Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumus Nr. 262 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu un dzīvnieku izcelsmes produktos".
Ministru kabineta noteikumi Nr.476

Rīgā 2003.gada 26.augustā (prot. Nr.46 10.§)
Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku (arī augu aizsardzības līdzekļu atlieku) (turpmāk — pesticīdu atliekas) daudzumu šo noteikumu 1., 2., 3. un 4.pielikumā minētajos augu valsts izcelsmes produktos (turpmāk — produkti) un kārtību, kādā veicama pesticīdu atlieku kontrole, sākot ar brīdi, kad produkti tiek iekļauti pārtikas apritē.

(MK 25.03.2004. noteikumu Nr.167 redakcijā)

2. Noteikumi neattiecas uz produktiem, kuriem ir dokumentārs apliecinā­jums par to, ka tie:

2.1. ir paredzēti izvešanai no valsts un pirms izvešanas ir apstrādāti ar augu aizsardzības līdzekļiem, ja šādu apstrādi pieprasa importētājvalsts;

2.2. ir paredzēti izvešanai no valsts un pirms izvešanas ir apstrādāti, ja apstrāde nepieciešama produktu aizsardzībai pret kaitīgajiem organismiem transportēšanas vai uzglabāšanas laikā saņēmējā valstī;

2.3. ir paredzēti sēšanai vai stādīšanai.

3. Žāvētiem un pārstrādātiem produktiem, kuriem nav noteikts maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums, piemēro šajos noteikumos noteikto maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu, ņemot vērā to pesticīdu atlieku koncentrāciju, kuru izraisa produktu žāvēšanas process, vai to pesticīdu atlieku koncentrāciju vai atšķaidīšanos, kuru izraisa produktu pārstrādes process.

4. Produktu sastāvdaļu maisījumiem (saliktiem pārtikas produktiem), kuriem nav noteikts maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums, piemē­ro šajos noteikumos noteikto maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu, ņemot vērā produktu sastāvdaļu relatīvo koncentrāciju maisījumā.

5. Attiecībā uz produktiem, kuriem šajos noteikumos nav noteikts maksi­māli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums, tiek pieņemts pagaidu maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums vai, ja tāds nav noteikts, - analītiskās noteikšanas zemākā robeža.

6. Produktos, kuri paredzēti tālākai rūpnieciskai pārstrādei, pesticīdu atlie­ku daudzums nedrīkst pārsniegt šajos noteikumos noteikto maksimāli pieļau­jamo līmeni.

7. Produktu partijas (pārtikas produktu daudzums, kas nosūtīts vienā laikā un kam piemīt tādi kopēji raksturlielumi kā izcelsme, ražotājs, šķirne, iepako­tājs, iepakojuma veids, marķējums, nosūtītājs), kurām ir dažāds pesticīdu atlieku daudzums, nedrīkst maisīt vai citādi sajaukt.

8. Pesticīdu atlieku daudzumu produktos kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - dienests). Lai veiktu minēto kontroli, dienests ņem produktu paraugus un nosūta tos tālākai pārbaudei.

9. Analīzes pesticīdu atlieku noteikšanai veic normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditēta laboratorija.

10. Dienests katru gadu līdz 1.martam iesniedz Zemkopības ministrijā ziņojumu par kontroles un uzraudzības rezultātiem, norādot iepriekšējā gadā veikto pārbaužu skaitu un veidu un atklāto pārkāpumu skaitu un veidu.

11. Zemkopības ministrs katru gadu līdz 30.septembrim apstiprina valsts uzraudzības programmu pesticīdu atlieku kontrolei augu valsts izcelsmes pro­duktos nākamajam gadam. Uzraudzības programma ir pesticīdu atlieku kontro­les sastāvdaļa, un tajā norāda inspicējamās pesticīdu atliekas un produktus, kā arī inspicēšanas veidu un biežumu.

(Grozīts ar MK 04.01.2005. noteikumiem Nr.9)

II. Paraugu ņemšanas kārtība

12. Pilnīgi vai daļēji bojāti produkti nav derīgi paraugu ņemšanai (proce­dūra, kas veicama, lai iegūtu un izveidotu paraugu).

13. Paraugus katras partijas atbilstības novērtēšanai ņem atsevišķi, un paraugu ņemšanai izmanto speciālus, tieši šim nolūkam paredzētus instrumentus (piemēram, nazi, iesmu, urbi vai kausu, ko lieto, lai no kopējā materiāla vai iepakojuma atdalītu mazāku vienību sākumparaugam (viena vai vairākas pro­dukta vienības, kas ņemtas atsevišķā partijas vietā)).

14. Apmēram vienāda lieluma sākumparaugus ņem visā partijā dažādās vietās pēc nejaušas atlases principa. Paraugus ņem pieejamās vietās.

15. Ja krava sastāv no vairākām partijām, katru partiju analizē atsevišķi un iegūtos rezultātus noformē atsevišķi.

16. Ja lielā kravā nav iespējams skaidri noteikt katras partijas robežas, par atsevišķu partiju tiek uzskatīts, piemēram, katrs vagons, kuģis, platforma.

17. Kravas netiek maisītas vai citādi sajauktas.

18. No partijas ņemamo sākumparaugu minimālais daudzums un raksturo­jums norādīts šo noteikumu 5. un 6.pielikumā.

19. Veidojot sākumparaugus, produkta vienības netiek sadalītas sīkāk (piemēram, grieztas vai lauztas).

20. Sākumparaugus apvieno un samaisa, izveidojot kopējo paraugu (no vienas partijas ņemts, labi sajaukts un apvienots sākumparaugu kopums).

21. Sākumparaugu daudzums atbilst laboratorijas parauga (kopējā parauga daudzums vai tā daļa, kas paredzēta nosūtīšanai uz laboratoriju vai saņemta laboratorijā) veidošanai nepieciešamajam daudzumam. Laboratorijas parauga minimālais daudzums norādīts šo noteikumu 6.pielikumā.

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1004 redakcijā)

22. Ja kopējā parauga lielums pārsniedz laboratorijas paraugam nepiecie­šamo daudzumu, to sadala, izmantojot piemērotu samazināšanas metodi (četr­kāršā dalīšana), bet negriežot un nedalot atsevišķus augļus vai dārzeņus. Šajā posmā izveido arī laboratorijas parauga dublikātu, ja tas nepieciešams analīžu rezultātu precizitātes papildus nodrošināšanai un pārbaudei paaugstināta riska pesticīdiem.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1004)

23. (Svītrots ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1004.)

24. Laboratorijas parauga ņemšanas un sagatavošanas procesā ievēro drošības pasākumus, lai izvairītos no jebkādām izmaiņām, kas varētu ietekmēt pesticīdu atlieku saturu, nelabvēlīgi ietekmējot to analītisko noteikšanu vai samazinot to uzrādīšanas pakāpi.

25. Laboratorijas paraugam paredzētās produkta vienības sākumparaugu ņemšanas laikā pēc nejaušas atlases principa ņem gadījumos, ja kopējā parauga veidošanai produktu sajaukšana nav praktiska vai piemērota:

25.1. ja jaukšanas vai dalīšanas procesā produkta vienības (vismazākais diskrētais daudzums partijā, kuru ņem no kopējā apjoma, lai veidotu sākum­paraugu) var tikt bojātas, tādējādi ietekmējot pesticīdu atlieku līmeni;

25.2. ja nevar sajaukt lielas produkta vienības, nodrošinot vienmērīgu atliekvielu izkliedi.

26. Šo noteikumu 25.punktā minētajos gadījumos vērtējamais rezultāts ir vidējais aritmētiskais lielums, kas iegūts no laboratorijas parauga un laborato­rijas parauga dublikāta analīžu rezultātiem.

27. Katru laboratorijas paraugu identificē, etiķetē norādot produkta nosau­kumu, daudzumu un datumu.

28. Katru laboratorijas paraugu ievieto tīrā, inertā iesaiņojumā, nodrošinot parauga aizsardzību pret inficēšanos un bojāšanos transportēšanas laikā. Iesaiņo­jumam pievieno etiķeti un aizzīmogo tā, lai iesaiņojuma atvēršana vai etiķetes noņemšana būtu saistīta ar zīmoga bojājumu. Paraugu laboratorijā nogādā iespē­jami ātrāk.

29. Dienesta inspektors par katru paņemto laboratorijas paraugu sastāda dienesta apstiprinātu paraugu ņemšanas aktu, kurā:

29.1. identificē katru partiju (tās izcelsme, īpašnieks vai piegādātājs), norāda datumu un paraugu ņemšanas vietu, kā arī jebkādu citu informāciju, kas varētu būt svarīga parauga analizētājam;

29.2. norāda jebkādas atkāpes no apstiprinātajām paraugu ņemšanas meto­dēm, ja tādas ir.

30. Paraugu ņemšanas aktu sastāda divos eksemplāros, no kuriem viens paliek pie inspektora, bet otrs - pie partijas īpašnieka vai īpašnieka pilnvarotas personas.

III. Parauga sagatavošana analīzēm

31. Analizējamo paraugu (no laboratorijas parauga ņemta produkta daļa, kas tiek sagatavota testēšanai, to samaļot, sakapājot vai citādi apstrādājot) no laboratorijas parauga atdala iespējami ātrāk. Gadījumos, kad pesticīdu atlieku līmeni aprēķina, produktam saturot arī neanalizējamās daļas, tās nosver un reģis­trē testēšanas protokolā.

32. Analizējamo paraugu, ja iespējams, sasmalcina un labi sajauc, lai analizējamā porcijā (pesticīdu atlieku koncentrācijas noteikšanai nepieciešamais produkta daudzums, kas ņemts no analizējamā parauga) tiktu iekļautas arī reprezentatīvās daļas.

33. Analizējamās porcijas lielums ir atkarīgs no analītiskās metodes un sajaukšanas efektivitātes.

34. Parauga sajaukšanas un samaisīšanas metodes reģistrē, un tās nedrīkst ietekmēt nosakāmo pesticīdu atlieku līmeni analizējamā paraugā.

35. Ja produkta apstrāde var mainīt pesticīdu atlieku līmeni paraugā, analizējamo paraugu var pakļaut apstrādei speciālā režīmā.

36. Ja parauga apstrāde var ietekmēt pesticīdu atlieku līmeni tajā un nav iespējams izmantot alternatīvu metodi, analizējamā daļa var sastāvēt no veselām vienībām vai atdalītiem segmentiem, bet to nevar uzskatīt par reprezentatīvu, un rezultātu ticamības nodrošināšanai nepieciešamas paralēlas parauga analīzes.

37. Ja analizējamā daļa pirms analīzēm tiek uzglabāta, uzglabāšanas meto­de un uzglabāšanas laiki nedrīkst ietekmēt nosakāmo pesticīdu atlieku līmeni.

38. Analizējamās daļas daudzums ir pietiekams galveno analīžu veikšanai vismaz ar diviem atkārtojumiem.

39. Analīžu rezultātus iegūst no laboratorijas paraugiem, kas ņemti no vienas partijas un saņemti analizēšanai atbilstošā stāvoklī. Rezultātiem pievieno kvalitātes kontroli apliecinošus dokumentus.

40. Ja pesticīdu atlieku maksimālais pieļaujamais līmenis tiek pārsniegts, koncentrāciju apstiprina, veicot atkārtotas analīzes vienai vai vairākām analizē­jamām porcijām.

41. Ja pēc atkārtotu analīžu veikšanas analizējamām porcijām apstiprinās, ka pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamais līmenis paraugā ir pārsniegts, un kravas īpašniekam vai tā pilnvarotai personai ir pretenzijas pret analīžu rezultā­tiem, analīžu veikšanai var iesniegt laboratorijas parauga dublikātu.

IV. Analīžu rezultātu novērtēšana

42. Maksimālo pesticīdu atlieku līmeni attiecina uz kopējo paraugu.

43. Ja analīžu rezultāti liecina, ka pesticīdu atlieku daudzums pārsniedz šajos noteikumos noteikto maksimāli pieļaujamo normu, tiek uzskatīts, ka maksimālais pieļaujamais pesticīdu atlieku līmenis ir pārsniegts visā partijā.

44. Dienests nedrīkst aizkavēt produktu iekļaušanu apritē, ja nav pierādīts, ka pesticīdu atlieku daudzums produktos vai uz tiem pārsniedz šajos noteikumos noteikto maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu.

45. Dienestam, veicot kontroli, nav tiesību pieprasīt no personām, kuras iekļauj produktus apritē, laboratorisku apliecinājumu par pesticīdu atlieku dau­dzumu produktos.

V. Noslēguma jautājums

46. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 21.septem­bra noteikumus Nr.320 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 313./316.nr.).

47. Šo noteikumu 2.pielikuma II nodaļas 171., 172., 173., 174., 175., 176. un 177.punkts un 3.pielikuma 2.62., 2.63. un 2.64.apakš­nodaļa stājas spēkā ar 2007.gada 24.februāri.

(MK 23.05.2006. noteikumu Nr.414 redakcijā)

48. Šo noteikumu 2.pielikuma II nodaļas 178., 179., 180., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 188. un 189.punkts un 3.pielikuma 2.65., 2.66., 2.67. un 2.68.apakšnodaļa stājas spēkā ar 2007.gada 21.aprīli.

(MK 23.05.2006. noteikumu Nr.414 redakcijā)

49. Šo noteikumu 2.pielikuma 192.punkts stājas spēkā ar 2007.gada 21.janvāri.

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1004 redakcijā)

50. Šo noteikumu 2.pielikuma 191.punkts stājas spēkā ar 2007.gada 30.decembri.

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1004 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.899)

51. Šo noteikumu 2.pielikuma 196., 197. un 198.punkts un 3.pielikuma 2.95. un 2.97.apakšnodaļa stājas spēkā ar 2008.gada 21.janvāri.

(MK 22.05.2007. noteikumu Nr.334 redakcijā)

52. Šo noteikumu 3.pielikuma 2.96., 2.98., 2.99. un 2.100.apakšnodaļa stājas spēkā ar 2007.gada 16.augustu.

(MK 22.05.2007. noteikumu Nr.334 redakcijā)

53. Šo noteikumu 2.pielikuma 207., 208., 209., 210., 211., 212. un 213.punkts un 3.pielikuma 2.104. un 2.105.apakšnodaļa stājas spēkā ar 2007.gada 17.novembri.

(MK 18.09.2007. noteikumu Nr.633 redakcijā)

54. Šo noteikumu 3.pielikuma 2.106.apakšnodaļa stājas spēkā ar 2007.gada 27.novembri.

