Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ārstniecības likumā

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ārstniecības iestāde - šā likuma izpratnē: slimnīcas, rehabilitācijas iestādes, hospitāļi, specializētie centri, tehniskās ortopēdijas iestādes, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes, doktorāti (ambulances), poliklīnikas, veselības punkti, speciālie terapijas kabineti, medicīnas augstskolu klīnikas, institūti, kā arī funkcionālo, morfoloģisko, hematoloģisko, bioķīmisko, mikrobioloģisko un citu diagnostisko izmeklējumu, patologanatomisko un tiesu medicīnas izmeklējumu laboratorijas, ārstu prakses;";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) ārstniecības iestādes sertifikācija - neatkarīgas trešās personas darbība, apliecinot, ka ārstniecības iestāde, tās struktūrvienība vai sniegtie pakalpojumi atbilst attiecīgajā standartā noteiktajām prasībām;";

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) medicīniskās tehnoloģijas - ārstniecībā izmantojamās metodes, medicīniskās ierīces un medicīniskās preces;";

papildināt pantu ar 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"18) obligātās prasības ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām - prasības, kuru izpilde jānodrošina ārstniecības iestādēm vai to struktūrvienībām, lai tajās būtu atļauts sniegt pacientiem medicīnisko palīdzību;

19) rezidentūra - darba līgumiskajās attiecībās ar apmācīttiesīgu ārstniecības iestādi esoša ārsta pēcdiploma apmācība specialitātes iegūšanai saskaņā ar valsts akreditētu izglītības programmu."

2. 8.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) apstiprina ārstniecības pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas rādītājus;";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) sadarbībā ar ārstniecības personu profesionālajām organizācijām izstrādā obligāto prasību projektus ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām;";

papildināt pantu ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8) apstiprina to ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu sarakstus, kuras noteiktā kārtībā ir tiesīgas veikt ārstniecības personu apmācību;

9) nodrošina termiņatļauju izsniegšanu ārvalstu ārstniecības personām konkrētu pasākumu realizācijai."

3. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) To darbu sarakstu, kuros strādājošajiem nepieciešamas zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, apstiprina Ministru kabinets."

4. Papildināt 17.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto valsts garantēto medicīnisko palīdzību ir tiesības saņemt jebkuram Latvijas teritorijā dzīvojošam bērnam, arī bērnam, kuram nav piešķirts personas kods un kurš nav reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

(3) Bērnam ir tiesības saņemt bezmaksas valsts garantēto medicīnisko palīdzību."

5. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību savas kompetences ietvaros atļauts ārstniecības personām, kuras ir sertificētas un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

6. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants.  Ārstniecības personu specialitāšu nosaukumus, to klasifikāciju un sadalījumu pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs nosaka Labklājības ministrija, bet ārstniecības personu nolikumus izstrādā ārstniecības personu profesionālās organizācijas un apstiprina Labklājības ministrija."

7. Aizstāt 28.pantā vārdus "ir speciālista prakses tiesības" ar vārdiem "ir sertifikāts un kura ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā".

8. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

"29.pants.  Speciālista prakses tiesības apliecina ārstniecības personas sertifikāts un tās reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets."

9. Izslēgt 30.pantu.

10. Izslēgt 32.pantu.

11. Izteikt 33., 34. un 35.pantu šādā redakcijā:

"33.pants. Medicīniskās izglītības iestādēs izglītojamie izglītības programmas ietvaros var nodarboties ar ārstniecību tikai tiešā sertificētas ārstniecības personas uzraudzībā.

34.pants. Medicīnisko ierīču un medicīnisko preču realizācijas, izplatīšanas, reģistrācijas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets. Ārstniecības iestādes vadītājs ir tieši atbildīgs par noteiktās kārtības ievērošanu ārstniecības iestādē.

35.pants. Ārstniecības iestādes vadītājs ir saucams pie likumā noteiktās atbildības, ja viņa vadītajā iestādē tiek lietotas medicīniskās tehnoloģijas, kuras nav apstiprinātas Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā."

