Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumus Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā".

 Ministru kabineta noteikumi Nr.729

Rīgā 2003.gada 16.decembrī (prot. Nr.64, 37.§)

Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā

Izdoti saskaņā ar Jūras kodeksa 4.panta otro daļu, 9.panta piekto daļu, 10.panta pirmo daļu un 27.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas kuģu valstiskās piederības pazīmes, Latvijas Kuģu reģistra (turpmāk - Kuģu reģistrs) un kuģu lietu vešanas kārtību un prasības, kas attiecas uz kuģu reģistra grāmatās ierakstāmo informāciju, kā arī nosaka, kādi dokumenti iesniedzami kuģu reģistrēšanai Kuģu reģistrā, kādus dokumentus izsniedz Latvijas Jūras administrācija un kādi kuģi uzskatāmi par būvniecības stadijā esošiem kuģiem.

2. Kuģu reģistrā reģistrējamie kuģi noteikti Jūras kodeksa 8.panta otrās daļas 1.punktā. Noteikumi neattiecas uz mazizmēra kuģošanas līdzekļiem, kuri reģistrējami Ceļu satiksmes drošības direkcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrāciju.

3. Ar kuģa reģistrāciju saistītos dokumentus paraksta Latvijas Jūras administrācijas amatpersona (turpmāk - kuģu reģistrators). Atbilstoši Jūras kodeksa 10.panta pirmajai daļai izmanto noteikta parauga dokumentus un veidlapas. Kuģu reģistratoram ir zīmogs ar mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un uzrakstu "LATVIJAS KUĢU REĢISTRS" latviešu un angļu valodā.

II. Latvijas kuģu valstiskās piederības pazīmes

4. Latvijas kuģu valstiskās piederības pazīmes ir:

4.1. Latvijas karogs;

4.2. identifikācijas numurs (Maritime Identification Digit);

4.3. izsaukuma signāls (call sign);

4.4. Starptautiskās Burāšanas federācijas piešķirtais Latvijas Republikas jahtu nacionālais simbols "LAT".

III. Kuģu reģistra un kuģu lietu vešanas kārtība

5. Kuģu reģistrs sastāv no:

5.1. kuģu reģistra grāmatas;

5.2. kuģu berbouta reģistra grāmatas;

5.3. kuģu hipotēku reģistra grāmatas;

5.4. būvniecības stadijā esošu kuģu reģistra grāmatas;

5.5. jahtu reģistra grāmatas;

5.6. zvejas kuģu reģistra grāmatas.

6. Lēmumu par kuģa reģistrāciju pieņem saskaņā ar Jūras kodeksa 10. un 11.pantu.

7. Reģistrējot kuģi Kuģu reģistrā, kuģu reģistrators piešķir tam reģistrācijas numuru un ieraksta attiecīgajā reģistra grāmatā. Ar kuģi saistītās tiesības atbilstoši Jūras kodeksa 15.pantam tiek nodibinātas pēc minēto datu ievadīšanas un to pilnīguma un pareizības elektroniskas apliecināšanas (autorizācijas) attiecīgajā datorizētajā reģistra grāmatā.

8. Pēc datu apliecināšanas labojumi nav pieļaujami, izņemot gadījumus, ja kļūdas labošana nerada nekādas sekas attiecībā uz personām, kuru tiesības ir nostiprinātas. Labotais ieraksts aizvieto agrāko ierakstu un tiek saglabāts datorizētajā reģistra grāmatā.

9. Kuģu reģistra grāmatās un kuģa lietā iekļautās ziņas ir pieejamas valsts un pašvaldības iestādēm, ja šādas tiesības attiecīgajām iestādēm paredz normatīvie akti.

IV. Kuģu reģistra grāmatās ierakstāmā informācija

10. Šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.5. un 5.6.apakšpunktā minētajās reģistra grāmatās ieraksta:

10.1. reģistrācijas datumu;

10.2. kuģa reģistrācijas numuru;

10.3. kuģa vārdu;

10.4. kuģa iepriekšējo vārdu (ja tāds ir);

10.5. Starptautiskās jūrniecības organizācijas numuru (ja piešķirts);

10.6. pieraksta ostu;

10.7. izsaukuma signālu (ja piešķirts);

10.8. ziņas par kuģa īpašnieku;

10.9. kuģa galvenos tehniskos datus.

11. Šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajā reģistra grāmatā ieraksta:

11.1. kuģa obligācijas reģistrācijas dienu un stundu;

11.2. ieķīlātā kuģa vārdu un reģistrācijas numuru;

11.3. kuģa obligācijas numuru un noslēgšanas datumu;

11.4. ziņas par hipotekāro kreditoru;

11.5. atzīmi par kuģa obligācijas cesiju vai pārjaunojumu (ja iesniegts);

11.6. kuģa obligācijas dzēšanas datumu.

12. Šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minētajā reģistra grāmatā ieraksta:

12.1. reģistrēšanas datumu un kārtas numuru;

12.2. ziņas par kuģa būvētāju un kuģa pasūtītāju;

12.3. būves uzsākšanas datumu;

12.4. kuģa būves līguma numuru;

12.5. kuģa galvenos tehniskos datus.

13. Kuģu reģistratora pārziņā glabājas katra Kuģu reģistrā ievadītā kuģa lieta, kurā ievietoti visi ar šo kuģi saistītie dokumenti. Lietas numurs ir tāds pats kā kuģa reģistrācijas numurs. Kuģa īpašnieks informē kuģu reģistratoru par izmaiņām attiecībā uz kuģa īpašuma tiesībām, kuģa kon-strukciju, izmēriem un īpašnieka adresi, pievienojot attiecīgos dokumentus.

14. Kuģu reģistratoram ir tiesības pieprasīt informāciju atbilstoši 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk - SOLAS konvencija) XI-1/5.noteikuma prasībām.

V. Kuģu reģistrēšanai iesniedzamie dokumenti un dokumenti, kurus izsniedz Latvijas Jūras administrācija

15. Lai reģistrētu kuģi kādā no šo noteikumu 5.1., 5.5. un 5.6.apakš-punktā minētajām reģistra grāmatām, kuģa īpašnieks iesniedz kuģu reģistratoram:

15.1. reģistrācijas iesniegumu;

15.2. juridiska persona - reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot tās oriģinālu, vai notariāli apliecinātu šīs apliecības kopiju, bet fiziska persona - pases kopiju, uzrādot pasi;

15.3. dokumentu (notariālu aktu), kas ir par pamatu īpašuma tiesību iegūšanai un apliecina īpašuma tiesības saskaņā ar Jūras kodeksa 16. un 17.pantu. Ja ir vairāki īpašnieki - dokumentu, kas norāda katram īpašniekam piederošās daļas lielumu;

15.4. kuģa nodošanas un pieņemšanas aktu;

15.5. notariālu apliecinājumu, ka reģistrējamā kuģa hipotekārie kreditori (ja tādi ir) piekrīt kuģa reģistrācijai, un pievieno noslēgto kuģa obligāciju kopijas;

15.6. Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas (turpmāk - Kuģošanas drošības inspekcija) izsniegtu kuģa apskates aktu;

15.7. SOLAS konvencijas I-12.noteikumā paredzēto drošības apliecību kopijas atbilstoši kuģa tipam un tilpībai;

15.8. kuģa tilpības apliecības kopiju, bet, ja tilpības apliecība nav obligāta, - dokumentu, kurā ir norādīts ūdensizspaids bez kravas, garums, platums un sānaugstums;

15.9. Valsts elektrosakaru inspekcijas izsniegto Kuģa stacijas atļauju (kopiju) un apliecinājumu par radioiekārtu un radiobojas pārkodēšanu (kopiju), ja kuģim ir attiecīgs aprīkojums;

15.10. ja kuģis pārvadā vairāk nekā 2000 tonnu naftas vai naftas produktu - apdrošināšanas polisi vai citu finansiālā nodrošinājuma dokumentu, uz kura pamata kuģu reģistrators izsniedz Apdrošināšanas vai cita finansiālā nodrošinājuma apliecību attiecībā uz civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem (saskaņā ar Jūras kodeksa 85.panta pirmo daļu);

15.11. ja kuģis iepriekš reģistrēts ārvalstī, papildus iesniedz:

