Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts zemes dienesta rīkojums Nr.206

Rīgā 2000.gada 8.jūnijā

Par LR Valsts zemes dienesta nolikuma "Par speciālo atļauju izsniegšanu juridiskām personām nekustamā īpašuma vērtēšanai" jaunās redakcijas apstiprināšanu"

Sakarā ar MK 2000.gada 15.februāra noteikumu Nr.60 "Nekustamā īpašuma vērtētāja licences (profesionālās kvalifikācijas sertifikāta) saņemšanas kārtība" stāšanos spēkā un ņemot vērā LR Valsts zemes dienesta Licencēšanas komisijas speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai juridiskām personām nekustamā īpašuma vērtēšanai veiktās izmaiņas nolikumā "Par speciālo atļauju izsniegšanu juridiskām personām nekustamā īpašuma vērtēšanai, nosaku:

1. Apstiprināt LR VZD Licencēšanas komisijas nolikuma "Par speciālo atļauju izsniegšanu juridiskām personām nekustamā īpašuma vērtēšanai" jauno redakciju;

2. Atzīt par spēku zaudējušu LR VZD 1999.gada 1.februārī ar rīkojumu Nr.32 apstiprināto Nolikumu "Par speciālo atļauju izsniegšanu juridiskām personām nekustamā īpašuma vērtēšanai";

3. Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldei nodrošināt nolikuma publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

4. Kontroli par rīkojuma izpildi uzdodu VZD Iekšējā audita departamentam.

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors G.Grūbe

Rīkojums saskaņots:

Direktoru sanāksmē 2000.gada 5.jūnijā

Protokols Nr.23

Nolikums speciālo atļauju izsniegšanai juridiskām personām nekustamā īpašuma vērtēšanai

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Valsts zemes dienests veic speciālo atļauju (turpmāk tekstā - licenču) nekustamā īpašuma vērtēšanai izsniegšanu Latvijas Republikā saskaņā ar likumu "Par Valsts zemes dienestu" (15.12.1992), likumu "Par uzņēmējdarbību" (26.09.1990), MK noteikumiem Nr.348 "Par atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanu" (07.10.1997), MK noteikumiem Nr.60 "Nekustamā īpašuma vērtētāja licences (profesionālās kvalifikācijas sertifikāta) saņemšanas kārtība" (15.02.2000) un šo nolikumu.

1.2. Licence nekustamā īpašuma vērtēšanai (nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai) ir šī nolikumā noteiktā kārtībā juridiskām personām izsniegta atļauja veikt konkrēto uzņēmējdarbības veidu. Licencē tiek norādīts, ka tā izmantojama vērtēšanas darbu veikšanai kopā ar licencētajā juridiskajā personā pamatdarbā strādājošo sertificēto vērtētāju attiecīgas kategorijas licenci (profesionālās kvalifikācijas sertifikātu).

1.3. Licenci izsniedz uz laiku, ne mazāku par vienu gadu, un ne ilgāku par pieciem gadiem. Izsniedzot licenci pirmo reizi, to izsniedz uz vienu gadu.

1.4. Komisija reizi gadā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" licencēto personu sarakstu pēc stāvokļa uz 1.janvāri.

1.5. Ieinteresētās personas informāciju par licenču izsniegšanu, pagarināšanu vai anulēšanu konkrētām juridiskām personām var iegūt Valsts zemes dienestā.

2. Komisijas struktūra un darba kārtība

2.1. Komisijas priekšsēdētāju un tās sastāvu pēc Komisijas priekšsēdētāja ieteikuma apstiprina Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors.

2.2. Komisijas sēdes vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā - Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

2.3. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no visiem Komisijas locekļiem. Komisija savus lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar balsu vairākumu. Katram Komisijas loceklim ir viena balss. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

2.4. Komisija uz savu sēdi var uzaicināt pretendentus, kuru pieteikums tiek izskatīts, kā arī konsultantus bez balsstiesībām.

2.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un sekretārs. Ar protokoliem var iepazīties tikai ar Komisijas priekšsēdētāja rakstisku atļauju.

2.6. Komisija veic licenču uzskaiti. Komisijas sēdes organizē un lietvedību veic Komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs nodrošina un ir atbildīgs par pretendentu iesniegto dokumentu konfidencialitāti un drošību.

