Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.272

Rīgā 2003.gada 27.maijā (prot. Nr.31 13.§)
Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību
Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 3. panta trešo daļu, 5. panta otro daļu, 7. panta 1.1 daļu,
10. panta pirmās daļas 5. punktu un otro daļu, 11. panta trešo un sesto daļu un 13. panta sesto un septīto daļu
(MK 17.09.2019. noteikumu Nr. 438 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā sociāli apdrošinātās personas reģistrē valsts fondēto pensiju shēmā (turpmāk — shēma);

1.2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk — aģentūra) un shēmas līdzekļu pārvaldītāju (turpmāk — līdzekļu pārvaldītājs) līguma saturu, veidu un noslēgšanas kārtību;

1.3. līdzekļu pārvaldītāja maiņas kārtību un shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu (turpmāk — ieguldījumu plāns) maiņas kārtību;

1.4. shēmas dalībnieku kontu uzskaites kārtību un shēmas dalībnieka valsts fondētās pensijas kapitāla (turpmāk — fondētās pensijas kapitāls) aprēķināšanas kārtību;

1.5. kārtību, kādā izmaksā fondētās pensijas kapitālu, beidzoties dalībai shēmā;

1.6. kārtību, kādā tiek segti aģentūras izdevumi shēmas administrēšanai;

1.7. shēmas administrēšanas izdevumu maksimālo apmēru;

1.8. dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) (turpmāk – mūža pensija) polises iegādes kārtību;

1.9. (apakšpunkts stājas spēkā 01.07.2024. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.07.2024.; sk. grozījumu 2. punktu);

1.10. (apakšpunkts stājas spēkā 01.07.2024. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.07.2024.; sk. grozījumu 2. punktu);

1.11. (apakšpunkts stājas spēkā 01.07.2024. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.07.2024.; sk. grozījumu 2. punktu).

(Grozīts ar MK 17.04.2012. noteikumiem Nr. 278; MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 438)

2. Aģentūra nosaka ar līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli un maiņu, kā arī ar uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmantošanu saistīto iesniegumu paraugus.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr. 248 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 81)

2.1 Šajos noteikumos minētā prasība − sagatavot dokumentus vairākos eksemplāros − nav attiecināma uz gadījumiem, ja dokumenti tiek sagatavoti elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 05.08.2014. noteikumu Nr.432 redakcijā)

II. Sociāli apdrošināto personu reģistrācija

3. Visas personas, kas dzimušas pēc 1971.gada 1.jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, aģentūra vienlaikus reģistrē par shēmas dalībniekiem.

4. Valsts pensiju apdrošināšanai pakļautās personas, kas dzimušas laikposmā no 1951.gada 2.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam (ieskaitot) un vēlas brīvprātīgi uzsākt dalību shēmā, aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem, pamatojoties uz iesniegumu, kuru persona iesniegusi aģentūrā. Personu reģistrē par shēmas dalībnieku ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad saņemts iesniegums par dalības uzsākšanu shēmā.

5. Ja persona nepamatoti nav reģistrēta par shēmas dalībnieku, aģentūra šādu personu reģistrē par shēmas dalībnieku ar datumu, kad saskaņā ar šo noteikumu 3. vai 4.punktu personai bija radušās tiesības kļūt par shēmas dalībnieku. Šādā gadījumā aģentūra nodrošina, ka ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad konstatēta kļūda, līdzekļu pārvaldītājam par minēto personu tiek pārskaitīta attiecīgā daļa no valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām pensiju apdrošināšanai, kas aprēķināta saskaņā ar spēkā esošo iemaksu likmi shēmā laikposmā, par kuru netika veiktas iemaksas shēmā.

6. Shēmas dalībnieks, reģistrējoties dalībai shēmā, ir tiesīgs šo noteikumu 7. un 8.punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā, iesniedzot aģentūrā attiecīgu iesniegumu, izvēlēties līdzekļu pārvaldītāju, norādot ieguldījumu plānu.

7. Līdzekļu pārvaldītāja sākotnējo izvēli šo noteikumu 3.punktā minētās personas veic šādi:

7.1. aģentūra ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā no reģistrēšanas dienas nosūta attiecīgajām personām paziņojumu par reģistrāciju dalībai shēmā un ieguldījumu plānā atbilstoši šo noteikumu 7.1 punktā minētajām prasībām, kā arī par tiesībām izvēlēties citu līdzekļu pārvaldītāju, norādot ieguldījumu plānu;

7.2. ja shēmas dalībnieka iesniegums aģentūrā saņemts divu mēnešu laikā no šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, aģentūra reģistrē shēmas dalībnieku izvēlētajā līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu plānā un to uzskata par shēmas dalībnieka izvēli;

7.3. ja divu mēnešu laikā no šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas shēmas dalībnieka iesniegums aģentūrā nav saņemts, aģentūra uzsāk shēmas dalībnieka kontā reģistrēto iemaksu nodošanu pārvaldīšanā šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajā paziņojumā norādītajam līdzekļu pārvaldītājam un minētās iemaksas ieskaita attiecīgā ieguldījumu plāna kontā turētājbankā, un to uzskata par shēmas dalībnieka izvēli;

7.4. ja shēmas dalībnieka iesniegums aģentūrā saņemts vēlāk nekā divus mēnešus pēc šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, attiecīgo iesniegumu aģentūra izpilda saskaņā ar šo noteikumu 34.punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 13.03.2007. noteikumu Nr.177 redakcijā)

7.1 Aģentūra lemj par shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli vai maiņu šādā kārtībā:

7.1 1. aģentūra sadala shēmas dalībniekus starp līdzekļu pārvaldītājiem, ja tie fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā piedalās vismaz gadu (skaitot no dienas, kad līdzekļu pārvaldītājs noslēdzis līgumu ar aģentūru) un Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (turpmāk – komisija) ir reģistrējuši attiecīgo ieguldījumu plānu:

7.1 1.1. līdz 2021. gada 31. decembrim – tādā ieguldījuma plānā, kura ieguldījumu politika neparedz ieguldījumus komercsabiedrību akcijās, citos kapitāla vērtspapīros un tiem pielīdzināmos vērtspapīros. Katrs līdzekļu pārvaldītājs shēmas dalībnieku sadalē piedalās ar vienu šādu ieguldījumu plānu;

7.1 1.2. laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim – tādā ieguldījumu plānā, kas paredz ne vairāk kā 50 % no ieguldījumu plāna aktīviem ieguldīšanu kapitāla vērstpapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos riska instrumentos (turpmāk – akcijas). Šajā laikposmā katrs līdzekļu pārvaldītājs shēmas dalībnieku sadalē piedalās ar vienu šādu ieguldījumu plānu;