15.11.1. apliecību par izslēgšanu no iepriekšējā kuģu reģistra vai citu līdzvērtīgu dokumentu;

15.11.2. iepriekšējā reģistra izsniegtu dokumentu, kurā norādīts kuģa īpašnieks izslēgšanas brīdī (Certificate of Ownership and Encumbrances);

15.11.3. ja kuģis ir pirkts, attiecīgi apliecinātu un legalizētu pirkuma dokumentu (Bill of Sale);

15.11.4. SOLAS konvencijā, 1973.gada Starptautiskajā konvencijā par piesārņojuma novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada protokolā, 1966.gada Starptautiskajā konvencijā par kravas marku un tās 1988.gada protokolā un 1969.gada Starptautiskajā konvencijā par kuģu tilpības mērīšanu noteiktās kuģa apliecības (kopijas), kas izsniegtas Latvijas vai kuģa iepriekšējās reģistrācijas (pamatreģistrācijas) valsts vārdā.

16. Lai reģistrētu būvējamu kuģi šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minētajā reģistra grāmatā, Latvijā reģistrēts licencēts kuģu būvētājs, uzsākot kuģa būvi vai noslēdzot līgumu par kuģa būvi, iesniedz kuģu reģistratoram:

16.1. iesniegumu;

16.2. Kuģošanas drošības inspekcijas izdotu aktu, kas apstiprina kuģa būves uzsākšanu.

17. Lai reģistrētu jahtu šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētajā reģistra grāmatā, jahtas īpašnieks iesniedz kuģu reģistratoram:

17.1. šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5. un 15.11.1. apakšpunktā minētos dokumentus;

17.2. preču pavadzīmi-rēķinu par jahtas iegādi vai muitas deklarāciju, ja jahtu ieved no ārvalstīm;

17.3. dokumentu, kurā norādīts atļautais kuģošanas rajons;

17.4. pašbūvētām jahtām - aktu par būves vietu un laiku, ko apstiprina būves vietas īpašnieks un būves uzraugs.

18. Lai reģistrētu šo noteikumu 5.1. vai 5.6.apakšpunktā minētajā reģistra grāmatā kuģi, kura garums ir mazāks par 12 metriem un kuru izmanto komercdarbībai jūrā, kuģu reģistratoram iesniedz šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5. un 15.6.apakšpunktā minētos dokumentus. Šajā gadījumā 15.3.apakšpunktā minētajam dokumentam nav jābūt notariāla akta formā.

19. Lai pārreģistrētu šo noteikumu 5.1., 5.5. vai 5.6.apakšpunktā minētajā reģistra grāmatā reģistrēta kuģa īpašuma tiesības, jaunais kuģa īpašnieks iesniedz kuģu reģistratoram šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4. un 15.5.apakšpunktā minētos dokumentus.

20. Ja šo noteikumu 17. vai 18.punktā minētā kuģa iepriekšējais un jaunais īpašnieks ir fiziska persona un pārreģistrācija notiek abu pušu un kuģu reģistratora klātbūtnē, kuģi pārreģistrē uz abu pušu rakstiska iesnieguma pamata. Kuģa iepriekšējais un jaunais īpašnieks kuģa reģistratoram uzrāda pases. Jaunais kuģa īpašnieks kuģu reģistratoram papildus iesniedz pases kopiju un šo noteikumu 15.5.apakšpunktā minētos dokumentus.

21. Pēc šo noteikumu 6.punktā minētā lēmuma pieņemšanas, valsts nodevas samaksas, kā arī pēc tam, kad veikti ar kuģa reģistrāciju saistītie maksājumi saskaņā ar Jūras kodeksa 10.panta pirmo daļu, kuģu reģistrators saskaņā ar Jūras kodeksa 11.panta ceturto daļu kuģa īpašniekam izsniedz:

21.1. kuģa karoga un/vai reģistrācijas apliecību (ar derīguma termiņu, ne ilgāku par pieciem gadiem) un īpašuma apliecību, ja kuģi reģistrē šo noteikumu 5.1. vai 5.6.apakšpunktā minētajā reģistra grāmatā;

21.2. reģistrācijas apliecību:

21.2.1. ja kuģa garums ir mazāks par 12 metriem, to izmanto komercdarbībai jūrā un kuģi reģistrē šo noteikumu 5.1. vai 5.6.apakšpunktā minētajā reģistra grāmatā;

21.2.2. ja jahtu reģistrē šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētajā reģistra grāmatā.

