Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.645

Rīgā 2003.gada 11.novembrī (prot. Nr.59 3.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis"
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 24.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 42., 162.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

1.2. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "fails" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "datne" (attiecīgā locījumā);

1.3. papildināt noteikumus ar 2.2.2.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.2.1 Saeimas lēmumprojektu;";

1.4. izteikt 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. Ministru kabineta noteikumu projektam, kuram Ministru prezidenta biedra biroja vadītājs, ministrijas valsts sekretārs, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs, Valsts kancelejas direktors vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks (turpmāk — valsts sekretārs) šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir pieprasījis pievienot anotāciju un kuram saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes lēmumu ir pievienojama anotācija.";

1.5. aizstāt 6.punktā vārdus "Ministrijas, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta, Valsts kancelejas vai Eiropas integrācijas biroja (turpmāk — ministrija)" ar vārdiem "Ministru prezidenta biedra biroja, ministrijas, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta, Valsts kancelejas vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk — ministrija)";

1.6. izteikt 2.nodaļu šādā redakcijā:

"2. Ministru kabinetā izskatāmie politikas dokumenti

2.1. Vispārīgie jautājumi

12.1 Ministru kabinetā izskatāmais politikas dokumenta projekts ietver:

12.11. kopsavilkumu (vēlams ne vairāk kā uz divām lappusēm), kurā norāda:

12.11.1. risināmā jautājuma būtību;

12.11.2. piedāvāto risinājumu vai risinājuma variantus;

12.11.3. politikas dokumenta īstenošanai papildus nepieciešamo finansējumu un paredzēto finansēšanas avotu;

12.12. informatīvo daļu (pievienota pielikumā), kuras struktūra ir noteikta šo noteikumu 17., 21., 24. un 28.punktā atbilstoši attiecīgajam politikas dokumenta veidam, un informatīvās daļas satura rādītāju, ja informatīvās daļas apjoms pārsniedz 10 lappuses.

13. Ja Ministru kabinetā atbalstītu politikas dokumentu tā īstenošanas gaitā ir nepieciešams grozīt, ministrija Ministru kabinetā iesniedz Ministru kabineta rīkojuma projektu par grozījumiem attiecīgajā politikas dokumentā, kā arī attiecīgi precizētu politikas dokumentu. Iesniedzējs pavadvēstulē norāda grozījumu nepieciešamības pamatojumu.

14. Šajos noteikumos noteiktās prasības politikas dokumenta projekta noformēšanai (šo noteikumu 12.1, 17., 21., 24. un 28.punkts) var nepiemērot, ja starptautiskajā līgumā, likumā vai Ministru kabineta tiesību aktā paredzētās politikas dokumenta noformēšanas prasības atšķiras no šo noteikumu prasībām. Ministru kabineta rīkojuma projektā, ar kuru šāds politikas dokuments tiek atbalstīts, norāda to starptautiskā līguma, likuma vai Ministru kabineta tiesību akta punktu (pantu), kurā paredzēts attiecīgs pilnvarojums Ministru kabinetam.

2.2. Pamatnostādnes

15. Pamatnostādnes ir politikas dokuments, kurā ietverti valdības politikas pamatprincipi, attīstības mērķi un prioritātes kādā noteiktā jomā. Pamatnostādnes tiek izstrādātas jaunas politikas veidošanai, kā arī gadījumā, ja atbilstošās jomas politika nav skaidri definēta vai tiek būtiski mainīta.

16. Pamatnostādnes ir vidēja termiņa (pieciem gadiem) vai ilgtermiņa (10 un vairāk gadiem) politikas dokuments. Ja ir attiecīgs pamatojums, pamatnostādnes var izstrādāt īsākam vai ilgākam laikposmam. Ilgtermiņa pamatnostādnēs var neparedzēt piesaisti finansējumam.

17. Pamatnostādņu projekta informatīvā daļa ietver šādas sadaļas:

17.1. situācijas raksturojums;

17.2. to problēmu formulējums, kuru risināšanai nepieciešams īstenot noteiktu valdības politiku;

17.3. politikas pamatprincipi;

17.4. politikas mērķi;

17.5. politikas rezultāti, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji to sasniegšanai;

17.6. rīcības virzieni politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai;

17.7. ietekmes uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem novērtējums;

17.8. turpmākās rīcības plānojums;

17.9. pārskatu sniegšanas un novērtēšanas kārtība.

18. Ministru kabineta rīkojuma projektā par attiecīgajām pamatnostādnēm norāda atbalstīto rīcības virzienu vai atbalstīto rīcības virziena variantu (ja pamatnostādnēs ir paredzēti rīcības virzienu varianti), par attiecīgo pamatnostādņu īstenošanu atbildīgo institūciju, termiņu, līdz kuram Ministru kabinetā iesniedzama programma vai plāns pamatnostādņu īstenošanai, turpmāko politikas dokumentu projektu vai tiesību aktu projektu izstrādes uzdevumus attiecīgajām institūcijām, termiņu, līdz kuram Ministru kabinetā iesniedzams informatīvs ziņojums par pamatnostādņu īstenošanu, kā arī politikas dokumentus, kuri tiek atzīti par spēku zaudējušiem.


