Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.1261

Rīgā 2003. gada 12. augustā

Grozījums Valsts ieņēmumu dienesta 2003. gada 28. maija rīkojumā Nr.857 "Par normatīvo aktu izpildes nodrošināšanu akcīzes preču jomā"

1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.330 "Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi", kas stājās spēkā ar 2003.gada 1.jūliju, un Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.370 "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumos Nr.446 "Naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) un piegādes kārtība"", kas stājās spēkā ar 2003.gada 17.jūliju, Valsts ieņēmumu dienesta 2003.gada 28.maija rīkojumā Nr.857 "Par normatīvo aktu izpildes nodrošināšanu akcīzes preču jomā", nosaku:

1.1. izdarīt grozījumu un aizstāt 1.punktā un 1.1.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2000.gada 29.augusta noteikumi Nr.298 "Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi"" (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumi Nr.330 "Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi"" (attiecīgajā locījumā);

1.2. apstiprināt:

1.2.1. "Izziņas tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai izsniegšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas kārtību";

1.2.2. "Izziņas par atļauju iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (kurināmo) izsniegšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas kārtību".

2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Valsts ieņēmumu dienesta 2003.gada 28.maija rīkojumu Nr.857 "Par normatīvo aktu izpildes nodrošināšanu akcīzes preču jomā" apstiprināto:

2.1. "Izziņas tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai izsniegšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas kārtību";

2.2. "Izziņas par atļauju iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (kurināmo) izsniegšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas kārtību".

3. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors K.Ketners

 

Izziņas par atļauju iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (kurināmo) izsniegšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas kārtība

1. Kārtība nosaka, kā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde (turpmāk - VID iestāde) un Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvalde (turpmāk - VID pārvalde) saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumiem Nr.446 "Naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) un piegādes kārtība" (turpmāk - Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumi Nr.446) izsniedz, pārreģistrē un anulē izziņu par atļauju iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (turpmāk - izziņa).

2. Lai saņemtu izziņu, patērētājs iesniedz VID iestādē (izņemot tos gadījumus, kad šī punkta izpildi nodrošina VID pārvalde) vai VID pārvaldē (ja nodokļu maksātājs ir reģistrējies VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas pilsētas Centra rajona, Kurzemes rajona, Latgales priekšpilsētas, Vidzemes priekšpilsētas, Zemgales priekšpilsētas, Ziemeļu rajona vai Rīgas rajona nodaļā vai VID Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē) iesniegumu, kurā saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumu Nr.446 21.punkta prasībām norādītas šādas ziņas:

2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un pasta indekss vai juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, pasta indekss, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un VID iestāde, kurā juridiskā persona reģistrējusies kā nodokļu maksātāja;

2.2. adrese, kur atrodas attiecīgā katlumāja, krāsns, cita stacionāra iekārta vai ierīce, kurā naftas produktus izmantos par kurināmo, kā arī tvertnes, kurās uzglabās iezīmētos (marķētos) naftas produktus un kas ir savienotas ar attiecīgo katlumāju, krāsni, citu iekārtu vai ierīci;

2.3. tās tvertnes tilpums (m3), kurā uzglabājami iezīmētie (marķētie) naftas produkti un kas ir savienota ar attiecīgo katlumāju, krāsni, citu iekārtu vai ierīci;

2.4. pievienoto dokumentu saraksts;

2.5. iesnieguma iesniegšanas datums;

2.6. patērētāja atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums.

3. Lai vienkāršotu iesniegumu iesniegšanu, VID iestāde vai VID pārvalde var ieteikt uzņēmējiem aizpildīt VID izstrādātu iesnieguma veidlapu (skatīt 1. un 2.pielikumu).