(MK 18.09.2007. noteikumu Nr.633 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 30.08.2005. noteikumu Nr.659 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.414; MK 29.08.2006. noteikumiem Nr.718; MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1004; MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.334; MK 18.09.2007. noteikumiem Nr.633; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.899; MK 17.03.2008. noteikumiem Nr.186)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1976.gada 23.novembra Direktīvas 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem;

2) Komisijas 1980.gada 28.marta Direktīvas 80/428/EEK, ar ko groza II pielikumu Padomes Direktīvai 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem;

3) Padomes 1981.gada 9.februāra Direktīvas 81/36/EEK, ar ko groza II pielikumu Direktīvai 76/895/EEK par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlikumu līmeņu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem;

4) Padomes 1982.gada 19.jūlija Direktīvas 82/528/EEK, ar ko groza Direktīvas 76/895/EEK II pielikumu par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem;

5) Padomes 1986.gada 24.jūlija Direktīvas 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās;

6) Padomes 1988.gada 16.maija Direktīvas 88/298/EEK, ar ko groza II pielikumu Direktīvai 76/895/EEK un 86/362/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi augļos un dārzeņos un uz tiem un graudaugos un uz tiem;

7) Padomes 1989.gada 6.marta Direktīvas 89/186/EEK, ar ko groza II pielikumu Direktīvai 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem;

8) Padomes 1990.gada 27.novembra Direktīvas 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktus un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus;

9) Padomes 1993.gada 29.jūnija Direktīvas 93/57/EEK, ar ko groza pielikumus Direktīvām 86/362/EEK un 86/363/EEK attiecībā uz pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem;

10) Padomes 1993.gada 29.jūnija Direktīvas 93/58/EEK, ar ko groza II pielikumu Direktīvai 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem un pielikumu Direktīvai 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem, un kura paredz maksimāli pieļaujamo daudzumu pirmā saraksta izstrādi;

11) Padomes 1994.gada 23.jūnija Direktīvas 94/29/EK, ar ko groza pielikumus Direktīvām 86/362/EEK un 86/363/EEK attiecībā uz pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem;

12) Padomes 1994.gada 23.jūnija Direktīvas 94/30/EK, ar ko groza II pielikumu Direktīvai 90/642/EEK par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus, un paredz maksimāli pieļaujamo daudzumu saraksta izveidi;

13) Padomes 1995.gada 17.jūlija Direktīvas 95/38/EK, ar ko groza I un II pielikumu Direktīvai 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimālā pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus, un ar ko paredz maksimālo pieļaujamo daudzumu saraksta izveidi;

14) Padomes 1995.gada 17.jūlija Direktīvas 95/39/EK, ar ko groza pielikumus Direktīvām 86/362/EEK un 86/363/EEK attiecībā uz pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem;

15) Padomes 1995.gada 29.novembra Direktīvas 95/61/EK, ar ko groza II pielikumu Direktīvai 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem;

16) Padomes 1996.gada 21.maija Direktīvas 96/32/EK, ar ko groza II pielikumu Direktīvai 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem un II pielikumu Direktīvai 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem, un kura paredz maksimāli pieļaujamo daudzumu saraksta izstrādi;

17) Padomes 1996.gada 21.maija Direktīvas 96/33/EK, ar ko groza pielikumus Direktīvām 86/362/EEK un 86/363/EEK attiecībā uz pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem;

18) Padomes 1997.gada 25.jūnija Direktīvas 97/41/EEK, ar ko groza Direktīvu 76/895/EEK, Direktīvu 86/362/EEK, Direktīvu 86/363/EEK un Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimālo pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos, labībā, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un dažos augu izcelsmes produktos, ieskaitot augļus un dārzeņus, un attiecīgi uz tiem;

19) Komisijas 1997.gada 15.decembra Direktīvas 97/71/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, kā arī dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā attiecīgi augļos un dārzeņos un uz tiem;

20) Komisijas 1998.gada 27.oktobra Direktīvas 98/82/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvās 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku līmeņu noteikšanu attiecīgi graudaugos un uz tiem, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, kā arī dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem;

21) Komisijas 1999.gada 24.jūnija Direktīvas 1999/65/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 86/362/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās un dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem;

22) Komisijas 1999.gada 14.jūlija Direktīvas 1999/71/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, kā arī dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā attiecīgi augļos un dārzeņos un uz tiem;

23) Komisijas 2000.gada 28.aprīļa Direktīvas 2000/24/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvās 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku līmeņu noteikšanu, attiecīgi graudaugos un uz tiem, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, kā arī dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem;

24) Komisijas 2000.gada 22.jūnija Direktīvas 2000/42/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā attiecīgi augļos un dārzeņos un uz tiem;

25) Komisijas 2000.gada 25.jūlija Direktīvas 2000/48/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem;

26) Komisijas 2000.gada 22.septembra Direktīvas 2000/57/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvai 76/895/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi augļos un dārzeņos un uz tiem, augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem;

27) Komisijas 2000.gada 22.septembra Direktīvas 2000/58/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvās 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku līmeņu noteikšanu, attiecīgi graudaugos un uz tiem, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, kā arī dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem;

28) Komisijas 2000.gada 18.decembra Direktīvas 2000/81/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, kā arī dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem;

29) Komisijas 2000.gada 20.decembra Direktīvas 2000/82/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi augļos un dārzeņos un uz tiem, labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes produktos un uz tiem un dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem;

30) Komisijas 2001.gada 11.maija Direktīvas 2001/35/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvai 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos, tostarp augļos un dārzeņos un uz tiem;

31) Komisijas 2001.gada 23.maija Direktīvas 2001/39/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, kā arī dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem;

32) Komisijas 2001.gada 28.jūnija Direktīvas 2001/48/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimālo līmeņu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, kā arī noteiktos augu izcelsmes produktos, tostarp augļos un dārzeņos un uz tiem;

33) Komisijas 2001.gada 25.jūlija Direktīvas 2001/57/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimālo līmeņu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, kā arī noteiktos augu izcelsmes produktos, tostarp augļos un dārzeņos un uz tiem;

34) Komisijas 2002.gada 30.janvāra Direktīvas 2002/5/EK, ar ko groza II pielikumu Padomes Direktīvai 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimālā pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus;

35) Komisijas 2002.gada 26.februāra Direktīvas 2002/23/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem un dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem;

36) Komisijas 2002.gada 17.maija Direktīvas 2002/42/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz pesticīdu (bentazona un piridāta) atliekvielu maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem;

37) Padomes 2002.gada 11.jūlija Direktīvas 2003/63/EK, ar ko nosaka Kopienas paraugu ņemšanas metodes pesticīdu atlieku oficiālajai kontrolei augu un dzīvnieku izcelsmes produktos un uz to virsmas un ar ko atceļ direktīvu 79/700/EEK;

38) Komisijas 2002.gada 16.jūlija Direktīvas 2002/66/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvās 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecīgi par pesticīdu atlieku maksimālo līmeņu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem, labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes produktos un uz tiem, kā arī dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem;

39) Komisijas 2002.gada 19.augusta Direktīvas 2002/71/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvās 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu (formotiona, dimetoāta un oksidemetonmetila) maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem;

40) Komisijas 2002.gada 6.septembra Direktīvas 2002/76/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu (metsulfuronmetila) maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās, kā arī dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem;

41) Komisijas 2002.gada 2.oktobra Direktīvas 2002/79/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes produktos un uz tiem, kā arī dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem;

42) Komisijas 2002.gada 16.decembra Direktīvas 2002/97/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz pesticīdu (2,4-D, triasulfurona un tifensulfurona metila) atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem un dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem;

43) Komisijas 2002.gada 20.decembra Direktīvas 2002/100/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 90/642/EEK par azoksistrobīna maksimālajiem pieļaujamajiem atlieku daudzumiem;

44) Komisijas 2003.gada 18.jūlija Direktīvas 2003/60/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecīgi par konkrētu pesticīdu atlieku maksimālo pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, kā arī noteiktos augu izcelsmes produktos, ietverot augļus un dārzeņus un uz tiem;

45) Komisijas 2003.gada 20.jūnija Direktīvas 2003/62/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 86/362/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz heksakonazola, klofentezīna, miklobutanila un prohlorāza atlieku maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem;

46) Komisijas 2003.gada 11.jūlija Direktīvas 2003/69/EK, ar ko groza pielikumu Padomes Direktīvai 90/642/EEK attiecībā uz hlormekvata, lambda-cihalotrīna, krezoksimmetila, azoksistrobīna un dažu ditiokarbamātu maksimālajiem atlieku līmeņiem;

47) Komisijas 2003.gada 3.decembra Direktīvas 2003/113/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par konkrētu pesticīdu atlieku maksimālo pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, kā arī konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus;

48) Komisijas 2003.gada 5.decembra Direktīvas 2003/118/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumus attiecībā uz acefāta, 2,4-D un parationmetila maksimālajiem atlieku līmeņiem;

49) Komisijas 2004.gada 9.janvāra Direktīvas 2004/2/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par fenamifosa maksimālo atlieku līmeni;

50) Komisijas 2004.gada 23.aprīļa Direktīvas 2004/59/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 90/642/EEK attiecībā uz tajā noteikto maksimālo brompropilāta atlieku līmeni;

51) Komisijas 2004.gada 26.aprīļa Direktīvas 2004/61/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētiem pesticīdiem, kurus aizliegts lietot Eiropas Kopienā;

52) Komisijas 2004.gada 24.septembra Direktīvas 2004/95/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 90/642/EEK attiecībā uz tajā noteikto bifentrīna un famoksadona atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu;

53) Komisijas 2004.gada 15.decembra Direktīvas 2004/115/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 90/642/EEK attiecībā uz tajā noteikto dažu pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu;

54) Komisijas 2005.gada 23.augusta Direktīvas 2005/48/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem dažu pesticīdu atlieku daudzumiem labībā un uz tās, kā arī dažos dzīvnieku un augu izcelsmes produktos un uz tiem;

55) Komisijas 2005.gada 20.oktobra Direktīvas 2005/70/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimālajiem pieļaujamajiem dažu pesticīdu atlieku daudzumiem labībā un uz tās, kā arī dažos dzīvnieku un augu izcelsmes produktos un uz tiem;

56) Komisijas 2005.gada 25.oktobra Direktīvas 2005/74/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 90/642/EEK attiecībā uz tajā noteiktajiem etofumezāta, lambda-cihalotrīna, metomila, pimetrozīna un tiabendazola maksimālajiem atlieku daudzumiem;

57) Komisijas 2005.gada 8.novembra Direktīvas 2005/76/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 90/642/EEK un 86/362/EEK attiecībā uz tajās noteiktajiem krezoksimmetila, ciromazīna, bifentrīna, metalaksila un azoksistrobīna maksimālajiem atlieku daudzumiem;

58) Komisijas 2006.gada 23.janvāra Direktīvas 2006/9/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 90/642/EEK attiecībā uz tajā noteiktajiem dikvata maksimālajiem atlieku daudzumiem;

59) Komisijas 2006.gada 26.janvāra Direktīvas 2006/4/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 86/362/EEK un 90/642/EEK pielikumus attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem karbofurāna atlieku daudzumiem;

60) Komisijas 2006.gada 13.marta Direktīvas 2006/30/EK, ar ko groza pielikumus Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimālajiem pieļaujamajiem benomila grupas atlieku daudzumiem;

61) Komisijas 2006.gada 7.jūnija Direktīvas 2006/53/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 90/642/EEK attiecībā uz maksimālajiem pieļaujamajiem fenbutatīnoksīda, fenheksamīda, ciazofamīda, linurona, triadimefona/triadimenola, pimetrozīna un piraklostrobīna atlieku daudzumiem;

62) Komisijas 2006.gada 28.jūnija Direktīvas 2006/59/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvai 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem karbarila, deltametrīna, endosulfāna, fenitrotiona, metidationa un oksamila atliekvielu daudzumiem;

63) Komisijas 2006.gada 7.jūlija Direktīvas 2006/60/EK par grozījumiem Padomes Direktīvas 90/642/EEK pielikumos attiecībā uz maksimāli pieļaujamo trifloksistrobīna, tiabendazola, abamektīna, benomila, karbendazima, tiofanātmetila, miklobutanila, glifosāta, trimetilsulfonija, fenpropimorfa un hlormekvata atlieku līmeni;

64) Komisijas 2006.gada 7.jūlija Direktīvas 2006/61/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvai 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem atrazīna, azīnfosetila, ciflutrīna, etefona, fentiona, metamidofosa, metomila, parakvāta un triazofosa atliekvielu daudzumiem;

65) Komisijas 2006.gada 12.jūlija Direktīvas 2006/62/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumus attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem desmedifama, fenmedifama un hlorfenvifosa atlieku daudzumiem;

66) Komisijas 2006.gada 9.novembra Direktīvas 2006/92/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvai 76/895/EEK, 86/362/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem kaptāna, dihlorvosa, etiona un folpeta atliekvielu daudzumiem;

67) Komisijas 2007.gada 14.februāra Direktīvas 2007/7/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 86/362/EEK un 90/642/EEK saistībā ar maksimāli pieļaujamo atrazīna, lambda-cihalotrīna, fenmedifama, metomila, linurona, penkonazola, pimetrozīna, bifentrīna un abamektīna koncentrāciju;

68) Komisijas 2007.gada 20.februāra Direktīvas 2007/8/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvai 76/895/EEK, 86/362/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem fosfamidona un mevinfosa atliekvielu daudzumiem;

69) Komisijas 2007.gada 20.februāra Direktīvas 2007/9/EK, ar ko groza Pa­domes Direktīvas 90/642/EEK pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļau­jamajiem aldikarba atliekvielu daudzumiem;

70) Komisijas 2007.gada 21.februāra Direktīvas 2007/11/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvai 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem acetamiprīda, tiakloprīda, imazosulfurona, metoksifenozīda, S-metolahlora, milbemektīna un tribenurona atliekvielu daudzumiem;

71) Komisijas 2007.gada 26.februāra Direktīvas 2007/12/EK, ar ko groza dažus Padomes Direktīvas 90/642/EEK pielikumus attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem penkonazola, benomila un karbendazima atliekvielu daudzumiem;

72) Komisijas 2007.gada 15.maija Direktīvas 2007/27/EK, ar ko groza dažus Padomes Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumus attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem etoksazola, indoksakarba, mezosulfurona, 1-metilciklopropēna, MCPA un MCPB, tolilfluanīda un tritikonazola atliekvielu daudzumiem;

73) Komisijas 2007.gada 25.maija Direktīvas 2007/28/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 86/363/EEK un Padomes Direktīvai 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamo azoksistrobīna, hlorfenapira, folpeta, iprodiona, lambdacihalotrīna, maleīnhidrazīda, metalaksila-M un trifloksistrobīna koncentrāciju;

74) Komisijas 2005.gada 3.jūnija Direktīvas 2005/37/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 86/362/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās un konkrētos augu izcelsmes produktos, ieskaitot augļus un dārzeņus;

75) Komisijas 2005.gada 8.jūlija Direktīvas 2005/46/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem amitrāza atlieku daudzumiem;

76) Komisijas 2007.gada 26.jūnija Direktīvas 2007/39/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 90/642/EEK II pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļauja­majiem diazinona atliekvielu daudzumiem;

77) Komisijas 2007.gada 4.oktobra Direktīvas 2007/62/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 86/362/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz bifenzāta, petoksamīda, pirimetanila un rimsulfurona atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu;

78) Komisijas 2007.gada 17.septembra Direktīvas 2007/56/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz azoksistrobīna, hlortalonila, deltametrīna, heksahlorbenzola, ioksinila, oksamila un hinoksifēna atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu;

79) Komisijas 2007.gada 17.septembra Direktīvas 2007/55/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem azinfosmetila atlieku daudzumiem;

80) Komisijas 2007.gada 17.septembra Direktīvas 2007/57/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz ditiokarbamātu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu;

81) Komisijas 2007.gada 13.decembra Direktīvas 2007/73/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 86/362/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz acetamiprīda, atrazīna, deltametrīna, imazalila, indoksakarba, pendimetalīna, pimetrozīna, piraklostrobīna, tiakloprīda un trifloksistrobīna atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 26.augusta noteikumiem Nr.476
Maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums augļos, dārzeņos un uz tiem

(Pielikums grozīts ar MK 25.03.2004. noteikumiem Nr.167; MK 04.01.2005. noteikumiem Nr.9; MK 30.08.2005. noteikumiem Nr.659; MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.414; MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1004; MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.334; MK 18.09.2007. noteikumiem Nr.633; MK 17.03.2008. noteikumiem Nr.186)

I. Lauksaimniecības produktu un produktu daļu saraksts

Nr. p.k.

Produktu grupa

Grupā iekļautie produkti

Produktu daļa, uz kuru attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums

1

2

3

4

1.

