Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par muitas nodokli
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Persona, kura maina dzīvesvietu no citas valsts uz Latvijas Republiku, — fiziskā persona, kura atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kurš pastāvīgi uzturējies ārpus Latvijas Republikas ne mazāk par 12 mēnešiem;

2) ir persona, kura ieceļo tāpēc, ka stājusies laulībā ar Latvijas Republikā dzīvojošu personu, vai persona, kura ieceļo Latvijas Republikā, lai stātos laulībā ar Latvijas Republikā dzīvojošu personu;

3) ir repatriants vai repatrianta ģimenes loceklis, kurš kopā ar repatriantu pārceļas uz dzīvi Latvijas Republikā;

4) ir persona, kura ieceļo Latvijas Republikā kā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts individuālais komersants vai komercsabiedrības dibinātājs, kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas loceklis vai pilnsabiedrības biedrs vai kura darba attiecību dēļ ieceļo uz laiku, kas nav mazāks par 12 mēnešiem;

5) ir persona, kura ieceļo Latvijas Republikā uz mācību laiku, kas nav mazāks par deviņiem mēnešiem.

(2) Personiskai lietošanai paredzētās preces — preces, kas paredzētas konkrētām fiziskajām personām vai to mājsaimniecības vajadzībām, taču ar noteikumu, ka šāds preču veids vai apjoms neliecina par to, ka attiecīgās preces tiek ievestas komerciālā nolūkā. Pie šāda veida precēm pieder:

1) sadzīves preces, ieskaitot personiskai lietošanai paredzētu aparatūru un iekārtas;

2) velosipēdi, mopēdi un motocikli, fiziskās personas īpašumā esoši mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes, treileri, jahtas un lidmašīnas;

3) mājsaimniecības piederumi, kurus izmanto ģimenes vajadzībām, un mājdzīvnieki, kā arī attiecīgajai personai nepieciešamie darba piederumi sava amata vai profesijas vajadzībām.

(3) Komerciāls nolūks — nolūks ievest preces tādā apjomā, kas pārsniedz likumā noteiktos preču apjoma ierobežojumus un varētu būt par pamatu peļņas gūšanai. 

2.pants. Muitas nodokļa piemērošana

(1) Likums nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikas muitas teritorijā precēm piemēro muitas nodokli, kā arī reglamentē nosacījumus Latvijas Republikas muitas teritorijā ievedamo preču atbrīvošanai no muitas nodokļa.

(2) Muitas nodokli valsts budžetā iemaksā fiziskās un juridiskās personas.  

3.pants. Muitas nodokļa noteikšana

Muitas nodokli nosaka, pamatojoties uz:

1) preču muitas vērtību;

2) muitas nodokļa likmēm;

3) likumos un Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētajiem preču izcelsmes noteikumiem. 

4.pants. Preču klasificēšana

(1) Preces klasificē saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru, un precēm piemēro atbilstošo muitas nodokļa likmi.

(2) Ja, klasificējot preces, rodas domstarpības, izmanto spēkā esošos Pasaules muitas organizācijas Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas un Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras oficiālos izdevumus.

(3) Finanšu ministra apstiprināto nākamā gada Latvijas kombinēto nomenklatūru līdz kalendāra gada beigām publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.  

5.pants. Muitas nodokļa likmes

(1) Muitas nodokļa likmes nosaka procentos no preču muitas vērtības vai latos par preces mērvienību.

(2) Ja precei ir noteikta sezonas muitas nodokļa likme, norāda arī šīs likmes piemērošanas laika posmu.

(3) Muitas nodokļa likmes noteiktas šā likuma 1. un 2.pielikumā. 

6.pants. Muitas nodokļa likmju iedalījums

(1) Muitas nodokļa likmes iedala šādi:

1) pamatlikme, kas piemērojama tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijas Republika nav noslēgusi tirdzniecības līgumus (1.pielikums);

2) likme, kas piemērojama tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusi līgumus par vislielāko labvēlības režīmu tirdzniecībā (VLR likme) (1. un 2.pielikums);

3) likme, kas piemērojama tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusi brīvās tirdzniecības līgumus (BTL likme);

4) 0 procentu likme, kas piemērojama preču [izņemot cukurniedru vai cukurbiešu cukuru un ķīmiski tīru saharozi cietā stāvoklī (Latvijas kombinētās nomenklatūras kods 1701)] ievešanai no valstīm, kurām Latvijas Republika piešķīrusi vispārējo priekšrocību režīmu tirdzniecībā (VPR likme) (3.pielikums). Ministru kabinets reglamentē ievedamo preču izcelsmes noteikumus, sertifikāta veidlapas paraugu un VPR 0 procentu likmes piemērošanas kārtību precēm, kuras ievedamas no šā likuma 3.pielikumā minētajām valstīm.

(2) Finanšu ministrija apkopo un aktualizē informāciju par šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajām muitas nodokļa likmēm, kas izriet no Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. Lai nodrošinātu iespēju visām ieinteresētajām personām iepazīties ar apkopoto un aktualizēto informāciju, Finanšu ministrija publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” muitas nodokļa pamatlikmes un likmes, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijas Republikai ir spēkā attiecīgie tirdzniecības līgumi.

(3) Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministrija sniedz Finanšu ministrijai nepieciešamās ziņas šā panta otrajā daļā minētās informācijas apkopošanai un aktualizēšanai.

II nodaļa
Atbrīvojumu piemērošana

7.pants. Rakstveida muitas deklarācijas un galvojuma piemērošana

(1) Piemērojot šajā nodaļā paredzēto atbrīvojumu no muitas nodokļa un attiecīgu muitas procedūru, noformē rakstveida muitas deklarāciju.

(2) Rakstveida muitas deklarāciju nenoformē precēm, kuru skaits vai apjoms nepārsniedz šajā likumā noteikto daudzumu, kas atbrīvojams no muitas nodokļa, ja šīs preces izmanto atbilstoši atbrīvojuma mērķim un ja tās ir:

1) personiskai lietošanai paredzētās preces, kas atrodas ceļotāja personiskajā bagāžā (18.pants);

2) apbalvojumi (29.pants);

3) dāvanas, kuras oficiālie pārstāvji saņem starptautisko vizīšu laikā (30.pants);

4) preces, kuras izmanto citu valstu un valdību vadītāji (31.pants);

5) palīgmateriāli preču iekraušanai transportlīdzeklī un to pasargāšanai transportēšanas laikā ( 38.pants);

6) degviela un smēreļļas, kas atrodas sauszemes transportlīdzekļos (40.pants);

7) zārki un bēru urnas ar cilvēka mirstīgajām atliekām, dekoratīvie apbedīšanas piederumi (42.pants).

(3) Ja preces, pamatojoties uz to izmantošanas mērķi, tiek izlaistas brīvam apgrozījumam, atbrīvojot tās no muitas nodokļa, Valsts ieņēmumu dienests pieprasa personas galvojumu saskaņā ar Muitas likuma 29.pantu. 

8.pants. Atbrīvojuma no muitas nodokļa vispārējie gadījumi

(1) No muitas nodokļa atbrīvo šādas preces, ja saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir tiesības tās ievest Latvijas Republikas muitas teritorijā:

1) kuģus un gaisakuģus, kuri iegādāti, lai tos izmantotu regulāriem preču un pasažieru pārvadājumiem;

2) reģistrētus komerciālos transportlīdzekļus, šādu transportlīdzekļu materiāltehniskās apgādes resursus, aprīkojumu, degvielu, smērvielas, kā arī pārtiku un citas preces, kas:

a) saskaņā ar transportlīdzekļu uzturēšanas normām nepieciešamas šo transportlīdzekļu ekspluatācijai reisa laikā un starpposmu apstāšanās punktos,

b) iegādātas ārvalstīs šādu transportlīdzekļu avāriju (bojājumu) likvidēšanai;

3) materiāltehniskās apgādes resursus, degvielu, izejvielas rūpnieciskai pārstrādei, pārtiku un citas preces, kuras izved no Latvijas Republikas muitas teritorijas, lai nodrošinātu Latvijas Republikai piederošo vai Latvijas Republikas komersantu nomāto (fraktēto) kuģu darbību, kā arī šo kuģu jūras zvejā iegūto produkciju, ko ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā;

4) Latvijas Republikas un ārvalstu valūtu un vērtspapīrus, pases, vīzas, akcīzes nodokļa markas, vēlēšanu biļetenus, kā arī šā likuma 4.pielikumā minētos dokumentus un priekšmetus;

5) preces, kuras valsts vai pašvaldība iegūst bezatlīdzības darījuma rezultātā;

6) valsts un pašvaldību iestādēs lietošanai nekomerciālā nolūkā paredzētās preces saskaņā ar šā likuma 6.pielikumu;

7) dzīvniekus un augus, kas pieder pie sugām, kuras iekļautas 1973.gada Vašingtonas konvencijas (CITIES konvencija) “Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām” pielikumos, kā arī īpatņus, kuru tirdzniecībai ir izdota CITIES konvencijas prasībām atbilstoša atļauja, ja tie tiek ievesti nekomerciālā nolūkā;

8) preces, kas tiek ievestas izmantošanai uz mākslīgajām salām, naftas izpētes un ieguves platformām un citām jūrā pastāvīgi nostiprinātām ierīcēm un tiek tur patērētas un izmantotas;

9) enerģētiskos resursus — naftu, dabasgāzi un citus ogļūdeņražus, kas tiek iegūti jūrā un ievesti no mākslīgajām salām, naftas izpētes un ieguves platformām pārējā Latvijas Republikas muitas teritorijā;

10) preces, kuru atbrīvojums no muitas nodokļa paredzēts citos likumos vai Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos, ko apstiprinājusi Saeima.

(2) Preces atsavina, par to iepriekš rakstveidā informējot Valsts ieņēmumu dienestu un noformējot muitas deklarāciju. Ja preces vairs neatbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem noteikumiem par atbrīvojumu no muitas nodokļa, preču valdītājs divu nedēļu laikā par to rakstveidā informē muitas iestādi, kura ir piemērojusi preču izlaišanu brīvam apgrozījumam. Šādas preces kļūst par ārvalstu precēm, ja attiecīgā muitas iestāde, pamatojoties uz saņemto informāciju, ir pieņēmusi lēmumu par to, ka preces vairs neatbilst nosacījumiem, kas paredz to atbrīvojumu no muitas nodokļa. 

9.pants. Personiskai lietošanai paredzētās preces, ko ieved persona, kura maina dzīvesvietu no citas valsts uz Latvijas Republiku

(1) Personiskai lietošanai paredzētās preces atbrīvo no muitas nodokļa, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem:

1) ir piederējušas un izmantotas attiecīgās personas iepriekšējā dzīvesvietā ne mazāk kā sešus mēnešus pirms dienas, kad šī persona atstājusi iepriekšējo dzīvesvietu ārvalstī;

2) jaunajā dzīvesvietā Latvijas Republikā tās izmantos tiem pašiem mērķiem kā iepriekšējā dzīvesvietā;

3) personai, kurai pieder attiecīgās personiskai lietošanai paredzētās preces, vismaz 12 mēnešus dzīvesvieta ir bijusi ārpus Latvijas Republikas;

4) brīvam apgrozījumam pieteiktas 12 mēnešu laikā no dienas, kad persona apmetusies uz pastāvīgu dzīvi Latvijas Republikā.

(2) Personiskai lietošanai paredzētās preces brīvam apgrozījumam var izlaist vienā vai vairākās atsevišķās partijās šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajā laika posmā.

