Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 1. aprīļa noteikumus Nr. 232 "Akcīzes preču aprites kārtība".

Precizēts 23.07.2003., Latvijas Vēstnesis Nr.107 (2872)

Ministru kabineta noteikumi Nr.330

Rīgā 2003.gada 17.jūnijā (prot. Nr.35, 20.§)

Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" 1.panta otrās daļas  4.punktu, 2.panta otro daļu, 5.panta ceturto daļu un likuma "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" 5.panta pirmās daļas 2.punktu un 7.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka tabakas izstrādājumu aprites kārtību, tajā skaitā:

1.1. komercdarbības (ar tabakas izstrādājumiem) veidus, kuriem nepieciešamas speciālas atļaujas (licences) (turpmāk - licence) un attiecīgas izziņas, kā arī licences un izziņas izsniegšanas, anulēšanas un izmantošanas nosacījumus;

1.2. kārtību, kādā cigaretes marķējamas ar akcīzes nodokļa markām (tajā skaitā akcīzes nodokļa marku (turpmāk - nodokļa marka) pasūtāmo daudzumu, izsniegšanas termiņus un saņemšanas nosacījumus).

2. Komersanti, kuri saņēmuši licences šo noteikumu 4.punktā noteiktajiem komercdarbības veidiem, katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par tabakas izstrādājumu un nodokļa marku apriti iepriekšējā mēnesī. Pārskata formu un iesniegšanas kārtību nosaka Valsts ieņēmumu dienests.

 

II. Licence komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem

3. Licenci komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem Valsts ieņēmumu dienesta izveidota licencēšanas komisija (turpmāk - licencēšanas komisija) izsniedz komersantam, kuram ir juridiskas personas statuss.

4. Licence ir nepieciešama šādiem komercdarbības veidiem:

4.1. tabakas izstrādājumu ražošana un realizācija;

4.2. tabakas izstrādājumu ievešana izlaišanai brīvam apgrozījumam;

4.3. tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība.

5. Šo noteikumu 4.punktā minēto licenci komersantam izsniedz uz pieciem gadiem.

6. Licences veidlapā norāda šādu informāciju:

6.1. komercdarbības veids;

6.2. licences sērija un numurs;

6.3. komersanta nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un reģistrācijas datums;

6.4. tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas un uzglabāšanas vietas adrese;

6.5. datums, kad uzsākta vai pārtraukta darbība attiecīgajā ražošanas, realizācijas vai uzglabāšanas vietā;

6.6. licences derīguma termiņš;

6.7. licencēšanas komisijas amatpersonas paraksts un tā atšifrējums, licences izsniegšanas datums un spiedogs.

7. Lai saņemtu licenci komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem, iesniedzams pieteikums. Pieteikumā norāda šādu informāciju:

7.1. komercdarbības veids;

7.2. komersanta nosaukums;

7.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

7.4. nodokļu maksātāja reģistrācijas datums;

7.5. komersanta juridiskā adrese;

7.6. licencēšanai pieteiktās darbības vietas (vietu) apzīmējums (piemēram, noliktava, ražotne), adrese, darba laiks un tālruņa numurs;

7.7. komersanta biroja adrese, darba laiks un tālruņa numurs;

7.8. pieteikuma iesniegšanas datums;

7.9. atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums.

8. Pieteikumam licences saņemšanai pievieno šādus dokumentus:

8.1. kredītiestādes izsniegta izziņa par norēķinu kontiem, kuri tiks izmantoti norēķiniem par darījumiem ar tabakas izstrādājumiem;

8.2. pašvaldības atzinums par attiecīgo darbības veidu pieteikumā norādītajās darbības vietās;

8.3. telpu lietošanas vai īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;

8.4. telpu plāns, kurā norādītas ieejas (izejas) un saistība ar citām ēkas daļām.

9. Lai saņemtu vai pārreģistrētu licenci, ir atļauts iesniegt komersanta apstiprinātus dokumentu norakstus vai kopijas, uzrādot to oriģinālus.

10. Licenci komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem ēkas plānā norādītā konstruktīvi nodalītā atsevišķā ražošanas, uzglabāšanas vai realizācijas telpā izsniedz tikai vienam komersantam.

11. Licencēšanas komisija izsniedz vai pārreģistrē licenci komercdarbības veikšanai ar tabakas izstrādājumiem vai arī motivēti atsaka tās izsniegšanu vai pārreģistrāciju ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.

