Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.487

Rīgā 2003.gada 2.septembrī (prot. Nr.47 17.§)
Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem
Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju
41.panta sesto daļu, 45.panta otro daļu, 66.panta pirmo daļu un 67.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem (turpmāk – privatizācijas objekts), izņemot maksājumus par dzīvokļiem, mākslinieku darbnīcām un neapdzīvojamām telpām, kas tiek nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, kā arī maksājumu atmaksāšanas kārtību.

2. Par privatizācijas objektu maksā sertifikātos un/vai euro saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju45. un 46.pantu.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.977; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

3. Par privatizācijas objektu var samaksāt uzreiz vai pirkt privatizācijas objektu uz nomaksu saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju45.panta piekto daļu. Attiecīgo lēmumu pieņem pircējs un privatizācijas pieteikumā paziņo par to valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" vai pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (turpmāk – privatizācijas komisija).

(Grozīts ar MK 25.05.2004. noteikumiem Nr.500; MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.348; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1001)

4. Par privatizācijas objektu veicami šādi maksājumi:

4.1. privatizācijas objekta pirkuma maksa;

4.2. maksa par privatizācijas tehnisko izpildi un par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgā privatizācijas objekta privatizāciju;

4.3. procenti, kas tiek maksāti, ja privatizācijas objektu pērk uz nomaksu, saskaņā ar Civillikuma 1753.1769.pantu un pirkuma līgumu.

5. Privatizācijas komisija katram privatizācijas objektam iekārto lietu, kurā glabājas ar tā pārdošanu saistītie dokumenti.

6. Ja privatizācijas objektu pērk uz nomaksu, privatizācijas komisija slēdz līgumu ar pircēju par privatizācijas objekta ieķīlāšanu par labu valstij vai attiecīgajai pašvaldībai (pielikums) un nosaka ierobežojumus rīcībai ar privatizācijas objektu.

7. Visi maksājumi par privatizācijas objektu (euro un sertifikātos) ieskaitāmi Latvijas Hipotēku un zemes bankā (turpmāk – banka) likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, šajos noteikumos un pirkuma līgumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.977; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

8. Banka nodrošina maksājumu uzskaiti katram privatizācijas objektam atsevišķi un ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc attiecīgā maksājuma saņemšanas informē par to attiecīgo privatizācijas komisiju.

9. Privatizācijas komisijas nodrošina maksājumu izpildes kontroli.

10. Par privatizācijas objektiem iegūtos naudas līdzekļus banka reizi mēnesī pārskaita attiecīgās pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā un valsts pamatbudžetā Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju67.pantā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 25.05.2004. noteikumiem Nr.500)

11. Republikas pilsētu un novadu privatizācijas komisijas reizi ceturksnī sniedz valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārskatu par privatizācijas norisi, arī par maksājumu izpildi.

(Grozīts ar MK 25.05.2004. noteikumiem Nr.500; MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.348; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1001)

II. Naudas uzkrāšanas kontu un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršana

12. Maksājumu saņemšanai par privatizācijas objektiem banka atver naudas uzkrāšanas kontu un tā numuru rakstiski paziņo privatizācijas komisijām.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.977 redakcijā)

12.1 Ja naudas uzkrāšanas konts tiek mainīts, banka ne vēlāk kā divus mēnešus iepriekš rakstiski paziņo privatizācijas komisijām jauno naudas uzkrāšanas konta numuru.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.977 redakcijā)

13. Katram privatizācijas objektam banka atver sertifikātu uzkrāšanas kontu, kura numurs atbilst attiecīgā privatizācijas objekta identifikācijas numuram. Maksu par konta atvēršanu sedz no valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem.

14. Ja privatizācijas komisija ir pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, tā nedēļas laikā nosūta pircējam attiecīgu paziņojumu par pirkuma līguma slēgšanu.

III. Maksājumu kārtība, ja par privatizācijas objektu samaksā uzreiz

15. Pēc tam kad privatizācijas komisija pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, pircējs mēneša laikā veic maksājumus minētajā lēmumā norādītajā apmērā un ieskaita sertifikātus un euro attiecīgajā lēmumā norādītajos bankas kontos.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.977; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

16. Ja izīrētu dzīvokli saskaņā ar savstarpējo vienošanos privatizē tikai viena persona (īrnieks vai viņa ģimenes loceklis), par privatizācijas objektu maksā tikai minētā persona.