12. Izslēgt 36.pantā vārdus "un Labklājības ministrijas apstiprinātās".

13. Izteikt 37.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

"Ārsts ir ārstniecības persona, kura ieguvusi augstāko medicīnisko ārsta izglītību un kura ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku un savas profesionālās darbības ietvaros:".

14. Izslēgt 39.panta pēdējo teikumu.

15. Izslēgt 48.pantā vārdus "sekot priekšrakstiem, kas attiecas uz tās profesionālo darbību, kā arī".

16. 50.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) citām ārstniecības personām ārstniecības mērķu sasniegšanai;";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesai, prokuratūrai, policijai, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai (inspektoriem), bāriņtiesai (pagasttiesai), kā arī institūcijām, kuras veic izziņu, ziņas par pacientu sniedzamas tikai pēc šo institūciju rakstveida pieprasījuma, ja ir ārstniecības iestādes vadītāja parakstīta atļauja."

17. Izteikt 52.pantu šādā redakcijā:

"52.pants.  Ārstniecības personas regulāri sniedz Centrālajai statistikas pārvaldei medicīnas statistisko informāciju likumos noteiktajā kārtībā."

18. Izteikt 54.pantu šādā redakcijā:

"54.pants. (1) Ārstniecības iestādi var izveidot valsts institūcijas, pašvaldības, fiziskās vai juridiskās personas.

(2) Ārstniecības iestādes var būt ambulatoras, kur pacientiem, ja nav nepieciešama ievietošana stacionārā, sniedz primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus, un stacionāras, kur pacientiem, kas visu diennakti atrodas pastāvīgā ārstniecības personu aprūpē, sniedz sekundārās un terciārās veselības aprūpes pakalpojumus līdz noteikta ārstniecības mērķa sasniegšanai."

19. Izteikt 55. un 56.pantu šādā redakcijā:

"55.pants.  (1) Ar ārstniecību drīkst nodarboties tikai tādas ārstniecības iestādes, kas atbilst ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktajām obligātajām prasībām.

(2) Obligātās prasības ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām nosaka Ministru kabinets. Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību atbilstības novērtēšanu veic Ministru kabineta pilnvarotas institūcijas.

56.pants.  (1) Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību sertifikācija ir brīvprātīga.

(2) Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības sertifikāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikto veselības aprūpes finansēšanas kārtību dod attiecīgajai ārstniecības iestādei priekšrocības, slēdzot līgumus ar slimokasēm."

20. Izslēgt 57.pantā vārdus "ārstniecības iestādēs".

21. Izteikt 62.pantu šādā redakcijā:

"62.pants. Gadījumos, kad sakarā ar alkoholisku dzērienu vai citu apreibināšanās līdzekļu lietošanu slimnieks izdara sabiedriski bīstamas darbības, sistemātiski izdara administratīvos pārkāpumus vai ar savu rīcību apdraud sevi, savus tuvākos radiniekus vai sabiedrību, tiek piemēroti likumā noteiktie sociālās un psihosociālās rehabilitācijas piespiedu līdzekļi, bet nepilngadīgajiem - audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi."

22. Aizstāt 63.pantā vārdu "psiholoģiskās" ar vārdu "psihosociālās".

23. Izslēgt 73.pantu.

24. Pārejas noteikumos:

izslēgt 3.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Ārstniecības iestādes un to struktūrvienības, kas izveidotas līdz 2000.gada 30.jūnijam, izvērtējamas atbilstoši obligātajām prasībām līdz 2001.gada 31.decembrim."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.427 "Grozījums Ārstniecības likumā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 1.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada 14.jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ārstniecības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.06.2000.Stājas spēkā: 28.06.2000.Tēma: Veselības aprūpe, farmācija; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 223/225, 14.06.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 13, 13.07.2000.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
7986
28.06.2000
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)