12. Ja licences saņemšanai vai pārreģistrācijai iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām vai tajos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, vai rodas šaubas par to derīgumu, licencēšanas komisija ir tiesīga atlikt lietas izskatīšanu uz laiku līdz 30 darbdienām, informējot par to pieteikuma iesniedzēju. Ja pieteikuma iesniedzējs minētajā termiņā neizpilda licencēšanas komisijas prasības, pieteikums licences saņemšanai iesniedzams no jauna.

13. Licencēšanas komisija neizsniedz vai nepārreģistrē komersantam licenci, ja:

13.1. pieteikuma iesniedzējam gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir anulēta licence par šo noteikumu vai citu ar tabakas izstrādājumu apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

13.2. komersants veicis komercdarbību ar tabakas izstrādājumiem bez attiecīgās licences;

13.3. komersanta amatpersona nav samaksājusi naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar tabakas izstrādājumu apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

13.4. pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

13.5. tabakas izstrādājumu realizācija paredzēta vietās, kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem realizācija ir aizliegta.

14. Licenci ir tiesīgs izmantot tikai tas komersants, kuram tā izsniegta. Licences saņēmējs nav tiesīgs nodot to citai personai.

15. Mainoties nosacījumiem, kas norādīti licencē (uzglabāšanas, realizācijas, ražošanas vietu uzskaitījums un citas ziņas), kā arī pieteikumam pievienotajos dokumentos, piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās iesniedzams pārreģistrācijas pieteikums. Pārreģistrācijas pieteikumā norāda šādu informāciju:

15.1. licences sērija un numurs;

15.2. komersanta nosaukums un tālruņa numurs;

15.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

15.4. izmaiņas licencē norādītajos nosacījumos un dokumentos, kas pievienoti pieteikumam licences saņemšanai;

15.5. atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums;

15.6. pieteikuma iesniegšanas datums.

16. Pārreģistrācijas pieteikumam pievieno licences oriģinālu un dokumentus, kas apliecina attiecīgās izmaiņas licencē vai pieteikumam pievienotajos dokumentos.

17. Ja licences darbības laikā licencē noteiktās vietas valdījuma tiesības iegūst cita persona, līdzšinējais vietas valdītājs licenci nodod Valsts ieņēmumu dienestam anulēšanai vai pārreģistrēšanai, ja licencē norādītas arī citas realizācijas vietas.

18. Licencēšanas komisija ir tiesīga anulēt komersantam licenci, ja:

18.1. pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

18.2. komersants laikus neiesniedz šo noteikumu 2.punktā minētos pārskatus vai iesniegtajos pārskatos deklarējis nepatiesas ziņas;

18.3. tiek traucētas valsts institūciju amatpersonas, pildot viņu pienākumus tabakas izstrādājumu aprites uzraudzības jomā;

18.4. komercdarbības vietā ir konstatēti tabakas izstrādājumi, kuri nav marķēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

18.5. komersants gada laikā pēc licences saņemšanas nav uzsācis komercdarbību ar tabakas izstrādājumiem vai gadu nav veicis komercdarbību ar tabakas izstrādājumiem;

18.6. komersants nav samaksājis akcīzes nodokli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

18.7. komersanta amatpersona nav samaksājusi naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar tabakas izstrādājumu apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

18.8. netiek pildītas šo noteikumu 15.punktā noteiktās prasības;

18.9. komersanta pārstāvis pēc atkārtota uzaicinājuma nav ieradies Valsts ieņēmumu dienestā.

19. Licencēšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot sūdzību Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, bet ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

20. Ja licence tiek anulēta, par to samaksāto valsts nodevu komersantam neatmaksā.

21. Licence vai tās notariāli vai Valsts ieņēmumu dienesta apliecināta kopija ir uzrādāma pēc kontroles institūciju, kā arī tabakas izstrādājumu apritē iesaistīto komersantu pieprasījuma.

22. Tabakas izstrādājumi uzglabājami un realizējami tikai licencē norādītajās vietās, kurās ir nodrošināta tabakas izstrādājumiem noteiktā preču uzskaite.

23. Komersantiem aizliegts iegādāties vai pieņemt realizācijai tabakas izstrādājumus no fiziskajām personām.

24. Tabakas izstrādājumu realizācija, iznīcināšana un pārvietošana no licencē noteiktās uzglabāšanas vietas pēc attiecīgās licences darbības beigām ir pieļaujama tikai ar licencēšanas komisijas atļauju. Atļauja tiek izsniegta uz iesnieguma pamata.