(3) Personiskai lietošanai paredzētās preces, kas pieteiktas brīvam apgrozījumam, atbrīvo no muitas nodokļa, pirms attiecīgā persona ir apmetusies Latvijas Republikā, ja tā rakstveidā apņemas sešu mēnešu laikā atrast dzīvesvietu Latvijas Republikā.

(4) Ja persona rakstveidā apliecina, ka tā sešu mēnešu laikā apņemas atrast dzīvesvietu Latvijas Republikā, sešu mēnešu laika posmu, kas minēts šā panta pirmās daļas 1.punktā, aprēķina no dienas, kad personiskai lietošanai paredzētās preces ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā.

(5) Ja saskaņā ar darba līgumu persona maina dzīvesvietu, šo maiņu nenoformējot Latvijas Republikā, bet ir nodomājusi to darīt, personiskai lietošanai paredzētās preces, kuras tā ieved Latvijas Republikā, atbrīvo no muitas nodokļa, ja attiecīgajai muitas iestādei tiek iesniegta darba līguma kopija vai tā dokumenta kopija, kas apliecina personas ieceļošanas mērķi, un rakstveida apliecinājums par nodomu noformēt dzīvesvietu Latvijas Republikā. Ja personiskai lietošanai paredzētās preces atbrīvo no muitas nodokļa atbilstoši šīs daļas nosacījumiem, šā panta pirmās daļas 1. un 4.punktā minēto laika posmu aprēķina no dienas, kad personiskai lietošanai paredzētās preces ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā.

(6) Atsavinot tās personiskai lietošanai paredzētās preces, kurām nav piemērots muitas nodoklis, pirms beidzies 12 mēnešu laika posms, kopš pieņemts iesniegums preču izlaišanai brīvam apgrozījumam, personai ir pienākums par šādu preču atsavināšanu iepriekš rakstveidā informēt Valsts ieņēmumu dienestu un noformēt muitas deklarāciju.

(7) Ja personiskai lietošanai paredzētās preces atsavina šā panta sestajā daļā minētajā laika posmā, par tām maksājams muitas nodoklis saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja dienā, kad attiecīgās personiskai lietošanai paredzētās preces tika atsavinātas.

(8) No muitas nodokļa neatbrīvo:

1) alkoholiskos dzērienus;

2) tabaku un tabakas izstrādājumus;

3) izstrādājumus, kurus izmanto amata vai profesijas vajadzībām, izņemot pārnēsājamos darba piederumus.

(9) Ja persona maina dzīvesvietu no citas valsts uz Latvijas Republiku un šai personai likumā noteiktajā kārtībā piešķirts bēgļa vai repatrianta statuss, tās personiskai lietošanai paredzētās preces, kā arī šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā, sestajā un septītajā daļā un astotās daļas 3.punktā minētās personiskai lietošanai paredzētās preces atbrīvo no muitas nodokļa. 

10.pants. Personiskai lietošanai paredzētās preces, kuras ieved laulību gadījumā

(1) Jaunas vai lietotas personiskai lietošanai paredzētās preces, kas pieder personai, kura sakarā ar laulībām maina dzīvesvietu no citas valsts uz Latvijas Republiku, atbrīvo no muitas nodokļa.

(2) Dāvanas, kas tiek pasniegtas laulību gadījumā un ko citā valstī dzīvojošas personas dāvina personām, kuras atbilst šā panta pirmās daļas noteikumiem, atbrīvo no muitas nodokļa, ja to kopējā muitas vērtība nepārsniedz 2000 latus.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētās personiskai lietošanai paredzētās preces var ievest pa daļām, bet ne agrāk kā divus mēnešus pirms noteiktās laulību dienas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc noteiktās laulību dienas.

(4) Laulību gadījumā atbrīvojumu no muitas nodokļa piešķir personām:

1) kuru dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus ir bijusi ārpus Latvijas Republikas;

2) kuras uzrāda laulību apliecinošu dokumentu.

(5) Ja 12 mēnešu laikā no dienas, kad tika apstiprināta preču izlaišana brīvam apgrozījumam, personiskai lietošanai paredzētās preces, kas saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu atzītas par atbrīvojamām no muitas nodokļa, tiek atsavinātas, par to iepriekš rakstveidā paziņojams Valsts ieņēmumu dienestam un noformējama muitas deklarācija.

(6) Ja personiskai lietošanai paredzētās preces atsavina šā panta piektajā daļā minētajā laika posmā, par tām maksājams muitas nodoklis saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja dienā, kad attiecīgās personiskai lietošanai paredzētās preces tika atsavinātas.

(7) No muitas nodokļa neatbrīvo:

1) alkoholiskos dzērienus;

2) tabaku un tabakas izstrādājumus. 

11.pants. Mantotās personiskai lietošanai paredzētās preces

(1) Mantotās personiskai lietošanai paredzētās preces atbrīvo no muitas nodokļa, ja mantinieka dzīvesvieta ir Latvijas Republikā.

(2) No muitas nodokļa neatbrīvo:

1) alkoholiskos dzērienus;

2) tabaku un tabakas izstrādājumus;

3) izstrādājumus, kurus izmanto amata vai profesijas vajadzībām, izņemot pārnēsājamos darba piederumus;

4) izejvielu krājumus vai pusfabrikātus;

5) mājlopus un lauksaimniecības produktu krājumus, kas pārsniedz ģimenes vajadzībām parasti nepieciešamo daudzumu.

(3) No muitas nodokļa atbrīvo tikai tādas mantotās personiskai lietošanai paredzētās preces, kas izlaišanai brīvam apgrozījumam pieteiktas ne vēlāk kā divu gadu laikā, skaitot no dienas, kad persona apstiprinājusies mantojuma tiesībās.

(4) Mantotās personiskai lietošanai paredzētās preces var ievest pa daļām šā panta trešajā daļā minētajā laika posmā. 

12.pants. Personiskai lietošanai paredzētās preces, kas nepieciešamas dzīvesvietas iekārtošanai

(1) Personiskai lietošanai paredzētās preces, kuras ieved ārpus Latvijas Republikas dzīvojoša fiziskā persona, lai iekārtotu dzīvesvietu Latvijas Republikā, atbrīvo no muitas nodokļa.

(2) No muitas nodokļa atbrīvo personiskai lietošanai paredzētās preces, kuras:

1) ir piederējušas attiecīgajai personai vai persona tās lietojusi vismaz sešus mēnešus pirms dienas, kad šīs preces tika ievestas;

2) lietojuma un daudzuma ziņā ir piemērotas dzīvesvietas iekārtošanai.

(3) No muitas nodokļa atbrīvo personiskai lietošanai paredzētās preces personai:

1) kuras dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus ir bijusi ārpus Latvijas Republikas;

2) kurai ir tiesisks pamats dzīvot attiecīgajā dzīvesvietā Latvijā ne mazāk kā divus gadus.

(4) Muitas iestāde personiskai lietošanai paredzētās preces atbrīvo no muitas nodokļa, ja persona muitas iestādei iesniedz rakstveida apliecinājumu, ka samaksās iespējamo muitas parādu, kas var rasties šā panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos, un apņemas dot iespēju Valsts ieņēmumu dienesta iestādēm laikā, kamēr atbrīvojums no muitas nodokļa ir spēkā, pārliecināties, ka attiecīgās preces tiek lietotas dzīvesvietas iekārtošanai.

(5) Atbrīvojums no muitas nodokļa arī turpmāk ir spēkā, ja attiecīgās personiskai lietošanai paredzētās preces izmanto, lai iekārtotu jaunu dzīvesvietu, ievērojot šā panta trešās daļas 2.punktā minēto noteikumu.

(6) Ja personiskai lietošanai paredzētās preces atsavina, pirms pagājuši divi gadi no dienas, kad tās pieteiktas izlaišanai brīvam apgrozījumam, persona maksā muitas nodokli, ievērojot šā panta piektās daļas noteikumu. 

13.pants. Skolas piederumi, mācību materiāli un skolēna vai studenta personiskai lietošanai paredzētās preces

(1) Skolas piederumi, mācību materiāli, dzīvesvietas iekārtošanai paredzētās preces, kas pieder skolēnam vai studentam, kurš ierodas Latvijas Republikā, lai mācītos, un kas paredzētas personiskai lietošanai mācību laikā, ir atbrīvojamas no muitas nodokļa.

(2) Skolēns vai students ir persona, kas reģistrēta izglītības iestādē, lai pilnībā apmeklētu tās piedāvāto mācību kursu. Mācību materiāli ir priekšmeti vai instrumenti (arī kalkulatori un datori), kurus skolēns vai students parasti izmanto mācību vajadzībām. 

14.pants. Nelielas komerciālas vērtības preču sūtījumi

(1) Nelielas komerciālas vērtības preču sūtījumu, kuru adresātam Latvijas Republikā nogādā ar vēstuļu korespondences vai pasta paku sūtījumu un kura vērtība nepārsniedz 50 latus, atbrīvo no muitas nodokļa.

(2) No muitas nodokļa neatbrīvo šādas preces, kas atrodas nelielas komerciālas vērtības preču sūtījumos:

1) alkoholiskos dzērienus;

2) tabaku un tabakas izstrādājumus. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.09.2003. likumu, kas stājas spēkā 02.10.2003.)

15.pants. Nelieli nekomerciāli sūtījumi

(1) Neliels nekomerciāls sūtījums šā likuma izpratnē ir preču sūtījums, kuru viena fiziskā persona no citas valsts sūta otrai fiziskajai personai Latvijas Republikā. Šādus sūtījumus atbrīvo no muitas nodokļa, ja:

1) tie ir neregulāri;

2) tajos ir preces, kuras paredzētas tikai saņēmēja vai viņa ģimenes personiskai lietošanai un kuru veids vai apjoms neliecina par to, ka šīs preces tiek ievestas komerciālā nolūkā;

3) tajos ir preces, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 100 latus;

4) tie ir bezatlīdzības sūtījumi.

(2) Preces, kas atrodas nelielā nekomerciālā sūtījumā, atbrīvo no muitas nodokļa, ja šo preču daudzums nepārsniedz:

1) tabakas izstrādājumiem:

a) 50 cigaretes,

b) 25 cigarillus (cigārs, kura maksimālais svars ir trīs grami),

c) 10 cigārus,

d) 50 gramus smēķējamās tabakas,

e) “a”, “b”, “c” un “d” apakšpunktā minētajiem tabakas izstrādājumiem kopumā — nepārsniedzot attiecīgajā apakšpunktā minēto atļauto daudzumu;

2) alkoholiskajiem dzērieniem:

a) destilētiem dzērieniem un alkoholam, kuru alkohola saturs pārsniedz 22 tilpumkoncentrācijas procentus, — vienu litru vai starpproduktiem, raudzētajiem dzērieniem un dzirkstošajiem vīniem — divus litrus,

b) “a” apakšpunktā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem sortimentā — nepārsniedzot attiecīgo atļauto daudzumu;

3) alum — divus litrus;

4) kafijai — vienu kilogramu;

5) bezalkoholiskajiem dzērieniem — divus litrus;

6) smaržām — 50 gramus vai tualetes ūdenim — 0,25 litrus.

(3) Preces, kas atrodas nelielā nekomerciālā sūtījumā un pārsniedz šajā pantā minēto daudzumu, netiek atbrīvotas no muitas nodokļa. Par tām maksājams muitas nodoklis saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja dienā, kad preces tika saņemtas.

