Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumus Nr. 876 "Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.425

Rīgā 2003.gada 29.jūlijā (prot. Nr.42 24.§)
Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk — aģentūra) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas izveidota, lai īstenotu valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā. Ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Labklājības ministrijas starpniecību.

(MK 03.01.2006. noteikumu Nr.10 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.08.2007. noteikumiem Nr.571)

2. (Svītrots ar MK 03.01.2006. noteikumiem Nr.10.)

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Aģentūra:

3.1. sniedz valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām pakalpojumus bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā;

3.2. nodrošina operatīvu un kvalitatīvu palīdzību bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām personām, kā arī iesaista minētās personas aktīvajos nodarbinātības pasākumos un bezdarba samazināšanas preventīvajos pasākumos atbilstoši viņu vajadzībām, spējām un vēlmēm;

3.3. organizē aktīvos nodarbinātības pasākumus un bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus, veicina šo pasākumu dažādošanu atbilstoši pieprasījumam darba tirgū, kā arī veic aktīvo nodarbinātības pasākumu un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu īstenošanas pārraudzību un izmaksu analīzi;

3.4. veic ar valdības un tās pilnvaroto institūciju lēmumiem noteiktos uzdevumus, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondu piešķirto līdzekļu izlietojumu;

3.5. veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 28.08.2007. noteikumiem Nr.571)

4. Aģentūrai ir šādi uzdevumi:

4.1. piedalīties politikas plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā nodarbinātības jomā;

4.2. veikt bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrāciju un uzskaiti, veidot un sistemātiski atjaunot attiecīgo datu bāzi;

4.3. apkopot informāciju par darba devēju pieteiktajām brīvajām darba vietām un informēt par tām sabiedrību, kā arī informēt sabiedrību par iespējām saņemt aģentūras palīdzību darbiekārtošanā;

4.4. informēt sabiedrību par bezdarbnieku un darba meklētāju tiesībām un pienākumiem, situāciju valstī bezdarba jomā, aģentūras īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu ie­saistīšanai un konkurētspējas nodrošināšanai darba tirgū, izglītības un tālākizglītības iegūšanas iespējām Latvijā un ārvalstīs, kā arī sagatavot informatīvus materiālus par minētajiem jautājumiem;

4.5. apstiprināt darba izsaukumus ārzemniekiem, kurus paredzēts nodarbināt Latvijā;

4.6. licencēt un uzraudzīt komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot iekārtošanu darbā uz kuģiem), kā arī pārzināt un uzturēt komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības informācijas sistēmu;

4.7. apkopot un analizēt informāciju par institūcijām, kuras veic iepirkumu valsts vajadzībām aktīvo nodarbinātības pasākumu un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu īstenošanā, un izvērtēt šo pasākumu īstenošanas kvalitāti;

4.8. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkumu valsts vajadzībām organizēt procedūru, lai noteiktu iepirkuma līgumu izpildītājus aktīvo nodarbinātības pasākumu un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu īstenošanai un aģentūras darbības nodrošināšanai (ieskaitot aģentūras informatīvās sistēmas attīstību), slēgt iepirkuma līgumus, kā arī pārraudzīt šo līgumu izpildi;

4.9. plānot aģentūras funkciju izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus un sagatavot ikgadējo pieprasījumu, atbilstoši situācijai darba tirgū veikt piešķirto finanšu līdzekļu pārdali starp aģentūras teritoriālajām struktūrvienībām - filiālēm;

4.10. nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu un citu aģentūras rīcībā esošo finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izlietošanu;

4.11. nodrošināt aģentūrai deleģēto funkciju izpildi no Eiropas Sociālā fonda finansējamo pasākumu īstenošanā;

4.12. organizēt seminārus, konferences un citus pasākumus, kā arī sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām bezdarba samazināšanas, nodarbinātības veicināšanas un karjeras konsultēšanas jomā;

4.13. sadarboties ar ārvalstu nodarbinātības institūcijām un veikt pasākumus informācijas apmaiņas nodrošināšanai darbaspēka kustības jautājumos;

4.14. likumā noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus;

4.15. atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošināt aģentūras rīcībā esošo personas datu un citas informācijas aizsardzību;

4.16. pārzināt un uzturēt Bezdarbnieku un darba meklētāju uzskaites un darba devēju pieteikto brīvo darba vietu informācijas sistēmu;

4.17. sniegt grupu un individuālās konsultācijas karjeras konsultēšanas jautājumos, jo īpaši bezdarbniekiem un darba meklētājiem, personām pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma (bērnu kopšanas perioda), personām pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs, personām, kurām ir noteikta invaliditāte, pirmspensijas vecuma personām un citām bezdarba riskam pakļautajām personām, lai veicinātu sociāli aktīvu attieksmi pret mūžizglītību;

4.18. nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu metodisko bāzi karjeras konsultāciju pakalpojumu sniegšanai atbilstoši katras mērķa grupas specifikai.