7.1 1.3. no 2023. gada 1. janvāra atbilstoši shēmas dalībnieka vecumam: shēmas dalībnieku, kas vēl nav sasniedzis 55 gadu vecumu, – ieguldījumu plānā, kas paredz līdz 100 % ieguldījumu plāna aktīvu ieguldīšanu akcijās, bet shēmas dalībnieku, kas ir sasniedzis 55 gadu vecumu, – ieguldījumu plānā, kas paredz ne vairāk kā 25 % ieguldījumu plāna aktīvu ieguldīšanu akcijās. Katrs līdzekļu pārvaldītājs shēmas dalībnieku sadalē piedalās ar vienu ieguldījumu plānu, kas paredz līdz 75 % vai 100 % ieguldījumu plāna aktīvu ieguldīšanu akcijās, un vienu ieguldījumu plānu, kas paredz ne vairāk kā 25 % ieguldījumu plāna aktīvu ieguldīšanu akcijās;

7.12. sadales procesā atbilstošos ieguldījumu plānus sakārto pēc to reģistrācijas datuma komisijā, sākot ar agrāko datumu. Katrā ieguldījumu plānā alfabēta secībā reģistrē vienu shēmas dalībnieku. Ja ieguldījumu plānu ir mazāk nekā reģistrējamo shēmas dalībnieku, reģistrāciju turpina, atlikušos shēmas dalībniekus reģistrējot tādā pašā secībā kā iepriekšējos.

(MK 13.03.2007. noteikumu Nr.177 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 738)

8. Lai reģistrētos dalībai shēmā, šo noteikumu 4.punktā minētās personas iesniedz aģentūrā iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli. Aģentūra ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā no reģistrēšanas dienas nosūta šīm personām paziņojumu par reģistrāciju dalībai shēmā (izņemot gadījumu, ja shēmas dalībnieks iesniedzis aģentūrā attiecīgu iesniegumu par atteikšanos no informācijas saņemšanas).

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.248 redakcijā)

8.1 (Svītrots ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 81)

8.2 (Svītrots ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 81)

8.3 Datus, kas nodrošina fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu izveidi un aktualizāciju, aģentūra glabā elektroniski, kamēr turpinās attiecīgās personas dalība fondēto pensiju shēmā un vēl piecus gadus pēc tam, kad fondēto pensiju shēmas dalībnieks ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, un fondētās pensijas kapitāls ir izmantots. Iesniegumus par shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli vai maiņu aģentūrā glabā vienu gadu no saņemšanas dienas.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 81 redakcijā)

III. Aģentūras un līdzekļu pārvaldītāja līgums

9. Aģentūra, pārstāvot shēmas dalībniekus, slēdz rakstveida līgumus ar fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā reģistrētu līdzekļu pārvaldītāju par shēmas līdzekļu pārvaldīšanu (turpmāk – līgums) atbilstoši šo noteikumu ​pielikumā noteiktajam paraugam.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

10. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir pielikums "Ieguldījumu plāna prospekts" (turpmāk – plāna prospekts). Plāna prospekts ir sistematizēts noteikumu kopums, kas nosaka fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noteikta ieguldījumu plāna ietvaros. Plāna prospektu sagatavo, ievērojot šo noteikumu 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. un 22. punktā minētos nosacījumus.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā; sk. 86. punktu)

11. Plāna prospektā ietvertajai informācijai jābūt pārskatāmai. Sadaļas nodala ar attiecīgu virsrakstu saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu.

12. Plāna prospektu noformē ar titullapu, kurā norāda šādu informāciju:

12.1. dokumenta nosaukumu "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna ... (plāna nosaukums) prospekts";

12.2. līdzekļu pārvaldītāja nosaukumu, darbības licences numuru un izsniegšanas datumu;

12.3. turētājbankas nosaukumu;

12.4. norādi par pēdējiem veiktajiem grozījumiem un to datumu;

12.5. norādi par to, kur un kādā veidā var saņemt plāna prospektu vai iepazīties ar to;

12.6. (svītrots ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640).

(Grozīts ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640)

13. Plāna prospektā ir šādas sadaļas:

13.1. satura rādītājs;

13.2. lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums;

13.3. informācija par ieguldījumu plānu pārvaldi;

13.4. informācija par ieguldījumu plānu, kurā norāda:

13.4.1. ieguldījumu plāna mērķa dalībnieka raksturojumu, piemēram, dalībnieka vecumu, kādai riska pakāpei dalībnieks dod priekšroku;

13.4.2. ieguldījumu plāna raksturīgākās pazīmes, kas pamato ieguldījumu plāna  piemērotību attiecīgajiem mērķa dalībniekiem;

13.4.3. ieguldījumu plāna ieguldījumu politiku;

13.4.4. ieguldījumu politikas neievērošanas sekas un kārtību, kādā novērtē un sedz radušos zaudējumus;

13.4.5. darījumu ar ieguldījumu plāna līdzekļiem un ieguldījumu plāna pārvaldīšanas izmaksu pārvaldītājam, turētājbankai un trešajām personām, kā arī atlīdzības kopsavilkumu;

13.4.6. riskus;

13.4.7. ieguldījumu plāna dalībnieka tiesības;

13.4.8. ieguldījumu plāna līdzekļu un līdzekļu daļas vērtības noteikšanas metodes un kārtību;

13.4.9. informāciju par nodokļiem un nodevām, ja tādi ir paredzēti.

13.5. (svītrots ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640);

13.6. (svītrots ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640);

13.7. (svītrots ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640);

13.8. (svītrots ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640);

13.9. (svītrots ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640);

13.10. (svītrots ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640);

13.11. (svītrots ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640).

(Grozīts ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 81; MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640)

14. Plāna prospekta sadaļā "Ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi" sniedz informāciju par ieguldījumu plānu pārvaldi, līdzekļu pārvaldītājam un turētājbankai maksājamajām atlīdzībām un citiem maksājumiem trešajām personām, kurus veic no ieguldījumu plāna līdzekļiem, par to maksimālajiem apmēriem (procentos no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības) un  par to ieturēšanas kārtību. Minēto informāciju sniedz šādā secībā:

14.1. maksājumu kopējais apmērs par ieguldījumu plāna pārvaldi, kurš ietver šo noteikumu 14.2., 14.3. un 14.4. apakšpunktā norādīto atlīdzību un maksājumus;

14.2. pastāvīgā un mainīgā atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam;

14.3. atlīdzība turētājbankai;

14.4. atlīdzība trešajām personām, ja tā nav segta no šo noteikumu 14.2. un 14.3. apakšpunktā ​​​​​​​ minētajiem maksājumiem, norādot, kāda veida maksājumi tie ir.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

15. Plāna prospekta sadaļā "Ieguldījumu plāna ieguldījumu politika" sniedz informāciju par plāna ieguldījumu politiku un ieguldījumu pārvaldības stratēģiju un norāda, kādos finanšu instrumentos un kādās valūtās tiks veikti ieguldījumi, katra ieguldījuma veida un valūtas maksimālo īpatsvaru kopējos aktīvos, ieguldījumu veidus un mērķa apjomu kopējiem ieguldījumiem Latvijā, ieguldījumu ģeogrāfiskos reģionus un nozares, atklāj informāciju par šī ieguldījumu plāna ilgtspējas aspektiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē prasībām, sniedz informāciju par citām ieguldījumu plānu raksturojošām pazīmēm un ierobežojumiem, tai skaitā:

15.1. norāda, kādos finanšu instrumentos tiks veikti ieguldījumi, un papildus sniedz šādu informāciju:

15.1.1. maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmēra īpatsvaru aktīvos, kur ietver arī šī veida investīcijas ar ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu starpniecību; 

15.1.2. maksimālo ieguldījuma apmēru katrā no alternatīvo ieguldījumu fondu veidiem, kuri norādīti kā dominējošie alternatīvo ieguldījumu fondu veidi Eiropas Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētajā regulā (ES) Nr.  231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību; 

15.2. norāda informāciju par ieguldījumiem ģeogrāfiskajos reģionos un skaidro, kurās valstīs ir plānoti ieguldījumi, ņemot vērā:

15.2.1. veiktās investīcijas ar ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu starpniecību;

15.2.2. iedalījumu ģeogrāfiskajos reģionos – Eiropas Ekonomikas zona, Eiropa, izņemot Eiropas Ekonomikas zonu, Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi, Ziemeļamerika, Dienvidamerika;

15.2.3. fondiem ģeogrāfiskos reģionus nosaka saskaņā ar fonda ieguldījumu portfelī esošo ieguldījumu izvietojumu. Attiecīgi finanšu instrumentiem tas ir reģions, kurā reģistrēts finanšu instrumenta emitents, nekustamajam īpašumam – reģions, kurā tas atrodas, noguldījumiem kredītiestādēs – reģions, kurā kredītiestāde reģistrēta;

15.2.4. ieguldījumu mērķa apjoms visos reģionos kopā nedrīkst pārsniegt 100 procentus no kopējiem ieguldījumiem;

15.3. aizņēmumu darījumus, ja tādi ir paredzēti, skaidrojot specifiski šim plānam uz plāna līdzekļu rēķina izdarāmo aizņēmumu principus un kārtību, kā arī aizņēmumu izdarīšanas ierobežojumus;

15.4. principus un kārtību, kādā slēdz darījumus ar plāna aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu un darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā arī slēgšanas ierobežojumus.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

16. Plāna prospekta sadaļā "Riski" raksturo galvenos riska faktorus, kuri negatīvi ietekmē ieguldījumu plāna darbības rezultātus, skaidro riska faktorus, to ietekmi un pārvaldītāja rīcību riska faktoru mazināšanai.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

17. Plāna prospekta sadaļā "Ieguldījumu plāna dalībnieka tiesības" raksturo shēmas dalībnieku tiesības, ieskaitot tiesības:

17.1. pieprasīt fondētās pensijas kapitālu nodot citam līdzekļu pārvaldītājam vai citam ieguldījumu plānam;

17.2. saņemt informāciju par ieguldījumu plānu, līdzekļu pārvaldītāju un turētājbanku.

18. Plāna prospekta sadaļā "Informācija par ieguldījumu plāna pārvaldi" sniedz informāciju par līdzekļu pārvaldītāju, turētājbanku, ieguldījumu plāna pārvaldnieku (atbildīgo amatpersonu) un ieguldījumu plāna zvērinātu revidentu. Minēto informāciju sniedz saskaņā ar noteikto kārtību, un tajā ietver šādas ziņas:

18.1. par līdzekļu pārvaldītāju:

18.1.1. līdzekļu pārvaldītāja juridiskā adrese;

18.1.2. ieguldījumu plāna pārvaldnieka (atbildīgās amatpersonas) vārds, uzvārds;

18.1.3. informācija par atsevišķiem pakalpojumiem, kas saistīti ar fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu un ko līdzekļu pārvaldītājs plāno nodot citām personām;

18.2. par turētājbanku – turētājbankas nosaukums un tās tiesību un pienākumu apraksts saistībā ar ieguldījumu plāna pārvaldi un uzskaiti;

18.3. par ieguldījumu plāna zvērinātu revidentu – vārds, uzvārds un sertifikāta numurs vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības firma, reģistrācijas numurs un licences numurs.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

19. Plāna prospekta sadaļā "Ieguldījumu plāna līdzekļu un līdzekļu daļas vērtības noteikšanas metodes un kārtība" sniedz informāciju par ieguldījumu plāna līdzekļu vērtības un ieguldījumu plāna daļas vērtības noteikšanas principiem, metodēm un kārtību un norāda:

19.1. ieguldījumu plāna aktīvu vērtēšanas metodes un principus, ieskaitot:

19.1.1. likvīdo aktīvu vērtēšanu;

19.1.2. nelikvīdo aktīvu vērtēšanu;

19.1.3. atvasināto finanšu instrumentu vērtēšanu;

19.2. informāciju par to, cik bieži un kādā veidā ziņas par ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību un līdzekļu daļas vērtību tiek nodotas atklātībā;

19.3. kārtību, kādā ieguldījumu plāna ienākumi tiek atkārtoti ieguldīti.

(Grozīts ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640)

20. Plāna prospekta sadaļā "Informācija par nodokļiem un nodevām" sniedz informāciju par nodokļiem un nodevām, kas būtu jāmaksā no ieguldījumu plāna līdzekļiem, kā arī par ieguldījumu plāna dalībniekiem piemērojamiem nodokļu un nodevu maksājumiem un to veikšanas kārtību.

21. (Svītrots ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640)

22. Plāna prospektā var iekļaut arī citu informāciju, kas pēc līdzekļu pārvaldītāja viedokļa nepieciešama shēmas esošajiem un potenciālajiem dalībniekiem.

23. Aģentūra un līdzekļu pārvaldītājs var vienoties par kārtību, kādā sedzamas izmaksas, kas netiek segtas no ieguldījumu plānu līdzekļiem un tādēļ nav norādītas plānu prospektos, kā arī par citiem ar izmaksu segšanu saistītiem jautājumiem, ja tie skar tikai aģentūras un līdzekļu pārvaldītāja attiecības, bet neskar shēmas dalībnieku intereses, to skaitā par:

23.1. maksas iekasēšanu un sadalīšanu aģentūras un līdzekļu pārvaldītāja starpā gadījumos, ja tiek noteikta maksa par papildu pakalpojumiem, ko aģentūra un līdzekļu pārvaldītājs var sniegt shēmas dalībniekiem (piemēram, informācijas sniegšana pēc dalībnieka pieprasījuma);

23.2. līdzekļu pārvaldītāja kompensāciju aģentūrai tās papildu izdevumu segšanai gadījumos, ja aģentūra un līdzekļu pārvaldītājs saskaņā ar līgumu vienojas par kādas līdzekļu pārvaldītāja papildu informācijas izplatīšanu vai papildu servisa nodrošināšanu shēmas dalībniekiem ar aģentūras starpniecību.