Augļi, rieksti:

1.1.

citrusaugļi, svaigi vai dzesēti

viss produkts

1.2.

koku rieksti, svaigi vai dzesēti, lobīti vai mizoti

Indijas rieksti

Brazīlijas rieksti

kokosrieksti

pārējie

viss produkts pēc izlobīšanas no čaumalām

1.3.

sulīgie augļi, svaigi vai dzesēti

āboli

aivas

bumbieri

cidonijas

viss produkts pēc augļu kātiņu atdalīšanas

1.4.

kauliņaugļi, svaigi vai dzesēti

aprikozes

ķirši

persiki (arī gludie persiki un līdzīgi hibrīdi)

plūmes

viss produkts pēc augļu kātiņu atdalīšanas

1.5.

ogas un sīkie augļi, svaigi vai dzesēti:

viss produkts pēc augļu kātiņu un kauslapiņu (ja ir) atdalīšanas

1.5.1.

vīnogas

1.5.2.

zemenes

1.5.3.

ogas uz dzinumiem

kazenes

1.5.4.

citi sīkie augļi un ogas

ērkšķogas

jāņogas (sarkanās un baltās)

upenes

1.6.

dažādi augļi, svaigi vai dzesēti, lobīti vai mizoti

avokado

banāni

dateles

guava

mango

mangustans

vīģes

olīvas (dzesētas)

pārējie

viss auglis pēc augļu kātiņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) (augsni noskalo tekošā ūdenī)

2.

Dārzeņi:

2.1.

sakņu un bumbuļu dārzeņi, svaigi vai dzesēti

burkāni

rāceņi

plostbārdis

selerijas

rutki

salātu bietes

pastinaki

pētersīļi

redīsi un tiem līdzīgās ēdamās saknes

viss produkts pēc lakstu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) (augsni noskalo tekošā ūdenī vai ar suku viegli notīra (žāvētiem produktiem))

2.2.

sīpolu dārzeņi, svaigi vai dzesēti

ķiploki

sīpoli

šalotes

puravi

pārējie

viss produkts pēc sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir)

2.3.

augļu dārzeņi, svaigi vai dzesēti:

2.3.1.

nakteņu dzimtas augi

paprika

tomāti

viss produkts pēc augļu kātiņu atdalīšanas

2.3.2.

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

garaugļu gurķi

cukini

2.4.

krustziežu dzimtas dārzeņi, svaigi vai dzesēti:

2.4.1.

ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi

ziedkāposti

tikai ziedkopa

2.4.2.

krustziežu dzimtas galviņu dārzeņi

rožu kāposti

galviņkāposti

viss produkts pēc bojāto lapu (ja ir) atdalīšanas

2.5.

lapu dārzeņi un garšaugi, svaigi vai dzesēti:

2.5.1.

salāti un salātveidīgie

endīvijas

salāti

viss produkts pēc bojāto ārējo lapu un sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir)

2.5.2.

spināti un tiem līdzīgie

biešu lapas

(lapu bietes)

spināti

2.5.3.

lapu cigoriņi

2.5.4.

garšaugi

kārveles

pētersīļi

seleriju lapas

2.6.

pākšaugu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, svaigi vai dzesēti

pupas

zirņi

viss produkts pēc izlobīšanas no pākstīm; ja pākstis paredzētas ēšanai, - ar tām

2.7.

stublāju dārzeņi, svaigi vai dzesēti

sparģeļi

artišoki

fenhelis

lapu artišoki

puravi

viss produkts pēc bojāto audu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir); puraviem un fenhelim - viss produkts pēc sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas

2.8.

sēnes un trifeles, svaigas vai dzesētas

viss produkts pēc augsnes vai audzēšanas substrāta notīrīšanas

II. Pesticīdu atliekas un to maksimāli pieļaujamais daudzums

Nr. p.k.

Pesticīdu atliekas

Maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg)

1

2

3

1.

Difenilamīns

5,00 - āboliem, persikiem

0,05 - pārējiem

2.

Dihlofluanīds

10,00 - salātiem, vīnogām, zemenēm, pārējām ogām

5,00 - pārējiem produktiem

3.

(Svītrots ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.334)

4.

(Svītrots ar MK 25.03.2004. noteikumiem Nr.167)

5.

Dodīns

1,00 - sulīgajiem augļiem, kauliņaugļiem

0,20 - pārējiem produktiem

6.

(Svītrots ar MK 04.01.2005. noteikumiem Nr.9)

7.

(Svītrots ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.334)

8.

(Svītrots ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1004)

9.

(Svītrots ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.334)

10.

(Svītrots ar MK 18.09.2007. noteikumiem Nr.633)

11.

Fozolons

1,00 - citrusaugļiem, zemenēm

2,00 - sulīgajiem augļiem, persikiem

0,10 - sakņu dārzeņiem, olīvām

1,00 - pārējiem produktiem

12.

Hinometionāts

0,30

13.

(Svītrots ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.334)

14.

(Svītrots ar MK 04.01.2005. noteikumiem Nr.9)

15.

(Svītrots ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.414)

16.

(Svītrots ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.334)

17.

(Svītrots ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1004)

18.

Malations, ieskaitot malaoksonu

2,00 - citrusaugļiem

3,00 - dārzeņiem, izņemot sakņu dārzeņus

0,50 - pārējiem produktiem

19.

Metilazīnfoss

1,00 - citrusaugļiem, vīnogām

0,50 - pārējiem produktiem

20.

Metilbromīds

0,10 - riekstiem, aprikozēm, persikiem, plūmēm, vīģēm un vīnogām

21.

(Svītrots ar MK 04.01.2005. noteikumiem Nr.9)

22.

(Svītrots ar MK 18.09.2007. noteikumiem Nr.633)

23.

Piretrīni (piretrīna I un II, cinerīna I un II, jamolīna I un II summa)

1,00

24.

(Svītrots ar MK 04.01.2005. noteikumiem Nr.9)

25.

(Svītrots ar MK 17.03.2008. noteikumiem Nr.186; grozījums piemērojams ar 19.03.2008.)

26.

Trialāts (dialāta trialāta summa)

0,01

27.

Trihlorfons

0,50

28.

Vamidotions (vamidotiona un vamidotiona sulfoksīda summa)

0,50 - sulīgajiem augļiem

0,05 - pārējiem produktiem

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 26.augusta noteikumiem Nr.476
Maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums graudos un uz tiem

(Pielikums grozīts ar MK 25.03.2004. noteikumiem Nr.167; MK 04.01.2005. noteikumiem Nr.9; MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1019; MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.414; MK 29.08.2006. noteikumiem Nr.718; MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1004; MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.334; MK 18.09.2007. noteikumiem Nr.633; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.899; MK 17.03.2008. noteikumiem Nr.186)

I. Lauksaimniecības produktu un produktu daļu saraksts

Nr. p.k.

Produktu grupa

Grupā iekļautie produkti

Produktu daļa, uz kuru attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums

1.

Graudaugi

kvieši, rudzi, mieži, auzas, kukurūza, rīsi, sorgo, griķi, prosa u.c. graudaugi

graudi

II. Pesticīdu atliekas un to maksimāli pieļaujamais daudzums

Nr. p.k.

Pesticīdu atliekas

Maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg)

1

2

3

1.

Acefāts

0,02*

2.

Abamektīns (avermektīna B1a, avermektīna B1b un avermektīna B1a delta-8,9 izomēru summa)

0,01*

3.

Aldikarbs (aldikarba, tā sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā aldikarbs)

0,05*

4.

Aldrīns (atsevišķi vai kombinēti ar dieldrīnu, izteikts kā dieldrīns)

0,01

5.

Amitrāzs (amitrāzs un visu tā metabolītu (kas satur 2,4-dimetil-anilīnu) summa, izteikta kā amitrāzs)

0,05*

6.

Aramīts

0,01*

7.

Azimsulfurons

0,02*

8.

Azociklotīns un ciheksatīns (to summa, izteikta kā ciheksatīns)

0,05*

9.

Azoksistrobīns

0,30 - kviešiem, rudziem, tritikālei, miežiem

5,00 - rīsiem

0,30 - auzām

0,05* - pārējiem

10.

Barbāns

0,05*

11.

Benalaksils

0,05*

12.

Benfurakarbs

0,05*

13.

Benomils un karbendazīms, izteikti kā karbendazīms

2 - miežiem

2 - auzām

0,1 - rudziem

0,1 - tritikālei

0,1 - kviešiem

0,01* - pārējiem

14.

Bentazons (bentazona un 6-OH un 8-OH bentazona konjugātu summa, izteikta kā bentazons)

0,10*

15.

Bifentrīns

0,50 - kviešiem, miežiem, auzām, tritikālei

0,05* - pārējiem

16.

Bitertanols

0,05*

17.

Bromīds (neorganisko vielu kopsumma, izteikta Br jonos)

50,00

18.

Bromopropilāts

0,05*

19.

Cianūdeņradis (cianīdi, izteikti kā cianūdeņradis)

15,00

20.

Ciflutrīns, ieskaitot pārējās jauktās izomēriskās sastāvdaļas (izomēru summa)

0,05* - kukurūzai

0,02* - pārējiem

21.

Ditiokarbamāti (izteikti kā CS2), ieskaitot mankocebu, manebu, metirāmu, propinebu, tiramu un ciramu (1), (2)

(Punkts MK 17.03.2008. noteikumu redakcijā, kas piemērojama ar 19.03.2008.)

1,00 - kviešiem, rudziem, tritikālei, speltai (ma, mz)

2,00 - miežiem, auzām (ma, mz)

0,05* - pārējiem

22.

Cipermetrīns, ieskaitot jauktās izomēriskās sastāvdaļas (izomēru summa)

0,20 - miežiem un auzām

0,05 - pārējiem

23.

Ciromazīns

0,05*

24.

Daminozīds (daminozīda un 1,1-dimetilhidrazīna summa, izteikta kā daminozīds)

0,02*

25.

DDT (DDT, TDE un DDE izomēru summa, izteikta kā DDT)

0,05

26.

Deltametrīns (cis-deltametrīns) a

2 - graudiem

27.

Dialāts

0,05*

28.

Diazinons

0,02*

29.

Dihlorfoss

0,01*

30.

Dikofols (atliekas: P,P' un O,P' izomēru summa)

0,02*

31.

Dieldrīns (HEOD) (atsevišķi vai kombinēti, izteikts kā dieldrīns)

0,01

32.

Dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts)

0,30 - kviešiem, rudziem un tritikālei

0,02* - pārējiem

33.

Dinoterbs

0,05*

34.

Disulfotons (atliekas: disulfotona, disulfotona sulfoksīda un disulfo­tona sulfona summa, izteikta kā disulfotons)

0,10 - kviešiem

0,20 - miežiem, sorgo

0,02* - pārējiem

35.

DNOC

0,05*

36.

Endosulfāns (atliekas: alfa un beta endosulfāna sulfāta summa, izteikta kā endosulfāts)

0,05*

37.

Endrīns

0,01

38.

Etefons

0,50 - miežiem, rudziem

0,20 - tritikālei, kviešiem

0,05* - pārējiem

39.

Etilazinfoss

0,05*

40.

Etilēndibromīds (1,2-dibrometāns)

0,01

41.

1,1-dihloro-2,2-bis(4-etil-fenil) etāns

0,01*

42.

Fenarimols

0,02*

43.

Fenbutatīna oksīds

0,05*

44.

Fenpropimorfs

0,50 - miežiem, auzām, rudziem, plēkšņu kviešiem, tritikālei

0,05* - pārējiem

45.

Fentins (atliekas: fentins, izteikts kā trifultīna katjons)

0,05*

46.

Fenvalerāts un esfenvalerāts:

46.1.

RR un SS izomēru summa

0,20 - miežiem un auzām

0,05 - kviešiem, rudziem un tritikālei

0,02* - pārējiem

46.2.

RS un SR izomēru summa

0,05 - miežiem un auzām

0,02* - pārējiem

47.

Flucitrināts (tā izomēru summa, izteikta kā flucitrināts)

0,05*

48.

Fluoroksaipirs (ieskaitot esterus, izteiktus kā fluoroksaipirs)

0,10* - miežiem, auzām, rudziem, tritikālei

0,05* - pārējiem

49.

Forāts (atliekas: forāta, tā skābekļa analogu un to sulfoksīdu un sulfonu summa, izteikta kā forāts)

0,05*

50.

Formotions

0,02*

51.

Fosfamidons

0,01* - graudiem

52.

Furatiokarbs

0,05*

53.

Glifosāts

10p4 - kviešiem

20p4 - miežiem

1p4 - kukurūzai

10p4 - rudziem

20p4 - auzām

20p4 - sorgo

10p4 - tritikālei

0,1* p4 - pārējiem

54.

HCB (heksahlorbenzens)

0,01

55.

Hlorbenzilāts

0,02*

56.

Hlorbufāms

0,05*

57.

Hlorbenzīds

0,01*

58.

Hlorfensons

0,01*

59.

Hloroksurons

0,05*

60.

HCH (heksahlorcikloheksāns):

60.1.

alfa un beta izomēru summa

0,02

60.2.

gamma-izomērs (lindāns)

0,10

61.

Heksakonazols

0,10 - miežiem un kviešiem

0,02* - pārējiem

62.

Heptahlors (heptahlora un heptahlora epoksīda summa, izteikta kā heptahlors)

0,01

63.

Hlordāns (cis un trans izomēru summa)

0,02

64.

Hlormekvāts

5,00 - auzām

2,00 - kviešiem, rudziem, tritikālei, miežiem

0,05* - kukurūzai

0,05* - pārējiem

65.

Hlorotalonils

0,10 - kviešiem, rudziem, miežiem, auzām, tritikālei

0,01* - pārējiem

66.

Hlozolināts

0,05*

67.

Hlorpirifoss

0,20 - miežiem

0,05* - auzām un rudziem

0,05* - pārējiem

68.

Imazalils

0,02*

69.

Iprodions

3p3 - rīsiem

0,5p3 - auzām, kviešiem un miežiem

0,02*p3 - pārējiem

70.

Kaptafols

0,05

71.

Karbarils

1,00 - rīsiem

0,05 - pārējiem

72.

Karbofurāns (karbofurāna un 3-hidroksikarbofurāna summa, izteikta kā karbofurāns)

0,02*

73.

Karbosulfāns

0,05*

74.

Klofentezīns (visu sastāvdaļu summa, kas satur daļu 2-hlorbezoila, izteikta kā klofentezīns)

0,02*

75.

Kvintozīns (kvintozīna un pentahloroanilīna summa, izteikta kā kvintozīns)

0,02*

76.

Lambda-cihalotrīns

0,05 - miežiem

0,02* - pārējiem

77.

Lindāns

0,01*

78.

Malations (malationa un malaoksona summa, izteikta kā malations)

8,00

79.

Mekarbams

0,05*

80.

Metakrifoss

0,05*

81.

Metalaksils

0,05*t

82.

Metamidofoss

0,01*

83.

Metidations

0,02*

84.

Metilbromīds (brommetāns)

0,10

85.

Metilflupirsulfurons

0,02*

86.

Metilhlorpirifoss

3,00

87.

Metilkrezoksīms

0,05*

88.

Metilmetsulfurons

0,05*

89.

Metiloksidemetons (metiloksidmetona un metilsulfona-s-demetona summa, izteikta kā metiloksidemetons)

0,10 - miežiem un auzām

0,02* - pārējiem

90.

Metilpirimifoss

5,00

91.

Metoksihlors

0,01*

92.

Metomila tiodikarbs (metomila un tiodikarba summa, izteikta kā metomils)

0,05*

93.

Miklobutanils

0,02*

94.

Monolinurons

0,05*

95.

Oglekļa disulfīds

0,10

96.

Parations

0,05*

97.

Penkonazols

0,05*

98.

Permetrīns (izomēru summa)

0,05*

99.

Pimetrozīns

0,02*

100.

Piretrīns (piretrīna I un II, cinerīna I un II, jasmolīna I un II summa)

3,00

101.

Pirazofoss

0,05*

102.

Piridāts (pairidāta, tā hidrolīzes produkta CL 9673 un hidrolizē­jamo CL 9673 konjugātu summa, izteikta kā piridāts)

0,05*

103.

Procimidons

0,02*

104.

Profāms

0,05*

105.

Profenofoss

0,05*

106.

Proheksadions (proheksadions un tā sāļi, izteikti kā proheksadions)

0,20 - kviešiem, miežiem

0,05* - pārējiem

107.

