli CSDD piecu dienu laikā pēc tā iegādes vai ievešanas no ārvalsts. Ja mainās vismaz viens no reģistrējamiem tehniskajiem datiem, kā arī dati par īpašnieku (valdītāju) vai reģistrācijas apliecībā norādīto turētāju, piecu dienu laikā pēc attiecīgajām pārmaiņām tās reģistrē. Pārmaiņas nav jāreģistrē, ja kuģošanas līdzeklim īslaicīgi tiek izmantots cits uzkarināmais motors (kas nav norādīts reģistrācijas apliecībā), kura jauda nepārsniedz 36,8 kW. Ja kuģošanas līdzeklim izmantojamā uzkarināmā motora jauda ir 36,8 kW vai vairāk, tā izmantošanas tiesības persona apliecina ar attiecīgu reģistrācijas apliecību.

10. Kuģošanas līdzekli reģistrē uz tā īpašnieka (fiziskās vai juridiskās personas) vārda. Ja kuģošanas līdzeklim ir vairāki īpašnieki, to pēc visu īpašnieku savstarpējas vienošanās reģistrē uz viena līdzīpašnieka vārda. Valsts vai pašvaldības īpašumā esošos kuģošanas līdzekļus reģistrē uz tās tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes vārda, kura likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkojas ar šiem kuģošanas līdzekļiem.

11. Pirms tiesas sprieduma par mantošanu vai mantojuma apliecības saņemšanas iespējamais mantinieks, uzrādot šo faktu apliecinošus dokumentus, var reģistrēt kuģošanas līdzekli uz sava vārda kā kuģošanas līdzekļa valdītājs. Ja mantinieki ir vairāki, tie vienojas, uz kura vārda reģistrēt kuģošanas līdzekli. Reģistrējot šādu kuģošanas līdzekli, reģistrācijas apliecībā tiek norādīts aizliegums kuģošanas līdzekli atsavināt.

12. Kuģošanas līdzekli reģistrē uz tādas fiziskās personas vārda, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu vai kura saskaņā ar Civillikuma 220. un 221.pantu izsludināta vai uzskatāma par pilngadīgu, izņemot gadījumus, ja kuģošanas līdzekli manto nepilngadīga persona. Ja kuģošanas līdzekli manto nepilngadīga persona, garīgi slima persona vai persona, par kuru nodibināta aizgādnība, kuģošanas līdzekli reģistrē uz šīs personas vārda un reģistrācijas apliecībā norāda datus par minētās personas aizbildni vai aizgādni.

13. Kuģošanas līdzekļus, kurus drīkst vadīt no 14 gadu vecuma, atļauts reģistrēt uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar viena tās vecāka (aizbildņa) piekrišanu.

14. Lai reģistrētu kuģošanas līdzekli, CSDD iesniedzami šādi dokumenti:

14.1. reģistrācijas iesniegums. Ja kuģošanas līdzeklis pieder vairākām personām, iesniegumam pievieno zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu vienošanos par to, uz kura līdzīpašnieka vārda kuģošanas līdzeklis reģistrējams, izņemot gadījumus, ja reģistrācija notiek CSDD visu līdzīpašnieku klātbūtnē;

14.2. dokumenti, kas apliecina kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus — kuģošanas līdzekļa tehnisko datu sertifikāts (ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegts jauna, iepriekš nereģistrēta kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments), Latvijā vai ārvalstīs izsniegti kuģošanas līdzekļa reģistrācijas dokumenti vai citi dokumenti. Ūdensmotocikliem papildus iesniedz izziņu par ūdensmotocikla agregātu numuru salīdzināšanu;

14.3. īpašuma vai valdījuma tiesības apliecinošs dokuments, ja kuģošanas līdzeklis iepriekš nav reģistrēts uz iesniegumā norādītās personas vārda. Dokumentā jābūt norādītam fiziskās personas vārdam, uzvārdam un dzīvesvietas adresei vai juridiskās personas nosaukumam un adresei, kā arī kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskajiem datiem, lai varētu identificēt konkrēto kuģošanas līdzekli;

14.4. dokuments, kas apliecina, ka kuģošanas līdzekļa ievešana (ja Latvijā tas ir ievests no ārvalstīm) ir noformēta atbilstoši normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā.

15. Ja kuģošanas līdzekļa reģistrācijai iesniegtie dokumenti nesatur visu nepieciešamo informāciju par uzskaites tehniskajiem datiem, kurus norāda reģistrācijas apliecībā, dokumentu iesniedzējs nepieciešamo informāciju norāda iesniegumā vai papildus iesniedz Latvijas Jūras administrācijas izsniegtu kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu.

16. Ja kuģošanas līdzeklis ir laulāto kopīga manta, laulātais, uz kura vārda kuģošanas līdzeklis reģistrēts, tā atsavināšanas gadījumā rakstiski apliecina, ka otram laulātajam nav pretenziju attiecībā uz kuģošanas līdzekļa atsavināšanu.

