Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.501

Rīgā 2003.gada 2.septembrī (prot. Nr.47 52.§)
Noteikumi par cūkgaļas un cūku subproduktu muitas tarifu kvotām

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikas muitas teritorijā tiek sadalītas likumā "Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu" noteiktās muitas tarifu kvotas cūkgaļas un cūku subproduktu ievešanai (turpmāk — muitas tarifu kvotas), kā arī kārtību, kādā tiek izsniegtas speciālās atļaujas (licences), lai nodrošinātu muitas tarifu kvotu izpildi.

2. Muitas tarifu kvotas, sākot ar to piemērošanas dienu, sadala uz četriem trīsmēnešu periodiem (turpmāk — kvotu gads), paredzot šādu apjomu:

2.1. pirmā-trešā mēneša periodam — 25 %;

2.2. ceturtā-sestā mēneša periodam — 25 %;

2.3. septītā-devītā mēneša periodam — 25 %;

2.4. desmitā-divpadsmitā mēneša periodam — 25 %.

3. Muitas tarifu kvotas sadala zemkopības ministra izveidota Cūkgaļas muitas tarifu kvotu sadales komisija (turpmāk — komisija). Komisijas sastāvā ir ne mazāk par pieciem komisijas locekļiem — pārstāvji no Zemkopības ministrijas, Finanšu ministrijas, Ārlietu ministrijas un Ekonomikas ministrijas.

4. Iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētajam periodam iesniedz Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestā iepriekšējā mēneša pirmo 10 dienu laikā pirms attiecīgā perioda sākuma. Pieteikšanos uz speciālās atļaujas (licences) saņemšanu šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajam periodam Zemkopības ministrija izsludina 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

5. Lai piedalītos muitas tarifu kvotu sadales konkursā un saņemtu speciālo atļauju (licenci), nepieciešams iesniegt:

5.1. iesniegumu, kurā norādīts muitas kontroles punkts, caur kuru ievedīs preci un kurā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts robežas kontroli atļauts pārvietot pāri valsts robežai veterinārajai un pārtikas nekaitīguma kontrolei pakļautās preces;

5.2. ievedamās preces aprakstu (sortiments, vēlamais apjoms, preces kods saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru, muitas tarifs, samazinātais muitas tarifs, importa un eksporta apjoms iepriekšējā gadā, ievešanas mērķis, dati par agrāk piešķirto muitas tarifu kvotu izmantošanu);

5.3. produkcijas piegādes līguma vai nodomu protokola norakstu (attiecībā uz pirmo ievedamās produkcijas partiju);

5.4. Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtās pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

5.5. ziņas par noliktavas adresi un platību (starpniecības komercsabiedrības), kā arī līguma par noliktavas īri vai tās valdījumu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

5.6. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes izziņu par to, ka nodokļu maksātājam nav nodokļu parādu;

5.7. informāciju par komercsabiedrības neto apgrozījumu saskaņā ar iepriekšējā gada pārskatu.

(Grozīts ar MK 24.02.2004. noteikumiem Nr.98)

6. Muitas tarifu kvotu sadales konkursā var piedalīties komercsabiedrība:

6.1. kurai uz dokumentu iesniegšanas dienu ir vismaz 12 mēnešu ilga pieredze importa vai eksporta darījumos ar cūkgaļu un cūku subproduktiem;

6.2. kura uz dokumentu iesniegšanas dienu ir izpildījusi vairāk par 30 % no piešķirtā kārtējā perioda kvotu apjoma (izņemot gadījumus, ja izpildi ir ietekmējuši nepārvaramas varas radīti apstākļi);

6.3. kura uz dokumentu iesniegšanas dienu ir reģistrējusies Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas uzņēmumu reģistrā;

6.4. kura uz dokumentu iesniegšanas dienu ir iesniegusi pārskatu par iepriekšējās speciālās atļaujas (licences) izmantošanu (ja tāda ir bijusi izsniegta);

6.5. par kuru nav saņemti kompetentu valsts institūciju ziņojumi par speciālajā atļaujā (licencē) minēto nosacījumu un muitas noteikumu administratīvajiem pārkāpumiem pēdējo 12 mēnešu laikā, kuru dēļ ir samazinājušies iekasēto vai iekasējamo muitas maksājumu apjomi.