4. Iesniegumam saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumu Nr.446 22.punktu pievieno šādus dokumentus:

4.1. attiecīgās katlumājas, krāsns, citas stacionāras iekārtas vai ierīces tehniskās pases kopiju ar norādi par tās jaudu;

4.2. Valsts darba inspekcijas apstiprinātas izziņas kopiju, kurā norādīts izmantojamo naftas produktu (kurināmā) maksimālais patēriņš attiecīgajā katlumājā, krāsnī, citā stacionārā iekārtā vai ierīcē un tās jaudas izmantošanas koeficients, - ja patērētājs ir juridiskā persona;

4.3. nepieciešamā iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzuma aprēķinu, kurš veikts, izmantojot Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumu Nr.446 23.1punktā minētās metodes un kārtības 4.1. un 4.5.apakšpunktā minētajos dokumentos norādītās ziņas, - ja patērētājs ir fiziskā persona;

4.4. attiecīgajā katlumājā, krāsnī, citā stacionārā iekārtā vai ierīcē noteiktā laikposmā (piemēram, vienā mēnesī, gadā) izmantojamo naftas produktu (kurināmā) kopējā daudzuma aprēķinu (litros), kurš veikts, izmantojot kārtības 4.1., 4.2., 4.5. un/vai 4.6.apakšpunktā minētajos dokumentos norādītās ziņas, - ja patērētājs ir juridiskā persona;

4.5. dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz attiecīgo ēku, ar norādi uz tās apkurināmo platību (m2) vai tilpumu pēc ārējiem izmēriem (m3), vai siltumapgādes projektu, kurā norādīts siltuma patēriņš, - ja iezīmētos (marķētos) naftas produktus paredzēts izmantot siltuma ieguvei apkurē;

4.6. dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz vietu, kurā notiks ražošanas process, kā arī informāciju par ražojamās produkcijas apjomu un energoietilpību, ja iezīmētos (marķētos) naftas produktus paredzēts izmantot siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā;

4.7. dokumentus, kuri apliecina, ka attiecīgā katlumāja, krāsns, cita stacionārā iekārta vai ierīce ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamo naftas produktu (kurināmā) patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti, ja patērējamais naftas produktu (kurināmā) daudzums pārsniedz 7 000 litru gadā.

5. Iesniedzot iesniegumu izziņas saņemšanai un tam pievienotos dokumentus, patērētājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

6. VID amatpersona (darbinieks), kas pieņem iesniegumus:

6.1. pārbauda, vai iesniegums atbilst Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumu Nr.446 prasībām;

6.2. pārbauda, vai pievienoti visi šīs kārtības 4.punktā norādītie dokumenti;

6.3. uz iesnieguma parakstās, atšifrē parakstu un norāda datumu;

6.4. iereģistrē iesniegumu;

6.5. izsniedz patērētājam izziņu par iesnieguma pieņemšanu.

7. VID iestāde vai VID pārvalde VID iestādes vai VID pārvaldes direktora noteiktajā kārtībā pārbauda patērētāja iesniegtos dokumentus un 10 darba dienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz izziņu vai rakstiski paziņo lēmumu par atteikumu izsniegt izziņu.

8. VID iestāde vai VID pārvalde neizsniedz izziņu vai anulē to, ja:

8.1. patērētājs iesniegumā nav norādījis visas šīs kārtības 2.punktā minētās ziņas vai nav iesniedzis visus šīs kārtības 4.punktā minētos dokumentus;

8.2. patērētājs iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniedzis nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

8.3. patērētājs triju kalendāra gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir pārkāpis likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem", Ministru kabineta 2000.gada 5.septembra noteikumos Nr.311 "Naftas produktu (degvielas) aprites noteikumi" vai Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumos Nr.446 noteiktās prasības;

8.4. patērētājs traucē Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumu Nr.446 38.punktā minēto pārbaudi.

9. Ja Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumos Nr.446 minētās prasības nav izpildītas un pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt izziņu vai izziņas anulēšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumu Nr.446 27.punktu 10 darba dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par izziņas neizsniegšanu vai anulēšanu, VID iestāde vai VID pārvalde izsniedz pret parakstu vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē to iesniedzējam. Lēmumā norāda izziņas neizsniegšanas vai anulēšanas iemeslus.

10. Ja pieņemts lēmums par izziņas izsniegšanu, VID Nodokļu informatīvās sistēmas (NIS) Akcīzes preču pārvaldes apakšsistēmā tiek noformēta izziņa.