(4) Ja neliela nekomerciāla sūtījuma preču kopējā vērtība pārsniedz 100 latus, par sūtījuma daļu, kuras vērtība pārsniedz 100 latus, bet nepārsniedz 150 latus, iekasē 10 procentu muitas nodokļa likmi, bet sūtījuma daļai, kuras vērtība pārsniedz 150 latus, piemēro šā likuma 1.pielikumā noteikto muitas nodokļa likmi. 

16.pants. Preču un preču sūtījuma atzīšana par komerciālu

Ja fiziskā persona īsā laika posmā — mazāk nekā 48 stundās — preces pa daļām pārvieto pāri muitas robežai un ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šādas darbības notiek komerciālā nolūkā, visas preces, kas pārvietotas šajā laika posmā, atzīstamas par vienu veselumu. Ja šādi tiek pārkāpti normatīvajos aktos noteiktie aizliegumi vai ierobežojumi, fiziskā persona maksā muitas nodokli saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja dienā, kad tika konstatēts pārkāpums. 

17.pants. Komersantam piederošas preces, kas tiek ievestas, pārceļot komercdarbību no citas valsts uz Latvijas Republiku

(1) Preces, ko izmanto komercdarbībā un kas pieder komersantam, kurš izbeidz komercdarbību citā valstī un pārvieto tās uz Latvijas Republiku, lai veiktu tāda paša vai līdzīga veida komercdarbību, atbrīvo no muitas nodokļa. Ja uz Latvijas Republiku pārceļas komersants, kas veic komercdarbību lauksaimniecībā, viņa īpašumā esošos dzīvniekus atbrīvo no muitas nodokļa.

(2) Atbrīvojumu no muitas nodokļa piešķir komersantam piederošām precēm, kuras:

1) tiek izmantotas komercdarbībā vismaz 12 mēnešus pirms pārcelšanās dienas;

2) pēc pārcelšanās tiks izmantotas tāda paša vai līdzīga veida komercdarbībā;

3) pēc rakstura un apjoma ir piemērotas attiecīgajam komercdarbības veidam.

(3) Atbrīvojumu no muitas nodokļa nepiešķir:

1) komersantam piederošām precēm, ja komersants pārceļas uz Latvijas Republiku, lai apvienotos ar Latvijas Republikas komersantu vai pievienotos viņam, nesākot jaunu komercdarbību;

2) transportlīdzekļiem, kurus neizmanto kā ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas līdzekļus;

3) dažādiem pārtikas krājumiem, kas paredzēti patēriņam cilvēka uzturā vai dzīvnieku ēdināšanai;

4) degvielai vai izejvielu krājumiem, gataviem izstrādājumiem vai pusfabrikātiem;

5) izplatītāju (personu, kuru komercdarbības veids saistīts ar dzīvnieku tirdzniecību) rīcībā esošiem dzīvniekiem.

(4) Atbrīvojumu no muitas nodokļa piešķir tikai tādām komersantam piederošām precēm, kuras pieteiktas izlaišanai brīvam apgrozījumam 12 mēnešu laikā no dienas, kad komersants izbeidzis savu darbību citā valstī.

(5) Ja komersantam piederošās preces, kas atbrīvotas no muitas nodokļa, tiek atsavinātas vai nodotas lietošanā citai personai 12 mēnešu laikā pēc šo preču izlaišanas brīvam apgrozījumam, komersants par to iepriekš rakstveidā informē Valsts ieņēmumu dienestu un, ja nepieciešams, tās deklarē. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs šo termiņu pagarināt, tomēr nepārsniedzot 36 mēnešus, ja tā rīcībā ir informācija, kas liecina, ka komersantam, preces ievedot, nav bijis nolūka tās izmantot tāda paša vai līdzīga veida komercdarbībai.

(6) Ja komersantam piederošās preces tiek atsavinātas vai to lietošanas tiesības tiek nodotas citai personai pirms šā panta piektajā daļā noteiktā laika posma beigām, par tām maksājams muitas nodoklis saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja šādas atsavināšanas vai lietošanas tiesību nodošanas dienā. 

18.pants. Preces, kas atrodas ceļotāja personiskajā bagāžā

(1) Ceļotāja personiskā bagāža ir visa bagāža, kuru persona, ierodoties Latvijas Republikā, uzrāda muitas iestādē, kā arī jebkura bagāža, ko uzrāda minētajā iestādē vēlāk, ja saņemts apliecinājums, ka personas aizbraukšanas laikā tā reģistrēta kā bagāža. Personiskajā bagāžā nedrīkst būt tvertnes ar degvielu. Personiskā bagāža sastāv tikai no ceļotāja vai viņa ģimenes locekļu personiskai lietošanai paredzētām precēm, kā arī precēm, kas paredzētas dāvināšanai. Šādas preces, ievērojot to veidu vai apjomu, nedrīkst ievest komerciālā nolūkā.

(2) Personiskai lietošanai paredzētās lietotās preces, kuru ievešana Latvijas Republikas muitas teritorijā nav aizliegta vai ierobežota un kuras atrodas ceļotāja personiskajā bagāžā, atbrīvo no muitas nodokļa.

(3) Ceļotājam, kas iebrauc Latvijas Republikā (turpmāk — ceļotājs), ir tiesības personiskajā bagāžā, nemaksājot muitas nodokli, neregulāri un nekomerciālā nolūkā pārvietot pāri Latvijas Republikas muitas teritorijas robežai jaunas un nelietotas preces, kuru ievešana Latvijas Republikas muitas teritorijā nav aizliegta vai ierobežota, ja to kopējā muitas vērtība nepārsniedz 150 latus (turklāt vienāda nosaukuma preces — ne vairāk par trim vienībām vai bez daudzuma ierobežojuma, ja to kopējā muitas vērtība nepārsniedz 15 latus), un pārtikas preces, kuru kopējā muitas vērtība nepārsniedz 15 latus (turklāt vienāda nosaukuma preces — ne vairāk par trim vienībām). Preču mērvienības (vienības) nosakāmas saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru.

(4) Preces, kas atrodas ceļotāja personiskajā bagāžā, atbrīvo no muitas nodokļa, ja šo preču daudzums nepārsniedz:

1) tabakas izstrādājumiem:

a) 200 cigaretes,

b) 100 cigarillus (cigārs, kura maksimālais svars ir trīs grami),

c) 50 cigārus,

d) 250 gramus smēķējamās tabakas,

e) “a”, “b”, “c” un “d” apakšpunktā minētajiem tabakas izstrādājumiem kopumā — nepārsniedzot attiecīgajā apakšpunktā minēto atļauto daudzumu;

2) alkoholiskajiem dzērieniem:

a) negāzētiem vīniem — divus litrus,

b) starpproduktiem, raudzētajiem dzērieniem un dzirkstošajiem vīniem — divus litrus, citiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuru alkohola saturs pārsniedz 22 tilpumkoncentrācijas procentus, — vienu litru, bet minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem sortimentā — nepārsniedzot attiecīgo atļauto daudzumu;

3) alum — piecus litrus;

4) kafijai — vienu kilogramu;

5) bezalkoholiskajiem dzērieniem — 12 litrus;

6) smaržām — 50 gramus un tualetes ūdenim — 0,25 litrus;

7) medikamentiem — ceļotāja personiskajām vajadzībām nepieciešamo apjomu.

(5) Šā panta ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktā paredzēto atbrīvojumu no muitas nodokļa nepiešķir precēm, ja ceļotājs, kura personiskajā bagāžā šīs preces atrodas, ir jaunāks par 18 gadiem.

(6) No muitas nodokļa atbrīvo preces, kuru vērtība nepārsniedz 100 latus, ja tās nekomerciālā nolūkā ieved:

1) personas, kas dzīvo pierobežā, izņemot kaimiņvalsts pierobežā dzīvojošās personas;

2) personas, kas strādā pierobežā;

3) transportlīdzekļu apkalpojošais personāls, kas pārvietojas no Latvijas Republikas uz citām valstīm, ja šīs personas ieved preces savā darba laikā.

(7) Personas, kas strādā pierobežā, šā likuma izpratnē ir fiziskās personas, kuras, veicot darba pienākumus, šķērso Latvijas Republikas muitas robežu. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.09.2003. likumu, kas stājas spēkā 27.09.2003.)

19.pants. Materiāli, aparatūra un instrumenti izglītojošai vai zinātniskai darbībai, kā arī grāmatas un citi bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm un organizācijām paredzētie iespieddarbi

(1) Materiāli, aparatūra un instrumenti izglītojošai vai zinātniskai darbībai šā likuma izpratnē ir tie materiāli, aparatūra un instrumenti, kurus to tehniskā raksturojuma un iegūstamo rezultātu dēļ zinātniskās darbības subjekti (turpmāk šai pantā — zinātnes iestādes) vai izglītības iestādes izmanto izglītojošai vai zinātniskai darbībai un šādai izmantošanai nav komerciāla nolūka.

(2) Šā likuma 5.pielikumā minētos materiālus, aparatūru un instrumentus izglītības un zinātnes iestādēm, kā arī bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm un organizācijām paredzētās grāmatas un iespieddarbus atbrīvo no muitas nodokļa.

(3) Šā likuma 6.pielikumā minētos audiovizuālos līdzekļus, ko izmanto mācību, zinātniskā un kultūrizglītojošā darbā, atbrīvo no muitas nodokļa, ja tie paredzēti lietošanai nekomerciālā nolūkā valsts un citās institūcijās vai organizācijās, kuru pamatdarbība saistīta ar zinātnisko pētniecību vai izglītību.

(4) Atbrīvojums no muitas nodokļa attiecas uz:

1) rezerves daļām, detaļām vai papildierīcēm, kas speciāli piemērotas aparatūrai vai instrumentiem, ja rezerves daļas, detaļas vai papildierīces ieved vienlaikus ar šo aparatūru vai instrumentiem vai, ievedot rezerves daļas, detaļas vai papildierīces vēlāk, dokumentāri var pierādīt, ka tās paredzētas attiecīgajai aparatūrai vai instrumentiem, kas:

a) iepriekš ir atbrīvoti no muitas nodokļa ar nosacījumu, ka laikā, kad rezerves daļām, detaļām vai papildierīcēm tiek pieprasīts atbrīvojums no muitas nodokļa, minētās aparatūras un instrumentu izmantošanas mērķis nav mainīts,

b) būtu atbrīvojami no muitas nodokļa reizē ar pieprasījumu atbrīvot speciāli tiem paredzētas rezerves daļas, detaļas vai papildierīces;

2) darba piederumiem, kas izmantojami minētās aparatūras vai instrumentu tehniskajai apkopei, pārbaudei vai remontam, ja darba piederumus ieved vienlaikus ar šo aparatūru vai instrumentiem vai, ievedot darba piederumus vēlāk, dokumentāri var pierādīt, ka tie paredzēti attiecīgajai aparatūrai vai instrumentiem, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

a) iepriekš ir atbrīvoti no muitas nodokļa ar nosacījumu, ka laikā, kad darba piederumiem tiek pieprasīts atbrīvojums no muitas nodokļa, minētās aparatūras un instrumentu izmantošanas mērķis nav mainīts,

b) būtu atbrīvojami no muitas nodokļa reizē ar pieprasījumu atbrīvot speciāli tai paredzētus darba piederumus.