7. Komercsabiedrībai, kas pretendē saņemt muitas tarifu kvotu gaļas un gaļas izstrādājumu ievešanai, muitas tarifu kvotu sadales laikā jābūt iekļautai zemkopības ministra apstiprinātajā gaļas ievedēju sarakstā.

8. Lauku atbalsta dienests iesniegumu un tam pievienotos dokumentus reģistrē Lauku atbalsta dienesta reģistrācijas žurnālā.

9. Ja iesnieguma iesniedzējs rakstiski norādījis, ka kāds no iesniegtajiem dokumentiem satur komercnoslēpumu, attiecīgajā dokumentā ietvertās informācijas aizsardzība tiek nodrošināta Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.

10. Komisija 10 darbdienu laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par:

10.1. speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu;

10.2. grozījumu izdarīšanu izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē);

10.3. atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci).

11. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja komisijas sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem. Lēmumu pieņem ar balsu vairākumu.

12. Komisijas sēdes lēmumus ieraksta protokolā. Protokolu paraksta komisijas vadītājs un komisijas locekļi, kuri piedalījušies sēdē.

13. Ja pieprasītais muitas tarifu kvotu apjoms ir lielāks nekā likumā "Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu" noteiktais, to sadala vienādās daļās visiem pretendentiem, kuri atbilst noteiktajiem kritērijiem, bet nepārsniedzot katra komersanta pieprasīto muitas tarifu kvotu apjomu.

14. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, Lauku atbalsta dienests 10 darbdienu laikā izsniedz speciālās atļaujas (licences).

15. Speciālās atļaujas (licences) paraksta Lauku atbalsta dienesta direktors vai viņa prombūtnes laikā — direktora vietnieks.

16. Speciālo atļauju (licenci) noformē trijos eksemplāros (pielikums). Vienu eksemplāru izsniedz speciālās atļaujas (licences) pieprasītājam, otru — Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajai muitas pārvaldei, bet trešais eksemplārs paliek pie speciālās atļaujas (licences) izsniedzēja.

17. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), komersants atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodrošinājuma piemērošanas kārtībai attiecībā uz lauksaimniecības preču importa un eksporta speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu iesniedz nodrošinājumu.

18. Maksa par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu tiek iekasēta saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātiem Lauku atbalsta dienesta un tā teritoriālo struktūrvienību maksas pakalpojumu izcenojumiem.

19. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde kontrolē katras speciālās atļaujas (licences) izmantošanu un seko, lai muitas tarifu likmes tiktu piemērotas atbilstoši speciālajā atļaujā (licencē) minētajiem nosacījumiem.

20. Speciālās atļaujas (licences) saņēmējs katru mēnesi, iesniedzot vai nosūtot speciālās atļaujas (licences) kopiju, informē speciālās atļaujas (licences) izsniedzēju par tās izmantošanu iepriekšējā mēnesī.

21. Lauku atbalsta dienests kopīgi ar Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi ne retāk kā reizi ceturksnī salīdzina datus par muitas tarifu kvotu izmantošanu, apkopo informāciju un iesniedz to Zemkopības ministrijā.

22. Speciālā atļauja (licence) ir derīga visā kvotu perioda laikā, uz kuru tā ir izsniegta, un vēl 10 kalendāra dienas pēc attiecīgā perioda beigām. Speciālā atļauja (licence) nav derīga pēc attiecīgā kvotu gada beigām.

23. Speciālās atļaujas (licences) saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas, rakstiski informējot izsniedzēju, var atteikties izmantot speciālo atļauju (licenci). Šādā gadījumā nodrošinājums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek pilnā apjomā atbrīvots.

24. Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests un Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde ar muitas tarifu kvotu administrēšanu saistītās funkcijas pilda tiem piešķirtā valsts budžeta ietvaros.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministrs M.Roze
Pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 2.septembra noteikumiem Nr.501

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par cūkgaļas un cūku subproduktu muitas tarifu kvotām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 501Pieņemts: 02.09.2003.Stājas spēkā: 12.09.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 11.09.2003.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
78808
{"selected":{"value":"28.02.2004","content":"<font class='s-1'>28.02.2004.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.02.2004","iso_value":"2004\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2004.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2003","iso_value":"2003\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2003.-27.02.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.02.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)