22. Ja reģistrācijai tiek pieteikts kuģis, kuram šo noteikumu 15.6. apakšpunktā minētajā kuģa apskates aktā norādīta tehniskā stāvokļa neatbilstība, kuras novēršana prasa zināmu laiku, kuģa īpašniekam izsniedz īpašuma apliecību un kuģa karoga pagaidu apliecību uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Ja kuģis ir vecāks par 25 gadiem, veic kuģa tehniskā stāvokļa papildu drošības pārbaudi.

23. Lai reģistrētu ārvalstu kuģi šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajā reģistra grāmatā, kuģa fraktētājs iesniedz kuģu reģistratoram:

23.1. šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.5., 15.6., 15.8., 15.9., 15.10., 15.11.2. un 15.11.4.apakšpunktā minētos dokumentus, ja reģistrē jahtu - attiecīgi šo noteikumu 15.1., 15.2 ., 15.5. un 17.3.apakšpunktā minētos dokumentus;

23.2. legalizētu berbouta līgumu vai notariāli apliecinātu legalizētā berbouta līguma kopiju;

23.3. pamatreģistra izsniegtu atļauju (kurā norādīts kuģa īpašnieks) kuģa reģistrācijai uz berbouta līguma pamata.

24. Reģistrējot kuģi berbouta reģistra grāmatā, kuģu reģistrators informē kuģa pamatreģistrācijas valsts reģistru par kuģa reģistrāciju berbouta reģistrā un saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu izsniedz:

24.1. kuģa karoga apliecību;

24.2. berbouta reģistrācijas apliecību.

25. Kuģu reģistrators, pamatojoties uz reģistrācijai iesniegtajiem dokumentiem, nosaka šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktā minēto apliecību derīguma termiņu.

26. Kuģi, kas reģistrēts kuģu berbouta reģistra grāmatā, izslēdz no Kuģu reģistra:

26.1. pēc kuģa reģistrācijas termiņa beigām;

26.2. pēc pamatreģistra pieprasījuma;

26.3. saskaņā ar kuģa īpašnieka un kuģa fraktētāja rakstisku pieprasījumu;

26.4. saskaņā ar kuģa īpašnieka rakstisku pieprasījumu, ja berbouta līgums tiek lauzts vienpusēji.

27. Latvijas kuģi ārvalsts kuģu reģistrā uz berbouta līguma pamata var reģistrēt, ja to atļauj attiecīgās valsts normatīvie akti un ir saņemta kuģu reģistratora atļauja.

28. Lai saņemtu atļauju Latvijas kuģa reģistrācijai ārvalsts kuģu berbouta reģistrā, kuģa īpašnieks iesniedz kuģu reģistratoram:

28.1. iesniegumu atļaujas saņemšanai;

28.2. berbouta līgumu vai tā notariāli apliecinātu kopiju;

28.3. hipotekārā kreditora vai līdzīgi reģistrētu tiesību turētāja (ja tāds ir) rakstisku piekrišanu;

28.4. kuģa karoga apliecību, īpašuma apliecību un citus kuģa dokumentus, kurus izsniedzis kuģu reģistrators.

29. Atļauju Latvijas kuģa reģistrācijai ārvalsts kuģu berbouta reģistrā izsniedz uz laiku līdz diviem gadiem. Uz kuģa īpašnieka iesnieguma pamata atļauju var pagarināt uz nākamajiem diviem gadiem vai līdz berbouta līguma termiņa beigām (ja tas ir īsāks par diviem gadiem). Atzīmi par šādas atļaujas izsniegšanu un valsts nosaukumu ieraksta attiecīgajā Kuģu reģistra grāmatā.

30. Latvijas kuģis nav tiesīgs izmantot Latvijas valsts karogu un citas Latvijas valstiskās piederības pazīmes pēc tā reģistrācijas ārvalsts berbouta reģistrā. Pēc kuģa reģistrācijas ārvalsts berbouta reģistrā tam tiek piešķirtas tiesības pacelt ārvalsts karogu un piešķirta ārvalsts pieraksta osta.