2.3. Programma

19. Programma ir politikas dokuments noteiktā jomā, kas nosaka rīcības virzienus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus šīs jomas attīstībā un kas tiek izstrādāta Ministru kabineta atbalstītu politikas pamatnostādņu īstenošanai.

20. Programma ir vidēja termiņa (pieciem gadiem) politikas dokuments, kas atbilst vidēja termiņa budžeta plānošanas ciklam. Ja ir attiecīgs pamatojums, programmu var izstrādāt īsākam vai ilgākam laikposmam.

21. Programmas projekta informatīvā daļa ietver šādas sadaļas:

21.1. programmas sasaiste ar valdības un ministrijas prioritātēm un atbalstītajiem politikas dokumentiem;

21.2. programmas mērķi un apakšmērķi;

21.3. plānotie programmas politikas rezultāti un darbības rezultāti;

21.4. rezultatīvie rādītāji programmas politikas rezultātu un darbības rezultātu sasniegšanai;

21.5. galvenie uzdevumi programmas rezultātu sasniegšanai;

21.6. uzdevumu izpildes laika plānojums;

21.7. uzdevumiem atbilstošs piešķirtā un papildus nepieciešamā finansējuma plānojums;

21.8. par uzdevumu izpildi atbildīgās institūcijas;

21.9. pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība.

22. Ministru kabineta rīkojuma projektā par attiecīgo programmu norāda atbalstīto rīcības virzienu un uzdevumus vai atbalstīto rīcības virziena un uzdevuma variantu (ja programmā ir paredzēti rīcības virzienu un uzdevumu varianti), par attiecīgās programmas īstenošanu atbildīgo institūciju, termiņu, līdz kuram Ministru kabinetā iesniedzams informatīvs ziņojums par programmas īstenošanu, kā arī programmas, kuras tiek atzītas par spēku zaudējušām. Ministru kabineta rīkojuma projektā var tikt ietverts uzdevums izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā plāna projektu attiecīgās programmas īstenošanai.

2.4. Plāns

23. Plāns ir Ministru kabineta uzdevumā izstrādāts rīcības plānošanas dokuments politikas ieviešanai noteiktā jomā, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu Ministru kabineta atbalstītu politikas pamatnostādņu vai programmas īstenošanai vai Ministru kabineta dotā uzdevuma izpildei. Plāns tiek izstrādāts Ministru kabineta noteiktam laikposmam.

24. Plāna projekta informatīvā daļa ietver šādas sadaļas:

24.1. attiecīgajās pamatnostādnēs un programmā noteiktie politikas mērķi, rīcības virzieni, uzdevumi un prognozējamie rezultāti;

24.2. pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei un rezultatīvie rādītāji to novērtēšanai;

24.3. termiņi pasākumu īstenošanai;

24.4. pasākumu izpildei piešķirtais un papildus nepieciešamais finansējums;

24.5. par pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas;

24.6. pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība.

25. Ministru kabineta rīkojuma projektā par attiecīgo plānu norāda par plāna izpildi atbildīgo institūciju un termiņu, līdz kuram Ministru kabinetā iesniedzams informatīvs ziņojums par plāna izpildi, kā arī plānus, kuri tiek atzīti par spēku zaudējušiem.

26. Pasākumus, kuriem nepieciešams papildu finansējums, norāda atsevišķā plāna projekta informatīvās daļas punktā.

2.5. Koncepcija

27. Koncepcija ir dokuments politikas sagatavošanai par nepieciešamo rīcību noteiktas problēmas risināšanā, kas tiek izstrādāts pirms tiesību aktu projektu izstrādes, lai nodrošinātu lēmuma pieņemšanu noteiktā jautājumā. Koncepciju izstrādā, ja pastāv vairāki atšķirīgi problēmas risinājuma varianti un neviens no tiem nav minēts atbalstītajās politikas pamatnostādnēs attiecīgajā jomā, kā arī ja ir nepieciešama konceptuāla vienošanās par tiesību akta projekta būtību.

28. Koncepcijas projekta informatīvā daļa ietver šādas sadaļas:

28.1. problēmas formulējums un detalizēts izklāsts;

28.2. norāde uz to, kādi politikas dokumenti un tiesību akti ir saistīti ar attiecīgās problēmas risināšanu;

28.3. problēmas risinājums, kas ietver prognozi par sekām, kuras radīsies, ja netiks risināta problēma;

28.4. problēmas risinājuma varianti (norādot katra varianta sociālekonomisko ietekmi un finansiālo ietekmi uz valsts budžetu, pašvaldību budžetiem un uzņēmējdarbību) un tiem atbilstoši problēmas risinājuma posmi;

28.5. nepieciešamo tiesību aktu projektu apraksts, norādot tiesību aktu satura galvenos virzienus, un priekšlikumi par atbildīgajām institūcijām tiesību aktu projektu izstrādē;

28.6. ja nepieciešams, pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība.