17. Ja izīrēta dzīvokļa īrnieks un viņa ģimenes locekļi vēlas privatizēt dzīvokli kā kopīpašumu, viņi savstarpēji vienojas par maksāšanas kārtību.

18. Pēc tam kad privatizācijas komisija ir saņēmusi no bankas apstiprinājumu par maksājumu veikšanu, tā slēdz pirkuma līgumu. Ja mēnesi pēc maksājumu veikšanas pircējs nav noslēdzis pirkuma līgumu, privatizācijas komisija nosūta pircējam brīdinājumu un uzaicina ierasties privatizācijas komisijā noslēgt līgumu vai informēt privatizācijas komisiju par līguma neslēgšanas iemeslu.

19. Banka dzēš pārskaitītos privatizācijas sertifikātus pēc tam, kad saņēmusi privatizācijas komisijas paziņojumu par pirkuma līguma noslēgšanu ar privatizācijas objekta pircēju.

IV. Maksājumu kārtība, ja privatizācijas objektu pērk uz nomaksu

20. Pēc tam kad privatizācijas komisija pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, pircējs mēneša laikā veic pirmo iemaksu – ne mazāk kā 30 procentu no pirkuma maksas proporcionāli euro un sertifikātu daļai – un ieskaita euro un sertifikātus attiecīgajā lēmumā norādītajos bankas kontos.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.977; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

21. Privatizācijas komisija slēdz pirkuma līgumu un līgumu par privatizācijas objekta ieķīlāšanu pēc tam, kad tā ir saņēmusi no bankas apstiprinājumu par pirmās iemaksas veikšanu. Ja mēnesi pēc maksājumu veikšanas pircējs nav noslēdzis pirkuma līgumu un līgumu par privatizācijas objekta ieķīlāšanu, privatizācijas komisija nosūta pircējam brīdinājumu un uzaicina ierasties privatizācijas komisijā noslēgt līgumus vai informēt privatizācijas komisiju par līgumu neslēgšanas iemeslu.

21.1 Ne vēlāk kā mēnesi pēc šo noteikumu 12.1 punktā minētā paziņojuma saņemšanas privatizācijas komisija rakstiski paziņo pircējam par naudas uzkrāšanas konta numuru, uz kuru ir veicami turpmākie maksājumi.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.977 redakcijā)

21.2 Pircējs pēc šo noteikumu 21.1 punktā minētā paziņojuma saņemšanas maksājumus veic tikai uz tajā norādīto naudas uzkrāšanas kontu.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.977 redakcijā)

22. Par privatizācijas objekta pirkumu uz nomaksu pirkuma līgumā var noteikt procentus, kas gadā nedrīkst pārsniegt četrus procentus no nesamaksātās pirkuma cenas daļas.

23. Maksājumi par privatizācijas tehnisko izpildi un pakalpojumiem, kas saistīti ar privatizācijas objekta privatizāciju, veicami kopā ar pirmo iemaksu.

24. Mēneša laikā pēc tam, kad samaksāti visi maksājumi un izpildītas pārējās pirkuma līgumā paredzētās saistības, privatizācijas komisija nosūta attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai un bankai paziņojumu par ķīlas tiesību dzēšanu.

25. Pēc šo noteikumu 24.punktā minētā privatizācijas komisijas paziņojuma saņemšanas banka dzēš pārskaitītos privatizācijas sertifikātus.

V. Maksājumu kārtība, ja privatizācijas objektu pērk izsolē

26. Ja privatizācijas komisija ir pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, tā nedēļas laikā nosūta pircējam un bankai attiecīgu paziņojumu par pirkuma līguma slēgšanu.

27. Saskaņā ar izsoles noteikumos noteikto maksāšanas kārtību pircējs maksā par privatizējamo objektu šo noteikumu III vai IV nodaļā noteiktajā kārtībā.

28. Drošības naudu, ko privatizācijas objekta ieguvējs ieskaitījis attiecīgās privatizācijas komisijas norādītajā kontā, privatizācijas komisija pārskaita bankas noteiktajā naudas uzkrāšanas kontā.