11. Izziņa tiek noformēta uz speciālas veidlapas. Veidlapu pasūtīšanu nodrošina VID pārvalde.

12. VID iestāde veidlapas saņem VID pārvaldē, iesniedzot pieprasījuma vēstuli un pilnvaru veidlapu saņemšanai.

13. Izziņā saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumu Nr.446 24.punktu norādāmas šādas ziņas:

13.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

13.2. adrese, kur atrodas attiecīgā katlumāja, krāsns, cita stacionāra iekārta vai ierīce, kurā naftas produktus izmantos par kurināmo;

13.3. to tvertņu skaits un tilpums (m3), kurās uzglabājami iezīmētie (marķētie) naftas produkti un kas ir savienotas ar attiecīgo katlumāju, krāsni, citu iekārtu vai ierīci;

13.4. iezīmēto (marķēto) naftas produktu (kurināmā) nosaukums (veids), preču kods saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru un kopējais daudzums (litros) (norāda ar cipariem un vārdiem), aprēķināts saskaņā ar kārtības 4.3. vai 4.4. apakšpunktu, kuru atļauts piegādāt kā kurināmo, bet ne vairāk kā vienā gadā patērējamais daudzums;

13.5. iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums (litros) (norāda ar cipariem un vārdiem), kuru atļauts piegādāt patērētājam vienā piegādes reizē un kas nepārsniedz maksimālo daudzumu, ko patērētājs var uzglabāt kārtības 2.3.apakšpunktā minētajā tvertnē;

13.6. iezīmēto (marķēto) naftas produktu (kurināmā) uzskaites tabula - izziņas otrās lapas otrajā pusē (Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumu Nr.446 pielikums);

13.7. izziņas spēkā stāšanās datums;

13.8. datums, kad izziņa zaudē spēku;

13.9. VID atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums.

14. Izziņu paraksta VID iestādes vai VID pārvaldes direktors vai viņa pilnvarota amatpersona.

15. Izziņu iesniedzējs saņem un saņemšanas faktu apliecina ar ierakstu VID iestādes vai VID pārvaldes izveidotā reģistrā. Ja izziņa iesniedzējam tiek nosūtīta pa pastu ierakstītā vēstulē, atbildīgā VID amatpersona reģistrā veic attiecīgu atzīmi.

16. Ja izziņu anulē, attiecīgā informācija vienas darba dienas laikā tiek ievadīta VID Nodokļu informācijas sistēmas (NIS) Akcīzes preču pārvaldes apakšsistēmā.

17. Mainoties nosacījumiem, kas norādīti izziņā, pieteikumā izziņas saņemšanai vai pieteikumam pievienotajos dokumentos, iesniedzams pārreģistrācijas pieteikums.

18. Pārreģistrācijas pieteikumam pievieno izziņas oriģinālu un dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas apliecina attiecīgās izmaiņas izziņā, pieteikumā izziņas saņemšanai vai pieteikumam pievienotajos dokumentos.

19. Ja pirms izziņas pārreģistrācijas patērētājs ir iegādājies iezīmētos (marķētos) naftas produktus (kurināmo), izziņā tiek norādīts gan iezīmēto (marķēto) naftas produktu (kurināmā) daudzums, ko atļauts iegādāties (kopējais), gan atlikušais iegādei atļautais iezīmēto (marķēto) naftas produktu (kurināmā) daudzums. (Izsniedzot jaunu izziņu, atlikušais iegādei atļautais daudzums tiek norādīts tāds pats kā sākotnējais.)

20. VID iestāde vai VID pārvalde izdara attiecīgus grozījumus izziņas saturā.

21. Ja tiek grozīti normatīvie akti, kas nosaka izziņas izsniegšanu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

22. Lai atkārtoti saņemtu izziņu, patērētājs iesniedz saskaņā ar šīs kārtības 2.punktu minēto iesniegumu. Iesniegumam pievieno iepriekš izsniegto izziņu un informāciju par skaitītāja rādījumu (patērētājiem, kuriem tas paredzēts saskaņā ar kārtības 4.7.apakšpunktu) un kurināmā atlikumu tvertnē. Juridiskās personas papildus iesniedz Valsts darba inspekcijas apstiprinātas izziņas kopiju, kurā norādīts izmantojamo naftas produktu (kurināmā) maksimālais patēriņš attiecīgajā katlumājā, krāsnī, citā stacionārā iekārtā vai ierīcē, kā arī katlumājas, krāsns, citas stacionāras iekārtas vai ierīces jaudas izmantošanas koeficients. Ja mainījušies nosacījumi, kas minēti iepriekš izsniegtās izziņas saņemšanai iesniegtajā iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos, pievieno dokumentus, kas apstiprina jaunos nosacījumus.