29. Ministru kabineta rīkojuma projektā par attiecīgo koncepciju norāda atbalstīto problēmas risinājuma variantu, par koncepcijas īstenošanu atbildīgo institūciju, uzdevumus un termiņus attiecīgajām institūcijām tiesību aktu projektu izstrādei, kā arī koncepcijas, kuras tiek atzītas par spēku zaudējušām.";

1.7. aizstāt 31.punktā vārdu "akceptē" ar vārdu "atbalsta";

1.8. izteikt 32.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja starptautiskais līgums ir apstiprināms Saeimā pēc tā iepriekšējas parakstīšanas, Ministru kabinets ar rīkojumu atbalsta pievienošanos minētajam līgumam vai apstiprina tā projektu, kā arī atbalsta likumprojektu par minētā līguma apstiprināšanu.";

1.9. aizstāt 36.punktā vārdus "apstiprinātas programmas" ar vārdiem "atbalstīta politikas dokumenta";

1.10. izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Informatīvo ziņojumu izskata Ministru kabineta sēdē, ja tam pievienotajā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā ir paredzēta institūciju turpmākā rīcība saistībā ar minēto ziņojumu. Ja turpmākā rīcība nav paredzēta, informatīvā ziņojuma turpmāko virzību Ministru kabinetā nosaka Ministru prezidents.";

1.11. aizstāt 46.punktā vārdu "akceptēšanu" ar vārdu "apstiprināšanu";

1.12. aizstāt 49.punktā vārdus "Ja politikas dokumenta īstenošanai nepieciešamais finansējums netiek akceptēts iekļaušanai valsts budžeta projektā" ar vārdiem "Ja priekšlikums par politikas dokumenta īstenošanai nepieciešamā finansējuma iekļaušanu valsts budžeta projektā netiek atbalstīts";

1.13. izteikt 51.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.1. ar balsstiesībām — Ministru prezidenta biedra biroja vadītājs, valsts sekretāri, īpašu uzdevumu ministru sekretariātu vadītāji, Valsts kancelejas direktors un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks (turpmāk — balsstiesīgie dalībnieki);";

1.14. aizstāt 51.2.apakšpunktā vārdus "Reģionālās attīstības padomes pārstāvis" ar vārdiem "Nacionālās reģionālās attīstības padomes pārstāvis";

1.15. izteikt 52.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.3. izlemj jautājumu par sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību, veidu, kādā sabiedriskā apspriešana organizējama, anotācijas nepieciešamību vai nepieciešamību papildināt paskaidrojuma rakstu pieteiktajiem tiesību aktu projektiem, ja to ir pieprasījis sanāksmes dalībnieks;";

1.16. papildināt 57.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja Valsts sekretāru sanāksmē ir pieņemts lēmums par izsludināto projektu sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību, Valsts kanceleja ievieto attiecīgu paziņojumu Ministru kabineta mājas lapā, norādot veidu, kādā sabiedriskā apspriešana tiek organizēta.";

1.17. izteikt 6.1.apakšnodaļas nosaukumu un 59.punktu šādā redakcijā:

"6.1. Projekta pieteikšana, izsludināšana un atsaukšana

59. Lai pieteiktu jaunus projektus izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, balsstiesīgie dalībnieki divas darbdienas pirms Valsts sekretāru sanāksmes (otrdienās līdz plkst.12.00) elektroniski iesniedz Valsts kancelejā politikas dokumenta projektu vai tiesību akta projektu un tā anotāciju, kā arī pieteikumu (1.pielikums), kurā saskaņā ar šajos noteikumos noteikto politikas jomu klasifikāciju (4.pielikums) tiek norādīta politikas joma, uz kuru attiecas projekts. Ja tiesību akta projektam (izņemot tiesību akta projektu par attiecīgo politikas dokumentu) nav nepieciešama anotācija, tam pievieno valsts sekretāra parakstītu paskaidrojuma rakstu, kurā sniegts īss projekta satura izklāsts un tā nepieciešamības pamatojums.";

1.18. papildināt noteikumus ar 59.1punktu šādā redakcijā:

"59.1 Lai atsauktu Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātos projektus, balsstiesīgie dalībnieki elektroniski iesniedz Valsts kancelejā šo noteikumu 1.pielikuma II sadaļā norādīto informāciju iekļaušanai nākamās Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtībā.";

1.19. aizstāt 65.punktā vārdus "nepieciešamību papildināt paskaidrojuma rakstu pieteiktajiem Ministru kabineta noteikumu projektiem" ar vārdiem "nepieciešamību papildināt paskaidrojuma rakstu pieteiktajiem tiesību aktu projektiem";