24. Vienošanos par šo noteikumu 23.punktā minēto maksu un izdevumiem aģentūra un līdzekļu pārvaldītājs slēdz kā līguma neatņemamu sastāvdaļu "Vienošanās par izmaksu segšanas kārtību".

25. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir pielikums "Informācijas apmaiņas kārtība", kurā aģentūra un līdzekļu pārvaldītājs nosaka:

25.1. veidu (formu), kādā starp līgumslēdzējpusēm tiks veikta informācijas apmaiņa;

25.2. līgumslēdzējpušu adreses un rekvizītus katram informācijas nosūtīšanas veidam (formai);

25.3. nosacījumus, kad vienas līgumslēdzējpuses informācija uzskatāma par pienācīgi nosūtītu (piegādātu) otrai līgumslēdzējpusei, īpaši norādot nosūtīšanas un saņemšanas nosacījumus ziņām par aģentūras pilnvaroto personu iecelšanu, atcelšanu un pilnvaru apjomu, kā arī aģentūras rīkojumiem par līdzekļu pārvaldīšanas pārtraukšanu un naudas summu pārskaitīšanu uz aģentūras norādītajiem kontiem.

25.1 Līguma neatņemama sastāvdaļa ir pielikums "Fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētā pamatinformācija" (turpmāk – dalībniekiem paredzētā pamatinformācija), kuru līdzekļu pārvaldītājs sagatavo atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajām prasībām.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

25.2 (Punkts stājas spēkā 01.07.2024. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.07.2024.; sk. grozījumu 2. punktu)

26. Lēmumu par līguma slēgšanu ar katru līdzekļu pārvaldītāju, par jebkuriem grozījumiem līgumā, kā arī par līguma izbeigšanu pieņem aģentūra, ievērojot šādus nosacījumus attiecībā uz turētājbankas līgumu:

26.1. pirms līguma noslēgšanas līdzekļu pārvaldītājs ir noslēdzis turētājbankas līgumu, kurā papildus turētājbankas līguma prasībām, kas noteiktas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, ir paredzēti arī turētājbankas pienākumi:

26.1.1. sadarboties ar aģentūru un tās ieceltiem zvērinātiem revidentiem, pēc aģentūras pieprasījuma sniegt izrakstus no līdzekļu pārvaldītāja kontiem saistībā ar shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, bet aģentūras ieceltiem zvērinātiem revidentiem (līdzekļu pārvaldītāja pārbaudēm) padarīt pieejamus visus turētājbankas rīcībā esošos dokumentus par shēmas līdzekļu pārvaldīšanu;

26.1.2. iespējami ātri, taču ne vēlāk kā nākamajā darbdienā rakstiski ziņot aģentūrai par jebkuru līdzekļu pārvaldītāja rīcību, ar kuru pārkāptas normatīvo aktu prasības shēmas līdzekļu pārvaldīšanas jomā vai kas ir pretrunā ar noslēgtā turētājbankas līguma nosacījumiem;

26.1.3. ja Latvijas Banka fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā ir anulējusi ierakstu par attiecīgo līdzekļu pārvaldītāju, izpildīt aģentūras rīkojumus par šī līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošo shēmas līdzekļu nodošanu citam līdzekļu pārvaldītājam;

26.2. trīs turētājbankas līguma eksemplārus līdzekļu pārvaldītājs ir iesniedzis aģentūrā.

(Grozīts ar MK 13.03.2007. noteikumiem Nr. 177; MK 22.09.2009. noteikumiem Nr. 1064; MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640)

27. Attiecībā uz līguma slēgšanu ar līdzekļu pārvaldītājiem, kas reģistrēti fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, aģentūra, Latvijas Banka un līdzekļu pārvaldītājs ievēro šādu procedūru:

27.1. līdzekļu pārvaldītājs iesniedz Latvijas Bankā prospektu un dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokumentu saskaņošanai un reģistrēšanai;

27.2. Latvijas Banka atbilstoši kompetencei izskata saņemtos dokumentus un 30 darbdienu laikā pēc to saņemšanas nosūta aģentūrai un līdzekļu pārvaldītājam paziņojumu par plāna prospekta un dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas saskaņošanu un reģistrāciju vai paziņojumu par saskaņojuma vai reģistrācijas atteikumu kopā ar pamatojumu. Paziņojumam par plāna prospekta un dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokumentu reģistrāciju Latvijas Banka pievieno saskaņotās un reģistrētās plāna prospekta un dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokumentus;

27.3. līdzekļu pārvaldītājs iesniedz aģentūrā pieteikumu slēgt līgumu, turētājbankas līgumu (trīs eksemplārus), ar Latvijas Banku saskaņoto un reģistrēto  plāna prospektu (trīs eksemplārus) un dalībniekiem paredzēto pamatinformāciju (trīs eksemplārus);

27.4. pēc līdzekļu pārvaldītāja pieteikuma saņemšanas aģentūra sagatavo un ar attiecīgo līdzekļu pārvaldītāju saskaņo līguma projektu;

27.5. aģentūra un līdzekļu pārvaldītājs savstarpēji rakstiski iesniegtos priekšlikumus, dokumentus un to projektus izskata 15 darbdienu laikā pēc to saņemšanas;

27.6. aģentūra 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.2. apakšpunktā minētā Latvijas Bankas paziņojuma saņemšanas pieņem lēmumu par līguma slēgšanu vai par atteikumu to darīt un nosūta noslēgtā līguma kopiju vai paziņojumu ar atteikuma iemesliem Latvijas Bankai.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

28. Attiecībā uz līguma grozīšanu ar līdzekļu pārvaldītājiem, kas reģistrēti fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, aģentūra, Latvijas Banka un līdzekļu pārvaldītājs ievēro šādu procedūru:

28.1. ja kāda no līgumslēdzējpusēm pēc savas iniciatīvas vēlas grozīt līgumu, tā sagatavo un nosūta otrai pusei pieteikumu par līguma grozījumiem un līguma grozījumu projektu;

28.2. ja līguma grozījumi ir saistīti ar izmaiņām dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā vai plāna prospektā sniegtajā informācijā, līdzekļu pārvaldītājs iesniedz Latvijas Bankā prospekta un dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokumenta grozījumus saskaņošanai un reģistrēšanai;

28.3. Latvijas Banka atbilstoši kompetencei izskata saņemtos dokumentus un 30 darbdienu laikā pēc to saņemšanas nosūta aģentūrai un līdzekļu pārvaldītājam paziņojumu par plāna prospekta un dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas grozījumu reģistrāciju vai pamatotu paziņojumu par reģistrācijas atteikumu. Paziņojumam par plāna prospekta un dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas grozījumu reģistrāciju Latvijas Banka pievieno saskaņotās un reģistrētās plāna prospekta un dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokumentus;

28.4. līdzekļu pārvaldītājs iesniedz aģentūrai līguma grozījumu projektu;

28.5. aģentūra un līdzekļu pārvaldītājs rakstveidā iesniegtos priekšlikumus, dokumentus un to projektus izskata 15 darbdienu laikā pēc to saņemšanas;

28.6. aģentūra 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 28.3. apakšpunktā saņemtās informācijas pieņem lēmumu par līguma grozījumu slēgšanu un nosūta noslēgtā līguma grozījumu kopiju vai atteikumu slēgt līguma grozījumus ar atteikuma iemesliem Latvijas Bankai un pārvaldītājam.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

29. (Svītrots ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640)

30. Aģentūra nav tiesīga nepamatoti atteikt saskaņot vai noslēgt līgumu par shēmas līdzekļu pārvaldīšanu vai vienošanos par līguma grozījumiem, ja ir ievērotas visas normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz līdzekļu pārvaldītāju un uz līguma slēgšanas vai grozīšanas procedūru.