VI. Maksa par privatizācijas procesa tehnisko izpildi un pakalpojumiem

29. Par privatizācijas objekta privatizācijas tehnisko izpildi un pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgā objekta privatizāciju (dzīvojamās mājas privatizācijas anketas sastādīšana, privatizācijas objekta novērtēšana, paziņojumu un pieteikumu izstrādāšana, informācijas izplatīšana, pasta un citu sakaru pakalpojumu sniegšana, dokumentu sagatavošana lēmuma pieņemšanai, līguma projekta un citu dokumentu izstrādāšana un saskaņošana), tiek noteikta šāda maksa:

29.1. fiziskajām personām – 0,1 sertifikāts par privatizācijas objekta kopējās platības kvadrātmetru, bet ne mazāk kā četri sertifikāti;

29.2. juridiskajām personām – 3,98 euro par privatizācijas objekta kopējās platības kvadrātmetru, bet ne mazāk kā 170,74 euro;

29.3. juridiskajām personām par nedzīvojamo telpu privatizāciju – viens procents no pirkuma maksas, bet ne mazāk kā 170,74 euro.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.977; 29.2.apakšpunkta jaunā redakcija un grozījumi 29.3.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

30. Maksā par privatizācijas tehnisko izpildi neiekļauj maksājumus, kas saistīti ar privatizējamās dzīvojamās mājas nostiprināšanu zemesgrāmatā.

31. Maksu par bankas pakalpojumiem pēc saskaņošanas ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju apstiprina valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra".

(Grozīts ar MK 25.05.2004. noteikumiem Nr.500; MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.348; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1001)

VII. Privatizācijas objekta pirkuma maksas atmaksāšanas kārtība

32. Privatizācijas komisija var atcelt lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu:

32.1. ja pircējs nav samaksājis par privatizācijas objektu pilnā apmērā šo noteikumu 15.punktā norādītajā termiņā;

32.2. ja pircējs nav noslēdzis pirkuma līgumu mēneša laikā no šo noteikumu 18.punktā norādītā brīdinājuma saņemšanas dienas;

32.3. ja pircējs nav veicis pirmo iemaksu šo noteikumu 20.punktā norādītajā termiņā;

32.4. ja pircējs nav noslēdzis pirkuma līgumu un līgumu par privatizācijas objekta ieķīlāšanu mēneša laikā no šo noteikumu 21.punktā norādītā brīdinājuma saņemšanas dienas.

33. Ja privatizācijas komisija šo noteikumu 32.punktā noteiktajā kārtībā ir atcēlusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, pircējam tiek atmaksāta jau samaksātā privatizācijas objekta pirkuma maksa. Maksa par privatizācijas tehnisko izpildi un par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgā privatizācijas objekta privatizāciju, netiek atmaksāta.

34. Samaksātā privatizācijas objekta pirkuma maksa tiek atmaksāta pircējam, pamatojoties uz pircēja pieteikumu bankai.

35. Privatizācijas sertifikātos veiktā pirkuma maksa tiek atmaksāta pircējam, ieskaitot to kontā, no kura tika pārskaitīta šī maksa.

36. Privatizācijas sertifikātos veiktā pirkuma maksa pircējam tiek atmaksāta, ja pieteikums par samaksātās pirkuma maksas atmaksāšanu tiek iesniegts bankai mēnesi pirms sertifikātu izmantošanas termiņa beigām.

VIII. Noslēguma jautājums

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 12.marta noteikumus Nr.55 “Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem” (Latvijas Vēstnesis, 1996, 49., 116.nr.; 1998, 284./285.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
Pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 2.septembra noteikumiem Nr.487

(Pielikums grozīts ar MK 25.05.2004. noteikumiem Nr.500; MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.348; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.977; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

02-487 COPY.GIF (107036 bytes)

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 487Pieņemts: 02.09.2003.Stājas spēkā: 06.09.2003.Zaudē spēku: 19.08.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 05.09.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
78650
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2013","iso_value":"2013\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2009","iso_value":"2009\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2009.-02.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2009","iso_value":"2009\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2009.-30.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-11.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2009","iso_value":"2009\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2004","iso_value":"2004\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2004.-06.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.09.2003","iso_value":"2003\/09\/06","content":"<font class='s-1'>06.09.2003.-27.05.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)