1.20. izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

"66. Pieteiktais projekts uzskatāms par izsludinātu un termiņa tecējums atzinuma sniegšanai sākas divas darbdienas pēc Valsts sekretāru sanāksmes (pirmdienās plkst.9.00), kurā tika skatīts un apstiprināts pieteikto projektu saraksts, ja Valsts sekretāru sanāksmē nav nolemts citādi. Atzinums sniedzams par Ministru kabineta mājas lapā ievietoto projektu. Dokumentus, kas apliecina tiesību akta projektā regulējamo tiesisko attiecību likumību, projekta autors pēc projekta izsludināšanas atbilstoši ierakstam Valsts sekretāru sanāksmes protokolā elektroniski nosūta atzinuma sniedzējiem.";

1.21. svītrot 67.punkta trešajā teikumā vārdus "vai Valsts sekretāru sanāksmes protokolā izdarāms ieraksts par iesniegšanas termiņa pagarinājumu, kas nepārsniedz trīs mēnešus";

1.22. izteikt 73.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.3. Valsts kancelejas — par jebkuru politikas dokumenta projektu, kā arī par tiesību akta projektu, kas skar valsts pārvaldes jomu;";

1.23. svītrot 73.4.apakšpunktu;

1.24. izteikt 73.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.9. Nacionālās reģionālās attīstības padomes, ja politikas dokumenta projekts vai tiesību akta projekts ir saistīts ar reģionālo attīstību un teritorijas plānošanu;";

1.25. papildināt noteikumus ar 73.11.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.11.1 Ministru prezidenta biedra biroja, ja politikas dokumenta projekts vai tiesību akta projekts ir saistīts ar tautsaimniecības attīstības veicināšanu un koordinācijas pilnveidošanu;";

1.26. izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Par anotācijas tekstu ir atbildīgs anotācijas iesniedzējs. Izvērtējot tiesību akta projektam pievienoto anotāciju, ministrija vai cita institūcija atzinumā sniedz anotācijas vērtējumu kopumā. Atbilstoši savai kompetencei anotācijas attiecīgo sadaļu izvērtē šādas ministrijas vai citas institūcijas:

78.1. Valsts kanceleja — anotācijas I, VI un VII sadaļu;

78.2. Ekonomikas ministrija — anotācijas II sadaļas 1. un 2.punktu;

78.3. Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts — anotācijas II sadaļas 3.punktu;

78.4. Vides ministrija — anotācijas II sadaļas 4.punktu;

78.5. Finanšu ministrija — anotācijas III sadaļu;

78.6. Tieslietu ministrija — anotācijas IV sadaļu un V sadaļas 1. un 4.punktu;

78.7. Ārlietu ministrija — anotācijas V sadaļas 2. un 3.punktu;

78.8. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts — anotācijas VI un VII sadaļu;

78.9. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija — anotācijas VII sadaļas 1.punktu.";

1.27. papildināt 79.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Izziņā vienkopus norāda visus ministriju un citu institūciju atzinumos izteiktos iebildumus par konkrēto projekta punktu (pantu).";

1.28. izteikt 80. un 81.punktu šādā redakcijā:

"80. Ja politikas dokumenta projektu vai tiesību akta projektu ministrijas un citas institūcijas atbalstījušas bez iebildumiem (pozitīvs atzinums) vai atzinumos ir izteikušas tikai priekšlikumus, projekts uzskatāms par saskaņotu un atbildīgā ministrija šajos noteikumos noteiktajā kārtībā sagatavo projektu iesniegšanai attiecīgi Ministru kabineta komitejas vai Ministru kabineta sēdē.

81. Ja ministriju un citu institūciju sniegtajos atzinumos ir izteikti iebildumi par politikas dokumenta projektu vai tiesību akta projektu, atbildīgā ministrija pēc iebildumu izvērtēšanas nedēļas laikā pēc atzinumu sniegšanai paredzētā termiņa beigām precizēto politikas dokumenta projektu vai tiesību akta projektu un izziņu nosūta ministrijām un citām institūcijām, kuras sniegušas atzinumu. Ja atbildīgā ministrija, precizējot projektu, ir ņēmusi vērā ministriju un citu institūciju iebildumus un triju darbdienu laikā pēc precizētā projekta un izziņas nosūtīšanas nav saņemti iebildumi par precizēto projektu no šīm ministrijām un citām institūcijām, projekts uzskatāms par saskaņotu un atbildīgā ministrija šajos noteikumos noteiktajā kārtībā sagatavo projektu iesniegšanai attiecīgi Ministru kabineta komitejas vai Ministru kabineta sēdē.";

1.29. izteikt 85.punktu šādā redakcijā:

"85. Starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes protokolu paraksta tie sanāksmes dalībnieki, kuru pārstāvētais viedoklis ir atspoguļots protokolā, un atbildīgā ministrija to nosūta ministrijām un citām institūcijām, kuras ir sniegušas atzinumu par projektu.";