31. Attiecībā uz līguma pirmstermiņa izbeigšanu ar līdzekļu pārvaldītājiem, kas reģistrēti fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, Latvijas Banka un līdzekļu pārvaldītājs ievēro šo noteikumu 35., 36. un 37. punktā minēto procedūru.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

32. Lai shēmas dalībnieki varētu realizēt savas ar likumu noteiktās tiesības brīvi izvēlēties un mainīt līdzekļu pārvaldītājus un ieguldījumu plānus, aģentūras pienākums shēmas dalībnieku interesēs ir sekmēt līdzekļu pārvaldītāju godīgu konkurenci, nodrošinot aģentūras vienādu (vienlīdzīgu) attieksmi un prasības pret visiem līdzekļu pārvaldītājiem (arī līgumu ar potenciālajiem līdzekļu pārvaldītājiem slēgšanas procesā). Aģentūra nodrošina, ka katrā aģentūras nodaļā jebkuram shēmas dalībniekam pēc tā pieprasījuma ir iespēja iepazīties ar šo noteikumu 33. un 33.1 punktā minēto informāciju, kā arī ar pārskatu par shēmas darbību. Aģentūrai, tās amatpersonām un darbiniekiem ir aizliegts izteikt shēmas dalībniekiem un trešajām personām jebkādus ieteikumus, viedokļus un rekomendācijas attiecībā uz jebkura līdzekļu pārvaldītāja darbību, tās iespējamām priekšrocībām vai trūkumiem, kā arī aizliegts veikt jebkādas citas darbības, kas ir vai varētu būt pretrunā ar līdzekļu pārvaldītāju godīgas konkurences principiem.

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.248)

33. Līdzekļu pārvaldītājs nodrošina, ka visi tā pārvaldīšanā esošo ieguldījumu plānu spēkā esošie prospekti, dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokuments un ziņojumi par visu attiecīgā līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu plānu ceturkšņa rezultātiem ir shēmas dalībniekiem publiski pieejami pārvaldītāja tīmekļvietnē un klientu apkalpošanas vietās pēc dalībnieku pieprasījuma. Ziņojumos par plānu ceturkšņa rezultātiem līdzekļu pārvaldītājs ietver šādu informāciju:

33.1. līdzekļu pārvaldītāja nosaukums, juridiskā adrese un ieguldījumu plāna nosaukums;

33.2. īss ieguldījumu politikas izklāsts;

33.3. ieguldījumu plāna daļas vērtība (euro) pārskata ceturkšņa sākumā un beigās un vērtības izmaiņas (pieaugums vai samazinājums (procentos)) pārskata ceturkšņa, pusgada un pēdējo 12 mēnešu laikā, kā arī no ieguldījumu plāna darbības sākšanas dienas;

33.4. ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais apmērs (euro) pārskata ceturkšņa sākumā un beigās;

33.5. ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem un citiem attiecīgajam ieguldījumu plānam atbilstošiem salīdzinošiem rādītājiem;

33.6. pārskata ceturkšņa rezultātu analītisks izvērtējums, norādot iemeslus, kāpēc rezultāti atšķiras no nozares vidējiem rādītājiem un citiem attiecīgajam ieguldījumu plānam atbilstošajiem salīdzinošajiem rādītājiem;

33.7. līdzekļu pārvaldītāja vērtējums par ieguldījumu plānam aktuālām finanšu tirgus attīstības tendencēm tuvākajā nākotnē un to iespējamo ietekmi uz ieguldījumu plāna rezultātiem nākamajos ceturkšņos;

33.8. ieguldījumu portfeļa struktūra (procentos) pārskata ceturkšņa beigās pēc aktīvu veidiem un pēc ieguldījumu ģeogrāfiskā sadalījuma, tai skaitā ieguldījumi Latvijā;

33.9. ieguldījumu portfeļa 10 lielākie ieguldījumi (procentos) pēc stāvokļa pārskata ceturkšņa beigās;

33.10. līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem;

33.11. ja nepieciešams, cita būtiska informācija, kas ir jāzina ieguldījumu plāna dalībniekiem, lai varētu iespējami objektīvi novērtēt ieguldījumu plāna ceturkšņa rezultātus, kā arī dažāda tehniska rakstura informācija.

MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

33.1 Lai aģentūra nodrošinātu shēmas dalībniekus ar informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna izvēli un maiņu, Latvijas Banka saskaņā ar savstarpējās sadarbības līgumu un katra līdzekļu pārvaldītāja parakstītu apliecinājumu iesniedz aģentūrā līdzekļu pārvaldītāju sagatavotos pārskatus par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, kas sagatavoti atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajām prasībām, par stāvokli 31. decembrī, kā arī ieguldījumu plānu revidētos gada pārskatus.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

33.2 (Punkts stājas spēkā 01.07.2024. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.07.2024.; sk. grozījumu 2. punktu)

IV. Līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu maiņa

34. Shēmas dalībnieks, iesniedzot aģentūrā attiecīgu iesniegumu, ir tiesīgs reizi kalendāra gadā mainīt līdzekļu pārvaldītāju, kā arī divas reizes kalendāra gadā mainīt viena līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītos ieguldījumu plānus. Papildus šiem nosacījumiem līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa tiek veikta Valsts fondēto pensiju likuma 11. panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos. Līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu veic šo noteikumu 35., 36., 37., 39., 39.1, 40., 41., 42., 43.43.1 un 44. punktā noteiktajā kārtībā.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

35. Ja Latvijas Banka fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā anulē ierakstu par līdzekļu pārvaldītāju, ievēro šādu procedūru:

35.1. no dienas, kad Latvijas Banka ir anulējusi ierakstu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, līdz dienai, kad aģentūra atbilstoši šo noteikumu 41. punktā minētajam termiņam ir nodevusi līdzekļus citiem līdzekļu pārvaldītājiem, shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pienākumu veic turētājbanka atbilstoši attiecīgā ieguldījumu plāna noteikumiem;

35.2. turētājbanka, kurai ir pārgājis fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pienākums, iegūst visas līdzekļu pārvaldītājam Valsts fondēto pensiju likumā noteiktās tiesības un pienākumus, un līdzekļu pārvaldītājam ir pienākums nodot turētājbankai visus dokumentus, kas saistīti ar fondēto pensiju shēmas līdzekļu vai līdzekļu daļas pārvaldi;