2.7. Komisijas darbs tiek apmaksāts saskaņā ar Valsts zemes dienesta apstiprināto kārtību. Komisijas darbu tehniski nodrošina Valsts zemes dienests.

3. Pieteikumu iesniegšana

3.1. Juridiskā persona, kura vēlas iegūt licenci (pretendents), iesniedz Valsts zemes dienesta Licencēšanas komisijai (turpmāk tekstā - Komisija) noteikta parauga pieteikumu (Pielikums).

3.2. Pieteikumus var iesniegt katra mēneša pēdējās nedēļas darba dienās 11.Novembra krastmalā 31, LR VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes sekretariātā (darba laikā). Pieteikumam jāpievieno sekojoši dokumenti, kuri izdoti ne vēlāk kā vienu mēnesi no pieteikuma iesniegšanas dienas:

3.2.1. LR Uzņēmuma reģistra izsniegta pilna izdruka par pretendentu;

3.2.2. Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas (LVA) izsniegta izziņa par visu pretendenta darbinieku, kuri nodarbināti pamatdarbā nekustamā īpašuma vērtēšanā (vērtētāju), profesionālo kvalifikāciju un profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (katra vērtētāja un/vai pretendenta). Izziņā jānorāda arī iepriekš minēto darbinieku darba attiecības (t.sk. vēlēts amats) ar pretendentu un civiltiesiskās apdrošināšanas fakts, kā arī to dokumentālais pamats;

Piezīme: Pretendentam jāievēro, ka uzņēmumā pamatdarbā jāstrādā ne mazāk kā diviem sertificētiem (licencētiem) vērtētājiem ar 3 (trīs) gadu pieredzi nekustamā īpašuma vērtēšanā un ka katrs vērtētājs var strādāt pamatdarbā tikai vienā uzņēmumā.

3.2.3. Attiecīgās LR Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes izsniegta izziņa par visu nodokļu nomaksu, kā arī attiecīgās pašvaldības izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu;

3.2.4. Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības polišu kopijas, kuras iesniedzamas Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijā reizē ar citiem dokumentiem 3.2.2. punktā minētās izziņas saņemšanai un tiek pievienotas pieteikumam kopā ar izziņu.

3.3. Komisijas sekretārs izskata iesniegtos pieteikumus un reģistrē tos pieteikumu uzskaites žurnālā.

3.4. Pretendenta iesniegtais pieteikums tiek uzskatīts par nederīgu, ja tas neatbilst šī nolikuma prasībām. Šādā gadījumā Komisijas sekretārs triju darba dienu laikā rakstiski informē pretendentu, norādot pieteikuma nepilnības.

3.5. Komisijas sekretārs 15 kalendāro dienu laikā iesniedz pieteikumus izskatīšanai Komisijas sēdē.

4. Pieteikumu izskatīšana

4.1. Komisija izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par licences piešķiršanu vai atteikumu 30 kalendāro dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas. Komisijas pieņemtais lēmums par licences piešķiršanu stājas spēkā pieņemšanas dienā, ja Komisija lēmumā nav noteikusi citus spēkā stāšanās nosacījumus. Lēmums par atteikumu piešķirt licenci stājas spēkā pieņemšanas dienā.

4.2. Lēmumu pieņemšanai Komisija izmanto no Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas saņemto informāciju par pretendenta darbību nekustamā īpašuma vērtēšanā.

4.3. Ja, izskatot pieteikumu, nav iespējams piešķirt licenci nepilnīgas vai neprecīzas iesniegtās informācijas dēļ, Komisija pieņem lēmumu par pieteikuma izskatīšanas atlikšanu līdz precizējošo ziņu saņemšanai. Šādā gadījumā Komisijas sekretārs triju darba dienu laikā rakstiski informē pretendentu, norādot nepieciešamās ziņas.

4.4. Ja pieņemts lēmums par licences piešķiršanu, Komisijas sekretārs triju darba dienu laikā rakstiski informē pretendentu par licences saņemšanas iespējām, darot zināmu valsts nodevas apmēru, tās iemaksāšanas vietu un samaksas termiņu. Pretendents var saņemt licenci tikai pēc tam, kad ir iesniedzis maksājumu apliecinošu dokumentu par valsts nodevas nomaksu. Pretendentam jāiesniedz maksājuma dokuments Komisijai un jāizņem licence 30 kalendāro dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ja minētā termiņa laikā pretendents neizņem licenci, tā tiek anulēta, un pretendentam licences iegūšanai jāiesniedz jauns pieteikums.