(5) Šā panta trešajā daļā minētās iestādes un organizācijas rakstveidā informē Valsts ieņēmumu dienestu, ja šīs iestādes vai organizācijas vairs neatbilst nosacījumiem, kas paredz atbrīvojumu no muitas nodokļa, vai no muitas nodokļa atbrīvojamās preces tiek izmantotas citiem nolūkiem, kam tās nav paredzētas.

(6) Par precēm, kas paliek iestāžu un organizāciju valdījumā un vairs neatbilst nosacījumiem, kas paredz atbrīvojumu no muitas nodokļa, maksājams muitas nodoklis saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja dienā, kad minētos nosacījumus pārstāja pildīt.

(7) Par precēm, ko iestāde vai organizācija, kurai piešķirts atbrīvojums no muitas nodokļa, izmanto citiem nolūkiem, kas nav minēti šā panta trešajā un ceturtajā daļā, maksājams muitas nodoklis saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja dienā, kad tika mainīts šo preču izmantošanas mērķis.

(8) Ja zinātnes iestādēm paredzētie materiāli, aparatūra un instrumenti, kas atzīti par atbrīvojamiem no muitas nodokļa, tiek atsavināti vai nodoti lietošanā citām personām, par to iepriekš rakstveidā informējams Valsts ieņēmumu dienests.

(9) Ja izglītojošai vai zinātniskai darbībai paredzētie materiāli, aparatūra un instrumenti tiek atsavināti vai to lietošanas tiesības tiek nodotas iestādei vai organizācijai, kurai saskaņā ar šā panta trešo vai ceturto daļu ir tiesības saņemt atbrīvojumu no muitas nodokļa, šādu atbrīvojumu piešķir, ja saņēmējs šādas preces izmanto mērķiem, kas dod tiesības uz šādu atbrīvojumu.

(10) Citos atsavināšanas vai lietošanas tiesību nodošanas gadījumos maksājams muitas nodoklis saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja šādas atsavināšanas vai lietošanas tiesību nodošanas dienā.

(11) Iekārtām, kuras nekomerciālā nolūkā ieved ārpus Latvijas Republikas dibinātas zinātniskās pētniecības iestādes vai organizācijas, piemēro atbrīvojumu no muitas nodokļa.

(12) Atbrīvojumu piešķir ar nosacījumu, ka iekārtas:

1) paredzētas izmantošanai zinātnes iestādēs saskaņā ar zinātniskās sadarbības līgumiem, kuru mērķis ir īstenot starptautiskās zinātniskās pētniecības programmas Latvijas Republikā dibinātās zinātnes iestādēs;

2) paliek ārvalstu fiziskās vai juridiskās personas īpašumā laikā, kamēr tās atrodas Latvijas Republikas muitas teritorijā.

(13) Par iekārtām uzskata instrumentus, aparatūru, mašīnas un to palīgierīces, arī rezerves daļas un darba piederumus, kuri īpaši paredzēti to apkopei, pārbaudei, kalibrēšanai vai remontam un kurus izmanto zinātniskā pētījumā. Par nekomerciālā nolūkā ievestām iekārtām uzskata iekārtas, kuras paredzēts izmantot nekomerciāla rakstura zinātniskam pētījumam.

(14) Ja šā panta trīspadsmitajā daļā minētās iekārtas, kas Latvijas Republikā ievestas, nemaksājot muitas nodokli saskaņā ar šajā pantā paredzētajiem nosacījumiem, tiek atsavinātas vai nodotas lietošanā citai personai, par to iepriekš rakstveidā informējams Valsts ieņēmumu dienests.

(15) Ja iekārtas atsavina vai to lietošanas tiesības nodod, iestādei vai organizācijai, kurai ir tiesības uz atbrīvojumu no muitas nodokļa saskaņā ar šā panta divpadsmito daļu, atbrīvojums paliek spēkā, ja iestāde vai organizācija šīs iekārtas izmanto, nepārkāpjot nosacījumus, kas paredz tiesības uz šādu atbrīvojumu. Citos gadījumos, lai iekārtas atsavinātu vai to lietošanas tiesības nodotu, iepriekš, pamatojoties uz iekārtu veidu un muitas vērtību, maksājams muitas nodoklis saskaņā ar muitas nodokļa likmi, kas bija spēkā iekārtu atsavināšanas vai to lietošanas tiesību nodošanas dienā.

(16) Šā panta divpadsmitajā daļā minētās iestādes vai organizācijas informē Valsts ieņēmumu dienestu, ja šīs iestādes vai organizācijas vairs neatbilst nosacījumiem, kas paredz atbrīvojumu no muitas nodokļa, vai ja no muitas nodokļa atbrīvojamās preces tiek izmantotas citiem nolūkiem, kam tās nav paredzētas.

(17) Par iekārtām, kas paliek iestāžu vai organizāciju īpašumā un vairs neatbilst nosacījumiem, kas paredz atbrīvojumu no muitas nodokļa, maksājams muitas nodoklis saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja dienā, kad minētos nosacījumus pārstāja pildīt.

(18) Par iekārtām, ko iestāde vai organizācija, kurai piešķirts atbrīvojums no muitas nodokļa, izmanto citiem nolūkiem, kas nav minēti šā panta divpadsmitajā daļā, maksājams muitas nodoklis saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja dienā, kad tika mainīts šo iekārtu izmantošanas mērķis. 

20.pants. Laboratorijas dzīvnieki un bioloģiskās vai ķīmiskās vielas, kas paredzētas pētniecības darbam

(1) No muitas nodokļa atbrīvo:

1) dzīvniekus, kas paredzēti izmantošanai laboratorijā;

2) bioloģiskās vai ķīmiskās vielas, kuras nav aizstājamas ar Latvijas Republikā ražotām bioloģiskajām vai ķīmiskajām vielām un kuras ieved nekomerciālā nolūkā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais atbrīvojums attiecas uz dzīvniekiem un bioloģiskajām vai ķīmiskajām vielām, kas paredzētas izglītības vai zinātnes iestādēm. 

21.pants. Cilvēka asins produkti (preparāti) un asinsgrupu un audu savienojamības noteikšanas reaģenti

(1) No muitas nodokļa atbrīvo:

1) cilvēka asins produktus — no asinīm un plazmas iegūtos produktus un medikamentus;

2) asinsgrupu reaģentus — cilvēku, dzīvnieku, augu un citas izcelsmes reaģentus, kurus izmanto asinsgrupas noteikšanai un asins nesaderības atklāšanai;

3) audu savienojamības noteikšanas reaģentus — cilvēku, dzīvnieku, augu un citas izcelsmes reaģentus, kurus izmanto cilvēku audu savienojamības noteikšanai.

(2) Atbrīvojums no muitas nodokļa attiecas uz precēm:

1) kuras paredzētas izmantošanai nekomerciālā medicīniskā vai zinātniskā nolūkā;

2) kurām pievienots atbilstības sertifikāts, ko izsniegusi kompetenta institūcija valstī, no kuras preces ievestas;

3) kuras ievietotas konteineros, kam pievienota speciāla norāde par konteinera saturu.

(3) Atbrīvojums no muitas nodokļa attiecas arī uz īpašo iesaiņojumu, kāds nepieciešams, transportējot cilvēku izcelsmes terapeitiskās vielas, asinsgrupu vai audu savienojamības noteikšanas reaģentus, kā arī dažāda veida šķīdinātājus un piederumus, kas nepieciešami to lietošanai. 

22.pants. Aparatūra un instrumenti, kas paredzēti diagnostikai, ārstēšanai vai medicīniskiem pētījumiem

(1) Diagnostikai, ārstēšanai vai medicīniskiem pētījumiem paredzēto aparatūru un instrumentus, ko labdarības organizācijas vai fiziskās personas dāvina veselības aizsardzības vai medicīnisko pētījumu iestādēm vai ko šādas iestādes ir iegādājušās tikai par labdarības organizāciju līdzekļiem vai ziedojumiem, atbrīvo no muitas nodokļa ar nosacījumu, ka tiek sniegts rakstveida apliecinājums par to izmantošanas mērķiem un ka:

1) attiecīgais aparatūras vai instrumentu dāvinājums nav saistīts ar dāvinātāja komerciālām interesēm;

2) dāvinātājs nav saistīts ar tās aparatūras vai to instrumentu ražotāju, kuriem tiek pieprasīts atbrīvojums no muitas nodokļa.

(2) Atbrīvojums no muitas nodokļa attiecas arī uz:

1) rezerves daļām, sastāvdaļām vai papildierīcēm, kas paredzētas šā panta pirmajā daļā minētajai aparatūrai vai instrumentiem, ja rezerves daļas, sastāvdaļas vai papildierīces ieved vienlaikus ar šo aparatūru un instrumentiem vai, ievedot rezerves daļas, sastāvdaļas vai papildierīces vēlāk, ir iespējams konstatēt, ka tās paredzētas attiecīgajai aparatūrai vai instrumentiem, kuri ievesti iepriekš, piemērojot atbrīvojumu no muitas nodokļa;

2) darba piederumiem, kas izmantojami minētās aparatūras vai instrumentu apkopei, pārbaudei, kalibrēšanai vai remontam, ja darba piederumus ieved vienlaikus ar šo aparatūru vai instrumentiem vai, ievedot darba piederumus vēlāk, ir iespējams konstatēt, ka tie paredzēti attiecīgajai aparatūrai vai instrumentiem, kuri ievesti iepriekš, piemērojot atbrīvojumu no muitas nodokļa.  

23.pants. Standartvielas medikamentu kvalitātes kontrolei

Standartvielas, kas iekļautas Pasaules veselības organizācijas (PVO) standartvielu katalogā un paredzētas medikamentu izejvielu un medikamentu kvalitātes kontrolei, atbrīvo no muitas nodokļa.  

24.pants. Farmaceitiskie produkti, kurus izmanto starptautiskos sporta pasākumos

No muitas nodokļa atbrīvo farmaceitiskos produktus, kas paredzēti izmantošanai:

1) personām, kuras ieradušās no citas valsts, lai piedalītos Latvijas Republikā organizētos starptautiskos sporta pasākumos (tādā daudzumā, kāds nepieciešams šo personu uzturēšanās laikā šajā teritorijā);

2) dzīvniekiem, kuri ievesti no citas valsts, lai piedalītos Latvijas Republikā organizētos starptautiskos sporta pasākumos (tādā daudzumā, kāds nepieciešams šo dzīvnieku uzturēšanās laikā šajā teritorijā). 

25.pants. Izstrādājumi, kas paredzēti neredzīgām personām

(1) Izstrādājumus, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti neredzīgām personām, atbrīvo no muitas nodokļa, ja tos ieved:

1) neredzīga persona (personiskai lietošanai);

2) juridiskā persona, kura iesaistīta neredzīgu personu apmācībā vai palīdzības sniegšanā šīm personām un kurai Labklājības ministrija izsniegusi atļauju ievest šādus izstrādājumus, nemaksājot muitas nodokli.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais atbrīvojums attiecas arī uz izstrādājumu rezerves daļām, sastāvdaļām vai papildierīcēm, kā arī uz darba piederumiem, kas izmantojami minēto izstrādājumu apkopei, pārbaudei vai remontam, ja rezerves daļas, sastāvdaļas, papildierīces vai darba piederumus ieved vienlaikus ar šiem izstrādājumiem vai, ievedot rezerves daļas, sastāvdaļas, papildierīces vai darba piederumus vēlāk, ir iespējams konstatēt, ka tie paredzēti attiecīgajiem izstrādājumiem, kuri ievesti iepriekš, piemērojot atbrīvojumu no muitas nodokļa.