Prohlorazs (prohloraza un tā metabolītu (kas satur 2,4,6-trihlo­rofenolu) summa, izteikta kā prohlorazs)

1,00 - auzām, miežiem, rīsiem

0,50 - tritikālei, kviešiem, rudziem

0,05* - pārējiem

108.

Propikonazols

0,2p3 - miežiem

0,2p3 - auzām

0,05*p3 - pārējiem

109.

Propizamīds

0,02* p2

110.

Propoksurs

0,05*

111.

Resmetrīns, ieskaitot izomēru summu

0,05*

112.

Teknazīns

0,05*

113.

Tetrahlorogleklis

0,10

114.

Tiabendazols

0,05*

115.

Tifensulfurons(metil)

0,05*

116.

Triadimefons un triadimenols (to summa)

0,20 - kviešiem, miežiem, auzām, rudziem, tritikālei

0,10* - pārējiem

117.

Triasulfurons

0,05*

118.

Triazofoss

0,02*

119.

Tridemorfs

0,20 - miežiem, auzām

0,05* - pārējiem

120.

Triforīns

0,10 - kviešiem, rudziem, tritikālei, miežiem, auzām

0,05* - pārējiem

121.

Trihlorfons

0,10

122.

Ūdeņraža fosfīds (fosfīdi, izteikti kā ūdeņraža fosfīds)

0,10

123.

Vinklozolīns (vinklozolīna un visu metabolītu 3,5-dihloranilīnu summa, izteikta kā vinklozolīns)

0,05*

124.

2,4-D (2,4-D un tā esteru summa)

0,05*

125. Etilcinidons (etilcinidona un tā E izomēru summa) 0,1*p
126. Butilcihalofops (butilcihalofopa un tā brīvo skābju summa) 0,02*p
127. Famoksadons 0,20 p - miežiem

0,02*p - kukurūzai

0,02*p - rīsiem

0,10 p - pārējiem graudaugiem

128. Florasulams 0,01*
129. Flumioksazīns 0,05*p
130. M-metalaksils 0,02*p
131. Pikolinafēns 0,05*p
132. Iprovalikarbs 0,05*p
133. Prosulfurons 0,02*p
134. Sulfosulfurons 0,05*p
135. Fenheksamīds 0,05*p
136. S-metilacibenzolārs 0,05*p
137. Ciklanilīds 0,05*p
138. Etilpiraflufēns 0,02*p
139. Amitrols 0,01*p
140. Dikvāts 10 p - miežiem

1 p - kukurūzai

1 p - prosai

2 p - auzām

0,05*p - pārējiem

141. Izoproturons 0,05*p
142. Etofumezāts (metānsulfonskābes (RS)-2etoksi-2,3-dihidro-3,3-dimetilbenzofurān-5-ilesteris) 0,05*p
143. Hlorfenapirs 0,05*
144. Fentina acetāts 0,05*
145. Fentina hidroksīds 0,05*

146.

2,4-DB

0,05* p1

147.

Linurons

0,05* p1

148.

Imazamoks

0,05* p1

149.

Pendimetalīns

0,05* p1

150.

Oksasulfurons

0,05* p1

151.

Etoksisulfurons

0,05* p1

152.

Foramsulfurons

0,01* p1

153.

Oksadiargils

0,01* p1

154.

Ciazofamīds

0,02* p1

155.

Metilparations

0,02*

156.

Fenamifoss (fenamifosa un tā sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā fenamifoss)

0,02 *

157.

Dzīvsudraba savienojumi

0,01*

158.

Kampehlors (hlorēts kamfēns ar 67 - 69 % hlora)

0,1*

159.

1,2-Dibrometāns

0,01*

160.

1,2-Dihloretāns

0,01*

161.

Dinosebs

0,01*

162.

Binapakrils

0,01*

163.

Nitrofens

0,01*

164.

Etilēna oksīds (etilēna oksīda un 2-hloro-etanola summa, izteikta kā etilēna oksīds)

0,01*

165. Izoksaflutols (izoksaflutola, RPA 202248 un RPA 203348 summa, izteikta kā izoksaflutols)1 0,05* p2
166. Trifloksistrobīns

0,3 p2 - miežiem

0,05 p2 - rudziem

0,05 p2 - tritikālei, kviešiem

0,02* p2 - pārējiem

167. Etilkarfentrazons (noteikts kā karfentrazons un izteikts kā etilkarfentrazons 0,05* p2
168. Fenamidons 0,02* p2
169. Mekoprops (p-mekopropa un mekopropa summa, izteikta kā mekoprops) 0,05* p2
170. Maleīnhidrazīds 0,02* p2

171.

Mesotrions (mesotriona un MNBA (4-metil-sulfonil-2-nitro benzoskābe) summa, izteikta kā mesotrions)

0,05*p3

172.

Siltiofams

0,05*p3

173.

Pikoksistrobīns

0,2p3 - miežiem

0,2p3 - auzām

0,05*p3 - pārējiem

174.

Flufenacets (visu N-fluorofenila-N-izopropila pārākumu saturošo savienojumu summa, izteikta kā flufenaceta ekvivalents)

0,05*p3

175.

Nātrija metiljodsulfurons (metiljodsulfurons, ieskaitot sāļus, izteikts kā metiljodsulfurons)

0,02*p3

176.

Fostiazāts

0,02*p3

177.

Molināts

0,05*p3

178.

Bromoksinils (ieskaitot esterus, izteiktus kā bromoksinils)

0,10p4 - kukurūzai

0,05*p4 - pārējiem

179.

Hlorprofams (hlorprofams un 3-hloranilīns, izteikti kā hlorprofams)

0,02*p4

180.

P-dimetēnamīds un pārējo sastāvdaļu izomēru maisījums (izomēru summa)

0,01*p4

181.

Flazasulfurons

0,02*p4

182.

Flutarmons

0,02*p4

183.

Ioksinils, ieskaitot tā esterus, izteiktus kā ioksinils

0,05*p4

184.

Mepanipirims un tā metabolīts
(2-anilīno-4-(2-hidroksipropil)-6-metilpirimidīns), izteikts kā mepanipirims

0,01*p4

185.

Propoksikarbazons, tā sāļi un
2-hidroksipropoksi-propoksikarbazons, aprēķināts kā propoksikarbazons

0,02*p4

186.

Piraklostrobīns

0,10p4 - kviešiem

0,30p4 - miežiem

0,10p4 - rudziem

0,30p4 - auzām

0,10p4 - tritikālei

0,02*p4 - pārējiem

187.

Kvinoksifens

0,02*p4 - kviešiem

0,20p4 - miežiem

0,02*p4 - rudziem

0,20p4 - auzām

0,02*p4 - tritikālei

0,02*p4 - pārējiem

188.

Trimetilsulfonija katjons, radies glifosāta lietošanas rezultātā

5p4 - kviešiem

10p4 - miežiem

5p4 - rudziem

10p4 - auzām

5p4 - tritikālei

0,05*p4 - pārējiem

189. Zoksamīds 0,02*p4 - pārējiem
190. Metiltiofanāts

0,3 - miežiem

0,3 - auzām

0,05 - rudziem

0,05 - tritikālei

0,05 - kviešiem

0,01* - pārējiem

191. Oksamils 0,01*p5
192. Atrazīns 0,1p6 - graudiem
193. Kaptāns 0,02*
194. Etions 0,01*
195. Folpets

2 - kviešiem, miežiem

0,02* - pārējiem

196. Desmedifams 0,05*t
197. Fenmedifams 0,05*t

198.

Hlorfenvinfoss

0,02*

199.

Mevinfoss, E un Z izomēru summa

0,01* - graudiem

200.

Acetamiprīds

0,01*p7

201.

Imazosulfurons

0,01*p7

202.

Metoksifenozīds

0,05*p7

203.

Metolahlors, pārējie komponentu izomēru maisījumi,

ieskaitot S-metolahloru (izomēru summa)

0,05*p7

204.

MA4+8,9Z-MA4, summa izteikta kā milbemektīns

0,05*p7

205.

Tiakloprīds

0,02*p7

206.

Metiltribenurons

0,01*p7

207.

Etoksazols

0,02*p8

208.

Indoksakarbs, izomēru S un R summa

0,02*p8

209.

MCPA, MCPB un to sāļi, esteri un konjugāti, kas izteikti kā MCPA

0,05*p8

210.

Tolilfluanīds, tolilfluanīda un dimetilaminosulfotoluidīda summa, izteikta kā tolilfluanīds

0,05*p8

211.

Mezosulfuronmetils, kas izteikts kā mezosulfurons

0,01*p8

212.

Tritikonazols

0,01*p8

213. 1-metilciklopropēns 0,01*p8
214. Bifenzāts 0,01* p9 - graudiem
215. Petoksamīds 0,01* p9 - graudiem
216. Pirimetanils 0,05* p9 - graudiem
217. Rimsulfurons 0,05* p9 - graudiem

218.

Azinfosmetils

(Punkts MK 17.03.2008. noteikumu redakcijā, kas piemērojama ar 19.03.2008.)

0,05* - graudiem

219. Propinebs (izteikts kā propilēndiamīns) (3)

(Punkts MK 17.03.2008. noteikumu redakcijā, kas piemērojama ar 19.03.2008.)

0,05* - graudiem

220. Tirams (izteikts kā tirams) (3)

(Punkts MK 17.03.2008. noteikumu redakcijā, kas piemērojama ar 19.03.2008.)

0,1* - graudiem

221.

Cirams (izteikts kā cirams) (3)

(Punkts MK 17.03.2008. noteikumu redakcijā, kas piemērojama ar 19.03.2008.)

0,1* - graudiem

Piezīmes.

1. 1 - RPA 202248 ir 2-ciano-3-ciklopropil-1-(2-metilsulfonil-4-trifluormetilfenil)propān-1,3-dions. RPA 203328 ir 2-metānsulfonil-4-trifluormetilbenzoskābe.

2. * Norāda analītiskās noteikšanas zemāko robežu.

3. p - norāda pagaidu maksimālo pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība", un šis ir galīgais daudzums, ko piemēro no 2007.gada 14.jūlija.

4. p1 - norāda pagaidu maksimālo pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība", un šis ir galīgais daudzums, ko piemēro no 2007.gada 31.decembra.

5. p2 - norāda pagaidu maksimālo pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība", un šis ir galīgais daudzums, ko piemēro no 2009.gada 24.jūnija.

6. p3 - norāda pagaidu maksimālo pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība", un šis ir galīgais daudzums, ko piemēro no 2009.gada 13.septembra.

7. p4 - norāda pagaidu maksimālo pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība", un šis ir galīgais daudzums, ko piemēro no 2009.gada 10.novembra.

8. p5 - norāda pagaidu maksimālo pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība", un šis ir galīgais daudzums, ko piemēro no 2010.gada 19.jūlija.

9. p6 - līdz 2009.gada 1.jūnijam noteiktais pagaidu maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums.

10. p7 - norāda pagaidu maksimālo pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība", un šis ir galīgais daudzums, ko piemēro no 2011.gada 21.marta.

11. p8 - norāda pagaidu maksimālo pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība", un šis ir galīgais daudzums, ko piemēro no 2011.gada 5.jūnija.

12. t - līmenis noteikts provizoriski saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība" 4.5.apakšpunktu.

13. p9 - norāda pagaidu maksimālo pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība", un šis daudzums kļūst par galīgo daudzumu, ko piemēro no 2011.gada 25.oktobra.

14. a - pagaidu maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums, kas ir spēkā līdz 2008.gada 1.novembrim (kad notiks deltametrīna preparāta pārreģistrācija saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība").

15. (1) - maksimāli pieļaujamais atliekvielu daudzums, kas izteikts kā CS2, var būt saistīts ar dažādiem ditiokarbamātiem, tāpēc nav lietderīgi izmantot maksimāli pieļaujamo atliekvielu daudzumu, lai pārbaudītu atbilstību labai lauksaimniecības praksei.

(Piezīme MK 17.03.2008. noteikumu redakcijā, kas piemērojama ar 19.03.2008.)

16. (2) - norādīta atliekvielu izcelsme (ma - manebs, mz - mankocebs, me - metirāms, pr - propinebs, t - tirams, z - cirams).

(Piezīme MK 17.03.2008. noteikumu redakcijā, kas piemērojama ar 19.03.2008.)

17. (3) - no visiem ditiokarbamātiem rodas CS2 atliekvielas, tāpēc parasti nav iespējams tās atšķirt. Tomēr ir atsevišķas atliekvielu noteikšanas metodes propinebam, ciramam un tiramam. Šīs metodes izmanto konkrētos gadījumos, kad nosaka šo atliekvielu daudzumu.

(Piezīme MK 17.03.2008. noteikumu redakcijā, kas piemērojama ar 19.03.2008.)

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 26.augusta noteikumiem Nr.476
Maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums atsevišķos augu valsts izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus

(Pielikums grozīts ar MK 25.03.2004. noteikumiem Nr. 167; MK 04.01.2005. noteikumiem Nr. 9; MK 30.08.2005. noteikumiem Nr. 659; MK 27.12.2005. noteikumiem Nr. 1019; MK 23.05.2006. noteikumiem Nr. 414; MK 29.08.2006. noteikumiem Nr. 718; MK 12.12.2006. noteikumiem Nr. 1004; MK 26.05.2007. noteikumiem Nr. 334; MK 18.09.2007. noteikumiem Nr. 633; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr. 899; MK 17.03.2008. noteikumiem Nr. 186)

1. Lauksaimniecības produktu un produktu daļu saraksts

Nr. p.k.

Produktu grupa

Grupā iekļautie produkti

Produktu daļa, uz kuru attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums

1

2

3

4

1.

Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti:

   

1.1.

citrusaugļi

apelsīni

citroni

greipfrūti

laimi

mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus)

pampelmūzes

viss produkts

1.2.

koku rieksti (lobīti vai nelobīti)

Indijas rieksti

Brazīlijas rieksti

ciedru rieksti

kastaņi

kokosrieksti

lazdu rieksti

Makadamijas rieksti

mandeles

pekanrieksti

pistācijas

valrieksti

viss produkts pēc izlobīšanas no čaumalām

1.3.

sulīgie augļi

āboli

aivas

bumbieri

viss produkts pēc augļu kātiņu atdalīšanas

1.4.

kauliņaugļi

aprikozes

ķirši

persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus)

plūmes

viss produkts pēc augļu kātiņu atdalīšanas

1.5.

ogas un sīkie augļi:

   

1.5.1.

vīnogas - galda un pārstrādei

 

viss produkts pēc augļu kātiņu un kauslapiņu atdalīšanas (ja ir)

1.5.2.

zemenes (izņemot meža)

 

1.5.3.

ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas)

avenes

kazenes

loganogas

 

1.5.4.

citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas)

dzērvenes

mellenes

ērkšķogas

jāņogas (sarkanās un baltās)

upenes

viss produkts pēc kauslapiņu atdalīšanas (augļiem ar kātiņiem)

1.5.5.

savvaļas ogas un augļi

 

viss produkts pēc augļu kātiņu un kauslapiņu atdalīšanas (ja ir)

1.6.

dažādi augļi

avokado

ananasi

banāni

dateles

granāti

kivi augļi

kumkvats

liči

mango

pasiflora

vīģes

viss auglis pēc augļu kātiņu atdalīšanas (ja ir), ananasiem - pēc lapotnes nogriešanas

olīvas

viss auglis pēc augļu kātiņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) (augsni noskalo tekošā ūdenī)

2.

Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti:

   

2.1.

sakņu un bumbuļu dārzeņi

galda bietes

batātes

burkāni

jamss

kāļi

mārrutki

pastinaks

plostbārdis

redīsi

rutki

sakņu pētersīļi

selerijas

topinambūrs

rāceņi

viss produkts pēc lakstu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) (augsni noskalo tekošā ūdenī vai ar suku viegli notīra (žāvētiem produktiem))

2.2.

sīpolu dārzeņi

ķiploki

sīpoli

šalotes

žāvētiem produktiem - viss produkts pēc viegli atdalāmā apvalka atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir); nežāvētiem produktiem - viss produkts pēc sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir)

vasaras sīpoli

viss produkts pēc sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir)

2.3.

augļu dārzeņi:

   

2.3.1.

nakteņu dzimtas augi

pipari

tomāti

viss produkts pēc augļu kātiņu atdalīšanas

2.3.2.