31. Ja beidzies atļaujas termiņš Latvijas kuģa reģistrācijai ārvalsts kuģu berbouta reģistrā vai ja berbouta reģistrācija ārvalsts berbouta reģistrā ir izbeigta pirms termiņa, kuģa īpašnieks iesniedz kuģu reģistratoram iesniegumu ar lūgumu atjaunot tiesības kuģot ar Latvijas karogu. Iesniegumam pievieno apliecību par izslēgšanu no ārvalsts berbouta reģistra vai līdzīgu dokumentu.

32. Kuģi no Kuģu reģistra izslēdz saskaņā ar Jūras kodeksa 12. un 23.pantu un šo noteikumu 26.punktu. Kuģa īpašnieks iesniedz kuģu reģistratoram:

32.1. rakstisku iesniegumu, norādot izslēgšanas iemeslu;

32.2. hipotekārā kreditora vai līdzīgi reģistrētu tiesību turētāja (ja tāds ir) rakstisku piekrišanu;

32.3. kuģu reģistratora izsniegtās apliecības;

32.4. pirkuma līgumu, ja kuģis tiek pārdots (neattiecas uz jahtu);

32.5. radioiekārtas apkalpojošās komercsabiedrības apliecinājumu, ka kuģa radioiekārtās un radiobojā ir izdzēsti Latvijas identifikācijas numuri.

33. Pēc finansiālo saistību nokārtošanas kuģu reģistrators izsniedz kuģa īpašniekam apliecību par kuģa izslēgšanu no Kuģu reģistra un nekavējoties ievada attiecīgajā datorizētajā reģistra grāmatā informāciju par kuģa izslēgšanu.

34. Izslēdzot kuģi no kuģu berbouta reģistra grāmatas, kuģu reģistrators par izslēgšanas faktu paziņo kuģa pamatreģistram.

35. Kuģu reģistrators izslēdz kuģi no Kuģu reģistra un/vai anulē kuģa apliecības bez kuģa īpašnieka vai kuģa fraktētāja piekrišanas saskaņā ar Jūras kodeksa 12.panta trešo un ceturto daļu.

36. Kuģa reģistrācijas apturēšanas apliecību izsniedz saskaņā ar Jūras kodeksa 12.panta piekto daļu.

37. Kuģu reģistrators izsniedz kuģa īpašniekam šo noteikumu 21. un 24.punktā minēto dokumentu dublikātus, ja:

37.1. izsniegtie dokumenti ir gājuši bojā jūras negadījumā vai citādi un šo faktu apstiprina negadījuma izmeklēšanas komisijas atzinums;

37.2. izsniegtie dokumenti ir bojāti un nodoti kuģu reģistratoram;

37.3. izsniegtie dokumenti ir nozaudēti. Šajā gadījumā kuģu reģistrators uz šo noteikumu 39.punktā norādīto laiku izsniedz pagaidu dokumentus.

38. Ja kuģu reģistratora izsniegtie dokumenti ir nozaudēti, kuģa īpašnieks iesniedz kuģu reģistratoram rakstisku iesniegumu, norādot dokumentu nozaudēšanas apstākļus, un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu. Paziņojumā norāda:

38.1. kuģa vārdu;

38.2. katra nozaudētā dokumenta nosaukumu;

38.3. dokumenta izdošanas laiku, numuru un personu, kam dokuments izsniegts;

38.4. dokumenta izsniedzēju;

38.5. paziņojumu, ka nozaudētie dokumenti uzskatāmi par nederīgiem.

39. Ja triju mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas kuģu reģistratoram nav iesniegti nozaudētie dokumenti, nav paziņots par to atrašanu un nav iesniegts apliecinājums par prasības celšanu tiesā pret jaunu dokumentu izsniegšanu, kuģa īpašniekam izsniedz nozaudēto dokumentu dublikātus. Kuģa īpašnieks nodod kuģu reģistratoram šo noteikumu 37.3.apakšpunktā minētos pagaidu dokumentus.