(3) No muitas nodokļa neatbrīvo:

1) alkoholiskos dzērienus;

2) tabaku un tabakas izstrādājumus;

3) kafiju un tēju;

4) transportlīdzekļus, izņemot neatliekamās un ātrās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļus. 

26.pants. Izstrādājumi, kas paredzēti personām ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem

(1) Izstrādājumus, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti personām ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem (izņemot neredzīgas personas), lai kompensētu šo personu pazemināto rīcībspēju vai invaliditāti, un paredzēti to izglītošanai, nodarbinātībai vai sociālajai integrācijai, atbrīvo no muitas nodokļa, ja šos izstrādājumus ieved:

1) personiskai lietošanai persona ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem;

2) juridiskā persona, kura iesaistīta personu ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem izglītošanas darbā, sociālajā rehabilitācijā vai palīdzības sniegšanā šīm personām un kurai Labklājības ministrija izsniegusi atļauju ievest šādus izstrādājumus, nemaksājot muitas nodokli.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais atbrīvojums attiecas arī uz izstrādājumu rezerves daļām, sastāvdaļām vai papildierīcēm, kā arī uz darba piederumiem, kas izmantojami minēto izstrādājumu apkopei, pārbaudei vai remontam, ja rezerves daļas, sastāvdaļas, papildierīces vai darba piederumus ieved vienlaikus ar šiem izstrādājumiem vai, ievedot rezerves daļas, sastāvdaļas, papildierīces vai darba piederumus vēlāk, ir iespējams konstatēt, ka tie paredzēti attiecīgajiem izstrādājumiem, kuri ievesti iepriekš, piemērojot atbrīvojumu no muitas nodokļa.

(3) Atbrīvojums no muitas nodokļa piemērošanas izstrādājumiem, kurus dāvina personām ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem vai šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajām juridiskajām personām, nav atkarīgs no šā panta otrās daļas nosacījumiem. Dāvanu nedrīkst izmantot komerciālā nolūkā.

(4) No muitas nodokļa neatbrīvo:

1) alkoholiskos dzērienus;

2) tabaku un tabakas izstrādājumus;

3) kafiju un tēju;

4) transportlīdzekļus, izņemot neatliekamās un ātrās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļus, kā arī transportlīdzekļus, kas speciāli aprīkoti, lai pārvadātu ratiņkrēslos personas ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem. 

27.pants. Atbrīvojums no muitas nodokļa izstrādājumiem, kurus lieto neredzīgas personas vai personas ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem

(1) Ja saskaņā ar šā likuma 25. un 26.pantu atbrīvojumu no muitas nodokļa par preču ievešanu piešķir neredzīgām personām vai personām ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem, šīs personas vai to likumiskie pārstāvji dokumentāri apliecina attiecīgās personas statusu.

(2) Ja no muitas nodokļa atbrīvotās preces, kuras ievedušas šā likuma 25. vai 26.pantā minētās juridiskās personas, tiek atsavinātas vai to lietošanas tiesības tiek nodotas citai personai, par to iepriekš rakstveidā informējams Valsts ieņēmumu dienests.

(3) Ja preces tiek atsavinātas vai to lietošanas tiesības tiek nodotas personai, kas saskaņā ar šā likuma 25. vai 26.pantu ir tiesīga saņemt atbrīvojumu no muitas nodokļa, atbrīvojumu no muitas nodokļa piešķir arī turpmāk ar nosacījumu, ka šī persona nemaina attiecīgo preču izmantošanas mērķi. Citos preču atsavināšanas vai lietošanas tiesību nodošanas gadījumos maksājams muitas nodoklis saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja šādas atsavināšanas vai lietošanas tiesību nodošanas dienā.

(4) Izstrādājumus, kurus ieved juridiskās personas, kas saskaņā ar šā likuma 25. vai 26.pantu ir tiesīgas saņemt atbrīvojumu no muitas nodokļa, šīs personas var nodot bezatlīdzības darījuma rezultātā lietošanā neredzīgām personām vai personām ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem. Par šādu darījumu pirms izstrādājumu nodošanas rakstveidā informējams Valsts ieņēmumu dienests.

(5) Ja izstrādājuma lietošanas tiesības tiek nodotas personai, kas ir tiesīga saņemt atbrīvojumu no muitas nodokļa saskaņā ar šā likuma 25. vai 26.pantu, atbrīvojumu no muitas nodokļa piešķir arī turpmāk ar nosacījumu, ka šāda persona nemaina attiecīgo preču izmantošanas mērķi. Citos preču lietošanas tiesību nodošanas gadījumos maksājams muitas nodoklis saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja šādas lietošanas tiesību nodošanas dienā.

(6) Šā likuma 25. un 26.pantā minētās juridiskās personas, kas vairs neatbilst noteikumiem par atbrīvojumu no muitas nodokļa vai kas izmanto no muitas nodokļa atbrīvotos izstrādājumus mērķiem, kuriem tie nav paredzēti, par to rakstveidā informē Valsts ieņēmumu dienestu.

(7) Par izstrādājumiem, kas paliek to juridisko personu īpašumā, kuras vairs neatbilst noteikumiem par atbrīvojumu no muitas nodokļa, maksājams muitas nodoklis saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja dienā, kad juridiskā persona beidza pildīt attiecīgos noteikumus.

(8) Par izstrādājumiem, kuri tiek izmantoti neatbilstoši šā likuma 25. un 26.pantā minētajiem izmantošanas mērķiem, maksājams muitas nodoklis saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja dienā, kad tika sākta to neatbilstoša izmantošana. 

28.pants. Preces katastrofu, stihisku nelaimju un avāriju seku likvidēšanai

(1) Preces, kuras persona ieved katastrofu, stihisku nelaimju un avāriju seku likvidēšanai, atbrīvo no muitas nodokļa, ja šīs preces:

1) paredzētas bezmaksas izplatīšanai Latvijas Republikas teritorijā notikušā katastrofā, stihiskā nelaimē vai avārijā cietušajiem vai bez maksas tiek nodotas cietušo personu lietošanā katastrofas, stihiskas nelaimes vai avārijas seku likvidēšanai un paliek attiecīgo personu īpašumā;

2) persona uzskaita preču reģistrācijas žurnālā un informē par to Valsts ieņēmumu dienestu.

(2) Atbrīvojumu no muitas nodokļa piešķir, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu. Precēm, kas ievestas katastrofas, stihiskas nelaimes vai avārijas seku likvidēšanai vai bezmaksas izplatīšanai cietušajiem, muitas nodokli nepiemēro līdz Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās dienai, pamatojoties uz tās personas rakstveida apliecinājumu samaksāt muitas nodokli, kura ieved minētās preces (rakstveida apliecinājums nepieciešams, ja Ministru kabinets nepiešķir atbrīvojumu no muitas nodokļa).

(3) Atbrīvojumu no muitas nodokļa piešķir materiāliem un iekārtām, kas paredzētas katastrofu, stihisku nelaimju vai avāriju seku likvidēšanai.

(4) Personas, kuru ievestās preces ir atbrīvotas no muitas nodokļa, šīs preces drīkst atsavināt vai nodot to lietošanas tiesības citai personai tikai pēc tam, kad par to iepriekš rakstveidā ir informējušas Valsts ieņēmumu dienestu.

(5) Ja preces tiek atsavinātas vai to lietošanas tiesības tiek nodotas personai, kas saskaņā ar šā panta pirmo daļu ir tiesīga saņemt atbrīvojumu no muitas nodokļa, atbrīvojumu no muitas nodokļa piešķir arī turpmāk ar nosacījumu, ka šī persona nemaina attiecīgo preču izmantošanas mērķi. Citos gadījumos, ja preces atsavina vai to lietošanas tiesības tiek nodotas citai personai, maksājams muitas nodoklis saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja šādas atsavināšanas vai lietošanas tiesību nodošanas dienā.

(6) Šā panta pirmajā daļā minētās personas, kas vairs neatbilst noteikumiem par atbrīvojumu no muitas nodokļa vai kas paredz no muitas nodokļa atbrīvotās preces izmantot mērķiem, kas nav minēti šajā pantā, rakstveidā informē par to Valsts ieņēmumu dienestu.

(7) Ja preces, kas paliek to personu īpašumā, kuras vairs neatbilst noteikumiem par atbrīvojumu no muitas nodokļa, tiek nodotas lietošanā personai, kas saskaņā ar šā panta pirmo daļu ir tiesīga saņemt atbrīvojumu, atbrīvojums no muitas nodokļa arī turpmāk būs spēkā, ja šī persona izmantos attiecīgās preces mērķiem, kas dod tiesības uz šādu atbrīvojumu. Citos gadījumos maksājams muitas nodoklis saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja dienā, kad persona beidza pildīt attiecīgos noteikumus.

(8) Ja persona, kura saņēmusi atbrīvojumu no muitas nodokļa, preces izmanto mērķiem, kas nav minēti šajā pantā, precēm piemēro attiecīgo muitas nodokli saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja dienā, kad preces sāka izmantot. 

29.pants. Apbalvojumi

(1) Apbalvojumu atbrīvo no muitas nodokļa, ja attiecīgā persona muitas iestādei iesniedz apbalvojuma piešķiršanu apliecinošu dokumentu un ja apbalvojums netiks izmantots komerciālā nolūkā.

(2) Apbalvojumi, kuri saņemti starptautiskajos pasākumos un ir atbrīvojami no muitas nodokļa, šā likuma izpratnē ir:

1) citu valstu valdību piešķirtās godazīmes personām, kuru dzīvesvieta ir Latvijas Republikā;

2) kausi, medaļas un līdzīgas simboliskas nozīmes balvas, kas personām, kuru dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, citā valstī piešķirtas kā cieņas apliecinājums par šo personu darbību mākslā, zinātnē, sportā, valsts dienestā vai kā atzinība par nopelniem kādā konkrētā pasākumā un ko Latvijas Republikā ieved minētās personas;

3) kausi, medaļas un līdzīgas simboliskas nozīmes balvas, kuras kā dāvanu Latvijas Republikā pasniedz citā valstī dibinātas iestādes vai citu valstu personas;

4) simboliskas nozīmes vai nelielas vērtības apbalvojumi, balvas un suvenīri, kas paredzēti bezmaksas izplatīšanai konferencēs vai līdzīgos starptautiskos pasākumos personām, kuras parasti dzīvo citā valstī. Minētās preces atļauts ievest nekomerciālā nolūkā.  

30.pants. Dāvanas, kuras oficiālie pārstāvji saņem starptautisko vizīšu laikā

(1) Saskaņā ar šā likuma 18.pantu no muitas nodokļa atbrīvo preces, kuras atrodas ceļotāja personiskajā bagāžā un kuras:

1) Latvijas Republikā ieved persona, kas bijusi oficiālā vizītē citā valstī un saņēmusi tās kā dāvanas no šīs valsts amatpersonām;

2) Latvijas Republikas muitas teritorijā ieved persona, kas ieradusies oficiālā vizītē un vēlas tās dāvināt valsts amatpersonām;

3) citas valsts oficiāla iestāde nosūta kā dāvanu valsts iestādei Latvijas Republikā.

(2) Dāvanas atbrīvo no muitas nodokļa, ja to lietojums, vērtība vai daudzums neliecina par komerciālu nolūku un tās netiks izmantotas komerciālā nolūkā.