23. Informācija par juridiskajām personām izsniegtajām, pārreģistrētajām un anulētajām izziņām tiek publicēta VID publiskojamajā datu bāzē, kas ir pieejama visām ieinteresētajām personām. Informācija par fiziskajām personām izsniegtajām, pārreģistrētajām un anulētajām izziņām netiek publicēta, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

1.pielikums

1-1261 COPY.GIF (146233 bytes)

2-1261 COPY.GIF (184459 bytes)

2.pielikums

3-1261 COPY.GIF (157678 bytes)

4-1261 COPY.GIF (202052 bytes)

Izziņas tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai izsniegšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas kārtība

1. Kārtība nosaka, kā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde (turpmāk - VID iestāde) un Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvalde (turpmāk - VID pārvalde) saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.330 "Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi" (turpmāk - Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumi Nr.330) izsniedz, pārreģistrē un anulē izziņu tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai (turpmāk - izziņa).

2. Lai saņemtu izziņu saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumu Nr.330 55.punktu, komersants iesniedz VID iestādē (izņemot tos gadījumus, kad šī punkta izpildi nodrošina VID pārvalde) vai VID pārvaldē (ja nodokļu maksātājs ir reģistrējies VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas pilsētas Centra rajona, Kurzemes rajona, Latgales priekšpilsētas, Vidzemes priekšpilsētas, Zemgales priekšpilsētas, Ziemeļu rajona vai Rīgas rajona nodaļā vai VID Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē) pieteikumu, kurā norāda šādu informāciju:

2.1. komercdarbības veids;

2.2. komersanta nosaukums;

2.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

2.4. nodokļu maksātāja reģistrācijas datums;

2.5. komersanta juridiskā adrese;

2.6. reģistrācijai pieteiktās darbības vietas (vietu) apzīmējums (veikals, kafejnīca, kiosks u.c.), adrese, darba laiks un tālruņa numurs;

2.7. komersanta biroja adrese, darba laiks un tālruņa numurs;

2.8. pieteikuma iesniegšanas datums;

2.9. atbildīgās amatpersonas paraksts.

3. Pieteikumam izziņas saņemšanai pievieno kredītiestādes izsniegtu izziņu par norēķinu kontiem.

4. Lai vienkāršotu iesniegumu iesniegšanu, VID iestāde vai VID pārvalde var ieteikt komersantam aizpildīt VID izstrādātu iesnieguma veidlapu (skatīt 1.un 2.pielikumu).

5. VID iestādes vai VID pārvaldes amatpersona (darbinieks), kas pieņem pieteikumus:

5.1. pārbauda, vai pieteikumā minētā informācija atbilst pievienotajos dokumentos deklarētajai informācijai;

5.2. uz pieteikuma veidlapas parakstās, atšifrē parakstu, norāda datumu;

5.3. iereģistrē pieteikumu;

5.4. izsniedz izziņu par pieteikuma pieņemšanu.

6. VID iestādes vai VID pārvaldes direktors ir tiesīgs apstiprināt citādu, nekā norādīts kārtības 5.punktā, pieteikumu pieņemšanas, izskatīšanas un pārbaudes kārtību.

7. VID iestāde vai VID pārvalde 10 darba dienu laikā no pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas nodrošina izziņas noformēšanu VID Nodokļu informācijas sistēmas (NIS) Akcīzes preču pārvaldes apakšsistēmā un izziņas par stāšanos uzskaitē izsniegšanu pieteikuma iesniedzējam, ja netiek konstatēti Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumu Nr.330 60.punktā norādītie apstākļi:

7.1. pieteikuma iesniedzējam gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir anulēta izziņa par šo noteikumu vai citu ar tabakas izstrādājumu apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem vai pieteikuma iesniedzējs ir pārkāpis likumu "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu";

7.2. komersants veicis komercdarbību ar tabakas izstrādājumiem bez izziņas;

7.3. komersanta amatpersona nav samaksājusi naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar tabakas izstrādājumu apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

7.4. pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepilnīgas vai nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

7.5. tabakas izstrādājumu realizācija paredzēta vietās, kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem tabakas izstrādājumu realizācija ir aizliegta.