 

III. Tabakas izstrādājumu marķēšanas nosacījumi

25. Nodokļa markas cigarešu marķēšanai izsniedz tikai tiem komersantiem, kuri saņēmuši licenci šo noteikumu 4.1. vai 4.2.apakšpunktā minētajiem komercdarbības veidiem.

26. Nodokļa markas pasūta un saņem Finanšu ministrija. Nodokļa markas izsniedz un uzskaita Valsts ieņēmumu dienests. Komersants, pasūtot nodokļa markas Latvijas Republikas muitas teritorijā realizējamām cigaretēm, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pieteikumu, norādot šādu informāciju:

26.1. komersanta nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

26.2. nodokļa marku veids (loksnēs vai sagrieztas);

26.3. nodokļa marku izmērs (20 x 44 mm vai 25 x 44 mm);

26.4. nodokļa marku daudzums;

26.5. cigarešu skaits paciņā;

26.6. cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena;

26.7. pieteikuma iesniegšanas datums;

26.8. atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums.

27. Nodokļa markas var pasūtīt divas reizes mēnesī no pirmā līdz piektajam datumam un no piecpadsmitā līdz divdesmitajam datumam.

28. Nodokļa markām ar izmēru 20 x 44 mm (loksnēs vai sagrieztām), ar vienu maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā minimālais pasūtījuma daudzums (arī viena iepakojuma vienības daudzums) ir 45500 vienību.

29. Nodokļa markām ar izmēru 25 x 44 mm (loksnēs vai sagrieztām), ar vienu maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā minimālais pasūtījuma daudzums (arī viena iepakojuma vienības daudzums) ir 35000 vienību.

30. Lai saņemtu pasūtītās nodokļa markas, komersants iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pieteikumu. Pieteikumā norāda šādu informāciju:

30.1. komersanta nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

30.2. šo noteikumu 26.punktā minētā pieteikuma numurs un datums;

30.3. cigarešu nosaukums;

30.4. nodokļa marku veids (loksnēs vai sagrieztas);

30.5. nodokļa marku izmērs (20 x 44 mm vai 25 x 44 mm);

30.6. nodokļa marku daudzums;

30.7. cigarešu skaits paciņā;

30.8. cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena;

30.9. aprēķinātais akcīzes nodoklis;

30.10. nodrošinājuma apliecības numurs un derīguma termiņš;

30.11. saņēmēja pilnvarotās personas paraksts un tā atšifrējums;

30.12. pieteikuma iesniegšanas datums.

31. Pasūtītās nodokļa markas komersants var saņemt, sākot ar divdesmit pirmo dienu no pieteikuma iesniegšanas beigu termiņiem, kas noteikti šo noteikumu 27.punktā.

32. Ja pasūtītās nodokļa markas netiek izņemtas taksācijas gadā, komersants saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" 12.panta ceturto un piekto daļu sedz nodokļa marku iegādes un iznīcināšanas izdevumus. Ja nodokļa markas tiek pasūtītas nākamajam taksācijas gadam, tās ir jāizņem tajā taksācijas gadā, kuram tās ir pasūtītas.

33. Katrai cigarešu paciņai, kas paredzēta realizācijai Latvijas Republikas muitas teritorijā, nodokļa marku izgatavošanas procesā piestiprina tā, lai, atverot paciņu, nodokļa marka tiktu bojāta:

33.1. cietā iepakojuma cigarešu paciņām zem slēgtā caurspīdīgā iepakojuma - uz aizmugurējās virsmas, horizontāli pāri locījuma vietai, vai uz aizmugurējās virsmas un sānu virsmas, liektā veidā, horizontāli pāri aizmugurējās virsmas locījuma vietai;

33.2. mīkstā iepakojuma cigarešu paciņām zem slēgtā caurspīdīgā iepakojuma - perpendikulāri pāri augšējās malas virsmai (atvēruma vietai);

33.3. cigarešu paciņām bez slēgtā caurspīdīgā iepakojuma - pāri paciņas atvēruma vietai.

34. Saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās nodokļa markas komersants iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, uzlīmētas uz A4 formāta lapām, atsevišķi pa nodokļa marku sērijām un cigarešu maksimālajām mazumtirdzniecības cenām, izņemot gadījumu, ja nodokļa markas ir oriģināliepakojumā.

35. Par iesniegtajām nodokļa markām tiek sastādīts nodošanas un pieņemšanas akts. Akta paraugu apstiprina Valsts ieņēmumu dienests.