(3) No muitas nodokļa dāvanas neatbrīvo, ja atkārtoti tiek ievesta vai nosūtīta viena un tā paša veida un vērtības dāvana un ja tas var norādīt uz mērķi izvairīties no muitas nodokļa samaksas vai ja dāvanas ir alkoholiskie dzērieni, tabaka un tabakas izstrādājumi. 

31.pants. Preces, kuras izmanto citu valstu un valdību vadītāji

Preces, kuras izmanto citu valstu un valdību vadītāji vai personas, kas viņus pārstāv oficiālās vizītes laikā Latvijas Republikā, atbrīvo no muitas nodokļa.  

32.pants. Nelielas vērtības preču paraugi

(1) Preču paraugus tirdzniecības veicināšanai, ja tiem ir neliela vērtība un tos izmanto vienīgi attiecīgo preču pasūtījumu izdarīšanai, lai šīs preces ievestu Latvijas Republikā, atbrīvo no muitas nodokļa.

(2) Lai noteiktu, vai preču paraugiem piešķirams atbrīvojums no muitas nodokļa, Valsts ieņēmumu dienests var pieprasīt, lai daļa preču paraugu tiktu iezīmēta (piemēram, tos ieplēšot, perforējot vai citādi skaidri un neizdzēšami iezīmējot) ar nosacījumu, ka šāda darbība neietekmē attiecīgā parauga izmantošanu.

(3) Preču paraugi ir preces, kuru daudzums un piedāvāšanas veids nodrošina, ka tos lietos tikai demonstrēšanai potenciālajiem pasūtītājiem. 

33.pants. Iespieddarbi un reklāmas materiāli

(1) Iespieddarbus un reklāmas materiālus (katalogi, cenrāži, lietošanas instrukcijas vai brošūras) atbrīvo no muitas nodokļa, ja tos ieved ārvalsts personas un ja tie attiecas uz:

1) pārdodamām vai iznomājamām precēm;

2) piedāvātajiem transporta, banku vai apdrošināšanas pakalpojumiem.

(2) Iespieddarbus un reklāmas materiālus atbrīvo no muitas nodokļa, ja:

1) tie padara atpazīstamu komersantu, kas ražo, pārdod vai iznomā preces vai piedāvā pakalpojumus;

2) katrā sūtījumā ir ne vairāk par vienu dokumentu vai vienu katra dokumenta eksemplāru (ja sūtījumā ir vairāki dokumenti). Sūtījums, kurā ir vairāki viena dokumenta eksemplāri, arī var saņemt atbrīvojumu no muitas nodokļa, ja tā kopējais bruto svars nepārsniedz vienu kilogramu;

3) tie nav preču sūtījuma galvenā sastāvdaļa, ko viens un tas pats nosūtītājs sūta vienam un tam pašam adresātam.

(3) No muitas nodokļa atbrīvo preces, kuras paredzētas reklāmai un kuru vērtība nepārsniedz 15 latus, ja piegādātāji bez maksas nosūta saviem klientiem šīs preces un tās nav izmantojamas citādi kā vien reklāmai. 

34.pants. Preces, kas paredzētas izlietošanai vai demonstrēšanai izstādēs, gadatirgos vai līdzīgos pasākumos

(1) No muitas nodokļa atbrīvo:

1) citās valstīs ražotu preču paraugus, kas paredzēti tirdzniecības, rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādēm, gadatirgiem vai līdzīgām sabiedriskām norisēm, kuras saistītas ar preču demonstrēšanu;

2) dažādus celtniecības un apdares materiālus, arī elektropiederumus un pagaidu stendus, kas pieder ārvalsts personai un ir nepieciešami uz laiku ievesto preču izmantošanai vai izstādīšanai;

3) reklāmas un izstāžu materiālus vai aprīkojumu, kas paredzēts demonstrējamo preču reklāmai.

(2) No muitas nodokļa neatbrīvo:

1) alkoholiskos dzērienus;

2) tabaku un tabakas izstrādājumus;

3) jebkuru degvielu.

(3) Par tirdzniecības, rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādēm, gadatirgiem vai līdzīgām sabiedriskām norisēm uzskata:

1) izstādes, gadatirgus, skates un līdzīgus pasākumus, kas saistīti ar tirdzniecību, rūpniecību, lauksaimniecību vai amatniecību;

2) izstādes un pasākumus, kas galvenokārt organizēti labdarības mērķiem;

3) izstādes un pasākumus ar zinātnisku, tehnisku, amatniecības, mākslas, izglītības, kultūras vai sporta ievirzi, ar reliģisku ievirzi, kā arī ar dievkalpojuma noturēšanu, ar arodbiedrības darbību, tūrismu vai starptautiskas saprašanās veicināšanu saistītas izstādes un pasākumus;

4) starptautisku organizāciju vai kolektīvu pārstāvju tikšanās;

5) oficiālas vai piemiņas ceremonijas un sanāksmes.

(4) Izstādes, gadatirgus vai līdzīgus pasākumus neuzskata par tirdzniecības, rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādēm, gadatirgiem vai līdzīgām sabiedriskām norisēm, ja tie rīkoti veikalos vai tirdzniecības telpās, lai pārdotu preces.

(5) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minēto atbrīvojumu no muitas nodokļa piešķir tikai tādiem preču paraugiem, kuri:

1) tiek ievesti un piegādāti bez maksas;

2) bez maksas tiek izplatīti izstādes apmeklētājiem;

3) ir nelielas vērtības reklāmas paraugi;

4) nav viegli pārdodami un, ja nepieciešams, iepakoti tā, lai attiecīgā izstrādājuma daudzums būtu mazāks par tā paša izstrādājuma minimālo daudzumu, kāds faktiski tiek piedāvāts tirgū;

5) ir pārtikas produkti un dzērieni un tiek patērēti izstādes darbības laikā, ja tie nav iepakoti tā, kā minēts šā panta piektās daļas 4.punktā;

6) atbilstoši to kopējai vērtībai un daudzumam ir piemēroti izstādes ievirzei un apmeklētāju skaitam.

(6) Šā panta piektās daļas 2.punktā minēto atbrīvojumu no muitas nodokļa piešķir tikai tādām precēm, kuras:

1) tiek patērētas vai izlietotas izstādē;

2) atbilstoši to kopējai vērtībai un daudzumam ir piemērotas izstādes ievirzei un apmeklētāju skaitam.

(7) Šā panta piektās daļas 4.punktā minēto atbrīvojumu no muitas nodokļa piešķir tikai tādiem reklāmai paredzētiem iespieddarbiem un izstrādājumiem:

1) kurus paredzēts bez maksas izplatīt tikai izstādes apmeklētājiem izstādes darbības vietā;

2) kuri atbilstoši to kopējai vērtībai un daudzumam ir piemēroti izstādes ievirzei un apmeklētāju skaitam. 

35.pants. Preces, kas ievestas pārbaudei, analīzei vai izmēģinājumiem

(1) Preces, kas ievestas pārbaudei, analīzei vai izmēģinājumiem, lai noteiktu to sastāvu, kvalitāti vai citas tehniskās īpašības un iegūtu informāciju vai veiktu rūpniecisko vai tirdzniecisko izpēti, atbrīvo no muitas nodokļa.

(2) No muitas nodokļa preces atbrīvo tikai ar nosacījumu, ka pārbaudes, analīzes vai izmēģinājuma laikā tās pilnībā tiek izmantotas vai iznīcinātas.

(3) Preces, kuras tiek izmantotas pārbaudei, analīzei vai izmēģinājumiem un kuru apjoms liecina par šo preču komerciālo lietojumu, neatbrīvo no muitas nodokļa.

(4) Atbrīvojums no muitas nodokļa piešķirams tikai tādam preču daudzumam, kas nepieciešams pārbaudei, analīzei vai izmēģinājumiem, un to apliecina persona, kura ieved minētās preces.

(5) No muitas nodokļa atbrīvo arī preces, kuras netiek pilnībā izmantotas vai iznīcinātas pārbaudes, analīzes vai izmēģinājuma laikā, ar nosacījumu, ka atlikušās preces Valsts ieņēmumu dienesta uzraudzībā:

1) pēc pārbaudes, analīzes vai izmēģinājuma beigām pilnībā iznīcina vai padara par komerciāli nevērtīgām;

2) nodod valstij;

3) izved no Latvijas Republikas muitas teritorijas.

(6) Atlikušās preces ir preces, kas rodas preču nepilnīgas izmantošanas dēļ to pārbaudes, analīzes vai izmēģinājuma laikā.

(7) Valsts ieņēmumu dienests apstiprina laika posmu, kurā personai jāpabeidz attiecīgā pārbaude, analīze vai izmēģinājums. 

36.pants. Sūtījumi autortiesību vai patenttiesību aizsardzības institūcijām

No muitas nodokļa atbrīvo preču zīmes, paraugus vai modeļus un attiecīgos dokumentus, kā arī iesniegumus par patentu piešķiršanu institūcijām, kas ir tiesīgas nodarboties ar autortiesību vai patenttiesību aizsardzību. 

37.pants. Tūrisma informācijas materiāli

No muitas nodokļa atbrīvo šādas preces:

1) iespieddarbus (ieskaitot reklāmlapas, brošūras, grāmatas, žurnālus, ceļvežus, uzlīmes, neierāmētas fotogrāfijas vai fotopalielinājumus, kartes, logu transparentus un ilustrētos kalendārus), kas paredzēti bezmaksas izplatīšanai, kuras galvenais mērķis ir uzaicināt apmeklēt kultūras, tūrisma, sporta, reliģiskos, tirdzniecības vai profesionālos pasākumus un sanāksmes citās valstīs, ja šādu iespieddarbu tekstā ir ne vairāk par 25 procentiem komerciāla rakstura reklāmas;

2) ārvalstu viesnīcu sarakstus un tūrisma produktu katalogus, ko izdevuši komersanti, kuri sniedz tūrisma pakalpojumus, vai viņu pilnvarotas personas, kā arī ārvalstu transporta pakalpojumu sarakstus, ja tos paredzēts izplatīt bez maksas un tajos ir ne vairāk par 25 procentiem komerciāla rakstura reklāmas;

3) uzziņu literatūru, kas tiek piegādāta komersantiem, kuri sniedz tūrisma pakalpojumus, vai viņu ieceltiem akreditētiem pārstāvjiem vai korespondentiem un kas nav paredzēta izplatīšanai (tūrisma produktu katalogi, telefona vai teleksa numuru saraksti, elektroniskā pasta vai interneta adrešu saraksti, viesnīcu saraksti, izstāžu katalogi, nelielas vērtības amatniecības preču paraugi, kā arī literatūra par muzejiem, universitātēm vai līdzīgām iestādēm). 

38.pants. Palīgmateriāli preču iekraušanai transportlīdzeklī un to pasargāšanai transportēšanas laikā

Dažādus palīgmateriālus (arī virves, salmus, audumus, papīru, kartonu, kokmateriālus un plastmasas), kurus izmanto preču iekraušanai transportlīdzeklī un pasargāšanai (arī no temperatūras svārstībām) transportēšanas laikā no citas valsts uz Latvijas Republiku, atbrīvo no muitas nodokļa. 

39.pants. Pakaiši, lopbarība un barība dzīvniekiem to transportēšanas laikā

Pakaišus, lopbarību un barību, kas atrodas transportlīdzeklī, ar kuru dzīvniekus no citas valsts ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā, un ko brauciena laikā izmanto minēto dzīvnieku aprūpei, atbrīvo no muitas nodokļa. 