1.30. aizstāt 95.1.1.apakšpunktā vārdu "apstiprinātu" ar vārdu "atbalstītu";

1.31. papildināt noteikumus ar 95.1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"95.1.8. politikas joma, uz kuru saskaņā ar šajos noteikumos noteikto klasifikāciju (4.pielikums) attiecas projekts;";

1.32. svītrot 95.7. un 95.8.apakšpunktu;

1.33. aizstāt 96.1.1.apakšpunktā vārdu "apstiprinātu" ar vārdu "atbalstītu";

1.34. papildināt noteikumus ar 96.1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"96.1.8. politikas joma, uz kuru saskaņā ar šajos noteikumos noteikto klasifikāciju (4.pielikums) attiecas projekts;";

1.35. papildināt noteikumus ar 97.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"97.1.6. politikas joma, uz kuru saskaņā ar šajos noteikumos noteikto klasifikāciju (4.pielikums) attiecas projekts;";

1.36. aizstāt 98.1.1.apakšpunktā vārdu "apstiprinātu" ar vārdu "atbalstītu";

1.37. svītrot 98.1.4.apakšpunktā vārdus "politikas dokumenta";

1.38. papildināt noteikumus ar 98.1.8. un 98.1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"98.1.8. politikas joma, uz kuru saskaņā ar šajos noteikumos noteikto klasifikāciju (4.pielikums) attiecas projekts;

98.1.9. tiesību aktu projektiem par darba grupas, konsultatīvas padomes vai komisijas personālsastāvu — norāde par attiecīgo personu piekrišanu (pilnvarojumu) tajā darboties, ja šīs personas nav tiesību akta projekta iesniedzējas ministrijas pārstāvji;";

1.39. izteikt 100.punktu šādā redakcijā:

"100. Ja ir paredzēta institūciju turpmākā rīcība saistībā ar informatīvo ziņojumu, informatīvajam ziņojumam (šo noteikumu 38.punkts) un tam pievienotajam tiesību akta projektam pievieno:

100.1. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli (vienu kopīgu), kurā iekļauta šāda informācija:

100.1.1. precīza atsauce uz Valdības deklarāciju (Rīcības plānā dotā uzdevuma numurs), Ministru kabineta atbalstītu politikas dokumentu vai tiesību aktu (pieņemšanas datums un konkrētais punkts), Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas vai Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokola numurs, datums, paragrāfs), Ministru prezidenta rezolūciju (datums, numurs) vai rīkojumu (pieņemšanas datums un konkrētais punkts), ja iesniegtais informatīvais ziņojums ir sagatavots saskaņā ar minētajos dokumentos dotajiem uzdevumiem;

100.1.2. projekta autors (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

100.1.3. uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmās personas;

100.1.4. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits un datnes nosaukums) un tehniskajiem informācijas nesējiem;

100.1.5. par projektu atbildīgās amatpersonas uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

100.1.6. politikas joma, uz kuru saskaņā ar šajos noteikumos noteikto klasifikāciju (4.pielikums) attiecas projekts;

100.2. Finanšu ministrijas atzinumu (oriģinālu);

100.3. Tieslietu ministrijas atzinumu (oriģinālu);

100.4. tās ministrijas vai citas institūcijas atzinumu (oriģinālu), kurai saskaņā ar Ministru kabineta protokollēmuma projektu ir uzdots īstenot ar informatīvo ziņojumu saistītu turpmāko rīcību vai kura atbilstoši savai kompetencei ir tieši saistīta ar attiecīgo turpmāko rīcību.";

1.40. papildināt noteikumus ar 100.1punktu šādā redakcijā:

"100.1 Ja turpmāka rīcība saistībā ar informatīvo ziņojumu nav paredzēta, informatīvajam ziņojumam (šo noteikumu 38.punkts) pievieno šo noteikumu 100.1.apakšpunktā minēto pavadvēstuli.";

1.41. aizstāt 107.1.apakšpunktā vārdus "akceptētajiem politikas plānošanas dokumentiem" ar vārdiem "atbalstītajiem politikas dokumentiem";

1.42. izteikt 110.punktu šādā redakcijā:

"110. Lai saskaņotu viedokļus un sagatavotu tiesību akta projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, izsludināto tiesību akta projektu, par kuru nav panākta vienošanās starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē, vispirms skata Valsts sekretāru sanāksmē.";

1.43. papildināt noteikumus ar 111.3.11.apakšpunktu:

"111.3.11. kas saskaņā ar Informācijas atklātības likumu satur informāciju dienesta vajadzībām;";

1.44. izteikt 112.punktu šādā redakcijā:

"112. Pēc Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtības parakstīšanas Valsts kanceleja sanāksmes dalībniekiem nosūta darba kārtību, kā arī sanāksmes darba kārtībā iekļautos tiesību aktu projektus kopā ar attiecīgajiem materiāliem (arī fizisko personu, nevalstisko organizāciju un citu institūciju vēstules par projektiem).";