8. Izziņu paraksta VID iestādes vai VID pārvaldes direktors vai viņa pilnvarota amatpersona.

9. Izziņa tiek noformēta uz speciālas veidlapas VID Nodokļu informācijas sistēmas (NIS) Akcīzes preču pārvaldes apakšsistēmā. Veidlapu pasūtīšanu nodrošina VID pārvalde.

10. VID iestāde veidlapas saņem VID pārvaldē, iesniedzot pieprasījuma vēstuli un pilnvaru veidlapu saņemšanai.

11. Izziņā norādāmā informācija ir noteikta Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumu Nr.330 57.punktā.

12. Ja iesniedzējs izziņu saņem VID iestādē vai VID pārvaldē, saņemšanas faktu apliecina ar parakstu VID iestādes vai VID pārvaldes izveidotā reģistrā. Ja izziņa iesniedzējam tiek nosūtīta pa pastu (ierakstītā vēstulē), atbildīgā VID iestādes vai VID pārvaldes amatpersona reģistrā veic attiecīgu atzīmi.

13. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumu Nr.330 61.punktu VID ir tiesīgs anulēt komersantam izziņu, ja:

13.1. pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepilnīgas vai nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

13.2. tiek traucētas valsts institūciju amatpersonas, pildot viņu pienākumus tabakas izstrādājumu aprites uzraudzības jomā;

13.3. komercdarbības vietā ir konstatēti tabakas izstrādājumi, kuri nav marķēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

13.4. komercdarbību ar tabakas izstrādājumiem komersants veicis bez izziņas;

13.5. tabakas izstrādājumi gada laikā atkārtoti tiek realizēti personām, kuras jaunākas par 18 gadiem;

13.6. komersanta amatpersona nav samaksājusi naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar tabakas izstrādājumu apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

13.7. netiek pildītas Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumu Nr.330 63.punktā noteiktās prasības;

13.8. komersanta pārstāvis pēc atkārtota uzaicinājuma nav ieradies Valsts ieņēmumu dienestā.

14. Ja konstatēti kārtības 7. vai 13.punktā minētie apstākļi, VID iestādes vai VID pārvaldes direktors vai tā pilnvarota amatpersona izvērtē konstatētos pārkāpumus, pieņem lēmumu par izziņas neizsniegšanu vai anulēšanu un 10 darba dienu laikā izsniedz pret parakstu vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē komersantam pamatotu atteikumu izsniegt izziņu vai lēmumu par izziņas anulēšanu.

15. Ja tiek pieņemts lēmums par izziņas anulēšanu, attiecīgā informācija vienas darba dienas laikā tiek ievadīta VID Nodokļu informācijas sistēmas (NIS) Akcīzes preču pārvaldes apakšsistēmā.

16. Mainoties nosacījumiem, kas norādīti izziņā, pieteikumā izziņas saņemšanai vai pieteikumam pievienotajos dokumentos (piemēram, tiek deklarēta jauna tabakas izstrādājumu realizācijas un uzglabāšanas vieta), piecu darba dienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās iesniedzams pārreģistrācijas pieteikums.

17. Pārreģistrācijas pieteikumā norāda šādu informāciju:

17.1. izziņas sērija un numurs;

17.2. komersanta nosaukums un tālruņa numurs;

17.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

17.4. izmaiņas izziņā norādītajos nosacījumos vai pieteikumam izziņas saņemšanai pievienotajos dokumentos;

17.5. atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums;

17.6. pieteikuma iesniegšanas datums.

18. Pārreģistrācijas pieteikumam pievieno izziņas oriģinālu un dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas apliecina attiecīgās izmaiņas izziņā, pieteikumā izziņas saņemšanai vai pieteikumam pievienotajos dokumentos.

19. Ja tiek grozīti normatīvie akti, kas nosaka izziņu izsniegšanu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

20. Informācija par izsniegtajām, pārreģistrētajām un anulētajām izziņām tiek publicēta VID publiskojamajā datu bāzē, kas ir pieejama visām ieinteresētajām personām.

1.pielikums

5-1261 COPY.GIF (101215 bytes)

6-1261 COPY.GIF (55903 bytes)

2.pielikums

 

7-1261 COPY.GIF (102998 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Valsts ieņēmumu dienesta 2003. gada 28. maija rīkojumā Nr.857 "Par normatīvo aktu izpildes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 1261Pieņemts: 12.08.2003.Stājas spēkā: 16.08.2003.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 15.08.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
78081
16.08.2003
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)