40.pants. Degviela un smēreļļas, kas atrodas sauszemes transportlīdzekļos

(1) Degvielu, kas iepildīta Latvijas Republikas muitas teritorijā iebraucošo transportlīdzekļu un motociklu standarta degvielas tvertnēs, kā arī degvielu, kas iepildīta privāto transportlīdzekļu un motociklu pārnēsājamās degvielas tvertnēs (ne vairāk par 10 litriem vienam transportlīdzeklim), ievērojot degvielas uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumus, atbrīvo no muitas nodokļa.

(2) Standarta degvielas tvertne ir tvertne, kuru uzstādījis ražotājs un kura viena veida transportlīdzeklim ļauj izmantot degvielu dzinēja vai, ja nepieciešams, dzesēšanas sistēmas darbībai. Ražotāja uzstādīta gāzes tvertne transportlīdzeklim, kurā par degvielu izmanto gāzi, arī uzskatāma par standarta degvielas tvertni.

(3) Ja transportlīdzeklis ir iesaistīts starptautiskajā transporta darbībā teritorijā, kura atrodas taisnā līnijā 25 kilometrus no valsts robežas (ar nosacījumu, ka šādus braucienus veic pierobežā dzīvojošas personas vai privātais transportlīdzeklis pieder pierobežā dzīvojošai personai), no muitas nodokļa atbrīvo degvielu, kas iepildīta transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnē.

(4) Degvielu, kas saskaņā ar šā panta pirmo daļu ir atbrīvota no muitas nodokļa, persona drīkst izmantot tikai tajā transportlīdzeklī, ar kuru degviela tika ievesta. Degvielu nedrīkst pārdot vai mainīt, izliet no šā transportlīdzekļa vai uzglabāt atsevišķi no tā, izņemot gadījumu, kad minētais transportlīdzeklis ir remontējams.

(5) No muitas nodokļa atbrīvo arī smēreļļas, kas atrodas mehāniskajā transportlīdzeklī un ir nepieciešamas tā darbībai konkrēta brauciena laikā.

(6) Ja netiek ievēroti šā panta noteikumi, degvielai piemēro muitas nodokli saskaņā ar muitas nodokļa likmi un muitas vērtību, kādu piemēroja šo noteikumu pārkāpuma dienā. 

41.pants. Preces, kas paredzētas kara upuru memoriālu, pieminekļu vai piemiņas vietu izveidošanai un uzturēšanai

Preces, kuras ieved, lai izveidotu un uzturētu kara upuru memoriālus, pieminekļus vai piemiņas vietas, atbrīvo no muitas nodokļa. 

42.pants. Zārki un bēru urnas ar cilvēka mirstīgajām atliekām, dekoratīvie apbedīšanas piederumi

No muitas nodokļa atbrīvo:

1) zārkus un bēru urnas ar cilvēka mirstīgajām atliekām, ziedus, bēru vainagus un citus dekoratīvos apbedīšanas piederumus;

2) ziedus, vainagus un citus dekoratīvos apbedīšanas piederumus, ko ievedušas ārvalstīs dzīvojošas personas, kuras piedalās bēru ceremonijā vai ieradušās, lai apkoptu kapus Latvijas Republikas teritorijā, ar nosacījumu, ka šo preču lietojums vai daudzums neliecina par komerciālu nolūku.

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2004.gada 1.septembrim muitas iestādes muitas nodokļa aprēķiniem var izmantot informāciju, kas iegūta no Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstīm.

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par muitas nodokli (tarifiem)” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9.nr.; 1999, 4., 12.nr.; 2000, 2., 7., 13., 23.nr.; 2002, 1., 14., 21.nr.; 2003, 4., 9.nr.).

3. Ar terminu “komersants”, “individuālais komersants”, “komercsabiedrība” “kapitālsabiedrība”, “pilnsabiedrība” šajā likumā saprot arī atbilstošu terminu “uzņēmums” vai “uzņēmējsabiedrība” likuma “Par uzņēmējdarbību” izpratnē.

4. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.jūlijam šā likuma 3.pielikumā norādītajām valstīm ir piemērojami Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumi nr.592 “Ievedamo preču izcelsmes noteikumi, sertifikāta veidlapas paraugs un vispārējo priekšrocību režīma 0 procentu likmes piemērošanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 12.jūnijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2003.gada 3.jūlijā
Likuma “Par muitas nodokli”
1.pielikums
Likuma “Par muitas nodokli”
2.pielikums
Tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijas Republikai ir spēkā vislielākās labvēlības režīms (VLR likmes), piemērojamo atsevišķu preču ievedmuitas nodokļa likmju samazinājums pa gadiem
KodsAprakstsPapildmērvienībaVLR likmes samazinājums pa gadiem
200320042005200620072008
160100100-no aknām-36,534,833,131,430 
160100910--desas, sausās vai uzziešanai, nevārītas-36,534,833,131,430 
160100990--pārējie-36,534,833,131,430 
160241100---no mājas šķirņu cūkām-4039383736 
160241900---pārējās-4039383736 
160242100---no mājas šķirņu cūkām-4039383736 
160242900---pārējās-4039383736 
160249110-----filejas gabali (izņemot kakla gabalus) un to daļas, ieskaitot filejas gabalu vai šķiņķa maisījumus-4039383736 
160249130-----kakla gabali un to daļas, ieskaitot kakla un lāpstiņu gabalu maisījumus-4039383736 
160249150-----pārējie maisījumi, kas satur šķiņķi (kājas), lāpstiņu, filejas gabalus vai kakla gabalus un to daļas-4039383736 
160249190-----pārējie-4039383736 
160249300----kas satur 40% vai vairāk, bet mazāk nekā 80% jebkura veida gaļas vai subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus-4039383736 
160249500----kas satur mazāk nekā 40% jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus-4039383736 
160249900---pārējie-4039383736 
160250100--nevārīti; sagatavotas gaļas vai subproduktu un nevārītas gaļas vai subproduktu maisījumi-4039383736 
160250390----pārējie-4039383736 
220720000-etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturētil69,4563,357,251,145 
291814000--citronskābe-12111098 
360100000Propelentu pulveris-10,39,48,47,56,5 
360410000-uguņošanas raķetes-10,39,48,47,56,5 
360490000-pārējie-10,39,48,47,56,5 
360500000Sērkociņi, izņemot pirotehniskos izstrādājumus, kas minēti 3604. preču pozīcijā-17,314,5129,56,5 
360610000-šķidrā un sašķidrinātā gāzveida degviela konteineros ar tilpumu līdz 300 cm3, kuru izmanto cigarešu vai līdzīgu šķiltavu uzpildei un atkārtotai uzpildei-10,39,48,47,56,5 
360690100--ferocērijs un pārējie jebkura veida piroforie sakausējumi-10,39,48,47,56,5 
360690900--pārējie-10,39,48,47,56,5 
391510000-no etilēna polimēriem-10,39,48,47,56,5 
391520000-no stirola polimēriem-10,39,48,47,56,5 
391530000-no vinilhlorīda polimēriem-10,39,48,47,56,5 
391590110---no propilēna polimēriem-10,39,48,47,56,5 
391590130---no akrila polimēriem-10,39,48,47,56,5 
391590190---no pārējiem-10,39,48,47,56,5 
391590910---no epoksīda sveķiem-10,39,48,47,56,5 
391590930---no celulozes un tās ķīmiskajiem atvasinājumiem-10,39,48,47,56,5 
391590990---no pārējiem-10,39,48,47,56,5 
480530900--ar īpatnējo masu 30 g/m2 vai vairāk-1,70    
490110000-atsevišķu lapu veidā, ielokoti vai neielokoti-3,30    
490400000Notis, iespiestas vai rokrakstā, iesietas vai neiesietas, ilustrētas vai neilustrētas-3,30    
490510000-globusi-3,30    
490591000--grāmatu veidā-3,30    
490599000--pārējie-3,30    
490600000Plāni un rasējumi arhitektūras, inženieru, rūpniecības, komercijas, topogrāfijas vai līdzīgām vajadzībām, kuru oriģināli ir rokrakstā; rokraksti; gaismjutīga papīra fotoreprodukcijas un iepriekšminēto izstrādājumu kopijas-3,30    
490700100-pastmarkas, zīmogmarkas un līdzīgas markas-3,30    
490700300-banknotes-3,30    
490700900-pārējās-3,30    
490810000-novelkamās bildītes (dekalkomānijas) ar caurspīdīgu virskārtu-3,30    
490890000-pārējās-3,30    
490900100-iespiestas vai ilustrētas pasta atklātnes-3,30    
490900900-pārējās-3,30    
491000000Jebkura veida iespiesti kalendāri, ieskaitot kalendāru blokus (dienas noplēšamos kalendārus)-3,30    
491110100--preču katalogi-3,30    
491110900--pārējā-3,30    
491191100---lapas (izņemot tirdzniecības reklāmas materiālus), neielokotas, tikai ar ilustrācijām vai zīmējumiem, bez teksta un parakstiem, kas paredzētas grāmatām vai pārējiem periodiskajiem izdevumiem, kuri tiek izdoti dažādās valstīs vienā vai vairākās valodās-3,30    
491191800---pārējais-3,30    
491199000--pārējais-3,30    
950410000-videospēles, izmantojot televīzijas uztvērēju-4,53,42,31,20 
950420100--biljarda galdi (ar kājām vai bez tām)-4,53,42,31,20 
950420900--pārējie-4,53,42,31,20 
950430100--spēles ar ekrānugab.4,53,42,31,20 
950430300---fliperigab.4,53,42,31,20 
950430500---pārējāsgab.4,53,42,31,20 
950430900--daļas-4,53,42,31,20 
950440000-spēļu kārtis-4,53,42,31,20 
950490100--elektrisko sacīkšu automobiļu spēļu komplekti-4,53,42,31,20 
950490900--pārējās-4,53,42,31,20 

 

Likuma “Par muitas nodokli”
3.pielikums
Valstis, kuru izcelsmes precēm piemēro VPR ievedmuitas likmi 0 procentu apmērā

Āfrikas valstis:

1. Angola;

2. Benina;

3. Burkinafaso;

4. Burundi;

5. Centrālāfrikas Republika;

6. Čada;

7. Džibutija;

8. Ekvatoriālā Gvineja;

9. Eritreja;

10. Etiopija;

11. Gambija;

12. Gvineja;

13. Gvineja-Bisava;

14. Kaboverde;

15. Komoru salas;

16. Kongo;

17. Lesoto;

18. Libērija;

19. Madagaskara;

20. Malāvija;

21. Mali;

22. Mauritānija;

23. Mozambika;

24. Nigēra;

25. Ruanda;

26. Santome un Prinsipi;

27. Sjerraleone;

28. Somālija;

29. Sudāna;

30. Tanzānija;

31. Togo;

32. Uganda;

33. Zambija.

 

Āzijas valstis:

1. Afganistāna;

2. Bangladeša;

3. Butāna;

4. Jemena;

5. Kambodža;

6. Laosa;

7. Maldīvija;

8. Mjanma;

9. Nepāla.

 

Klusā okeāna valstis:

1. Kiribati;

2. Samoa;

3. Tuvalu;

4. Vanuatu;

5. Zālamana salas.

 

Karību salu valsts Haiti.

Likuma “Par muitas nodokli”
4.pielikums
No muitas nodokļa atbrīvojamie dokumenti un priekšmeti

1) Dokumenti, kas bez maksas tiek nosūtīti valsts un pašvaldību iestādēm;

2) ārvalstu valdību un starptautisko organizāciju publikācijas, kas paredzētas izplatīšanai;

3) vēlēšanu biļeteni vēlēšanām, kuras organizē ārvalstīs reģistrētas iestādes;

4) priekšmeti, kuri kā pierādījumi tiek iesniegti valsts iestādēm;

5) parakstu paraugi un to atšifrējumi, kas tiek nosūtīti kā daļa no valsts iestāžu vai kredītiestāžu savstarpējās informācijas;

6) oficiāli dokumenti, kas tiek nosūtīti Latvijas Bankai un citām kredītiestādēm;

7) pārskati, ziņojumi, piezīmes, prospekti, iesniegumu veidlapas un citi dokumenti, kurus sastādījuši ārvalstīs reģistrētie uzņēmumi un kuri tiek nosūtīti to vērtspapīru turētājiem vai parakstītājiem;

8) informācijas nesēji, kas bez maksas tiek nosūtīti adresātam, ja vien to ievešana, nemaksājot muitas nodokli, nerada negodīgu konkurenci;

9) faili, arhīvi, iespiestas veidlapas un citi dokumenti, kas izmantojami starptautiskās konferencēs, kongresos vai sanāksmēs, kā arī pārskati par šādiem pasākumiem;

10) plāni, tehniskie zīmējumi, skices, apraksti un citi līdzīgi dokumenti, kas tiek ievesti, lai piedalītos konkursos Latvijas Republikas teritorijā;

11) materiāli, kurus ārvalstīs dibinātas mācību un zinātniskās iestādes izmanto valsts pārbaudes darbos (eksāmenos) Latvijas Republikas teritorijā;

12) veidlapas, kuras izmanto kā oficiālus dokumentus transportlīdzekļu vai preču starptautiskajā apgrozībā saskaņā ar starptautiskajām konvencijām;

13) veidlapas, etiķetes, biļetes un citi līdzīgi dokumenti, kurus ārvalstu transporta vai viesnīcu nozares uzņēmumi nosūta Latvijas Republikas ceļojumu aģentūrām;

14) izlietotas veidlapas, etiķetes, biļetes, kravas zīmes, pavadzīmes un citi līdzīgi dokumenti;

15) ārvalstu vai starptautisko iestāžu aizpildītās veidlapas un iespieddarbi, kuri atbilst starptautiskajiem standartiem un kurus ārvalstu vai starptautiskās iestādes nosūta izplatīšanai atbilstošām iestādēm Latvijas Republikas teritorijā;

16) fotogrāfijas, diapozitīvi un fotogrāfiju ietvari ar uzrakstiem vai bez tiem, kas tiek nosūtīti preses aģentūrām vai laikrakstu un žurnālu izdevniecībām;

17) nodokļu vai līdzīgas nozīmes markas, kuras apliecina obligāto maksājumu veikšanu trešajās valstīs.

Likuma “Par muitas nodokli”
5.pielikums
No muitas nodokļa atbrīvojamie materiāli, aparatūra un instrumenti izglītības un zinātnes iestādēm, kā arī bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm un organizācijām paredzētās grāmatas un iespieddarbi

1. Grāmatas, publikācijas un dokumenti.

Preces kodsApraksts
3705Eksponētas un attīstītas fotoplates un fotofilmas, izņemot kinofilmas:
ex 3705 20 00- grāmatu, bērnu bilžu grāmatu un zīmēšanas vai krāsojamo albumu, skolas uzdevumu burtnīcu (darba burtnīcu), krustvārdu mīklu grāmatu, laikrakstu un periodisko izdevumu, nekomerciāla rakstura iespiestu dokumentu vai referātu, ilustrāciju, apdrukātu lapu un grāmatu ražošanai paredzētu zīmējumu, gleznu vai fotogrāfiju reprodukciju paraugnovilkumu mikrofilmas;
ex 3705 10 00- grāmatu ražošanai paredzētas filmas ar zīmējumu,
ex 3705 90 00

 

 
gleznu vai fotogrāfiju reprodukcijām.
4903 00 00Bērnu bilžu grāmatas, zīmēšanas vai krāsojamie albumi.
4905Kartes, ģeogrāfiskās, hidrogrāfiskās, jūras vai visu veidu līdzīgas kartes, ieskaitot atlantus, sienas kartes, topogrāfiskus plānus un globusus, iespiestās:
 - pārējie:
ex 4905 99 00-- pārējie:
 - kartes, tabulas un diagrammas tādām zinātnes nozarēm kā ģeoloģija, zooloģija, botānika, mineraloģija, paleontoloģija, arheoloģija, etoloģija, meteoroloģija, klimatoloģija un ģeofizika un meteoroloģiskās un ģeofiziskās diagrammas.
ex 4906 00 00Celtniecības, rūpnieciskie vai inženierzinātniskie plāni un projekti un to reprodukcijas.
 4911Pārējā iespiedprodukcija, ieskaitot iespiestās reprodukcijas un fotogrāfijas:
 4911 10- tirdzniecības reklāmas materiāli, preču katalogi un līdzīga produkcija:
ex 4911 10 90-- pārējie:
 1) grāmatu, publikāciju, mākslas iestāžu, simpoziju un citu mākslas pasākumu katalogi, kurus pārdošanai piedāvā grāmatu tirgotāji vai izdevējiestādes, kas reģistrētas ārpus Latvijas Republikas teritorijas,
 2) mācību, zinātnisku vai kultūrizglītojošu filmu un citu audiovizuālo līdzekļu katalogi,
 3) reklāmas materiāli tūrisma veicināšanai, tūristu ceļveži, brošūras, saraksti, bukleti un tamlīdzīgi izdevumi ar vai bez ilustrācijām, ieskaitot privātos uzņēmumos izdotos, kas piedāvā ceļot vai mācīties ārpus Latvijas Republikas, kā arī šādu izstrādājumu mikrokopijas,
 4) bibliogrāfiskās informācijas materiāli bezmaksas izplatīšanai;
 - pārējie:
4911 99 00-- pārējie:
 1) ilustrācijas, apdrukātas lapas un reprodukcijas grāmatu ražošanai, ieskaitot šādu izstrādājumu mikrokopijas,
 2) reklāmas materiāli par mācībām ārpus Latvijas Republikas, kā arī šādu materiālu mikrokopijas.
9023 00Ierīces, aparatūra un modeļi, ko izmanto vienīgi demonstrēšanai (piemēram, mācībās):
ex 9023 00 80- pārējie:
 - kartes un tabulas, kas atvieglo mācību vielas apguvi ģeoloģijā, zooloģijā, botānikā, mineraloģijā, paleontoloģijā, arheoloģijā, etioloģijā, meteoroloģijā, klimatoloģijā un ģeofizikā, kā arī meteoroloģiskās un ģeofiziskās diagrammas.

2. Mācību, zinātniskie un kultūrizglītojošie audiovizuālie līdzekļi.

3. Likuma “Par muitas nodokli” 6.pielikumā minētie izstrādājumi, ja tos ieved ANO vai kāda no tās speciālajām aģentūrām.

Likuma “Par muitas nodokli”
6.pielikums
No muitas nodokļa atbrīvojamās preces, kas paredzētas lietošanai nekomerciālā nolūkā valsts un citās institūcijās vai organizācijās, kuru pamatdarbība saistīta ar izglītības vai zinātniskās pētniecības darbu

1. Mācību, zinātniskie un kultūrizglītojošie audiovizuālie līdzekļi.

Preces kodsApraksts
3704 00Fotoplates, fotofilmas, papīrs, kartons un tekstils, eksponēti, bet neattīstīti:
ex 3704 00 10- fotoplates un kinofilmas:
 - kinofilmas un mācību, zinātniskie vai kultūrizglītojošie pozitīvi.
ex 3705Eksponētas un attīstītas fotoplates un fotofilmas, izņemot mācību, zinātniskās vai kultūrizglītojošās kinofilmas.
3706Eksponētas un attīstītas kinofilmas ar skaņas celiņu vai bez tā vai kas sastāv tikai no skaņas celiņa:
3706 10- ar platumu 35 mm vai vairāk:
 -- pārējie:
ex 3706 10 99--- pārējās pozitīvās:
 - kinožurnāli (ar vai bez skaņas ieraksta) ar jaunāko informāciju, kuri tiek ievesti kopēšanai ne vairāk kā divos eksemplāros par katru tematu,
 - arhīva filmu materiāls (ar vai bez skaņas ieraksta), ko paredzēts izmantot kopā ar kinožurnāliem,
 - izklaidējošas bērnu un jauniešu kinofilmas,
 - pārējās mācību, zinātniskās vai kultūrizglītojošās kinofilmas;
3706 90- pārējie:
 -- pārējie:
ex 3706 90 51--- pārējās pozitīvās:
ex 3706 90 91- kinožurnāli (ar vai bez skaņas ieraksta) ar jaunāko informāciju, kuri tiek ievesti kopēšanai ne vairāk kā divos eksemplāros par katru tematu,
ex 3706 90 99- arhīva filmu materiāls (ar vai bez skaņas ieraksta), ko paredzēts izmantot kopā ar kinožurnāliem,
 - izklaidējošas bērnu un jauniešu kinofilmas,
 - pārējās mācību, zinātniskās vai kultūrizglītojošās kinofilmas.
4911Pārējā iespiedprodukcija, ieskaitot iespiestās reprodukcijas un fotogrāfijas:
 - pārējie:
ex 4911 99 00-- pārējie:
 - mācību, zinātniskās vai kultūrizglītojošās mikrokartes vai citi informācijas uzglabāšanas līdzekļi,
 - sienas kartes, kas paredzētas tikai demonstrēšanai un mācībām.
8524Ierakstītas skaņuplates, lentes un pārējie nesēji skaņas vai citu līdzīgu parādību ierakstīšanai, ieskaitot skaņuplašu izgatavošanas matrices un veidnes, izņemot 37.grupā minētos izstrādājumus:
 - mācību, zinātniskie vai kultūrizglītojošie.
ex 9023Ierīces, aparatūra vai modeļi, ko izmanto vienīgi demonstrēšanai (piemēram, mācībās):
 - mācību, zinātniski un kultūrizglītojoši paraugi, modeļi un sienas kartes, kas paredzētas tikai demonstrēšanai un mācībām,
 - abstraktus jēdzienus paskaidrojoši maketi vai uzskates līdzekļi, piemēram, molekulārās struktūras vai matemātiskās formulas.
Dažādi- Lāzerprojekcijas hologrammas.
 - Dažādu informācijas līdzekļu komplekti.
 - Mācību programmu materiāli, ieskaitot atbilstoši drukātus materiālu komplektus.

2. Kolekcionāru kolekcijas un mācību, zinātniskie vai kultūrizglītojošie mākslas darbi.

Preces kodsAprakstsSaņēmēja iestāde vai organizācija
DažādiKolekcionāru kolekcijasGalerijas, muzeji un citas kultūras iestādes un mākslas darbi, kas nav paredzēti pārdošanai
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par muitas nodokli Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 12.06.2003.Stājas spēkā: 01.09.2003.Zaudē spēku: 01.05.2004.Tēma: Muita un valsts robeža; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 03.07.2003.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 16, 28.08.2003.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
76870
{"selected":{"value":"02.10.2003","content":"<font class='s-1'>02.10.2003.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.10.2003","iso_value":"2003\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2003.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.09.2003","iso_value":"2003\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2003.-01.10.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2003","iso_value":"2003\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2003.-26.09.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.10.2003
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"