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

garaugļu gurķi

īsaugļu gurķi

cukini

2.3.3.

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

arbūzi

melones

ķirbji

2.3.4.

cukurkukurūza

 

graudi vai kukurūzas vālītes (izlobītas)

2.4.

krustziežu dzimtas dārzeņi:

   

2.4.1.

ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi

brokoļi (sparģeļkāposti) ziedkāposti

tikai ziedkopa

2.4.2.

krustziežu dzimtas galviņu dārzeņi

rožu kāposti galviņkāposti

viss produkts pēc bojāto lapu (ja ir) atdalīšanas

2.4.3.

krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti

lapu kāposti

2.4.4.

kolrābji

 

viss produkts pēc lapu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) (augsni noskalo tekošā ūdenī vai ar suku viegli notīra (žāvētiem produktiem))

2.5.

lapu dārzeņi un garšaugi:

   

2.5.1.

salāti un salātveidīgie

endīvijas

kreses

salāti

salātu baldriņi

viss produkts pēc bojāto ārējo lapu un sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir)

2.5.2.

spināti un tiem līdzīgie

biešu lapas (lapu bietes)

spināti

2.5.3.

ūdens kreses

 

2.5.4.

lapu cigoriņi

 

2.5.5.

garšvielas

kārveles

maurloki

pētersīļi

seleriju lapas

2.6.

pākšaugu dārzeņi (svaigi)

pupas

zirņi

viss produkts pēc izlobīšanas no pākstīm; ja pākstis paredzētas ēšanai, - ar tām

2.7.

stublāju dārzeņi

sparģeļi

artišoki

fenhelis

puravi

rabarberi

selerijas

lapu artišoki

viss produkts pēc bojāto audu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir); puraviem un fenhelim - viss produkts pēc sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas

2.8.

sēnes

kultivētās sēnes

meža sēnes

viss produkts pēc augsnes vai audzēšanas substrāta notīrīšanas

3.

Pākšaugi

pupas

lēcas

zirņi

viss produkts

4.

Eļļas augi

linsēklas

magoņu sēklas

rapšu sēklas

sezama sēklas

sojas pupas

zemesrieksti

visa sēkla vai grauds pēc izlobīšanas no čaumalām vai sēnalu atdalīšanas
(ja iespējams)

saulespuķu sēklas

visa sēkla kopā ar čaumalu
(ja ir) vai sēkla bez čaumalas (ja tās nav)

5.

Kartupeļi

agrie un uzglabājamie

viss produkts pēc augsnes notīrīšanas (ja ir) (augsni noskalo tekošā ūdenī)

6.

Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis)

 

viss produkts

7.

Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus

 

viss produkts

8.

Garšvielas

ķimeņu sēklas

muskatrieksts

paegļu ogas

pipari (melnie un baltie)

vaniļas pākstis

pārējās garšvielas

viss produkts

2. Pesticīdu atliekas un to maksimāli pieļaujamais daudzums, izteikts mg/kg (ppm)

2.1. Acefāts un hlorpirifoss

Nr.

p.k.

Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums

Acefāts

(Aile svītrota ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.899) Hlorpirifoss

1

2

3

4

5

1.

Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti,

0,02*

   
 

saldēti, nesatur cukura piedevas, rieksti:

     

1.1.

citrusaugļi:

 

 

 
 

apelsīni

     
 

citroni

   

0,2

 

greipfrūti

     
 

laimi

     
 

mandarīni (ieskaitot klementīnes un

   

2

 

līdzīgus hibrīdus)

     
 

pampelmūzes

     
 

pārējie

   

0,3

1.2.

koku rieksti (lobīti vai nelobīti):

   

0,05*

 

Indijas rieksti

     
 

Brazīlijas rieksti

     
 

ciedru rieksti

     
 

kastaņi

     
 

kokosrieksti

     
 

lazdu rieksti

     
 

Makadamijas rieksti

     
 

mandeles

     
 

pekanrieksti

     
 

pistācijas

     
 

valrieksti

     
 

pārējie

     

1.3.

sulīgie augļi:

 

 

0,5

 

āboli

     
 

aivas

     
 

bumbieri

     
 

pārējie

     

1.4.

kauliņaugļi:

     
 

aprikozes

     
 

ķirši

   

0,3

 

persiki (ieskaitot gludos persikus un

   

0,2

 

līdzīgus hibrīdus)

     
 

plūmes

   

0,2

 

pārējie

   

0,05*

1.5.

ogas un sīkie augļi:

     

1.5.1.

vīnogas:

   

0,5

 

galda vīnogas

     
 

vīnogas pārstrādei

     

1.5.2.

zemenes (izņemot meža)

   

0,2

1.5.3.

ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas):

     
 

avenes

   

0,5

 

kazenes

     
 

loganogas

     
 

pārējās

   

0,05*

1.5.4.

citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas):

     
 

dzērvenes

     
 

mellenes

   

0,5

 

ērkšķogas

     
 

jāņogas (sarkanās un baltās)

     
 

upenes

     
 

pārējās

   

0,05*

1.5.5.

savvaļas ogas un augļi

   

0,05*

1.6.

dažādi augļi:

     
 

ananasi

     
 

avokado

     
 

banāni

   

0,05*

 

dateles

     
 

granāti

     
 

kivi augļi

   

2

 

kumkvats

     
 

liči

     
 

mango

     
 

olīvas

   

0,05*

 

pasiflora

     
 

vīģes

     
 

pārējie

   

0,05*

2.

Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti,

0,02*

   
 

saldēti vai žāvēti:

     

2.1.

sakņu un bumbuļu dārzeņi:

     
 

galda bietes

     
 

batātes

     
 

burkāni

   

0,1

 

saldie kartupeļi

     
 

kāļi

     
 

mārrutki

     
 

pastinaks

     
 

plostbārdis

     
 

redīsi, rutki

   

0,2

 

sakņu pētersīļi

     
 

selerijas

     
 

topinambūrs

     
 

rāceņi

     
 

pārējie

   

0,05*

2.2.

sīpolu dārzeņi:

     
 

ķiploki

     
 

sīpoli

   

0,2

 

šalotes

     
 

vasaras sīpoli

     
 

pārējie

   

0,05*

2.3.

augļu dārzeņi:

     

2.3.1.

nakteņu dzimtas augi:

   

0,5

 

baklažāni

     
 

pipari

     
 

tomāti

     
 

pārējie

     

2.3.2.

ķirbjaugi ar ēdamu mizu:

   

0,05*

 

garaugļu gurķi

     
 

īsaugļu gurķi

     
 

cukini

     
 

pārējie

     

2.3.3.

ķirbjaugi ar neēdamu mizu:

   

0,05*

 

arbūzi

     
 

melones

     
 

ķirbji

     
 

pārējie

     

2.3.4.

cukurkukurūza

   

0,05*

2.4.

krustziežu dzimtas dārzeņi:

     

2.4.1.

ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi:

   

0,05*

 

brokoļi (sparģeļkāposti)

     
 

ziedkāposti

     
 

pārējie

     

2.4.2.

krustziežu dzimtas galviņu dārzeņi:

     
 

rožkāposti (Briseles kāposti)

     
 

galviņkāposti

   

1

 

pārējie

   

0,05*

2.4.3.

krustziežu dzimtas lapu dārzeņi:

     
 

Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti

   

0,5

 

lapu kāposti

     
 

pārējie

   

0,05*

2.4.4.

kolrābji

   

0,05*

2.5.

lapu dārzeņi un garšaugi:

     

2.5.1.

salāti un salātveidīgie:

   

0,05*

 

kreses

     
 

salāti

     
 

salātu baldriņi

     
 

endīvijas

     
 

pārējie

     

2.5.2.

spināti un tiem līdzīgie:

 

 

0,05*

 

spināti

     
 

biešu lapas (lapu bietes)

     
 

pārējie

     

2.5.3.

ūdens kreses

   

0,05*

2.5.4.

lapu cigoriņi

   

0,05*

2.5.5.

garšaugi:

   

0,05*

 

kārveles

     
 

maurloki

     
 

pētersīļi

     
 

seleriju lapas

     
 

pārējie

     

2.6.

pākšaugu dārzeņi (svaigi):

   

0,05*

 

pupas (ar pākstīm)

     
 

pupas (bez pākstīm)

     
 

zirņi (ar pākstīm)

     
 

zirņi (bez pākstīm)

     
 

pārējie

     

2.7.

stublāju dārzeņi:

     
 

artišoki

     
 

fenhelis

     
 

puravi

 

 

 
 

rabarberi

     
 

selerijas

     
 

lapu artišoki

   

1

 

sparģeļi

     
 

pārējie

   

0,05*

2.8.

sēnes:

   

0,05*

 

kultivētās sēnes

     
 

meža sēnes

     

3.

Pākšaugi:

0,02*

 

0,05*

 

lēcas

     
 

pupas

     
 

zirņi

     
 

pārējie

     

4.

Eļļas augi:

0,05*

 

0,05*

 

kokvilnas sēklas

     
 

linsēklas

     
 

magoņu sēklas

     
 

rapšu sēklas

     
 

saulespuķu sēklas

     
 

sinepju sēklas

     
 

sezama sēklas

     
 

sojas pupas

     
 

zemesrieksti

     
 

pārējie

     

5.

Kartupeļi:

0,02*

 

0,05*

 

agrie kartupeļi

     
 

uzglabājamie kartupeļi

     

6.

Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta

0,05*

 

0,1*

 

vai nefermentēta Camellia sinensis)

     

7.

Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un

0,05*

 

0,1*

 

nekoncentrētos sabirzumus

     

2.2. Metilhlorpirifoss, cipermetrīns

Nr.
p.k.

Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums

Metilhlor­pirifoss

Ciper­metrīns*1

(Aile svītrota ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1004)

1

2

3

4

5

1.

Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti:

     

1.1.

citrusaugļi:

 

2

 
 

apelsīni

0,5

 

citroni

0,3

 

greipfrūti

 
 

laimi

 
 

mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus)

1

 

pampelmūzes

 
 

pārējie

0,05*

1.2.

koku rieksti (lobīti vai nelobīti):

0,05*

0,05*

 
 

Indijas rieksti

 

Brazīlijas rieksti

 

ciedru rieksti

 

kastaņi

 

kokosrieksti

 

lazdu rieksti

 

Makadamijas rieksti

 

mandeles

 

pekanrieksti

 

pistācijas

 

valrieksti

 

pārējie

1.3.

sulīgie augļi:

0,5

1

 
 

āboli

 

aivas

 

bumbieri

 

pārējie

1.4.

kauliņaugļi:

     
 

aprikozes

 

2

 

ķirši

 

1

 

persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus)

0,5

2

 

plūmes

 

1

 

pārējie

0,05*

0,05*

1.5.

ogas un sīkie augļi:

     

1.5.1.

vīnogas:

0,2

0,5

 
 

galda vīnogas

 

vīnogas pārstrādei

1.5.2.

zemenes (izņemot meža)

0,5

0,05*

 

1.5.3.

ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas):

0,05*

0,5

 
 

avenes

 
 

kazenes

 
 

loganogas

 
 

pārējās

 

1.5.4.

citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas):

0,05*

0,05*

 
 
 

dzērvenes

 
 

mellenes

 
 

ērkšķogas

 
 

jāņogas (sarkanās un baltās)

 
 

upenes

 
 

pārējās

 

1.5.5.

savvaļas ogas un augļi

0,05*

2

 

1.6.

dažādi augļi:

0,05*

0,05*

 
 

ananasi

 
 

avokado

 
 

banāni

 
 

dateles

 
 

granāti

 
 

kivi augļi

 
 

kumkvats

 
 

liči

 
 

mango

 
 

olīvas

 
 

pasiflora

 
 

vīģes

 
 

pārējie

 

2.

Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti:

     

2.1.

sakņu un bumbuļu dārzeņi:

0,05*

0,05*

 
 

galda bietes

 

batātes

 

burkāni

 

jamss

 

kāļi

 

mārrutki

 

pastinaks

 

plostbārdis

 

redīsi, rutki

 

sakņu pētersīļi

 

selerijas

 

topinambūrs

 

rāceņi

 

pārējie

2.2.

sīpolu dārzeņi:

0,05*

   
 

ķiploki

0,1

 
 

sīpoli

0,1

 
 

šalotes

0,1

 
 

vasaras sīpoli

   
 

pārējie

0,05*

 

2.3.

augļu dārzeņi:

     

2.3.1.

nakteņu dzimtas augi:

0,5

0,5

 
 

baklažāni

 

pipari

 

tomātii

 

pārējie

2.3.2.

ķirbjaugi ar ēdamu mizu:

0,05*

0,2

 
 

garaugļu gurķi

 

īsaugļu gurķi

 

cukini

 

pārējie

2.3.3.

ķirbjaugi ar neēdamu mizu:

0,05*

0,05*

 
 

arbūzi

 

melones

 

ķirbji

 

pārējie

2.3.4.

cukurkukurūza

0,05*

0,05*

 

2.4.

krustziežu dzimtas dārzeņi:

     

2.4.1.

ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi:

0,05*

0,5

 
 

brokoļi (sparģeļkāposti)

 

ziedkāpostii

 

pārējie

2.4.2.

krustziežu dzimtas galviņu dārzeņi:

0,05*

0,5

 
 

rožkāposti (Briseles kāposti)

 

galviņkāposti

 

pārējie

2.4.3.

krustziežu dzimtas lapu dārzeņi:

0,05*

1

 
 

Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti

 

lapu kāposti

 

pārējie

2.4.4.

kolrābji

0,05*

0,2

 

2.5.

lapu dārzeņi un garšaugi:

     

2.5.1.

salāti un salātveidīgie:

0,05*

2

 
 

kreses

 

salāti

 

salātu baldriņi

 

endīvijas

 

pārējie

2.5.2.

spināti un tiem līdzīgie:

0,05*

0,5

 
 

biešu lapas (lapu bietes)

2.5.3.

ūdens kreses

0,05*

0,05*

 

2.5.4.

lapu cigoriņi

0,05*

0,05*

 

2.5.5.

garšaugi:

0,05*

2

 
 

kārveles

 

maurloki

 

pētersīļi

 

seleriju lapas

 

pārējie

2.6.

pākšaugu dārzeņi (svaigi):

0,05*

   
 

pupas (ar pākstīm)

0,5

 
 

pupas (bez pākstīm)

0,05*

 
 

zirņi (ar pākstīm)

0,05*

 
 

zirņi (bez pākstīm)

0,05*

 
 

pārējie

0,05*

 

2.7.

stublāju dārzeņi:

     
 

artišoki

0,05*

2

 
 

fenhelis

     
 

puravi

 

0,5

 
 

rabarberi

     
 

selerijas

     
 

lapu artišoki

     
 

sparģeļi

     
 

pārējie

0,05*

0,05*

 

2.8.

sēnes:

0,05*

   
 

kultivētās sēnes

0,05

 

meža sēnes

1

3.

Pākšaugi:

0,05*

   
 

lēcas

0,05*

 

pupas

0,05*

 

zirņi

0,05*

 

pārējie

0,05*

4.

Eļļas augi:

     
 

kokvilnas sēklas

 

0,2

 
 

linsēklas

 

0,2

 
 

magoņu sēklas

 

0,2

 
 

rapšu sēklas

0,05*

0,2

 
 

saulespuķu sēklas (nelobītas)

 

0,2

 
 

saulespuķu sēklas (izlobītas)

 

0,2

 
 

sezama sēklas

 

0,2

 
 

sojas pupas

     
 

zemesrieksti

     
 

pārējie

0,05*

0,05*

 

5.

Kartupeļi:

0,05*

0,05*

 
 

agrie kartupeļi

     
 

uzglabājamie kartupeļi

     

6.

Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis)

0,1*

0,1*

 

7.

Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus

0,1*

30

 

2.3. Glifosāts

Nr. p.k.

Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums

Glifosāts

(Aile svītrota ar MK 17.03.2008. noteikumiem Nr.186)

1

2

3

4

1.

Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti:

   

1.1.

citrusaugļi:

 

 

 

apelsīni

0,5p4

 

citroni

0,1p4

 

greipfrūti

0,1p4

 

laimi

 
 

mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus)

0,1p4

 

pampelmūzes

 
 

pārējie

0,1*p4

1.2.

koku rieksti (lobīti vai nelobīti):

0,1*p4

 

 

Indijas rieksti

 

Brazīlijas rieksti

 

ciedru rieksti

 

kastaņi

 

kokosrieksti

 

lazdu rieksti

 

Makadamijas rieksti

 

mandeles

 

pekanrieksti

 

pistācijas

 

valrieksti

 

pārējie

1.3.

sulīgie augļi:

0,1*p4

 

 

āboli

 

aivas

 

bumbieri

 

pārējie

1.4.

kauliņaugļi:

0,1*p4

 

 

aprikozes

 

ķirši

 

persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus)

 

plūmes

 

pārējie

1.5.

ogas un sīkie augļi:

   

1.5.1.

vīnogas:

0,5p4

 
 

galda vīnogas

 

vīnogas pārstrādei

1.5.2.

zemenes (izņemot meža)

0,1*p4

 

1.5.3.

ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas):

0,1*p4

 
 

avenes

 

kazenes

 

loganogas

 

pārējās

1.5.4.

citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas):

0,1*p4

 

 

dzērvenes

 

mellenes

 

ērkšķogas

 

jāņogas (sarkanās un baltās)

 

upenes

 

pārējās

1.5.5.

savvaļas ogas un augļi

0,1*p4

 

1.6.

dažādi augļi:

   
 

ananasi

   
 

avokado

   
 

banāni

 

 

 

dateles

   
 

granāti

   
 

kivi augļi

   
 

kumkvats

   
 

liči

   
 

mango

   
 

olīvas (patēriņam)

   
 

olīvas (eļļas ekstrakcijai)

1p4

 
 

pasiflora

   
 

vīģes

   
 

papaija

   
 

pārējie

0,05*p4

 

2.

Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti:

   

2.1.

sakņu un bumbuļu dārzeņi:

0,1*p4

 

 

galda bietes

 

batātes

 

burkāni

 

saldie kartupeļi

 

kāļi

 

 

mārrutki
 

pastinaks

 

plostbārdis

 

redīsi, rutki

 

sakņu pētersīļi

 

selerijas

 

topinambūrs

 

rāceņi

 

pārējie

2.2.

sīpolu dārzeņi:

0,1*p4

 

 

ķiploki

 

sīpoli

 

šalotes

 

vasaras sīpoli

 

pārējie

2.3.

augļu dārzeņi:

0,1*p4

 

2.3.1.

nakteņu dzimtas augi:

 
 

 

baklažāni
 
 

pipari

 
 

tomāti

 

 

pārējie

 

2.3.2.

ķirbjaugi ar ēdamu mizu:

 

 

garaugļu gurķi

 

īsaugļu gurķi

 

cukini

 

pārējie

2.3.3.

ķirbjaugi ar neēdamu mizu:

 
 

arbūzi

 
 

melones

 

 

ķirbji

 
 

pārējie

 

2.3.4.

cukurkukurūza

 

2.4.

krustziežu dzimtas dārzeņi:

0,1*p4

 

2.4.1.

ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi:

 

 

brokoļi (sparģeļkāposti)

 

ziedkāposti

 

pārējie

2.4.2.

krustziežu dzimtas galviņu dārzeņi:

 

 

rožkāposti (Briseles kāposti)

 

galviņkāposti

 

pārējie

2.4.3.

krustziežu dzimtas lapu dārzeņi:

 

 

Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti

 

lapu kāposti

 

pārējie

2.4.4.

kolrābji

 

2.5.

lapu dārzeņi un garšaugi:

0,1*p4

 

2.5.1.

salāti un salātveidīgie:

 

 

kreses

 

salāti

 

salātu baldriņi

 

endīvijas

 

pārējie

2.5.2.

spināti un tiem līdzīgie:

 

 

spināti

 

biešu lapas (lapu bietes)

 

pārējie

2.5.3.

ūdens kreses

 

2.5.4.

lapu cigoriņi

 

2.5.5.

garšaugi:

 

 

kārveles

 

maurloki

 

pētersīļi

 

seleriju lapas

 

pārējie

2.6.

pākšaugu dārzeņi (svaigi):

0,1*p4

 

 

pupas (ar pākstīm)

 

pupas (bez pākstīm)

 

zirņi (ar pākstīm)

 

zirņi (bez pākstīm)

 

pārējie

2.7.

stublāju dārzeņi:

0,1*p4

 

 

artišoki

 

fenhelis

 

puravi

 

rabarberi

 

selerijas

 

lapu artišoki

 

sparģeļi

 

pārējie

2.8.

sēnes:

 

 

 

kultivētās sēnes

0,1*p4

 

meža sēnes

50p4

3.

Pākšaugi:

 

 

 

lēcas

 
 

pupas

2p4

 

zirņi

10p4

 

pārējie

0,1*p4

4.

Eļļas augi:

 

 

 

kokvilnas sēklas

10p4

 

linsēklas

10p4

 

magoņu sēklas

 
 

rapšu sēklas

10p4

 

saulespuķu sēklas

20p4

 

sinepju sēklas

10p4

 

sezama sēklas

 
 

sojas pupas

20p4

 

zemesrieksti

 
 

pārējie

0,1*p4

5.

Kartupeļi:

0,5p4

 
 

agrie kartupeļi

 

 

uzglabājamie kartupeļi

 

6.

Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis)

2p4

 

7.

Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus

0,1*p4

 

2.4. Metilmetsulfurons

Nr.
p.k.

Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums

Metilmetsulfurons

1

2

3

1.

Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti:

0,05*

1.1.

citrusaugļi:

 

apelsīni

 

citroni

 

greipfrūti

 

laimi

 

mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus)

 

pampelmūzes

 

pārējie

1.2.

koku rieksti (lobīti vai nelobīti):

 

Indijas rieksti

 

Brazīlijas rieksti

 

ciedru rieksti

 

kastaņi

 

kokosrieksti

 

lazdu rieksti

 

Makadamijas rieksti

 

mandeles

 

pekanrieksti

 

pistācijas

 

valrieksti

 

pārējie

1.3.

sulīgie augļi:

 

āboli

 

aivas

 

bumbieri

 

pārējie

1.4.

kauliņaugļi:

 

aprikozes

 

ķirši

 

persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus)

 

plūmes

 

pārējie

1.5.

ogas un sīkie augļi:

1.5.1.

vīnogas:

 

galda vīnogas

 

vīnogas pārstrādei

1.5.2.

zemenes (izņemot meža)

 

1.5.3.

ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas):

 

avenes

 

kazenes

 

loganogas

 

pārējās

1.5.4.

citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas):

 

dzērvenes

 

mellenes

 

ērkšķogas

 

jāņogas (sarkanās un baltās)

 

upenes

 

pārējās

1.5.5.

savvaļas ogas un augļi

1.6.

dažādi augļi:

 

ananasi

 

avokado

 

banāni

 

dateles

 

granāti

 

kivi augļi

 

kumkvats

 

liči

 

mango

 

olīvas

 

pasiflora

 

vīģes

 

pārējie

2.

Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti:

0,05*

2.1.

sakņu un bumbuļu dārzeņi:

 

galda bietes

 

batātes

 

burkāni

 

jamss

 

kāļi

 

mārrutki

 

pastinaks

 

plostbārdis

 

redīsi, rutki

 

sakņu pētersīļi

 

selerijas

 

topinambūrs

 

rāceņi

 

pārējie

2.2.

sīpolu dārzeņi:

 
 

ķiploki

 

sīpoli

 

šalotes

 

vasaras sīpoli

 

pārējie

2.3.

augļu dārzeņi:

2.3.1.

nakteņu dzimtas augi:

 

baklažāni

 

pipari

 

tomāti

 

pārējie

2.3.2.

ķirbjaugi ar ēdamu mizu:

 

garaugļu gurķi

 

īsaugļu gurķi

 

cukini

 

pārējie

2.3.3.

ķirbjaugi ar neēdamu mizu:

 

arbūzi

 

melones

 

ķirbji

 

pārējie

2.3.4.

cukurkukurūza

2.4.

krustziežu dzimtas dārzeņi:

2.4.1.

ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi:

 

brokoļi (sparģeļkāposti)

 

ziedkāposti

 

pārējie

2.4.2.

krustziežu dzimtas galviņu dārzeņi:

 

rožkāposti (Briseles kāposti)

 

galviņkāposti

 

pārējie

2.4.3.

krustziežu dzimtas lapu dārzeņi:

 

Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti

 

lapu kāposti

 

pārējie

2.4.4.

kolrābji

2.5.

lapu dārzeņi un garšaugi:

2.5.1.

salāti un salātveidīgie:

 

kreses

 

salāti

 

salātu baldriņi

 

endīvijas

 

pārējie

2.5.2.

spināti un tiem līdzīgie:

 

biešu lapas (lapu bietes)

2.5.3.

ūdens kreses

2.5.4.

lapu cigoriņi

2.5.5.

garšaugi:

 
 

kārveles

 

maurloki

 

pētersīļi

 

seleriju lapas

 

pārējie

2.6.

pākšaugu dārzeņi (svaigi):

 

pupas (ar pākstīm)

 

pupas (bez pākstīm)

 

zirņi (ar pākstīm)

 

zirņi (bez pākstīm)

 

pārējie

2.7.

stublāju dārzeņi:

 

artišoki

 

fenhelis

 

puravi

 

rabarberi

 

selerijas

 

lapu artišoki

 

sparģeļi

 

pārējie

2.8.

sēnes:

 

kultivētās sēnes

 

meža sēnes

3.

Pākšaugi:

 
 

lēcas

0,05*

 

pupas

 
 

zirņi

 
 

pārējie

 

4.

Eļļas augi:

0,1*

 

kokvilnas sēklas

 

linsēklas

 

magoņu sēklas

 

rapšu sēklas

 

saulespuķu sēklas (nelobītas)

 

saulespuķu sēklas (izlobītas)

 

sezama sēklas

 

sinepes

 

sojas pupas

 

zemesrieksti

 

pārējie

5.

Kartupeļi:

0,05*

 

agrie kartupeļi

 

uzglabājamie kartupeļi

6.

Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis)

0,1*

7.

Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus

0,1*

2.5. Procimidons

(Apakšnodaļas nosaukums MK 17.03.2008. noteikumu Nr.186 redakcijā, kas piemērojama ar 19.03.2008.)

Nr.
p.k.

Produktu grupas, uz kurām attiecas
maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums

(Aile svītrota ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1004)

Procimidons

(Aile svītrota ar MK 17.03.2008. noteikumiem Nr.186; grozījums piemērojams ar 19.03.2008.)

1

2

3

4

5

1.

Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti:

     

1.1.

citrusaugļi:

 

0,02*

 
 

apelsīni

 

citroni

 

greipfrūti

     
 

laimi

 

mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus)

 

pampelmūzes

 

pārējie

1.2.

koku rieksti (lobīti vai nelobīti):

 

0,05*

 

 

Indijas rieksti

 

Brazīlijas rieksti

 

ciedru rieksti

 

kastaņi

 

kokosrieksti

 

lazdu rieksti

 

Makadamijas rieksti

 

mandeles

 

pekanrieksti

 

pistācijas

 

valrieksti

 

pārējie

1.3.

sulīgie augļi:

   

 

 

āboli

0,02*

 

aivas

0,02*

 

bumbieri

1

 

pārējie

0,02*

1.4.

kauliņaugļi:

     
 

aprikozes

   

 

 

ķirši

 

0,02*

 

 

persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus)

   

 

 

plūmes

   

 

 

pārējie

 

2

 

1.5.

ogas un sīkie augļi:

     

1.5.1.

vīnogas:

 

5

 

 

galda vīnogas

 
 

vīnogas pārstrādei

 

1.5.2.

zemenes (izņemot meža)

 

5

 

1.5.3.

ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas):

   

 

 

avenes

10

 

kazenes

 
 

loganogas

 
 

pārējās

0,02*

1.5.4.

citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas):

 

0,02*

 
 

dzērvenes

 
 

mellenes

 
 

ērkšķogas

 

 

jāņogas (sarkanās un baltās)

 

 

upenes

 

 

pārējās

 

1.5.5.

savvaļas ogas un augļi

 

0,02*

 

1.6.

dažādi augļi:

     
 

ananasi

   
 

avokado

   
 

banāni

   
 

dateles

   
 

granāti

   
 

kivi augļi

5

 
 

kumkvats

   
 

liči

   
 

mango

   
 

olīvas

 

 

 

pasiflora

   
 

vīģes

   
 

pārējie

0,02*

 

2.

Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti:

     

2.1.

sakņu un bumbuļu dārzeņi:

 

0,02*

 
 

galda bietes

 
 

batātes

 
 

burkāni

 

 

saldie kartupeļi

 
 

kāļi

 
 

mārrutki

 
 

pastinaki

 
 

plostbārdis

 

 

redīsi, rutki

   

 

 

sakņu pētersīļi

 
 

selerijas

 

 

topinambūrs

 
 

rāceņi

 
 

pārējie

 

2.2.

sīpolu dārzeņi:

     
 

ķiploki

0,2

 

 

sīpoli

0,2

 

 

šalotes

0,2

 

 

vasaras sīpoli

 

 

 

pārējie

0,02*

 

2.3.

augļu dārzeņi:

     

2.3.1.

nakteņu dzimtas augi:

 

2

 
 

baklažāni

   
 

pipari

   
 

tomāti

 

 

 

pārējie

 

 

2.3.2.

ķirbjaugi ar ēdamu mizu:

 

1

 
 

garaugļu gurķi

 

 

 

īsaugļu gurķi

 

 

 

cukini

 

 

 

pārējie

 

 

2.3.3.

ķirbjaugi ar neēdamu mizu:

 

1

 

 

arbūzi

 

melones

 

ķirbji

 

pārējie

2.3.4.

cukurkukurūza

 

0,02*

 

2.4.

krustziežu dzimtas dārzeņi:

     

2.4.1.

ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi:

 

0,02*

 

 

brokoļi (sparģeļkāposti)

 

ziedkāposti

 

pārējie

2.4.2.

krustziežu dzimtas galviņu dārzeņi:

 

0,02*

 

 

rožkāposti (Briseles kāposti)

 

galviņkāposti

 

pārējie

2.4.3.

krustziežu dzimtas lapu dārzeņi:

 

0,02*

 
 

Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti

 
 

lapu kāposti

 

 

pārējie

 

2.4.4.

kolrābji

 

0,02*

 

2.5.

lapu dārzeņi un garšaugi:

     

2.5.1.

salāti un salātveidīgie:

 

5

 

 

kreses

   
 

salāti

   
 

salātu baldriņi

   
 

endīvijas

   
 

pārējie

   

2.5.2.

spināti un tiem līdzīgie:

 

0,02*

 

 

spināti

   
 

biešu lapas (lapu bietes)

   
 

pārējie

   

2.5.3.

ūdens kreses

 

0,02*

 

2.5.4.

lapu cigoriņi

 

2

 

2.5.5.

garšaugi:

 

0,02*

 

 

kārveles

 

maurloki

 

pētersīļi

 

seleriju lapas

 

pārējie

2.6.

pākšaugu dārzeņi (svaigi):

     
 

pupas (ar pākstīm)

 

2

 

 

pupas (bez pākstīm)

 

0,02*

 

 

zirņi (ar pākstīm)

 

1

 

 

zirņi (bez pākstīm)

 

0,3*

 

 

pārējie

 

0,02*

 

2.7.

stublāju dārzeņi:

 

0,02*

 
 

artišoki

   
 

fenhelis

   
 

puravi

 

 

 

rabarberi

   
 

selerijas

 

 

 

lapu artišoki

   
 

sparģeļi

   
 

pārējie

 

 

2.8.

sēnes:

 

0,02*

 

 

kultivētās sēnes

 

meža sēnes

3.