 

IV. Eksports

36. Tabakas izstrādājumus no Latvijas Republikas muitas teritorijas var eksportēt vai izvest uz muitas noliktavu komersanti, kas saņēmuši licenci komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem.

37. Eksportam paredzētos tabakas izstrādājumus uzglabā nodalīti no pārējiem tabakas izstrādājumiem un uzskaita atsevišķi.

38. Tabakas izstrādājumus ir atļauts eksportēt no Latvijas Republikas muitas teritorijas tikai caur muitas punktiem, kuri noteikti šo noteikumu 1.pielikumā.

 

V. Ievešana izlaišanai brīvam apgrozījumam

39. Tabakas izstrādājumus ievest izlaišanai brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā ir tiesīgi komersanti, kas saņēmuši licenci šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajam komercdarbības veidam.

40. Komersanti, kuri saņēmuši licenci šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajam komercdarbības veidam, ir tiesīgi bez atsevišķas vairumtirdzniecības licences saņemšanas realizēt vairumtirdzniecībā tikai attiecīgā komersanta ievestos tabakas izstrādājumus.

41. Izejvielas tabakas izstrādājumu ražošanai ievest Latvijas Republikas muitas teritorijā ir tiesīgi komersanti, kas saņēmuši licenci šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajam komercdarbības veidam. Tabaku medicīnas un lauksaimniecības vajadzībām vai tādu izstrādājumu ražošanai, kuri nav tabakas izstrādājumi, atļauts ievest ar licencēšanas komisijas izsniegtu atļauju.

42. Licencē tabakas izstrādājumu ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam norādītajās vietās (izņemot muitas noliktavas un akcīzes preču noliktavas) atļauts uzglabāt un realizēt tikai tās cigaretes, kurām ir atbilstības sertifikāts un kuras ir marķētas ar nodokļa markām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

43. Tabakas izstrādājumus, izņemot tos, kurus fiziskā persona ieved saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" 8.panta 2.punktu, un izejvielas tabakas izstrādājumu izgatavošanai ir atļauts ievest Latvijas Republikas muitas teritorijā tikai caur muitas punktiem, kuri noteikti šo noteikumu 1.pielikumā.

 

VI. Vietējie un tranzīta pārvadājumi

44. Komersanti, veicot tabakas izstrādājumu vietējos pārvadājumus (pārvietojumus), kā arī piegādājot tabakas izstrādājumus attiecīgajām komersanta struktūrvienībām, noformē un pievieno katrai tabakas izstrādājumu partijai stingrās uzskaites preču pavadzīmi-rēķinu atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem, papildus norādot tabakas izstrādājumu iekraušanas un izkraušanas vietas adresi, licenču vai izziņu sēriju, numuru un izsniegšanas datumu, kā arī atbilstības sertifikāta numuru un derīguma termiņu.

45. Visas vienas dienas laikā izsniegtās un saņemtās preču pavadzīmes-rēķinus tabakas izstrādājumu izsniegšanas un saņemšanas vietās līdz attiecīgo tabakas izstrādājumu realizācijas uzsākšanai (vai citu darbību uzsākšanai pēc realizācijas) reģistrē datorā vai caurauklotā un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē (pēc nodokļu maksātāja reģistrācijas vietas) apzīmogotā preču pavadzīmju-rēķinu reģistrācijas žurnālā, norādot šādas ziņas:

45.1. ieraksta kārtas numurs;

45.2. preču pavadzīmes-rēķina reģistrācijas (žurnālā vai datorā) datums;

45.3. preču pavadzīmes-rēķina stingrās uzskaites numurs;

45.4. preču pavadzīmes-rēķina izrakstīšanas datums;

45.5. darījuma (darbības) raksturs;

45.6. preču pavadzīmes-rēķina saņēmēja (izsniedzēja) nosaukums;

45.7. tabakas izstrādājumu vērtība;

45.8. akcīzes nodokļa summa, ja preces nosūtītājs ir akcīzes nodokļa maksātājs;

45.9. pievienotās vērtības nodokļa summa;

45.10. preču pavadzīmes-rēķina galīgā vērtības summa;

45.11. preču pavadzīmes-rēķina reģistrētāja paraksts un tā atšifrējums.

46. Nemarķētu cigarešu pārvadājumi Latvijas Republikas muitas teritorijā ir aizliegti, izņemot šādus gadījumus:

46.1. ja tie tiek veikti saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;

46.2. ja attiecīgās valsts institūcijas uzraudzībā notiek no brīvas apgrozības izņemto, bet ne valstij piekritīgo tabakas izstrādājumu nogādāšana uz muitas noliktavām;

46.3. ja tiek veikti valstij piekritīgo tabakas izstrādājumu pārvadājumi.

47. Tabakas izstrādājumu tranzīta procedūru piemēro atbilstoši Muitas likumam šo noteikumu 2.pielikumā norādītajos maršrutos.

 

VII. Ražošana un realizācija

48. Ar tabakas izstrādājumu ražošanu un realizāciju ir tiesīgi nodarboties komersanti, kuri ir saņēmuši licenci šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajam komercdarbības veidam.

49. Komersanti, kuri ir saņēmuši licenci šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajam komercdarbības veidam, ir tiesīgi bez atsevišķas vairumtirdzniecības licences saņemšanas realizēt vairumā, nodot realizācijai vai eksportēt tikai pašu saražotos tabakas izstrādājumus.

50. Komersantiem, kuri ir saņēmuši licenci šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajam komercdarbības veidam, ir aizliegts tabakas izstrādājumus realizēt fiziskajām personām.

 

VIII. Vairumtirdzniecība

51. Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība atļauta komersantiem, kuri saņēmuši licenci vismaz vienam no šo noteikumu 4.punktā minētajiem komercdarbības veidiem (turpmāk - tabakas izstrādājumu vairumtirgotāji).

52. Tabakas izstrādājumu vairumtirgotāji ir tiesīgi realizēt tabakas izstrādājumus tikai tiem komersantiem, kuri saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai.

53. Tabakas izstrādājumu vairumtirgotājiem aizliegts realizēt tabakas izstrādājumus fiziskajām personām.

 

IX. Mazumtirdzniecība

54. Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība atļauta komersantiem, kuriem ir juridiskas personas statuss un kuri Valsts ieņēmumu dienestā saņēmuši izziņu tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai (turpmāk - tabakas izstrādājumu mazumtirgotāji). Izziņa ir spēkā vienu gadu.

55. Lai saņemtu izziņu tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, komersants iesniedz pieteikumu. Pieteikumā norāda šādu informāciju:

55.1. komercdarbības veids;

55.2. komersanta nosaukums;

55.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

55.4. nodokļu maksātāja reģistrācijas datums;

55.5. komersanta juridiskā adrese;

55.6. reģistrācijai pieteiktās darbības vietas (vietu) apzīmējums (veikals, kafejnīca, kiosks u.c.), adrese, darba laiks un tālruņa numurs;

55.7. komersanta biroja adrese, darba laiks un tālruņa numurs;

55.8. pieteikuma iesniegšanas datums;

55.9. atbildīgās amatpersonas paraksts.

56. Pieteikumam izziņas saņemšanai pievieno kredītiestādes izsniegtu izziņu par norēķinu kontiem, kuri tiks izmantoti norēķiniem par darījumiem ar tabakas izstrādājumiem.

57. Izziņas veidlapā norāda šādu informāciju:

57.1. komercdarbības veids;

57.2. izziņas sērija un numurs;

57.3. komersanta nosaukums un juridiskā adrese;

57.4. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

57.5. nodokļu maksātāja reģistrācijas datums;

57.6. realizācijas vietas adrese;

57.7. uzglabāšanas vietas adrese, ja uzglabāšanas vieta nav ar realizācijas vietu saistīta telpa;

57.8. datums, kurā uzsākta vai pārtraukta darbība attiecīgajā realizācijas vai uzglabāšanas vietā;

57.9. izziņas derīguma termiņš;

57.10. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas paraksts un tā atšifrējums, izziņas izsniegšanas datums un spiedogs.

58. Valsts ieņēmumu dienests izsniedz vai pārreģistrē izziņu, vai arī motivēti atsaka tās izsniegšanu vai pārreģistrāciju ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

59. Komersants ir tiesīgs uzsākt mazumtirdzniecību ar tabakas izstrādājumiem tikai pēc Valsts ieņēmumu dienesta izziņas saņemšanas.

60. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs neizsniegt vai nepārreģistrēt komersantam izziņu, ja:

60.1. pieteikuma iesniedzējam gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir anulēta izziņa par šo noteikumu vai citu ar tabakas izstrādājumu apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem vai pieteikuma iesniedzējs ir pārkāpis likumu "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu";

60.2. komersants veicis komercdarbību ar tabakas izstrādājumiem bez izziņas;

60.3. komersanta amatpersona nav samaksājusi naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar tabakas izstrādājumu apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

60.4. pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepilnīgas vai nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

60.5. tabakas izstrādājumu realizācija paredzēta vietās, kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem tabakas izstrādājumu realizācija ir aizliegta.

61. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs anulēt komersantam izziņu, ja:

61.1. pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepilnīgas vai nepatiesas ziņas, vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

61.2. tiek traucētas valsts institūciju amatpersonas, pildot viņu pienākumus tabakas izstrādājumu aprites uzraudzības jomā;

61.3. komercdarbības vietā ir konstatēti tabakas izstrādājumi, kuri nav marķēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

61.4. komercdarbību ar tabakas izstrādājumiem komersants veicis bez izziņas;

61.5. tabakas izstrādājumi gada laikā atkārtoti tiek realizēti personām, kuras jaunākas par 18 gadiem;

61.6. komersanta amatpersona nav samaksājusi naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar tabakas izstrādājumu apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

61.7. netiek pildītas šo noteikumu 63.punktā noteiktās prasības;

61.8. komersanta pārstāvis pēc atkārtota uzaicinājuma nav ieradies Valsts ieņēmumu dienestā.

62. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt izziņu vai par izziņas anulēšanu var apstrīdēt, iesniedzot sūdzību Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, bet ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

63. Mainoties nosacījumiem, kas norādīti izziņā, pieteikumā izziņas saņemšanai vai pieteikumam pievienotajā dokumentā, piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās iesniedzams pārreģistrācijas pieteikums. Pārreģistrācijas pieteikumā norāda šādu informāciju:

63.1. izziņas sērija un numurs;

63.2. komersanta nosaukums un tālruņa numurs;

63.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

63.4. izmaiņas izziņā norādītajos nosacījumos vai pieteikumam izziņas saņemšanai pievienotajos dokumentos;

63.5. atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums;

63.6. pieteikuma iesniegšanas datums.

64. Pārreģistrācijas pieteikumam pievieno izziņas oriģinālu un dokumentus, kas apliecina attiecīgās izmaiņas izziņā, pieteikumā izziņas saņemšanai vai pieteikumam pievienotajā dokumentā.

65. Izziņa vai tās notariāli vai Valsts ieņēmumu dienestā apliecināta kopija ir novietojama tirdzniecības vietā patērētājiem redzamā vietā.

66. Tabakas izstrādājumu mazumtirgotāji ir tiesīgi iegādāties, pieņemt realizācijai, glabāt un realizēt tikai no tiem komersantiem saņemtos tabakas izstrādājumus, kuriem ir licence vismaz vienam no šo noteikumu 4.punktā minētajiem komercdarbības veidiem.

67. Tabakas izstrādājumu mazumtirgotāji ir tiesīgi iegādāties, pieņemt realizācijai, glabāt un realizēt Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētajās mazumtirdzniecības vietās, ar tām saistītajās telpās, kā arī glabāt Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētajās uzglabāšanas vietās tikai tos tabakas izstrādājumus, kuriem ir pavaddokumenti.

68. Tabakas izstrādājumu mazumtirgotājs ir tiesīgs iegādāties, pieņemt realizācijai, glabāt un realizēt cigaretes tikai iepakojumā.

69. Nemarķējamo tabakas izstrādājumu realizācijas vietā pircējiem labi redzamā vietā novieto nemarķējamo tabakas izstrādājumu iepakojumu tā, lai būtu redzami uz tā norādītie brīdinājumi.

70. Ja cigaretes tiek realizētas komplektā ar citām precēm, pavaddokumentos vai čekā katras preces cenu norāda atsevišķi.

71. Katrā tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības vietā (ieskaitot pārvietojamās mazumtirdzniecības vietas - autoveikalus) jāatrodas stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem par saņemtajiem un nosūtītajiem tabakas izstrādājumiem.

72. Pārvietojamās mazumtirdzniecības vietās (autoveikalos) ir atļauta tabakas izstrādājumu realizācija bez elektroniskā kases aparāta, ja tabakas izstrādājumu apgrozījums mēnesī nepārsniedz 25 % no realizējamo preču vērtības katrā tirdzniecības vietā.

73. Tabakas izstrādājumu realizācija, iznīcināšana un pārvietošana no izziņā noteiktās tabakas izstrādājumu uzglabāšanas vietas pēc izziņas darbības termiņa beigām ir pieļaujama tikai ar rakstisku Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu atļauju. Atļauja tiek izsniegta uz iesnieguma pamata.