17. Iesniegt nepieciešamos dokumentus un parakstīt iesniegumu fiziskai personai piederoša kuģošanas līdzekļa reģistrācijai, kā arī saņemt reģistrācijas apliecību var:

17.1. īpašnieks (valdītājs), uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

17.2. īpašnieka (valdītāja) pilnvarota persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru. Kuģošanas līdzekļa atsavināšanai pilnvarā jābūt speciālai norādei par atļauju atsavināt kuģošanas līdzekli vai noņemt no uzskaites;

17.3. aizbildnis vai aizgādnis šo noteikumu 12.punktā minētajā gadījumā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

18. Iesniegt nepieciešamos dokumentus un parakstīt iesniegumu juridiskai personai piederoša kuģošanas līdzekļa reģistrācijai, kā arī saņemt reģistrācijas apliecību, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var:

18.1. persona, kas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, statūtiem vai nolikumu, rīkojas juridiskās personas vārdā. Attiecīgā persona iesniegumā norāda amatu, kā arī vārdu un uzvārdu. Iesniegumu apliecina ar parakstu un juridiskās personas zīmogu vai tikai parakstu, ja CSDD rīcībā ir informācija par šīs personas paraksta tiesībām;

18.2. juridiskās personas pilnvarota persona, ja tai ir juridiskās personas izsniegta ar zīmogu un amatpersonas (kurai ir paraksta tiesības) parakstu apliecināta pilnvara. Lai kuģošanas līdzekli varētu atsavināt, pilnvarā jābūt speciālai norādei par atļauju atsavināt kuģošanas līdzekli vai noņemt no uzskaites.

19. Ja kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācija no īpašnieka (atsavinātāja) vārda uz citas personas (ieguvēja) vārda notiek atsavinātāja un ieguvēja klātbūtnē CSDD, ieguvējs var neiesniegt īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu. Kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu CSDD reģistrē, pamatojoties uz abu pušu parakstītu iesniegumu, pēc personu identitātes un tiesību pārbaudes. Šī kārtība attiecas tikai uz Latvijā reģistrētajiem kuģošanas līdzekļiem, kas paredzēti turpmākajai ekspluatācijai Latvijā.

20. Ja mainās kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskie dati vai dati par īpašnieku (valdītāju), reģistrācijai CSDD iesniedz iesniegumu un pārmaiņas apliecinošus dokumentus.

21. Reģistrācijas apliecība (pielikums) ir pret viltošanu aizsargāts stingrās uzskaites dokuments, ko CSDD izsniedz kuģošanas līdzekļa īpašniekam (valdītājam) kā apliecinājumu par kuģošanas līdzekļa reģistrāciju.

22. Reģistrācijas apliecība ir valsts valodā aizpildīta izdruka no reģistra, un tā ir pārklāta ar aizsargplēvi (laminēta). Ieraksti reģistrācijas apliecībā, izņemot ierakstus tās iekšējā atvērumā, netiek papildināti vai laboti. Ja mainās reģistrācijas apliecībā norādītie dati (izņemot ierakstus tās iekšējā atvērumā), nepieciešams mainīt reģistrācijas apliecību.

23. Katram kuģošanas līdzeklim izsniedz tikai vienu reģistrācijas apliecību. Ja kuģošanas līdzeklis pieder vairākiem īpašniekiem, reģistrācijas apliecību izsniedz uz viena līdzīpašnieka vārda ar atzīmi “kopīpašums”. Šādā gadījumā visas ar kuģošanas līdzekli saistītās darbības, kuras skar pārējo līdz-īpašnieku īpašuma tiesības, ir izdarāmas tikai ar šo līdzīpašnieku piekrišanu, ko apliecina zvērināts notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādīta persona, vai kas pausta CSDD visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē.

24. CSDD reģistrē un dzēš kuģošanas līdzekļa atsavināšanas aizliegumus.

25. Kuģošanas līdzekļa atsavināšanas aizliegumu reģistrē, pamatojoties uz kuģošanas līdzekļa īpašnieka iesniegumu vai likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu. Aizlieguma atzīmi dzēš, pamatojoties uz tās personas iesniegumu, pēc kuras iniciatīvas aizliegums reģistrēts, likumā noteikto amatpersonu lēmumu vai tiesas nolēmumu.

26. Ja ir reģistrēts kuģošanas līdzekļa atsavināšanas aizliegums, kuģošanas līdzekli pēc tā īpašnieka (valdītāja) lūguma nevar noņemt no uzskaites un nevar reģistrēt īpašnieka (valdītāja) maiņu.