40. Lai reģistrētu kuģa obligāciju šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajā kuģu hipotēku reģistrācijas grāmatā, viena no personām, kas parakstījusi kuģa obligāciju, kuģu reģistratoram iesniedz notariāli apliecinātu kuģa obligāciju. Ja kuģim ir vairāki īpašnieki, kuģa obligāciju var reģistrēt tikai ar visu šā kuģa īpašnieku notariālā kārtībā izdotu pilnvaru.

41. Lai reģistrētu būvējamā kuģa obligāciju šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētajā kuģu hipotēku reģistrācijas grāmatā, kuģa būvētājs un pasūtītājs, kuri parakstījuši būvējamā kuģa obligāciju kā ķīlas devēji, kuģu reģistratoram iesniedz notariāli apliecinātu būvējamā kuģa obligāciju.

42. Kuģu reģistrā var reģistrēt kuģa obligāciju, kas noformēta ārvalstīs, ja šī obligācija noformēta atbilstoši šo noteikumu 40.punkta prasībām.

43. Kuģa obligācijas ieraksta datorizētajā kuģa hipotēku reģistra grāmatā tādā secībā, kādā tās tiek iesniegtas. Uz katra obligācijas eksemplāra izdara atzīmi par reģistrāciju un norāda dienu un stundu, kad izdarīts ieraksts.

44. Lai cedētu kuģa obligāciju, kuģu reģistratoram iesniedz iesniegumu par kuģa obligācijas vai būvējamā kuģa obligācijas cesijas reģistrēšanu un notariāli apliecinātu cesijas līgumu.

45. Lai pārjaunotu kuģa obligāciju, kuģu reģistratoram iesniedz iesniegumu par kuģa obligācijas vai būvējamā kuģa obligācijas pārjaunojuma reģistrēšanu un notariāli apliecinātu pārjaunojuma līgumu.

46. Lai dzēstu kuģa obligāciju, kuģu reģistratoram iesniedz kuģa hipotekārā kreditora notariāli apliecinātu iesniegumu par hipotēkas dzēšanu.

VI. Būvniecības stadijā esošs kuģis

47. Par būvniecības stadijā esošu kuģi uzskata:

47.1. kuģi, kuram ielikts ķīlis un ir sākušies ar konkrēto kuģi saistīti būvniecības darbi;

47.2. kuģi, kura montāža aptver vismaz 50 tonnas vai 1 % no visas paredzētās konstrukciju materiāla masas, atkarībā no tā, kura no tām ir mazāka.

VII. Noslēguma jautājumi

48. Ja kuģis reģistrēts Kuģu reģistrā pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, bet tā īpašnieks neatbilst Jūras kodeksa 4.panta pirmās daļas prasībām un kuģim ir Jūras kodeksa 23.pantā minētie hipotekārie apgrūtinājumi, kuru dēļ to nevar izslēgt no Kuģu reģistra, pēc 2004.gada 1.janvāra kuģa reģistrācija tiek apturēta. Šajā gadījumā kuģa īpašnieks nodod kuģu reģistratoram dokumentus, kas saņemti, kuģi reģistrējot (izņemot īpašuma apliecību), un saņem reģistrācijas apturēšanas apliecību.

49. Kuģi, kuru īpašnieki atbilst Jūras kodeksa 4.panta pirmās daļas prasībām un kuri reģistrēti Kuģu reģistrā pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, saglabā iepriekš izsniegtos reģistrācijas dokumentus līdz to derīguma termiņa beigām.

50. Līdzšinējo Kuģu reģistra grāmatu ierakstus līdz 2004.gada 1.jūlijam pārraksta datorizētajās reģistra grāmatās un pēc to pilnīguma un pareizības pārbaudīšanas veic elektronisku apliecināšanu (autorizāciju). Pārrakstīšana neattiecas uz ierakstiem par kuģiem, kas izslēgti no Kuģu reģistra, un dzēstajām hipotēkām. Līdzšinējās Kuģu reģistra grāmatas nodod attiecīgajam valsts arhīvam glabāšanā.

51. Ostās reģistrētās jūras laivas pārreģistrē Kuģu reģistrā līdz 2004.gada 1.jūlijam.

52. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Satiksmes ministrs R.Zīle

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 729Pieņemts: 16.12.2003.Stājas spēkā: 01.01.2004.Zaudē spēku: 01.05.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 30.12.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
82577
01.01.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)