(Grozīts ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.622; MK 03.01.2006. noteikumiem Nr.10; MK 28.08.2007. noteikumiem Nr.571)

5. Aģentūrai ir šādas tiesības:

5.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts pārvaldes iestādēm, kā arī privāto tiesību fiziskajām un juridiskajām personām aģentūras funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

5.2. atbilstoši aģentūras kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī ārvalstu institūcijām;

5.3. atbilstoši aģentūras kompetencei organizēt un vadīt seminārus un konferences, kā arī piedalīties ārvalstu un starptautisko institūciju rīkotajos pasākumos bezdarba samazināšanas jomā;

5.4. izveidot, reorganizēt un likvidēt aģentūras filiāles;

5.5. sniegt publiskos maksas pakalpojumus;

5.6. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;

5.7. saskaņā ar normatīvajiem aktiem rīkoties ar aģentūras valdījumā esošo valsts mantu un mantu, kuru aģentūra iegādājusies savas darbības nodrošināšanai;

5.8. atbilstoši aģentūras kompetencei slēgt sadarbības līgumus un citus līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī ārvalstu institūcijām;

5.9. Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ņemt aizņēmumus un slēgt izpirkumnomas (līzinga) līgumus, pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas minētajiem darījumiem sagatavoto dokumentāciju saskaņojot ar Labklājības ministriju;

5.10. citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

(Grozīts ar MK 03.01.2006. noteikumiem Nr.10)

III. Aģentūras pārvalde

6. Aģentūras darbu vada aģentūras direktors. Aģentūras direktors veic Publisko aģentūru likumā un Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

(MK 03.01.2006. noteikumu Nr.10 redakcijā)

7. Aģentūras darbības tiesiskumu nodrošina aģentūras direktors. Direktors ir atbildīgs par aģentūras darbu kopumā, kā arī nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu un citu aģentūras rīcībā esošo finanšu līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu.

8. Aģentūras direktoram var būt vietnieki. Aģentūras direktora vietniekus pieņem darbā un atlaiž no darba, kā arī viņu kompetenci un atbildību nosaka aģentūras direktors.

9. Aģentūras teritoriālo struktūrvienību - filiāli - vada filiāles vadītājs. Filiāles vadītāju pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda aģentūras direktors. Filiāles vadītāja pienākumus, tiesības un atbildību nosaka darba līgumā un filiāles reglamentā.

(Grozīts ar MK 03.01.2006. noteikumiem Nr.10)

10. (Svītrots ar MK 03.01.2006. noteikumiem Nr.10.)

IV. Aģentūras konsultatīvā padome

11. Lai veicinātu valsts politikas īstenošanu, analizētu problēmas un izstrādātu priekšlikumus bezdarba samazināšanai un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalstam, labklājības ministrs izveido konsultatīvo padomi.

(Grozīts ar MK 28.08.2007. noteikumiem Nr.571)

12. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar labklājības ministra apstiprinātu nolikumu.

13. Konsultatīvajai padomei ir šādi galvenie uzdevumi:

13.1. analizēt aģentūras darbības rezultātus un sniegt labklājības ministram atzinumus un priekšlikumus par aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas (turpmāk - stratēģija) īstenošanu un aģentūras darbības pilnveidošanu;

13.2. veicināt stratēģijas efektīvu īstenošanu;

13.3. veicināt aģentūras sadarbību ar stratēģijas īstenošanā iesaistītajām institūcijām;

13.4. apkopot un sniegt aģentūras direktoram priekšlikumus aģentūras funkciju un uzdevumu īstenošanai.

14. Konsultatīvās padomes skaitlisko sastāvu nosaka un tās personālsastāvu apstiprina labklājības ministrs.

15. Konsultatīvās padomes sastāvā labklājības ministrs iekļauj nozaru speciālistus, valsts un pašvaldību institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju pilnvarotos pārstāvjus.

16. Konsultatīvās padomes darbu materiāltehniski nodrošina aģentūra.

(Grozīts ar MK 03.01.2006. noteikumiem Nr.10)

V. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

17. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

17.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

17.2. pašu ieņēmumi (ieskaitot ieņēmumus no aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem);

17.3. ārvalstu finansiālā palīdzība;

17.4. ziedojumi un dāvinājumi.

18. Aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var atsavināt aģentūras valdījumā esošo kustamo mantu.

VI. Aģentūras amatpersonu lēmumu apstrīdēšana un pārskatu sniegšanas kārtība

19. Aģentūras darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt aģentūras direktoram.

20. Aģentūras direktora lēmumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

21. Aģentūra sagatavo un iesniedz Labklājības ministrijā kārtējo un gada pārskatu par tās darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu pārvaldes līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

(MK 03.01.2006. noteikumu Nr.10 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājums

22. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 425Pieņemts: 29.07.2003.Stājas spēkā: 01.10.2003.Zaudē spēku: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 111, 06.08.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
77827
{"selected":{"value":"01.09.2007","content":"<font class='s-1'>01.09.2007.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2007","iso_value":"2007\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2007.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.01.2006","iso_value":"2006\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2006.-31.08.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2004","iso_value":"2004\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2004.-06.01.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2003","iso_value":"2003\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2003.-30.07.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)