Pākšaugi:

   

 

 

lēcas

 
 

pupas

 
 

zirņi

0,2*

 

pārējie

0,02*

4.

Eļļas augi:

     
 

kokvilnas sēklas

     
 

linsēklas

     
 

magoņu sēklas

     
 

rapšu sēklas

 

1

 

 

saulespuķu sēklas

 

0,1*

 
 

sinepju sēklas

     
 

sezama sēklas

     
 

sojas pupas

 

1

 
 

zemesrieksti

     
 

pārējie

 

0,05*

 

5.

Kartupeļi:

 

0,02*

 

 

agrie kartupeļi

 

uzglabājamie kartupeļi

6.

Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis)

 

0,1*

 

7.

Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus

 

0,1*

 

2.6. Vinklozilīns, DDT un aminotriazols (aminotrols)

Nr.
p.k.

Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums

Vinklozilīns*3

DDT*4

Aminotriazols (aminotrols)

1

2

3

4

5

1.

Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti:

     

1.1.

citrusaugļi:

0,05*

0,05*

0,05*

 

apelsīni

 

citroni

 

greipfrūti

 

laimi

 

mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus)

 

pampelmūzes

 

pārējie

1.2.

koku rieksti (lobīti vai nelobīti):

0,05*

0,05*

0,05*

 

Indijas rieksti

 

Brazīlijas rieksti

 

ciedru rieksti

 

kastaņi

 

kokosrieksti

 

lazdu rieksti

 

Makadamijas rieksti

 

mandeles

 

pekanrieksti

 

pistācijas

 

valrieksti

 

pārējie

1.3.

sulīgie augļi:

1

0,05*

0,05*

 

āboli

 

aivas

 

bumbieri

 

pārējie

1.4.

kauliņaugļi:

 

0,05*

0,05*

 

aprikozes

2

 

ķirši

0,5

 

persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus)

0,05*

 

plūmes

2

 

pārējie

0,05*

1.5.

ogas un sīkie augļi:

 

0,05*

0,05*

1.5.1.

vīnogas:

5

 

galda vīnogas

 

vīnogas pārstrādei

1.5.2.

zemenes (izņemot meža)

5

1.5.3.

ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas):

5

   
 

avenes

 

kazenes

 

loganogas

 

pārējās

1.5.4.

citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas):

 
 

dzērvenes

 
 

mellenes

 
 

ērkšķogas

0,05*

 

jāņogas (sarkanās un baltās)

10

 

upenes

10

 

pārējās

0,05*

1.5.5.

savvaļas ogas un augļi

 

1.6.

dažādi augļi:

 

0,05*

0,05*

 

ananasi

0,05*

 

avokado

0,05*

 

banāni

0,05*

 

dateles

0,05*

 

granāti

0,05*

 

kivi augļi

10

 

kumkvats

0,05*

 

liči

0,05*

 

mango

0,05*

 

olīvas

0,05*

 

pasiflora

0,05*

 

vīģes

0,05*

 

pārējie

0,05*

2.

Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti:

     

2.1.

sakņu un bumbuļu dārzeņi:

 

0,05*

0,05*

 

galda bietes

 
 

batātes

 
 

burkāni

0,5*

 

jamss

 
 

kāļi

 
 

mārrutki

 
 

pastinaks

 
 

plostbārdis

 
 

redīsi, rutki

 
 

sakņu pētersīļi

 
 

selerijas

 
 

topinambūrs

 
 

rāceņi

 
 

pārējie

0,05*

2.2.

sīpolu dārzeņi:

1

0,05*

0,05*

 

ķiploki

 

sīpoli

 

šalotes

 

vasaras sīpoli

 

pārējie

2.3.

augļu dārzeņi:

 

0,05*

0,05*

2.3.1.

nakteņu dzimtas augi:

 
 

baklažāni

 
 

pipari

 
 

tomāti

0,05*

 

pārējie

3

2.3.2.

ķirbjaugi ar ēdamu mizu:

1

 

garaugļu gurķi

 

īsaugļu gurķi

 

cukini

 

pārējie

2.3.3.

ķirbjaugi ar neēdamu mizu:

1

 

arbūzi

 

melones

 

ķirbji

 

pārējie

2.3.4.

cukurkukurūza

0,05*

2.4.

krustziežu dzimtas dārzeņi:

 

0,05*

0,05*

2.4.1.

ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi:

0,05*

 

brokoļi (sparģeļkāposti)

 

ziedkāposti

 

pārējie

2.4.2.

krustziežu dzimtas galviņu dārzeņi:

0,05*

 

rožkāposti (Briseles kāposti)

 

galviņkāposti

 

pārējie

2.4.3.

krustziežu dzimtas lapu dārzeņi:

 
 

Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti

2

 

lapu kāposti

0,05*

 

pārējie

0,05*

2.4.4.

kolrābji

0,05*

2.5.

lapu dārzeņi un garšaugi:

 

0,05*

0,05*

2.5.1.

salāti un salātveidīgie:

5

 

kreses

 

salāti

 

salātu baldriņi

 

endīvijas

 

pārējie

2.5.2.

spināti un tiem līdzīgie:

0,05*

 

biešu lapas (lapu bietes)

2.5.3.

ūdens kreses

0,05*

2.5.4.

lapu cigoriņi

2

2.5.5.

garšaugi:

0,05*

   
 

kārveles

 

maurloki

 

pētersīļi

 

seleriju lapas

 

pārējie

2.6.

pākšaugu dārzeņi (svaigi):

 

0,05*

0,05*

 

pupas (ar pākstīm)

2

 

pupas (bez pākstīm)

0,05*

 

zirņi (ar pākstīm)

2

 

zirņi (bez pākstīm)

0,3

 

pārējie

 

2.7.

stublāju dārzeņi:

 

0,05*

0,05*

 

artišoki

 
 

fenhelis

 
 

puravi

 
 

rabarberi

 
 

selerijas

0,05*

 

lapu artišoki

 
 

sparģeļi

 
 

pārējie

0,05*

2.8.

sēnes:

0,05*

0,05*

0,05*

 

kultivētās sēnes

 

meža sēnes

3.

Pākšaugi:

 

0,05*

0,05*

 

lēcas

 
 

pupas

0,5

 

zirņi

0,5

 

pārējie

0,05*

4.

Eļļas augi:

 

0,05*

0,05*

 

kokvilnas sēklas

 
 

linsēklas

 
 

magoņu sēklas

 
 

rapšu sēklas

1

 

saulespuķu sēklas (nelobītas)

 
 

saulespuķu sēklas (izlobītas)

 
 

sezama sēklas

 
 

sinepes

 
 

sojas pupas

 
 

zemesrieksti

 
 

pārējie

0,05*

5.

Kartupeļi:

0,05*

0,05*

0,05*

 

agrie kartupeļi

 

uzglabājamie kartupeļi

6.

Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis)

0,1*

0,2

0,1*

7.

Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus

40

0,05*

0,1*

2.7. Binapakrils un etilbromofoss

Nr.
p.k.

Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums

(Aile svītrota ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1004)

Binapakrils

Etilbromofoss

1

2

3

4

5

1.

Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti:

     

1.1.

citrusaugļi:

 

0,05*

0,05*

 

apelsīni

 

citroni

 

greipfrūti

 

laimi

 

mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus)

 

pampelmūzes

 

pārējie

1.2.

koku rieksti (lobīti vai nelobīti):

 

0,05*

0,05*

 

Indijas rieksti

 

Brazīlijas rieksti

 

ciedru rieksti

 

kastaņi

 

kokosrieksti

 

lazdu rieksti

 

Makadamijas rieksti

 

mandeles

 

pekanrieksti

 

pistācijas

 

valrieksti

 

pārējie

1.3.

sulīgie augļi:

 

0,05*

0,05*

 

āboli

 

aivas

 

bumbieri

 

pārējie

1.4.

kauliņaugļi:

 

0,05*

0,05*

 

aprikozes

 

ķirši

 

persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus)

 

plūmes

 

pārējie

1.5.

ogas un sīkie augļi:

 

0,05*

0,05*

1.5.1.

vīnogas:

 

galda vīnogas

 

vīnogas pārstrādei

1.5.2.

zemenes (izņemot meža)

1.5.3.

ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas):

     
 

avenes

 

kazenes

 

loganogas

 

pārējās

1.5.4.

citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas):

 

dzērvenes

 

mellenes

 

ērkšķogas

 

jāņogas (sarkanās un baltās)

 

upenes

 

pārējās

1.5.5.

savvaļas ogas un augļi

1.6.

dažādi augļi:

 

0,05*

0,05*

 

ananasi

 

avokado

 

banāni

 

dateles

 

granāti

 

kivi augļi

 

kumkvats

 

liči

 

mango

 

olīvas

 

pasiflora

 

vīģes

 

pārējie

2.

Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti:

     

2.1.

sakņu un bumbuļu dārzeņi:

 

0,05*

0,05*

 

galda bietes

 

batātes

 

burkāni

 

jamss

 

kāļi

 

mārrutki

 

pastinaks

 

plostbārdis

 

redīsi, rutki

 

sakņu pētersīļi

 

selerijas

 

topinambūrs

 

rāceņi

 

pārējie

2.2.

sīpolu dārzeņi:

 

0,05*

0,05*

 

ķiploki

 

sīpoli

 

šalotes

 

vasaras sīpoli

 

pārējie

2.3.

augļu dārzeņi:

 

0,05*

0,05*

2.3.1.

nakteņu dzimtas augi:

 

baklažāni

 

pipari

 

tomāti

 

pārējie

2.3.2.

ķirbjaugi ar ēdamu mizu:

 

garaugļu gurķi

 

īsaugļu gurķi

 

cukini

 

pārējie

2.3.3.

ķirbjaugi ar neēdamu mizu:

 

arbūzi

 

melones

 

ķirbji

 

pārējie

2.3.4.

cukurkukurūza

2.4.

krustziežu dzimtas dārzeņi:

 

0,05*

0,05*

2.4.1.

ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi:

 

brokoļi (sparģeļkāposti)

 

ziedkāposti

 

pārējie

2.4.2.

krustziežu dzimtas galviņu dārzeņi:

 

rožkāposti (Briseles kāposti)

 

galviņkāposti

 

pārējie

2.4.3.

krustziežu dzimtas lapu dārzeņi:

 

Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti

 

lapu kāposti

 

pārējie

2.4.4.

kolrābji

2.5.

lapu dārzeņi un garšaugi:

 

0,05*

0,05*

2.5.1.

salāti un salātveidīgie:

 

kreses

 

salāti

 

salātu baldriņi

 

endīvijas

 

pārējie

2.5.2.

spināti un tiem līdzīgie:

 

biešu lapas (lapu bietes)

2.5.3.

ūdens kreses

2.5.4.

lapu cigoriņi

2.5.5.

garšaugi:

     
 

kārveles

 

maurloki

 

pētersīļi

 

seleriju lapas

 

pārējie

2.6.

pākšaugu dārzeņi (svaigi):

 

0,05*

0,05*

 

pupas (ar pākstīm)

 

pupas (bez pākstīm)

 

zirņi (ar pākstīm)

 

zirņi (bez pākstīm)

 

pārējie

2.7.

stublāju dārzeņi:

 

0,05*

0,05*

 

artišoki

 

fenhelis

 

puravi

 

rabarberi

 

selerijas

 

lapu artišoki

 

sparģeļi

 

pārējie

2.8.

sēnes:

 

0,05*

0,05*

 

kultivētās sēnes

 

meža sēnes

3.

Pākšaugi:

 

0,05*

0,05*

 

lēcas

 

pupas

 

zirņi

 

pārējie

4.

Eļļas augi:

 

0,05*

0,05*

 

kokvilnas sēklas

 

linsēklas

 

magoņu sēklas

 

rapšu sēklas

 

saulespuķu sēklas (nelobītas)

 

saulespuķu sēklas (izlobītas)

 

sezama sēklas

 

sinepes

 

sojas pupas

 

zemesrieksti

 

pārējie

5.

Kartupeļi:

 

0,05*

0,05*

 

agrie kartupeļi

 

uzglabājamie kartupeļi

6.

Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis)

 

0,1*

0,1*

7.

Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus

 

0,1*

0,1*

2.8. Kaptafols, dihlorprops un dinosebs

Nr.
p.k.

Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums

Kaptafols

Dihlorprops*5

Dinosebs

1

2

3

4

5

1.

Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti:

 

 

 

1.1.

citrusaugļi:

0,02*

0,05*

0,05*

 

apelsīni

 

citroni

 

greipfrūti

 

laimi

 

mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus)

 

pampelmūzes

 

pārējie

1.2.

koku rieksti (lobīti vai nelobīti):

0,02*

0,05*

0,05*

 

Indijas rieksti

 

Brazīlijas rieksti

 

ciedru rieksti

 

kastaņi

 

kokosrieksti

 

lazdu rieksti

 

Makadamijas rieksti

 

mandeles

 

pekanrieksti

 

pistācijas

 

valrieksti

 

pārējie

1.3.

sulīgie augļi:

0,02*

0,05*

0,05*

 

āboli

 

aivas

 

bumbieri

 

pārējie

1.4.

kauliņaugļi:

0,02*

0,05*

0,05*

 

aprikozes

 

ķirši

 

persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus)

 

plūmes

 

pārējie

1.5.

ogas un sīkie augļi:

0,02*

0,05*

0,05*

1.5.1.

vīnogas:

 

galda vīnogas

 

vīnogas pārstrādei

1.5.2.

zemenes (izņemot meža)

1.5.3.

ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas):

 

 

 

 

avenes

 

kazenes

 

loganogas

 

pārējās

1.5.4.

citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas):

 

dzērvenes

 

mellenes

 

ērkšķogas

 

jāņogas (sarkanās un baltās)

 

upenes

 

pārējās

1.5.5.

savvaļas ogas un augļi

1.6.

dažādi augļi:

0,02*

0,05*

0,05*

 

ananasi

 

avokado

 

banāni

 

dateles

 

granāti

 

kivi augļi

 

kumkvats

 

liči

 

mango

 

olīvas

 

pasiflora

 

vīģes

 

pārējie

2.

Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti:

 

 

 

2.1.

sakņu un bumbuļu dārzeņi:

0,02*

0,05*

0,05*

 

galda bietes

 

batātes

 

burkāni

 

jamss

 

kāļi

 

mārrutki

 

pastinaks

 

plostbārdis

 

redīsi, rutki

 

sakņu pētersīļi

 

selerijas

 

topinambūrs

 

rāceņi

 

pārējie

2.2.

sīpolu dārzeņi:

0,02*

0,05*

0,05*

 

ķiploki

 

sīpoli

 

šalotes

 

vasaras sīpoli

 

pārējie

2.3.

augļu dārzeņi:

0,02*

0,05*

0,05*

2.3.1.

nakteņu dzimtas augi:

 

baklažāni

 

pipari

 

tomāti

 

pārējie

2.3.2.

ķirbjaugi ar ēdamu mizu:

 

garaugļu gurķi

 

īsaugļu gurķi

 

cukini

 

pārējie

2.3.3.

ķirbjaugi ar neēdamu mizu:

 

arbūzi

 

melones

 

ķirbji

 

pārējie

2.3.4.

cukurkukurūza

2.4.

krustziežu dzimtas dārzeņi:

0,02*

0,05*

0,05*

2.4.1.

ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi:

 

brokoļi (sparģeļkāposti)

 

ziedkāposti

 

pārējie

2.4.2.

krustziežu dzimtas galviņu dārzeņi:

 

rožkāposti (Briseles kāposti)

 

galviņkāposti

 

pārējie

2.4.3.

krustziežu dzimtas lapu dārzeņi:

 

Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti

 

lapu kāposti

 

pārējie

2.4.4.

kolrābji

2.5.

lapu dārzeņi un garšaugi:

0,02*

0,05*

0,05*

2.5.1.

salāti un salātveidīgie:

 

kreses

 

salāti

 

salātu baldriņi

 

endīvijas

 

pārējie

2.5.2.

spināti un tiem līdzīgie:

 

biešu lapas (lapu bietes)

2.5.3.