1.45. aizstāt 115.punktā vārdus "pakļautībā vai pārraudzībā" ar vārdu "padotībā";

1.46. papildināt noteikumus ar 115.1punktu šādā redakcijā:

"115.1 Par atsevišķu jautājumu izskatīšanā papildus uzaicināmām personām Valsts sekretāru sanāksmes dalībnieki iesniedz rakstisku pieteikumu Valsts kancelejā ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms Valsts sekretāru sanāksmes.";

1.47. aizstāt 120.punktā vārdu "akceptēts" ar vārdu "atbalstīts";

1.48. izteikt 121.punktu šādā redakcijā:

"121. Valsts sekretāru sanāksmē atbalstīto tiesību akta projektu iesniedzējs ne vēlāk kā mēneša laikā pēc atbalstīšanas iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Ja atbalstītais projekts nav precizēts atbilstoši Valsts sekretāru sanāksmē nolemtajam, tas virzāms izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.";

1.49. aizstāt 122.punktā vārdu "neakceptē" ar vārdu "neatbalsta";

1.50. aizstāt 126.4.apakšpunktā vārdu "akceptētos" ar vārdu "atbalstītos" un vārdu "neakceptētos" ar vārdu "neatbalstītos";

1.51. izteikt 128.punktu šādā redakcijā:

"128. Valsts kanceleja trīs darbdienas pirms Ministru kabineta komitejas sēdes Ministru kabineta locekļiem un citām personām nosūta darba kārtību un tajā iekļautos politikas dokumentu projektus un tiesību aktu projektus kopā ar attiecīgajiem materiāliem (tai skaitā fizisko personu, nevalstisko organizāciju un citu institūciju vēstules par projektu).";

1.52. izteikt 131.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"131.8. Ministru prezidenta biroja vadītājs, Ministru prezidenta biedra biroja vadītājs, Valsts kancelejas direktors un viņa pilnvarotas amatpersonas, Krīzes kontroles centra vadītājs, Informācijas sabiedrības biroja vadītājs un Eiropas lietu biroja vadītājs;";

1.53. svītrot 131.9.apakšpunktu;

1.54. papildināt noteikumus ar 131.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"131.11. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks vai viņa pilnvarotas amatpersonas.";

1.55. aizstāt 139.punktā vārdu "akceptētais" ar vārdu "atbalstītais";

1.56. aizstāt 143.punktā vārdu "akceptēts" ar vārdu "atbalstīts";

1.57. aizstāt 144.punktā vārdu "neakceptē" ar vārdu "neatbalsta";

1.58. izteikt 147.punktu šādā redakcijā:

"147. Ja notiek valdības maiņa, ministrijas izvērtē to politikas dokumentu projektu un tiesību aktu projektu aktualitāti, kuri līdz valdības maiņas dienai ir noteiktā kārtībā iesniegti Ministru kabinetā. Divu nedēļu laikā pēc uzticības izteikšanas jaunajai valdībai iesniedzējs iesniedz ar iesaistītajām institūcijām (tai skaitā ar nevalstiskajām organizācijām) saskaņotus priekšlikumus Ministru prezidentam par aktualitāti zaudējušo projektu noņemšanu no kontroles Valsts kancelejā. Valsts kanceleja pēc ministriju priekšlikumu saņemšanas sagatavo aktualitāti zaudējušo projektu sarakstu un sagatavo to izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē projektu turpmākās virzības noteikšanai.";

1.59. izteikt 148.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"148.1. informatīvo ziņojumu un tam pievienoto Ministru kabineta protokollēmuma projektu, kurā paredzēta turpmākā rīcība;";

1.60. svītrot 148.2.1.apakšpunktu;

1.61. papildināt noteikumus ar 148.4. un 148.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"148.4. politikas dokumenta projektu vai tiesību akta projektu, kas satur saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" klasificētu informāciju;

148.5. politikas dokumenta projektu vai tiesību akta projektu, kas saskaņā ar Informācijas atklātības likumu satur informāciju dienesta vajadzībām.";

1.62. izteikt 150.1. un 150.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"150.1. par Ministru kabineta lietu — pavadvēstulē norādot pamatojumu, kāpēc jautājums pēc būtības apspriežams un izlemjams tikai Ministru kabineta sēdē;

150.2. par steidzamu jautājumu — pavadvēstulē norādot pamatojumu jautājuma steidzamībai.";

1.63. izteikt 153.punktu šādā redakcijā:

"153. Valsts sekretāru sanāksmē atbalstītos tiesību aktu projektus Ministru kabineta sēdes darba kārtībā parasti iekļauj divu nedēļu laikā pēc tam, kad iesniedzējs Valsts sekretāru sanāksmē atbalstīto projektu ir iesniedzis izskatīšanai Ministru kabinetā.";

1.64. izteikt 157.punktu šādā redakcijā:

"157. Valsts kanceleja divas darbdienas pirms Ministru kabineta sēdes Ministru kabineta locekļiem un citām personām nosūta darba kārtību un tajā iekļautos politikas dokumentu projektus, tiesību aktu projektus un informatīvos ziņojumus kopā ar attiecīgajiem materiāliem (tai skaitā fizisko personu, nevalstisko organizāciju un citu institūciju vēstules par projektu).";

1.65. aizstāt 159.punktā vārdus "Ministru kabineta locekļi un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis" ar vārdiem "Ministru kabineta locekļi, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis un nevalstisko organizāciju pārstāvji";

1.66. papildināt noteikumus ar 168.1punktu šādā redakcijā:

"168.1 Kārtību, kādā politikas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas saskaņā ar Informācijas atklātības likumu satur informāciju dienesta vajadzībām, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā, nosaka Ministru kabineta instrukcija.";

1.67. izteikt 171.punktu šādā redakcijā:

"171. Likumprojektu, Saeimas lēmumprojektu, kā arī Ministru kabineta noteikumu projektu, kuru paredzēts izdot Latvijas Republikas Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā, Ministru kabineta sēdē atbalsta (pieņem) tikai tādā gadījumā, ja tā teksts ir pilnīgi izstrādāts un tas ir noformēts nosūtīšanai uz Saeimu. Ja teksts nav pilnīgi izstrādāts, to neatbalsta (nepieņem) un Ministru kabinets lemj par projekta turpmāko izskatīšanas gaitu Ministru kabinetā.";

1.68. aizstāt 172.punktā vārdu "akceptētos" ar vārdu "atbalstītos";

1.69. aizstāt 173.punktā vārdu "neakceptē" ar vārdiem "neatbalsta (nepieņem)";

1.70. aizstāt 174.punktā vārdu "akceptē" ar vārdiem "atbalsta (pieņem)" un vārdu "akceptēts" ar vārdiem "atbalstīts (pieņemts)";

1.71. aizstāt 174.1 punktā vārdus "akceptētos politikas dokumentus un informatīvos ziņojumus" ar vārdiem "atbalstīto politikas dokumentu (kopsavilkumu)";

1.72. aizstāt 183.punktā vārdu "akceptēto" ar vārdu "pieņemto";

1.73. aizstāt 186., 187. un 189.punktā vārdu "akceptētā" ar vārdiem "atbalstītā (pieņemtā)";

1.74. aizstāt 192.punktā vārdu "akceptēto" ar vārdu "atbalstīto";

1.75. papildināt noteikumus ar 192.1punktu šādā redakcijā:

"192.1 Valsts kanceleja Ministru kabineta sēdē atbalstīto Saeimas lēmumprojektu, kuru vizējis iesniedzējs, kopā ar Ministru prezidenta parakstītu pavadvēstuli, Ministru kabineta sēdes protokola izrakstu un tehnisko informācijas nesēju, kurā ierakstīts Saeimas lēmumprojekta teksts, triju darbdienu laikā pēc Ministru kabineta sēdes, ja Ministru kabineta protokolā nav noteikts cits termiņš, nosūta Saeimai.";

1.76. izteikt 194. un 195.punktu šādā redakcijā:

"194. Ministru kabineta atbalstīto politikas dokumentu (kopsavilkumu) un izdoto tiesību aktu divu darbdienu laikā pēc Valsts kancelejas nosūtītā politikas dokumenta (kopsavilkuma) un tiesību akta kopijas saņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

195. Politikas dokumenta (kopsavilkuma) vai tiesību akta publikācijas un Valsts kancelejas nosūtītās politikas dokumenta (kopsavilkuma) vai tiesību akta kopijas savstarpēju atbilstību nodrošina laikraksts "Latvijas Vēstnesis".";

1.77. izteikt 201.punktu šādā redakcijā:

"201. Ministru prezidents pieņem lēmumu par Ministru kabinetā iesniegto politikas dokumentu projektu, tiesību aktu projektu un informatīvo ziņojumu turpmāko virzību, kā arī dod uzdevumus Ministru kabineta locekļiem, Ministru prezidenta biroja vadītājam, Valsts kancelejas direktoram, Krīzes kontroles centra vadītājam, Informācijas sabiedrības biroja vadītājam, Eiropas lietu biroja vadītajam un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam.";

1.78. aizstāt 202.1.apakšpunktā vārdu "apstiprinātu" ar vārdu "atbalstītu";

1.79. papildināt noteikumus ar 202.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"202.5. rīkojuma projektiem par darba grupas personālsastāvu — norāde par attiecīgo personu piekrišanu (pilnvarojumu) tajā darboties, ja šīs personas nav rīkojuma projekta iesniedzējas ministrijas pārstāvji.";

1.80. svītrot 204.punktā vārdu "apliecinātās";

1.81. izteikt 206.punktu šādā redakcijā:

"206. Par Ministru prezidenta rezolūcijā dotā uzdevuma izpildi ir atbildīga katra uzdevumā (rezolūcijā) minētā amatpersona. Uzdevumā (rezolūcijā) dotā kopīgi veicamā uzdevuma izpildi nodrošina amatpersona, kas uzdevumā (rezolūcijā) minēta pirmā.";

1.82. izteikt 224.punktu šādā redakcijā:

"224. Par Valsts sekretāru sanāksmes protokollēmumā, Ministru kabineta komitejas sēdes protokollēmumā vai Ministru kabineta tiesību aktā dotā uzdevuma izpildi ir atbildīga tā amatpersona vai institūcija, kura minēta pirmā, ja attiecīgajā Valsts sekretāru sanāksmes vai Ministru kabineta komitejas sēdes protokollēmumā vai Ministru kabineta tiesību aktā nav noteikts citādi.";

1.83. izteikt 229.punktu šādā redakcijā:

"229. Valsts kanceleja nākamajā darbdienā pēc dotā uzdevuma izpildes termiņa beigām nosūta atbildīgajai ministrijas amatpersonai atgādinājumu par uzdevumu izpildes kontroli. Minētā amatpersona triju darbdienu laikā pēc atgādinājuma saņemšanas sniedz Valsts kancelejai informāciju par uzdevuma izpildi vai saskaņā ar šo noteikumu 207., 208., 219. un 227.punktu sagatavo priekšlikumus par uzdevuma izpildes termiņa grozīšanu.";

1.84. izteikt 237.punktu šādā redakcijā:

"237. Ministru kabineta loceklis, parlamentārais sekretārs, Valsts kancelejas direktors, Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var doties ārvalstu komandējumos tikai saskaņā ar Ministru prezidenta rīkojumu.";

1.85. izteikt 239.punktu šādā redakcijā:

"239. Valsts kanceleja sagatavoto Ministru prezidenta rīkojuma projektu par Ministru kabineta locekļa, parlamentārā sekretāra, Valsts kancelejas direktora, Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieka un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka ārvalstu komandējumu saskaņo ar Ārlietu ministriju.";

1.86. izteikt 241.punktu šādā redakcijā:

"241. Ministru kabineta loceklis, parlamentārais sekretārs, Valsts kancelejas direktors, Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks piecu darbdienu laikā pēc ārvalstu komandējuma termiņa beigām iesniedz Ministru prezidentam rakstisku ziņojumu par komandējuma gaitu un rezultātiem (kopiju — ārlietu ministram), norādot, ar kādiem oficiāliem pārstāvjiem ir bijušas tikšanās un kādi jautājumi apspriesti.";

1.87. 1.pielikumā:

1.87.1. aizstāt vārdus "Projekta veids" ar vārdiem "Projekta veids un politikas joma";

1.87.2. aizstāt vārdus "Valsts sekretārs/Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs/Valsts kancelejas direktors/Eiropas integrācijas biroja direktors" ar vārdiem "Ministru prezidenta biedra biroja vadītājs/Valsts sekretārs/Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs/Valsts kancelejas direktors/Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks";

1.88. papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.111

Politikas jomu klasifikācija

Nr. p.k.

Politikas joma

Detalizēts politikas jomas saturs

1

2

3

1.

Budžeta un finanšu politika

Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika

Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika

2.

Industrijas un pakalpojumu politika

Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika

Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika

Būvniecības politika un mājokļu politika

Tirdzniecības un komercpakalpojumi

3.

Uzņēmējdarbības politika

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika

4.

Transporta un sakaru politika

Transporta attīstības politika

Sakaru jomas attīstības politika

5.

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika

Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika

Zemes politika

6.

Reģionālā politika

Reģionālā politika

Telpiskās plānošanas politika

Lauku attīstības politika

7.

Vides politika

Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika

8.

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika

Valodas politika

Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika

Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)

Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika

Reliģija

9.

Publiskās pārvaldes politika

Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika

Pašvaldību sistēmas attīstības politika Informācijas politika (e-politika)

10.

Kultūras politika

Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika

Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika

11.

Izglītības un zinātnes politika

Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika

Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika

12.

Tūrisma, sporta un brīvā laika politika

Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība

13.

Nodarbinātības un sociālā politika

Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika

Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika

Darba tiesisko attiecību politika

Minimālās darba algas politika

Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika

Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika

Sociālās atstumtības mazināšanas politika

Dzimumu līdztiesības politika

14.

Veselības aprūpes politika

Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika

Farmācijas attīstības politika

15.

Ārpolitika

Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā

Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika

16.

Valsts aizsardzības politika

Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO

Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika

17.

Tieslietu politika

Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika

Tiesu un sodu politika

Korupcijas novēršanas politika Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika

18.

Iekšlietu politika

Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika

Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika

Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika

Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika"

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.decembri.

Ministru prezidents E.Repše

Satiksmes ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 645Pieņemts: 11.11.2003.Stājas spēkā: 01.12.2003.Zaudē spēku: 01.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 165, 25.11.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
81331
01.12.2003
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"