35.3. aģentūra 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par ieraksta anulēšanu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā shēmas dalībniekus, kuru fondēto pensiju kapitālu pārvalda attiecīgais līdzekļu pārvaldītājs, sadala starp līdzekļu pārvaldītājiem atbilstoši šo noteikumu 7.1 punktā minētajām prasībām un nosūta šiem shēmas dalībniekiem paziņojumu par līdzekļu pārvaldītāja izslēgšanu no fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistra. Paziņojumā norāda shēmas dalībnieka tiesības paziņojumā minētajā termiņā izvēlēties citu līdzekļu pārvaldītāju, kā arī gadījumā, ja shēmas dalībnieks paziņojumā minētajā termiņā neiesniedz aģentūrā iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja maiņu, shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitāls tiks ieskaitīts ieguldījumu plānā, ko aģentūra noteikusi atbilstoši šo noteikumu 7.1 punktā minētajām prasībām.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

36. Ja līdzekļu pārvaldītājs pats vēlas atteikties no shēmas līdzekļu pārvaldīšanas, ievēro šādu procedūru:

36.1. līdzekļu pārvaldītājs ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms pārvaldīšanas vēlamās pārtraukšanas dienas iesniedz attiecīgu pieteikumu aģentūrā un Latvijas Bankā;

36.2. aģentūra ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minētā pieteikuma saņemšanas shēmas dalībniekus, kuru fondētās pensijas kapitālu pārvalda attiecīgais līdzekļu pārvaldītājs, sadala starp līdzekļu pārvaldītājiem atbilstoši šo noteikumu 7.1 punktā minētajām prasībām un nosūta šiem shēmas dalībniekiem paziņojumus par līdzekļu pārvaldītāja atteikšanos turpināt fondētās pensijas kapitāla pārvaldīšanu. Paziņojumā norāda shēmas dalībnieka tiesības paziņojumā minētajā termiņā izvēlēties citu līdzekļu pārvaldītāju, kā arī – gadījumā, ja shēmas dalībnieks paziņojumā minētajā termiņā neiesniegs aģentūrai iesniegumu par ieguldījumu plāna maiņu, shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu ieskaitīs ieguldījumu plānā, ko aģentūra noteikusi atbilstoši šo noteikumu 7.1 punktā minētajām prasībām;

36.3. ja Latvijas Banka pēc šo noteikumu 36.1. apakšpunktā minētā pieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu anulēt fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā ierakstu par attiecīgo līdzekļu pārvaldītāju, Latvijas Banka ne vēlāk kā darbdienas laikā paziņo par pieņemto lēmumu aģentūrai;

36.4. ja Latvijas Banka fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā ierakstu par attiecīgo līdzekļu pārvaldītāju anulē pirms šo noteikumu 41. punktā minētā termiņa, shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pienākumu no dienas, kad Latvijas Banka ir anulējusi minēto ierakstu, līdz šo noteikumu 41. punktā minētajam termiņam veic turētājbanka atbilstoši attiecīgā ieguldījumu plāna noteikumiem.

(MK 22.09.2009. noteikumu Nr. 1064 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.04.2012. noteikumiem Nr. 278; MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640)

37. Shēmas dalībnieka izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja reorganizācijas gadījumā ievēro šādu procedūru:

37.1. Latvijas Banka informē aģentūru par izsniegto atļauju veikt līdzekļu pārvaldītāja reorganizāciju un, ja nepieciešams,  attiecīgā līdzekļu pārvaldītāja turētājbankas tiesībām pārvaldīt fondēto pensiju shēmas līdzekļus;

37.2. līdzekļu pārvaldītājs 60 kalendāra dienu laikā pēc tam, kad saņemta Latvijas Bankas izsniegtā atļauja veikt pārvaldītāja reorganizāciju, nosūta shēmas dalībniekiem, kuru fondētās pensijas kapitālu tas pārvalda, paziņojumu par notikušo reorganizāciju. Paziņojumā norāda dalībnieka tiesības aģentūras norādītajā  termiņā, kas nevar būt mazāks par diviem mēnešiem, izvēlēties citu līdzekļu pārvaldītāju;

37.3. līdzekļu pārvaldītājs piecu darbdienu laikā pēc reorganizācijas reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā) vai citā reģistrā, kas ir atbildīgs par minēto izmaiņu reģistrāciju, paziņo Latvijas Bankai un aģentūrai par reorganizācijas reģistrāciju un iesniedz to apliecinošos dokumentus.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

38. (Svītrots ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640)

39. Ja līdzekļu pārvaldītājs ieguldījumu plānus apvieno, pievienojot vienu ieguldījumu plānu citam tā paša līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītajam ieguldījumu plānam, kā arī visus ieguldījumu plāna (plānu) aktīvus un saistības iegūstošajam ieguldījumu plānam: 

39.1. līdzekļu pārvaldītājs ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms ieguldījumu plānu apvienošanas vai pievienošanas sākuma iesniedz Latvijas Bankā un aģentūrā:

39.1.1. pamatotu iesniegumu un tajā norāda ieguldījumu plānu, kuram paredzēts pievienot citu ieguldījumu plānu, pievienojamo ieguldījumu plānu, pievienošanas pamatojumu un šo izmaiņu ietekmes, tai skaitā uz shēmas dalībniekiem, novērtējumu;

39.1.2. ja ieguldījumu plānu pievieno citam ieguldījumu plānam, – iegūstošā ieguldījumu plāna prospekta un dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas grozījumus (trīs eksemplārus);

39.1.3. grozījumus turētājbankas līgumā, ja tādi nepieciešami;

39.1.4. līdzekļu pārvaldītāja un turētājbankas pilnvaroto personu parakstītu ieguldījumu plānu pievienošanas kalendāra plānu un aprakstu, kurā norāda aktīvu pievienošanas kārtību un saistību izpildes kārtību, kā arī daļas vērtības noteikšanas kārtību, pēc kuras pievienos attiecīgos ieguldījumu plānus;

39.1.5. pievienojamā ieguldījumu plāna un ieguldījumu plāna, kuram paredzēts pievienot citu ieguldījumu plānu, starpposma finanšu pārskatus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajos aktos valsts fondēto pensiju shēmas darbības jomā noteiktajām  prasībām, un zvērināta revidenta atzinumu;

39.1.6. šo noteikumu 28. punktā noteiktajā kārtībā sagatavotos grozījumus ar aģentūru noslēgtajā līgumā;

39.2. pēc šo noteikumu 39.1. apakšpunktā minētā iesnieguma un informācijas saņemšanas aģentūra un Latvijas Banka tos atbilstoši kompetencei izskata 30 darbdienu laikā;