27. Kuģošanas līdzekli, to atsavinot vai izvedot no valsts pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī, noņem no uzskaites. Šādā gadījumā CSDD iesniedz iesniegumu un reģistrācijas apliecību. Noņemot kuģošanas līdzekli no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, par to izdara atbilstošu atzīmi reģistrācijas apliecības iekšējā atvērumā. Šādu kuģošanas līdzekli atļauts izmantot satiksmē 30 dienas pēc noņemšanas no uzskaites.

28. Ja kuģošanas līdzeklis ir gājis bojā vai ir izbeigta tā ekspluatācija, kuģošanas līdzekli noraksta un reģistrācijas apliecību nodod CSDD. Norakstot kuģošanas līdzekli, to noņem no uzskaites un informāciju par kuģošanas līdzekli izņem no reģistra aktīvā masīva. Īpašniekam izsniedz apliecinājumu par kuģošanas līdzekļa norakstīšanu. Norakstītu kuģošanas līdzekli aizliegts izmantot satiksmē, kā arī atkārtoti reģistrēt.

29. Par kuģošanas līdzekļa reģistrāciju maksājama reģistrācijas valsts nodeva (transportlīdzekļu reģistra nodeva) normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

30. Reģistrā iekļautās ziņas par juridiskajai personai piederošu kuģošanas līdzekli un informācija par personas tiesībām vadīt kuģošanas līdzekļus ir pieejama ikvienam, ja to neierobežo citi normatīvie akti.

31. Informāciju par fiziskajai personai piederošu kuģošanas līdzekli var iegūt tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, ja šādas tiesības ir paredzētas normatīvajos aktos.

32. CSDD reģistrē personas, kas ieguvušas informāciju par kuģošanas līdzekļa piederību un personas tiesībām vadīt kuģošanas līdzekļus.

33. Kuģošanas līdzekļa īpašniekam (valdītājam) ir tiesības iegūt ziņas par personām, kuras noteiktā laikposmā no CSDD saņēmušas ziņas par viņu, izņemot ziņas par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citām institūcijām, par kurām šādas ziņas izpaust likums aizliedz.

34. Informācijas saņēmējs ir atbildīgs par to, ka iegūtā informācija tiek izmantota tikai dienesta funkciju veikšanai, un nav tiesīgs nodot to trešajām personām.

35. Sniedzot statistikas ziņas vai citas vispārīga rakstura ziņas, CSDD nodrošina, lai konkrēto kuģošanas līdzekļa īpašnieku nebūtu iespējams identificēt.

36. Reģistrā iekļautās ziņas par kuģošanas līdzekļiem un to īpašniekiem, kā arī par personas tiesībām vadīt kuģošanas līdzekli valsts un pašvaldību iestādēm tiek sniegtas bez maksas.

37. CSDD par sniegtajiem pakalpojumiem, reģistrējot kuģošanas līdzekli, iekasē maksu satiksmes ministra noteiktajā ap mērā.

38. Šo noteikumu 2.punktā minētie kuģošanas līdzekļi, kuri ir reģistrēti Latvijā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, CSDD reģistrējami līdz 2004.gada 31.decembrim.

39. Šo noteikumu 2.punktā minētie kuģošanas līdzekļi, kuri ir iegādāti vai ievesti Latvijā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet nav reģistrēti, CSDD reģistrējami līdz 2004.gada 31.decembrim.

(Grozīts ar MK 01.06.2004. noteikumiem Nr. 521)

40. Lai līdz 2004.gada 31.decembrim reģistrētu šo noteikumu 39.punktā minētos kuģošanas līdzekļus, persona CSDD iesniedz šo noteikumu 14.1., 14.2. un 14.3.apakšpunktā noteiktos dokumentus. Ja personai nav šo noteikumu 14.3.apakšpunktā noteiktā dokumenta, persona papildus iesniegumam iesniedz rakstisku dokumentu (apliecinājumu), kurā apliecina (deklarē) savas likumīgās tiesības uz reģistrējamo kuģošanas līdzekli. Uz airu laivām šī norma ir piemērojama bez termiņa ierobežojuma.

(Grozīts ar MK 01.06.2004. noteikumiem Nr. 521)

41. Šo noteikumu 2.punktā reģistrēto kuģošanas līdzekļu kartotēku (reģistru) Latvijas Jūras administrācija, Vides valsts inspekcija un reģionālās vides pārvaldes nodod CSDD līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

Ministru prezidents E.Repše

Satiksmes ministrs R.Zīle
Pielikums
Ministru kabineta
2003. gada 23. decembra
noteikumiem Nr.766
Mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības veidlapas paraugs

PIEL.NOT.766.PNG (59440 bytes)

Satiksmes ministrs R.Zīle
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 766Pieņemts: 23.12.2003.Stājas spēkā: 01.02.2004.Zaudē spēku: 01.04.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 08.01.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
82816
{"selected":{"value":"05.06.2004","content":"<font class='s-1'>05.06.2004.-31.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.06.2004","iso_value":"2004\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2004.-31.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2004","iso_value":"2004\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2004.-04.06.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.06.2004
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"