4.5. Ja pieņemts lēmums par licences piešķiršanas atteikumu, Komisijas sekretārs triju darba dienu laikā rakstiski informē pretendentu, nosūtot tam motivētu Komisijas lēmumu. Pretendents atteikumu var pārsūdzēt tiesā 30 kalendāro dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.

4.6. Ja licence ir nozaudēta, Komisija pēc licencētās personas rakstiska pieteikuma saņemšanas un pēc attiecīga sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vienā dienas laikrakstā izsniedz licences dublikātu, uz kura izdarīta atzīme "Dublikāts". Sludinājuma apmaksu veic licencētā persona.

5. Licences pagarināšana un anulēšana

5.1. Komisija var pagarināt (pārreģistrēt) licenci, ja licencētā persona iesniedz pieteikumu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pirms licences derīguma termiņa beigām. Pieteikuma iesniegšana licences pagarināšanai (pārreģistrācijai) un tā izskatīšana notiek saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību. Licences pagarinājumam (pārreģistrācijai) tiek saglabāts tas pats kārtas numurs, kāds bija licencei, bet pagarinājuma (pārreģistrācijas) termiņa sākums ir nākamā diena pēc licences derīguma termiņa pēdējās dienas (izņemot 5.5.punktā noteikto gadījumu).

5.2. Komisija ir tiesīga anulēt licenci, ja tiek konstatēts, ka sniegtās ziņas neatbilst īstenībai vai licencētā persona ir pārkāpusi normatīvo aktu prasības, vai licencēšanas noteikumus. Komisijas sekretārs trīs darba dienu laikā rakstiski informē licencēto personu, nosūtot tai motivētu Komisijas lēmumu par licences anulēšanu vai atteikumu tās pagarināšanai.

5.3. Lēmumu par licences anulēšanu vai atteikumu pagarināt (pārreģistrēt) licenci stājas spēkā pieņemšanas dienā, un to var pārsūdzēt tiesā 30 kalendāro dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.

5.4. Par licences anulēšanu Komisija piecu darba dienu laikā ievieto attiecīgu sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vienā dienas laikrakstā, apmaksu veicot par saviem līdzekļiem.

5.5. Ja pieņemts lēmums par licences pagarināšanu (pārreģistrāciju), Komisijas sekretārs triju darba dienu laikā rakstiski informē pretendentu par apliecinājuma licences pagarinājumam saņemšanas iespējām, darot zināmu valsts nodevas apmēru, tās iemaksāšanas vietu un samaksas termiņu. Pretendents var saņemt apliecinājumu licences pagarinājumam (pārreģistrācijai) tikai pēc tam, kad ir iesniedzis maksājumu apliecinošu dokumentu par valsts nodevas nomaksu. Pretendentam maksājuma dokuments jāiesniedz Komisijai un jāizņem licences pagarinājuma (pārreģistrācijas) apliecinājums 30 kalendāro dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ja minētajā termiņā pretendents neizņem licences pagarinājuma (pārreģistrācijas) apliecinājumu, tas tiek anulēts un pretendents zaudē tiesības uz licences derīguma termiņa pagarinājumu (pārreģistrāciju). Šādā gadījumā pretendents var iesniegt pieteikumu par jaunas licences piešķiršanu.

6. Licences īpašnieka pienākumi

6.1. Licencētajai personai ir tiesības uz licences pagarinājumu (pārreģistrāciju), ja tā atbilst un ir izpildījusi šī nolikuma prasības.

6.2. Licencētajai personai ir pienākums 15 kalendāro dienu laikā ziņot Komisijai par izmaiņām tās struktūrā un darbinieku sastāvā, ja tās ir saistītas ar licences izmantošanu.

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs J. Valainis

 

Pielikums

LIC.JPG (93949 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par LR Valsts zemes dienesta nolikuma "Par speciālo atļauju izsniegšanu juridiskām personām nekustamā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts zemes dienests Veids: rīkojums Numurs: 206Pieņemts: 08.06.2000.Stājas spēkā: 08.06.2000.Zaudē spēku: 11.07.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 223/225, 14.06.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
8009
08.06.2000
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"