39.3. Latvijas Banka nosūta aģentūrai un līdzekļu pārvaldītājam saskaņojumu vai pamatotu saskaņojuma atteikumu, ja nav ievērotas normatīvajos aktos valsts fondēto pensiju shēmas darbības jomā noteiktās  prasības. Aģentūrai nosūtāmajam saskaņojumam Latvijas Banka pievieno ieguldījumu plāna prospektu un shēmas dalībniekiem paredzēto pamatinformāciju vai tās grozījumus ar Latvijas Bankas atzīmi par reģistrāciju;

39.4. aģentūra pēc šo noteikumu 39.3. apakšpunktā minētā saskaņojuma saņemšanas pieņem lēmumu par plānoto ieguldījumu plāna pievienošanu un paziņo līdzekļu pārvaldītājam un Latvijas Bankai datumu, ar kuru atļauts sākt ieguldījumu plāna pievienošanu, vai pamatotu atteikumu;

39.5. līdzekļu pārvaldītājs savā tīmekļvietnē publicē paziņojumu par plānoto pievienošanu un, izmantojot citus tiešsaistes rīkus, nosūta to dalībniekiem, informējot par izmaiņām, atšķirībām un priekšrocībām. Paziņojumā norāda shēmas dalībnieku tiesības aģentūras norādītajā termiņā, kas nevar būt mazāks par diviem mēnešiem, mainīt ieguldījumu plānu vai līdzekļu pārvaldītāju;

39.6. līdzekļu pārvaldītājs piecu darbdienu laikā pēc ieguldījumu plāna pievienošanas dienas:

39.6.1. iesniedz aģentūrā un Latvijas Bankā līdzekļu pārvaldītāja un turētājbankas pilnvaroto personu parakstītu paziņojumu par pievienošanas pabeigšanu;

39.6.2. publicē savā tīmekļvietnē paziņojumu un, izmantojot citus tiešsaistes rīkus, nosūta to shēmas dalībniekiem, norādot, ka gadījumā, ja shēmas dalībnieks paziņojumā minētajā termiņā nemainīs ieguldījumu plānu vai pārvaldnieku, shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu pārvaldīs atbilstoši tā ieguldījumu plāna noteikumiem, kuram pievienots cits ieguldījumu plāns.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

39.1 Ja līdzekļu pārvaldītājs nodod tā pārvaldīto ieguldījumu plānu citam līdzekļu pārvaldītājam:

39.11. līdzekļu pārvaldītājs, kas vēlas nodot ieguldījumu plānu, ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms ieguldījumu plāna nodošanas sākuma iesniedz Latvijas Bankā un aģentūrā:

39.11.1. iesniegumu, kurā norāda katra nododamā ieguldījumu plāna nosaukumu vai katra nododamā ieguldījumu plāna un jaunā līdzekļu pārvaldītāja nosaukumu, ieguldījumu plāna nodošanas iemeslu, ieguldījumu plānu, ar kuru līdzekļu pārvaldītājs pēc ieguldījumu plāna nodošanas pabeigšanas piedalīsies shēmas dalībnieku sadalē saskaņā ar šo noteikumu 7.1 punktu, kā arī citu līdzekļu pārvaldītāja izpratnē svarīgu informāciju;

39.11.2. līgumu par ieguldījumu plāna aktīvu nodošanu, kas noslēgts starp līdzekļu pārvaldītājiem;

39.11.3. valdes apstiprinātu ieguldījumu plāna nodošanas kalendāra plānu, kurā norādītas veicamās darbības, to plānotais datums vai laikposms un atbildīgās personas. Kalendāra plāns ir saskaņots ar jauno līdzekļu pārvaldītāju, un to ir parakstījuši abi līdzekļu pārvaldītāji;

39.11.4. plāna starpperioda finanšu pārskatus, kas sagatavoti atbilstoši valsts fondēto pensiju shēmas darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un zvērināta revidenta atzinumu;

39.12. aģentūra un Latvijas Banka 45 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata šo noteikumu 39.11. apakšpunktā minētos dokumentus;

39.13. Latvijas Banka nosūta aģentūrai un ieguldījumu plāna nodošanā iesaistītajiem līdzekļu pārvaldītājiem saskaņojumu vai motivētu saskaņojuma atteikumu, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības;

39.14. līdzekļu pārvaldītāji 10 darbdienu laikā pēc Latvijas Bankas saskaņojuma saņemšanas atbilstoši šo noteikumu 28. punktā minētajai procedūrai sagatavo un iesniedz grozījumus ar aģentūru noslēgtajos līgumos par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, kā arī jaunu turētājbankas līgumu (trīs eksemplārus);

39.15. aģentūra pēc vienošanās noslēgšanas par līguma grozījumiem informē abus līdzekļu pārvaldītājus par datumu, ar kuru aģentūra atļauj sākt ieguldījumu plāna nodošanu. Jaunais līdzekļu pārvaldītājs vienas darbdienas laikā pēc ieguldījumu plāna nodošanas pabeigšanas iesniedz aģentūrā un Latvijas Bankā rakstisku apliecinājumu par ieguldījumu plāna nodošanas pabeigšanu, ko parakstījuši abi līdzekļu pārvaldītāji un turētājbanka, ja turētājbanka netiek mainīta, vai abas turētājbankas, ja turētājbanka tiek mainīta. Ieguldījumu plāna nodošana uzskatāma par pabeigtu ar apliecinājuma saņemšanu aģentūrā;

39.16. jaunais līdzekļu pārvaldītājs 60 kalendāra dienu laikā pēc šo noteikumu 39.15. apakšpunktā minētā apliecinājuma nosūtīšanas Latvijas Bankai un aģentūrai nosūta shēmas dalībniekiem, kuru ieguldījumu plāns nodots jaunam līdzekļu pārvaldītājam, paziņojumu par notikušo ieguldījumu plāna nodošanu citam līdzekļu pārvaldītājam. Paziņojumā norāda shēmas dalībnieku tiesības mainīt ieguldījumu plānu vai līdzekļu pārvaldītāju, kā arī gadījumā, ja shēmas dalībnieks paziņojumā minētajā aģentūras norādītajā termiņā, kas nevar būt mazāks par diviem mēnešiem, neiesniedz aģentūrai iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu, shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu turpina pārvaldīt līdzekļu pārvaldītājs, kurš pārvalda nodoto ieguldījumu plānu;

39.17. (svītrots ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640);

39.18. aģentūra 20 darbdienu laikā pēc ieguldījumu plāna nodošanas pabeigšanas izbeidz līgumu ar līdzekļu pārvaldītāju par shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, ja līdzekļu pārvaldītāja pārvaldībā pēc ieguldījumu plāna nodošanas pabeigšanas nav neviena cita ieguldījumu plāna, un paziņo par to Latvijas Bankai.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr. 248 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr. 1064; MK 17.04.2012. noteikumiem Nr. 278; MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640)

39.2 Aģentūra mēneša laikā pēc šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minētās informācijas un  šo noteikumu 39.3. un 39.13. apakšpunktā minētā saskaņojuma saņemšanas nosūta informāciju līdzekļu pārvaldītājam par šo noteikumu 37.2.​​​​​​, 39.5. un 39.16. apakšpunktā minēto termiņu.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