ūdens kreses

2.5.4.

lapu cigoriņi

2.5.5.

garšaugi:

 

 

 

 

kārveles

 

maurloki

 

pētersīļi

 

seleriju lapas

 

pārējie

2.6.

pākšaugu dārzeņi (svaigi):

0,02*

0,05*

0,05*

 

pupas (ar pākstīm)

 

pupas (bez pākstīm)

 

zirņi (ar pākstīm)

 

zirņi (bez pākstīm)

 

pārējie

2.7.

stublāju dārzeņi:

0,02*

0,05*

0,05*

 

artišoki

 

fenhelis

 

puravi

 

rabarberi

 

selerijas

 

lapu artišoki

 

sparģeļi

 

pārējie

2.8.

sēnes:

0,02*

0,05*

0,05*

 

kultivētās sēnes

 

meža sēnes

3.

Pākšaugi:

0,02*

0,05*

0,05*

 

lēcas

 

pupas

 

zirņi

 

pārējie

4.

Eļļas augi:

0,02*

0,05*

0,05*

 

kokvilnas sēklas

 

linsēklas

 

magoņu sēklas

 

rapšu sēklas

 

saulespuķu sēklas (nelobītas)

 

saulespuķu sēklas (izlobītas)

 

sezama sēklas

 

sinepes

 

sojas pupas

 

zemesrieksti

 

pārējie

5.

Kartupeļi:

0,02*

0,05*

0,05*

 

agrie kartupeļi

 

uzglabājamie kartupeļi

6.

Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis)

0,1*

0,1*

0,1*

7.

Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus

0,1*

0,1*

0,1*

2.9. Dioksations, endrīns un etilēndibromīds (1,2-dibromoetāns)

Nr.
p.k.

Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums

Dioksations

Endrīns

Etilēn­dibromīds

1

2

3

4

5

1.

Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti:

 

 

 

1.1.

citrusaugļi:

0,05*

0,01*

0,01*

 

apelsīni

 

citroni

 

greipfrūti

 

laimi

 

mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus)

 

pampelmūzes

 

pārējie

1.2.

koku rieksti (lobīti vai nelobīti):

0,05*

0,01*

0,01*

 

Indijas rieksti

 

Brazīlijas rieksti

 

ciedru rieksti

 

kastaņi

 

kokosrieksti

 

lazdu rieksti

 

Makadamijas rieksti

 

mandeles

 

pekanrieksti

 

pistācijas

 

valrieksti

 

pārējie

1.3.

sulīgie augļi:

0,05*

0,01*

0,01*

 

āboli

 

aivas

 

bumbieri

 

pārējie

1.4.

kauliņaugļi:

0,05*

0,01*

0,01*

 

aprikozes

 

ķirši

 

persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus)

 

plūmes

 

pārējie

1.5.

ogas un sīkie augļi:

0,05*

0,01*

0,01*

1.5.1.

vīnogas:

 

galda vīnogas

 

vīnogas pārstrādei

1.5.2.

zemenes (izņemot meža)

1.5.3.

ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas):

 

 

 

 

avenes

 

kazenes

 

loganogas

 

pārējās

1.5.4.

citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas):

 

dzērvenes

 

mellenes

 

ērkšķogas

 

jāņogas (sarkanās un baltās)

 

upenes

 

pārējās

1.5.5.

savvaļas ogas un augļi

 

 

 

1.6.

dažādi augļi:

0,05*

0,01*

0,01*

 

ananasi

 

avokado

 

banāni

 

dateles

 

granāti

 

kivi augļi

 

kumkvats

 

liči

 

mango

 

olīvas

 

pasiflora

 

vīģes

 

pārējie

2.

Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti:

 

 

 

2.1.

sakņu un bumbuļu dārzeņi:

0,05*

0,01*

0,01*

 

galda bietes

 

batātes

 

burkāni

 

jamss

 

kāļi

 

mārrutki

 

pastinaks

 

plostbārdis

 

redīsi, rutki

 

sakņu pētersīļi

 

selerijas

 

topinambūrs

 

rāceņi

 

pārējie

2.2.

sīpolu dārzeņi:

0,05*

0,01*

0,01*

 

ķiploki

 

sīpoli

 

šalotes

 

vasaras sīpoli

 

pārējie

2.3.

augļu dārzeņi:

0,05*

0,01*

0,01*

2.3.1.

nakteņu dzimtas augi:

 

baklažāni

 

pipari

 

tomāti

 

pārējie

2.3.2.

ķirbjaugi ar ēdamu mizu:

 

garaugļu gurķii

 

īsaugļu gurķi

 

cukini

 

pārējie

2.3.3.

ķirbjaugi ar neēdamu mizu:

 

arbūzi

 

melones

 

ķirbji

 

pārējie

2.3.4.

cukurkukurūza

2.4.

krustziežu dzimtas dārzeņi:

0,05*

0,01*

0,01*

2.4.1.

ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi:

 

brokoļi (sparģeļkāposti)

 

ziedkāposti

 

pārējie

2.4.2.

krustziežu dzimtas galviņu dārzeņi:

 

rožkāposti (Briseles kāposti)

 

galviņkāposti

 

pārējie

2.4.3.

krustziežu dzimtas lapu dārzeņi:

 

Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti

 

lapu kāposti

 

pārējie

2.4.4.

kolrābji

2.5.

lapu dārzeņi un garšaugi:

0,05*

0,01*

0,01*

2.5.1.

salāti un salātveidīgie:

 

kreses

 

salāti

 

salātu baldriņi

 

endīvijas

 

pārējie

2.5.2.

spināti un tiem līdzīgie:

 

biešu lapas (lapu bietes)

2.5.3.

ūdens kreses

2.5.4.

lapu cigoriņi

2.5.5.

garšaugi:

 

 

 

 

kārveles

 

maurloki

 

pētersīļi

 

seleriju lapas

 

pārējie

2.6.

pākšaugu dārzeņi (svaigi):

0,05*

0,01*

0,01*

 

pupas (ar pākstīm)

 

pupas (bez pākstīm)

 

zirņi (ar pākstīm)

 

zirņi (bez pākstīm)

 

pārējie

2.7.

stublāju dārzeņi:

0,05*

0,01*

0,01*

 

artišoki

 

fenhelis

 

puravi

 

rabarberi

 

selerijas

 

lapu artišoki

 

sparģeļi

 

pārējie

2.8.

sēnes:

0,05*

0,01*

0,01*

 

kultivētās sēnes

 

meža sēnes

3.

Pākšaugi:

0,05*

0,01*

0,01*

 

lēcas

 

pupas

 

zirņi

 

pārējie

4.

Eļļas augi:

0,05*

0,01*

0,01*

 

kokvilnas sēklas

 

linsēklas

 

magoņu sēklas

 

rapšu sēklas

 

saulespuķu sēklas (nelobītas)

 

saulespuķu sēklas (izlobītas)

 

sezama sēklas

 

sinepes

 

sojas pupas

 

zemesrieksti

 

pārējie

5.

Kartupeļi:

0,05*

0,01*

0,01*

 

agrie kartupeļi

 

uzglabājamie kartupeļi

6.

Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis)

0,1*

0,01*

0,1*

7.

Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus

0,1*

0,1*

0,01*

2.10. Metilbromīds un TEPP

Nr.
p.k.

Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums

Metilbromīds

(Aile svītrota ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1004)

TEPP

1

2

3

4

5

1.

Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti:

     

1.1.

citrusaugļi:

0,05*

 

0,01*

 

apelsīni

 

citroni

 

greipfrūti

 

laimi

 

mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus)

 

pampelmūzes

 

pārējie

1.2.

koku rieksti (lobīti vai nelobīti):     0,01*
  Indijas rieksti
  Brazīlijas rieksti
  ciedru rieksti
  kastaņi
  kokosrieksti
  lazdu rieksti
  Makadamijas rieksti
  mandeles
  pekanrieksti
  pistācijas
  valrieksti
  pārējie

1.3.

sulīgie augļi: 0,05*   0,01*
  āboli
  aivas
  bumbieri
  pārējie

1.4.

kauliņaugļi:     0,01*
  aprikozes
  ķirši
  persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus)
  plūmes
  pārējie

1.5.

ogas un sīkie augļi:

   

0,01*

1.5.1.

vīnogas:

 
 

galda vīnogas

 

vīnogas pārstrādei

1.5.2.

zemenes (izņemot meža)

0,05*

1.5.3.

ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas):

0,05*

   
 

avenes

 

kazenes

 

loganogas

 

pārējās

1.5.4.

citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas):

0,05*

 

dzērvenes

 

mellenes

 

ērkšķogas

 

jāņogas (sarkanās un baltās)

 

upenes

 

pārējās

1.5.5.

savvaļas ogas un augļi

0,05*

1.6.

dažādi augļi:

0,05* (izņemot vīģes)

 

0,01*

 

ananasi

 

avokado

 

banāni

 

dateles

 

granāti

 

kivi augļi

 

kumkvats

 

liči

 

mango

 

olīvas

 

pasiflora

 

vīģes

 

pārējie

2.

Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti:

     

2.1.

sakņu un bumbuļu dārzeņi:

0,05*

 

0,01*

 

galda bietes

 

batātes

 

burkāni

 

jamss

 

kāļi

 

mārrutki

 

pastinaks

 

plostbārdis

 

redīsi, rutki

 

sakņu pētersīļi

 

selerijas

 

topinambūrs

 

rāceņi

 

pārējie

2.2.

sīpolu dārzeņi:

0,05*

 

0,01*

 

ķiploki

 

sīpoli

 

šalotes

 

vasaras sīpoli

 

pārējie

2.3.

augļu dārzeņi:

0,05*

   

2.3.1.

nakteņu dzimtas augi:

 

baklažāni

 

pipari

 

tomāti

 

pārējie

2.3.2.

ķirbjaugi ar ēdamu mizu:

 

garaugļu gurķi

 

īsaugļu gurķi

 

cukini

 

pārējie

2.3.3.

ķirbjaugi ar neēdamu mizu:

 

arbūzi

 

melones

 

ķirbji

 

pārējie

2.3.4.

cukurkukurūza

2.4.

krustziežu dzimtas dārzeņi:

0,05*

 

0,01*

2.4.1.

ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi:

 

brokoļi (sparģeļkāposti)

 

ziedkāposti

 

pārējie

2.4.2.

krustziežu dzimtas galviņu dārzeņi:

 

rožkāposti (Briseles kāposti)

 

galviņkāposti

 

pārējie

2.4.3.

krustziežu dzimtas lapu dārzeņi:

 

Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti

 

lapu kāposti

 

pārējie

2.4.4.

kolrābji

2.5.

lapu dārzeņi un garšaugi:

0,05*

 

0,01*

2.5.1.

salāti un salātveidīgie:

 

kreses

 

salāti

 

salātu baldriņi

 

endīvijas

 

pārējie

2.5.2.

spināti un tiem līdzīgie:

 

biešu lapas (lapu bietes)

2.5.3.

ūdens kreses

2.5.4.

lapu cigoriņi

2.5.5.

garšaugi:

     
 

kārveles

 

maurloki

 

pētersīļi

 

seleriju lapas

 

pārējie

2.6.

pākšaugu dārzeņi (svaigi):

0,05*

 

0,01*

 

pupas (ar pākstīm)

 

pupas (bez pākstīm)

 

zirņi (ar pākstīm)

 

zirņi (bez pākstīm)

 

pārējie

2.7.

stublāju dārzeņi:

0,05*

 

0,01*

 

artišoki

 

fenhelis

 

puravi

 

rabarberi

 

selerijas

 

lapu artišoki

 

sparģeļi

 

pārējie

2.8.

sēnes:

0,05*

 

0,01*

 

kultivētās sēnes

 

meža sēnes

3.

Pākšaugi:

   

0,01*

 

lēcas

 

pupas

 

zirņi

 

pārējie

4.

Eļļas augi:

0,1*

 

0,01*

 

kokvilnas sēklas

 

linsēklas

 

magoņu sēklas

 

rapšu sēklas

 

saulespuķu sēklas (nelobītas)

 

saulespuķu sēklas (izlobītas)

 

sezama sēklas

 

sinepes

 

sojas pupas

 

zemesrieksti

 

pārējie

5.

Kartupeļi:

0,05*

 

0,05*

 

agrie kartupeļi

 

uzglabājamie kartupeļi

6.

Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis)

0,05*

 

0,02*

7.

Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus

0,05*

 

0,02*

2.11. Fenhlorfoss, heptahlors

Nr.
p.k.

Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums

Fenhlorfoss*6

Hepta­hlors*7

(Aile svītrota ar MK 18.09.2007. noteikumiem Nr.633)

1

2

3

4

5

1.

Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti:

     

1.1.

citrusaugļi:

0,01*

0,01*

 

apelsīni

 

citroni

 

greipfrūti

 

laimi

     
 

mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus)

 

pampelmūzes

 

pārējie

1.2.

koku rieksti (lobīti vai nelobīti):

0,01*

0,01*

 

Indijas rieksti

 

Brazīlijas rieksti

 

ciedru rieksti

 

kastaņi

 

kokosrieksti

 

lazdu rieksti

 

Makadamijas rieksti

 

mandeles

 

pekanrieksti

 

pistācijas

 

valrieksti

 

pārējie

1.3.

sulīgie augļi:

0,01*

0,01*

 

āboli

 

aivas

 

bumbieri

 

pārējie

1.4.

kauliņaugļi:

0,01*

0,01*

 

aprikozes

 

ķirši

 

persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus)

 

plūmes

 

pārējie

1.5.

ogas un sīkie augļi:

0,01*

0,01*

1.5.1.

vīnogas:

 

galda vīnogas

 

vīnogas pārstrādei

1.5.2.

zemenes (izņemot meža)

1.5.3.

ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas):

 

avenes

 

kazenes

 

loganogas

 

pārējās

1.5.4.

citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas):

 

dzērvenes

 

mellenes

 

ērkšķogas

 

jāņogas (sarkanās un baltās)

     
 

upenes

 

pārējās

1.5.5.

savvaļas ogas un augļi

1.6.

dažādi augļi:

0,01*

0,01*

 

ananasi

 

avokado

 

banāni

 

dateles

 

granāti

 

kivi augļi

 

kumkvats

 

liči

 

mango

 

olīvas

 

pasiflora

 

vīģes

 

pārējie

2.

Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti:

     

2.1.

sakņu un bumbuļu dārzeņi:

0,01*

0,01*

 
 

galda bietes

 

batātes

 

burkāni

 

saldie kartupeļi

 

kāļi

 

mārrutki

 

pastinaks

 

plostbārdis

 

redīsi, rutki

 

sakņu pētersīļi

 

selerijas

 

topinambūrs

 

rāceņi

 

pārējie

2.2.

sīpolu dārzeņi:

0,01*

0,01*

 
 

ķiploki

 
 

sīpoli

 
 

šalotes

 
 

vasaras sīpoli

 
 

pārējie

 

2.3.

augļu dārzeņi:

0,01*

0,01*

 

2.3.1.

nakteņu dzimtas augi:

 

baklažāni

 

pipari

 

tomāti

 

pārējie

2.3.2.

ķirbjaugi ar ēdamu mizu:

     
 

garaugļu gurķi

 

īsaugļu gurķi

 

cukini

 

pārējie

2.3.3.

ķirbjaugi ar neēdamu mizu:

 

arbūzi

 

melones

 

ķirbji

 

pārējie

2.3.4.

cukurkukurūza

2.4.

krustziežu dzimtas dārzeņi:

0,01*

0,01*

 

2.4.1.

ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi:

 

brokoļi (sparģeļkāposti)

 

ziedkāposti

 

pārējie

2.4.2.

krustziežu dzimtas galviņu dārzeņi: