Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteju

1. pants. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja ir Latvijas Republikas centrālais valsts rīcības un kontroles resors, kas izlemj visus vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas jautājumus, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem ietilpst tās kompetencē.

2. pants. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas darbības pamatvirzieni

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja savas kompetences ietvaros darbojas šādos pamatvirzienos:

1) izstrādā un kopīgi ar citām valsts pārvaldes iestādēm realizē vienotu vides veidošanas, aizsardzības un dabas resursu izmantošanas politiku;

2) realizē valsts ekoloģisko ekspertīzi un nosaka vides aizsardzību garantējošas prasības;

3) veic valsts teritorijā, kontinentālajā šelfā un Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskajā zonā valsts kontroli pār vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu.

3. pants. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas izveidošanas kārtība un sastāvs

Latvijas Republikas Augstākā Padome ieceļ Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas priekšsēdētāju un ievēlē komitejas locekļus.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas sastāvā ietilpst komitejas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja pirmais vietnieks, vietnieki un komitejas locekļi, kuru skaitu nosaka Latvijas Republikas Augstākā Padome un kuri darbojas koleģiāli.

4. pants. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas atbildība un pakļautība

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja ir atbildīga un pakļauta Latvijas Republikas Augstākajai Padomei.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja ne retāk kā vienu reizi gadā sniedz pārskatu par savu darbu Latvijas Republikas Augstākajai Padomei.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja un tās amatpersonas par savu darbību atbild likumā noteiktajā kārtībā.

5. pants. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas kompetences vispārīgie jautājumi

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja savu pilnvaru ietvaros:

1) izstrādā un iesniedz Latvijas Republikas Augstākajai Padomei priekšlikumus par likumdošanas pilnveidošanu vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas jautājumos;

2) sagatavo un iesniedz Latvijas Republikas valdībai un vietējām pašvaldības iestādēm atzinumus un priekšlikumus vides aizsardzības jautājumos;

3) apstiprina likumā noteiktajā kārtībā vides kvalitātes normatīvus, izskata Latvijas Republikas valdības un vietējo pašvaldības iestāžu projektus vides aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā un sniedz par tiem atzinumus;

4} veic visu tautsaimniecības nozaru perspektīvās attīstības projektu valsts ekoloģisko ekspertīzi;

5) organizē republikas vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas komplekso shēmu un ilgtermiņa valsts mērķprogrammu izstrādāšanu, apstiprina vietējo pašvaldības iestāžu izstrādātās kompleksās shēmas un mērķprogrammas;

6) kopā ar Latvijas Republikas Ministru Padomi nosaka vides aizsardzības ekonomisko mehānismu, apstiprina un papildina tā elementus - maksu par dabas resursiem un rnaksu par piesārņojošo vielu izplūdi (novadīšanu) apkārtējā vidē, nosaka normatīvus piesārņojošo vielu izplūdei (novadīšanai) vidē; apstiprina nepieciešamos noteikumus un standartus;

7) saskaņo dabas resursu (arī mežu, zivju krājumu un medību dzīvnieku) ieguves un izmantošanas limitus un normatīvus, kontrolē to ievērošanu;

8) realizē valsts kontroli pār Latvijas Republikas teritorijā, kontinentālajā šelfā un Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskajā zonā esošo dabas resursu izmantošanu un aizsardzību; veic vides piesārņojuma kontroles metodoloģisko vadību;

9) gadījumos, kad ievieš jaunu tehniku, tehnoloģiju, materiālus, vielas, kā arī to uzņēmumu un citu objektu celtniecības un rekonstrukcijas projektu izstrādi, kas var ietekmēt vides un dabas resursu stāvokli, kontrolē noteikto ekoloģisko normu ievērošanu;

10) koordinē valsts īpaši aizsargājamo dabas objektu funkcionēšanu, noteiktā kārtībā apstiprina normatīvos aktus šajos jautājumos;

11) realizē ekoloģisko pētījumu valsts pasūtītāja funkcijas;

12) apkopo datus par vides stāvokli;

13) piedalās uzcelto (rekonstruēto) objektu valsts pieņemšanas komisijas darbā;

14) saskaņā ar nolikumu realizē Vides aizsardzības republikas fonda vadītājas un turētājas funkcijas;

15) koordinē un nosaka galvenos virzienus ekoloģiskās izglītošanas un audzināšanas darbā; nosaka prasības tautsaimniecības speciālistu un pašvaldības iestāžu darbinieku kvalifikācijas celšanā;

16) sistemātiski un atklāti informē republikas iedzīvotājus par vides stāvokli;

17) sadarbojas ar ārvalstu iestādēm, starptautiskajām organizācijām un privātpersonām ekoloģiskās politikas realizēšanā;

18) veicina sabiedrisko komisiju, padomju, inspekciju un citu sabiedrisko vides aizsardzības organizāciju veidošanos un sadarbojas ar tām.

6. pants. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas tiesības

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejai un tās teritoriālajām (vietējām) iestādēm to kompetences ietvaros likumā paredzētajā kārtībā ir tiesības un pilnvaras:

1) gadījumos, kad tiek pārkāpta dabas aizsardzības likumdošana, aizliegt pēc savas iniciatīvas vai vietējo pašvaldības iestāžu priekšlikumiem jebkuru saimniecisku darbību, arī rekonstruēt un paplašināt uzņēmumus vai citus objektus, kā arī aizliegt dabas resursu ekspluatācijas darbus, apturēt uzņēmumu un citu objektu darbību;

2) celt pret uzņēmumiem (apvienībām), iestādēm, organizācijām., citām juridiskajām personām un pilsoņiem, kā arī pret ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām prasības par zaudējumu atlīdzināšanu sakarā ar kaitējuma nodarīšanu dabai tās piesārņošanas un resursu neracionālas izmantošanas rezultātā; piedzītās summas (arī ārzemju valūtā) ieskaitīt Vides aizsardzības fondā;

3) izskatīt materiālus par administratīvajiem pārkāpumiem vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas jomā, saukt vainīgās personas pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā;

4) ierosināt banku iestādēm pārtraukt darbu finansēšanu, kurus izpildot tiek pārkāpta vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas likumdošana;

5) netraucēti pārbaudīt vides aizsardzības likumdošanas ievērošanu jebkurā objektā visā Latvijas Republikas teritorijā, arī PSRS Aizsardzības ministrijas, Valsts drošības komitejas un Iekšlietu ministrijas objektos;

6) apmeklēt, apskatīt un aizturēt jebkurus kuģus un citus peldošus objektus Latvijas Republikas iekšējos un teritoriālajos ūdeņos, Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskajā zonā neatkarīgi no to resorpakļautības un nacionālās piederības, ja tiek pārkāptas Latvijas Republikas vides aizsardzības likumdošanas vai starptautisko tiesību normas;

7) apstādināt transporta līdzekļus vai citus mobilos līdzekļus, lai pārbaudītu vides aizsardzības likumdošanas prasību ievērošanu;

8) apstiprināt vides piesārņojuma kontroles metodikas;

9) apstiprināt ekoloģisko ekspertīžu atzinumus;

10) noklausīties ministriju, resoru vadītāju un citu amatpersonu ziņojumus par vides aizsardzības un dabas resursu racionālas izmantošanas jautājumiem;

11) savu uzdevumu veikšanai pieprasīt un bez maksas noteiktā formā saņemt nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus no visām valsts teritorijā esošajām juridiskajām un fiziskajām personām;

12) izveidot zinātniski tehniskās, ekspertu un citas konsultatīvās padomes (grupas, komisijas) atzinumu sagatavošanai, iesaistot tajās nepieciešamos speciālistus.

Ja nepieciešams, atsevišķas šajā pantā minētās tiesības komiteja var nodot tai pakļautajām vides aizsardzības iestādēm.

7. pants. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas attiecības ar Latvijas Republikas Ministru Padomi, tai pakļautajām valsts pārvaldes iestādēm

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja vienotu ekoloģisko politiku republikā realizē gan tieši, gan arī ar Latvijas Republikas Ministru Padomei pakļauto valsts pārvaldes iestāžu starpniecību.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja:

1) par savu darbību, kuru veic saskaņā ar šā likuma 2. panta 3. punktu un 6. panta 1. punktu, un tās rezultātiem informē Latvijas Republikas Ministru Padomi;

2) piedalās Latvijas Republikas ekonomiskās un sociālās attīstības valsts plāna un Latvijas Republikas valsts budžeta projektu sagatavošanā, kā arī nodokļu politikas izstrādāšanā;

3) ir tiesīga savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas Republikas valdību sadarbībā ar PSRS un ārvalstīm;

4) iesniedz priekšlikumus Latvijas Republikas Ministru Padomei par PSRS valsts pārvaldes iestāžu aktu izpildes apturēšanu, ja šie akti ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu vai republikas interesēm vides aizsardzības un dabas resursu racionālas izmantošanas jomā;

5) pēc Latvijas Republikas Ministru Padomes ierosinājuma veic ekoloģiskās ekspertīzes, dod atzinumus un ieteikumus vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas jautājumos;

6) saskaņo normatīvos aktus, kurus Latvijas Republikas ministrijas un citi resori savas kompetences ietvaros izdevuši par vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas jautājumiem un kuri obligāti jāizpilda citām tautsaimniecības nozarēm un iedzīvotājiem.

8. pants. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas attiecības ar vietējām pašvaldības iestādēm

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja un tās teritoriālās (vietējās) iestādes savas kompetences ietvaros un saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par vietējo pašvaldību sadarbojas ar pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, izskata to izstrādātos vides aizsardzības programmu projektus, sniedz par tiem savus priekšlikumus un atzinumus.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja ir tiesīga apturēt ar vides aizsardzības likumdošanu pretrunā esošo pašvaldības iestāžu lēmumu izpildi līdz to pārskatīšanai likumā noteiktajā kārtībā.

9. pants. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas sistēma un pakļauto iestāžu darba vadīšana

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas sistēmu veido komitejas centrālais aparāts, teritoriālās (vietējās) un citas pakļautās vides aizsardzības iestādes.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja noteiktā kārtībā izveido, reorganizē un likvidē pakļautos uzņēmumus, organizācijas un citas struktūrvienības, apstiprina to statūtus (nolikumus). Komiteja ar savu lēmumu ir tiesīga atcelt tai pakļauto iestāžu vadītāju pavēles un citus aktus, ja tie ir pretrunā ar likumdošanu vai vides aizsardzības un dabas resursu racionālas izmantošanas prasībām.

10. pants. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas priekšsēdētājs organizē un vada komitejas darbu un ir personiski atbildīgs par tā rezultātiem.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas priekšsēdētājs:

1) iesniedz Latvijas Republikas Augstākajai Padomei priekšlikumus par Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas locekļu skaitlisko un personālo sastāvu;

2) nodrošina koleģialitāti un atklātumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas darbā, ārkārtējos gadījumos pieņem lēmumus patstāvīgi;

3) noteikta darba samaksas fonda ietvaros apstiprina Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas centrālā aparāta štatu sarakstu, darbinieku amatalgas un prēmēšanas kārtību; apstiprina struktūrvienību nolikumus; nosaka komitejas sistēmas iestāžu kadru komplektēšanas un atestācijas kārtību;

4) nosaka savu vietnieku, pārvalžu un citu pakļauto struktūrvienību vadītāju pilnvaras un funkcionālos pienākumus.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks un vietnieki saskaņā ar priekšsēdētāja nosacīto pienākumu sadali vada komitejas aparāta un pakļauto organizāciju darbu.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas priekšsēdētāja prombūtnē komitejas priekšsēdētāja pienākumus viņa uzdevumā pilda priekšsēdētāja pirmais vietnieks, bet viņa prombūtnē - viens no priekšsēdētāja vietniekiem.

11. pants. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas sastāvs

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas locekļi ir atbildīgi par viņiem uzticētajām darbības sfērām un piedalās komitejas sēdēs.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas sēdes sasauc un vada komitejas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja savās sēdēs izlemj jautājumus, kas saistīti ar vides aizsardzības stāvokļa uzlabošanu republikā un dabas resursu izmantošanu, kā arī apstiprina amatos komitejas galveno pārvalžu, inspekciju un citu struktūrvienību vadītājus, komitejas sistēmai pakļauto teritoriālo (vietējo) iestāžu vadītājus.

Ja Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas priekšsēdētājam un komitejas locekļiem radušās domstarpības, priekšsēdētājs realizē savu lēmumu, bet komitejas locekļi savukārt ir tiesīgi paziņot savu viedokli Latvijas Republikas Augstākajai Padomei.

12. pants. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas lēmumi un rīkojumi

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja savas kompetences ietvaros izdod lēmumus, rīkojumus un pavēles. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas norādījumi vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas jautājumos ir obligāti visā Latvijas Republikas teritorijā. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas lēmumu un rīkojumu pieņemšanas kārtību nosaka komitejas darba reglaments.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja lēmumus publicē Latvijas Republikas Augstākās Padomes un valdības presē, kā arī savos izdevumos, bet, ja nepieciešama to plaša un tūlītēja izsludināšana, republikas iedzīvotājiem tos dara zināmus ar visu ieinteresēto masu informācijas līdzekļu starpniecību.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas lēmumus paraksta Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas rīkojumus paraksta komitejas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja pirmais vietnieks, vai arī komitejas priekšsēdētāja vietnieki komitejas darba reglamentā noteiktajā kārtībā.

13. pants. Latvijas Republikas Vides aizsardzības valsts inspektoru tiesības un pienākumi

Latvijas Republikas Vides aizsardzības valsts inspektoru tiesības un pienākumus nosaka Nolikums par Latvijas Republikas vides aizsardzības valsts inspekciju, ko apstiprina Latvijas Republikas Augstākā Padome.

Latvijas Republikas vides aizsardzības inspektoriem Nolikumā noteiktajā kārtība tiek atļauta formas apģērba nēsāšana, medību un dienesta ieroču glabāšana un nēsāšana.

14. pants. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas ekoloģiskā ekspertīze

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas ekoloģiskās ekspertīzes darbību nosaka Latvijas Republikas likums par ekoloģisko ekspertīzi, ko apstiprina Latvijas Republikas Augstākā Padome.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas ekoloģiskās ekspertīzes atzinumi ir galīgi, atkārtotu ekspertīzi var nozīmēt Latvijas Republikas Augstākā Padome.

15. pants. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas un tās iestāžu darbības finansēšana

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas sistēma tiek uzturēta no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem. Komitejas izdevumu tāmi apstiprina Latvijas Republikas Augstākā Padome.

16. pants. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas tiesiskais stāvoklis

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejai ir juridiskās personas tiesības un noteikta parauga ģerboņzīmogs.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1990. gada 20. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 20.06.1990.Stājas spēkā: 20.06.1990.Zaudē spēku: 30.07.1993.Tēma: Vides tiesībasPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 30, 26.07.1990.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
76192
20.06.1990
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)