 

X. Norēķini

74. Komersanti savstarpējos norēķinus par tabakas izstrādājumiem veic bezskaidrā naudā, izmantojot komersanta deklarētos norēķinu kontus darījumiem ar tabakas izstrādājumiem. Par skaidras naudas norēķinu ir uzskatāma arī skaidras naudas iemaksa tabakas izstrādājumu piegādātāja norēķinu kontā. Norēķini skaidrā naudā ir aizliegti, izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību.

75. Komersanti, kuri nodarbojas ar muitas kontrolē esošu kuģu, lidmašīnu, beznodokļu tirdzniecības veikalu, kā arī ārvalstu vēstniecību Latvijas Republikas muitas teritorijā apgādi, ir tiesīgi veikt norēķinus par tabakas izstrādājumiem skaidrā naudā tikai ar Valsts ieņēmumu dienesta atļauju. Atļauju izsniedz, pamatojoties uz komersanta iesniegumu.

 

XI. Kvalitātes nodrošināšana

76. Latvijas Republikas muitas teritorijā ir aizliegts realizēt tabakas izstrādājumus, kuri neatbilst šo noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

77. Latvijas Republikas muitas teritorijā aizliegts realizēt cigaretes, kurās nikotīna daudzums vienā cigaretē pārsniedz 1,2 miligramus.

78. Ministru kabineta pilnvarotas institūcijas pēc Valsts ieņēmumu dienesta atļaujas saņemšanas ir tiesīgas ievest (importēt) tabakas izstrādājumu paraugus atbilstības novērtēšanai.

79. Kvalitātes atbilstības sertifikātā norāda atbilstības novērtēšanai izmantoto cigarešu paciņu nodokļa marku sēriju un daudzumu.

80. Komersanti, kas nodarbojas ar komercdarbību tabakas izstrādājumu aprites jomā, ir atbildīgi par tabakas izstrādājumu atbilstību obligātajām drošuma prasībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

81. Tabakas izstrādājumi, kuriem nav kvalitātes atbilstības sertifikāta vai kuri nav marķēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atzīstami par veselībai un dzīvībai sevišķi bīstamiem.

 

XII. Uzraudzība un kontrole

82. Šo noteikumu izpildes uzraudzību un valsts kontroli veic Valsts ieņēmumu dienests un citas valsts institūcijas atbilstoši kompetencei.

83. Valsts institūcijas, kuras atbilstoši kompetencei nodarbojas ar tabakas izstrādājumu aprites kontroli, reizi mēnesī sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem un piemērotajām sankcijām. Cita informācija, kura nepieciešama šo noteikumu un citu normatīvo aktu uzraudzības un valsts kontroles nodrošināšanai, iesniedzama pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma.

84. Komersanti valsts institūciju veiktajās pārbaudēs izņemto tabakas izstrādājumu atbilstības novērtēšanas izdevumus sedz piecu darbdienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, ja tabakas izstrādājumi neatbilst šo noteikumu XI nodaļā noteiktajām prasībām.

85. Valsts institūcijas, kuras veic šo noteikumu un citu ar tabakas izstrādājumu apriti saistīto normatīvo aktu uzraudzību un kontroli, ir tiesīgas:

85.1. izņemtos tabakas izstrādājumus:

85.1.1. atstāt atbildīgā glabāšanā vietās, kuras ir noteiktas Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajā licencē vai izziņā par uzņēmējdarbību ar tabakas izstrādājumiem;

85.1.2. nosūtīt (nogādāt) uz Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajām vietām;

85.2. pēc lēmuma pieņemšanas par tabakas izstrādājumu piekritību valstij (piemēram, konfiskācija, atzīšana par bezīpašnieka mantu) nodot tos Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajām iestādēm, lai veiktu tabakas izstrādājumu uzskaiti un organizētu to glabāšanu un iznīcināšanu.

86. Komersanti, kuru komercdarbībā ar tabakas izstrādājumiem ir konstatēti šo noteikumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumi, triju darbdienu laikā no pārkāpuma konstatēšanas dienas vai attiecīgā dokumenta (pārbaudes akta, protokola) sastādīšanas saskaņā ar attiecīgās valsts institūcijas rīkojumu nodrošina:

86.1. izņemto vai konfiscēto tabakas izstrādājumu nogādi minētās institūcijas norādītajā vietā, kā arī sedz izdevumus, kas saistīti ar izņemto tabakas izstrādājumu nogādi;

86.2. izņemto vai konfiscēto tabakas izstrādājumu atbilstošu uzglabāšanu pārkāpuma vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vietā līdz kontroles institūcijas turpmākā rīkojuma saņemšanai.

 

XIII. Noslēguma jautājumi

87. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 29.augusta noteikumus Nr.298 "Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 307.nr).

88. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.jūliju.

89. Līdz 2004.gada 31.decembrim šajos noteikumos komersantam noteiktās normas attiecas arī uz uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), normas, kas regulē komercdarbību, attiecas arī uz uzņēmējdarbību.

90. Noteikumu 33.1.apakšpunkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri. Līdz 2003.gada 31.decembrim cietā iepakojuma cigarešu paciņām nodokļa marku piestiprina zem slēgtā caurspīdīgā iepakojuma - uz aizmugurējās virsmas, horizontāli pāri locījuma vietai, vai uz aizmugurējās virsmas un sānu virsmas, liektā veidā, horizontāli pāri aizmugurējās virsmas locījuma vietai. Atverot cigarešu paciņu, nodokļa marka var palikt nebojāta.

91. Noteikumu 45.5.apakšpunkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.septembri.

92. Licences un izziņas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

93. Noteikumi zaudē spēku ar īpašiem Ministru kabineta noteikumiem.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.jūliju.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.330

Muitas punkti, caur kuriem atļauts ievest Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvest no Latvijas Republikas muitas teritorijas tabakas izstrādājumus

Tabakas izstrādājumus ir atļauts ievest Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvest no Latvijas Republikas muitas teritorijas caur šādiem muitas punktiem:

1. Uz valsts galvenajiem autoceļiem:

1.1. Grenctāle;

1.2. Terehova;

1.3. Pāternieki;

1.4. Ainaži.

2. Uz dzelzceļiem:

2.1. Rīga "Šķirotava";

2.2. Jelgava;

2.3. Rēzekne-2;

2.4. Daugavpils.

3. Ostās:

3.1. Rīgas osta;

3.2. Ventspils osta;

3.3. Liepājas osta.

4. Lidostā "Rīga".

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.330

Tranzīta koridori, pa kuriem Latvijas Republikas muitas teritorijā atļauti tabakas izstrādājumu starptautiskie autopārvadājumi

Tabakas izstrādājumu starptautiskie autopārvadājumi Latvijas Republikas muitas teritorijā ir atļauti pa šādiem tranzīta koridoriem:

1. Igaunijas Republika-Lietuvas Republika: muitas punkts "Ainaži"-A1-A4-A5-A7-muitas punkts "Grenctāle".

2. Igaunijas Republika-Baltkrievijas Republika: muitas punkts "Ainaži"-A1-A4-A6-muitas punkts "Pāternieki".

3. Lietuvas Republika-Krievijas Federācija: muitas punkts "Grenctāle"-A7-A5-A6-A12-muitas punkts "Terehova".

4. Trešā valsts-Lietuvas Republika:

4.1. muitas punkts Rīgā-A7-muitas punkts "Grenctāle";

4.2. muitas punkts Liepājas ostā-A9-A5-A7-muitas punkts "Grenctāle";

4.3. muitas punkts Ventspils ostā-A10-A5-A7-muitas punkts "Grenctāle".

5. Trešā valsts-Krievijas Federācija:

5.1. muitas punkts Rīgā-A6-A12-muitas punkts "Terehova";

5.2. muitas punkts Liepājas ostā-A9-A5-A6-A12-muitas punkts "Terehova";

5.3. muitas punkts Ventspils ostā-A10-A5-A6-A12-muitas punkts "Terehova".

6. Trešā valsts-Baltkrievijas Republika:

6.1. muitas punkts Rīgā-A6-muitas punkts "Pāternieki";

6.2. muitas punkts Liepājas ostā-A9-A5-A6-muitas punkts "Pāternieki";

6.3. muitas punkts Ventspils ostā-A10-A5-A6-muitas punkts "Pāternieki".

7. Trešā valsts-Igaunijas Republika:

7.1. muitas punkts Rīgā-A2-A1-muitas punkts "Ainaži";

7.2. muitas punkts Liepājas ostā-A9-A5-A6-A4-A1-muitas punkts "Ainaži";

7.3. muitas punkts Ventspils ostā-A10-A5-A6-A4-A1-muitas punkts "Ainaži".

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 330Pieņemts: 17.06.2003.Stājas spēkā: 01.07.2003.Zaudē spēku: 16.04.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 97, 01.07.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
76771
01.07.2003
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)