40. To shēmas dalībnieku fondētās pensijas kapitālu, kuri iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu iesnieguši aģentūrā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 35.3., 36.2., 37.2., 39.6.2. vai 39.16. apakšpunktā minēto paziņojumu nosūtīšanas dienas, aģentūra 15 darbdienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas dienas nodod pārvaldī­šanā shēmas dalībnieka izvēlētajam līdzekļu pārvaldītājam, ieskaitot fondētās pensijas kapitālu shēmas dalībnieka norādītā ieguldījumu plāna kontā turētājbankā.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

41. To shēmas dalībnieku fondētās pensijas kapitālu, kuri iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu nav iesnieguši aģentūrā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 35.3. vai 36.2. apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, aģentūra nodod pārvaldīšanā šo noteikumu 35.3. vai 36.2. apakšpunktā minētajā paziņojumā norādītajam līdzekļu pārvaldītājam un ieskaita pensijas kapitālu attiecīgā ieguldījumu plāna kontā turētājbankā.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

42. To shēmas dalībnieku fondētās pensijas kapitālu, kuri iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu nav iesnieguši aģentūrā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, turpina pārvaldīt reorganizētais līdzekļu pārvaldītājs saskaņā ar esošajiem ieguldījumu plāniem.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

43. To shēmas dalībnieku fondētās pensijas kapitālu, kuri iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu nav iesnieguši aģentūrā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 39.6.2. apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, turpina pārvaldīt līdzekļu pārvaldītājs, kurš pārvalda ieguldījumu plānu, kuram tika pievienots cits ieguldījumu plāns.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

43.1 To shēmas dalībnieku fondētās pensijas kapitālu, kuri iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu nav iesnieguši aģentūrā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 39.16.apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, turpina pārvaldīt līdzekļu pārvaldītājs, kurš pārvalda nodoto ieguldījumu plānu.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.248 redakcijā)

44. Ja shēmas dalībnieka iesniegums par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu saņemts vēlāk nekā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 35.3., 36.2., 37.2., 39.6.2. vai 39.16. apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, aģentūra rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 34. punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

45. Paziņojumos shēmas dalībniekiem šo noteikumu 7.1., 35.3., 36.2., 37.2., 39.6.2. vai 39.16. apakšpunktā minētajos gadījumos aģentūra un līdzekļu pārvaldītājs norāda visus līdzekļu pārvaldītājus un to ieguldījumu plānus, kurus attiecīgā paziņojuma sagatavošanas dienā shēmas dalībnieks ir tiesīgs izvēlēties.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

45.1 Izdevumus, kas rodas:

45.11. aģentūrai, sagatavojot un nosūtot šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētos paziņojumus, no saviem līdzekļiem sedz attiecīgi līdzekļu pārvaldītājs, kurš atteicies no shēmas līdzekļu pārvaldīšanas;

45.12. (svītrots ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640);

45.13. nosūtot šo noteikumu 37.2., 39.6.2. vai 39.16. apakšpunktā minētos paziņojumus, no saviem līdzekļiem sedz attiecīgi reorganizācijas rezultātā izveidotais līdzekļu pārvaldītājs, kurš ir pievienojis savu ieguldījumu plānu citam savam ieguldījumu plānam vai ir pārņēmis cita līdzekļu pārvaldītāja nodoto ieguldījumu plānu.

(MK 22.09.2009. noteikumu Nr. 1064 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640)

V. Dalībnieku kontu uzskaites un fondētās pensijas kapitāla aprēķināšanas kārtība

46. Iemaksas shēmas dalībnieka kontā tiek reģistrētas:

46.1. pamatojoties uz:

46.1.1. darba devēja ziņojumu par obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem pārskata mēnesī (mēnesis, par kuru pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas) un ziņām par darba ņēmējiem;

46.1.2. pašnodarbinātā, iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka ziņojumu par obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī (ceturksnis, par kuru pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas) un Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par veiktajām obligātajām iemaksām;

46.1.3. (svītrots ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640);

46.1.4. Tieslietu ministrijas vai Ģenerālprokuratūras ziņojumu par obligātajām iemaksām par personām pārskata mēnesī, kurām izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības dēļ ir nodarīts zaudējums;

46.1.5. konta izrakstu par veiktajām brīvprātīgajām iemaksām;

46.1.6. aprēķināto solidaritātes nodokli;

46.2. ne agrāk kā pārskata mēnesim sekojošā ceturtā mēneša pirmajā darbdienā, bet ne vēlāk kā 10.darbdienā, ja informācija par pārskata mēneša iemaksām aģentūrā ir pilnīga un pareiza.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr. 248 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 81)

47. Ja pilnīga un pareiza informācija par pārskata mēneša iemaksām aģentūrā tiek saņemta vēlāk nekā veikta pārskata mēneša iemaksu reģistrācija shēmas dalībnieku kontos, pārskata mēneša iemaksas shēmas dalībnieku kontos reģistrē piecu darbdienu laikā.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr. 248 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2008., sk. grozījumu 2.punktu.)

48. (Svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr. 248.; punkts zaudē spēku 01.07.2008., skat. grozījumu 2.punktu)

49. (Svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr. 248.; punkts zaudē spēku 01.07.2008., skat. grozījumu 2.punktu)

50. (Svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr. 248.; punkts zaudē spēku 01.07.2008., skat. grozījumu 2.punktu)

51. Pēc iemaksu reģistrēšanas shēmas dalībnieku kontos un pamatojoties uz dalībnieku izvēli par līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu, kā arī, ja aģentūra pieņēmusi lēmumu par līdzekļu nodošanu pārvaldīšanā atbilstoši šo noteikumu 7.1 punktā minētajām prasībām izvēlētajam līdzekļu pārvaldītājam, aģentūra ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā iemaksas pārskaita attiecīgā ieguldījumu plāna kontā turētājbankā.

(MK 13.03.2007. noteikumu Nr.177 redakcijā)

52. Lai nodrošinātu shēmas administrēšanas procesu, ieguldījumu plāna līdzekļi tiek izteikti ieguldījumu plāna daļās. Ieguldījumu plāna daļa ir ieguldījumu plāna līdzekļu uzskaites vienība, kas tiek izmantota ieguldījumu plāna līdzekļu uzskaitei un darījumos ar šiem līdzekļiem. Ieguldījumu plāna daļa nav vērtspapīrs.

53. Ieguldījumu plāna daļas vērtību nosaka, ievērojot šādus nosacījumus:

53.1. katras darbdienas beigās noteiktā laikā, kas norādīts plāna prospektā (turpmāk — aprēķina brīdis), līdzekļu pārvaldītājs aprēķina ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību un ieguldījumu plāna daļas vērtību;

53.2. ieguldījumu plāna daļas vērtība ir attiecība starp ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību uz aprēķina brīdi un uz aprēķina brīdi reģistrēto ieguldījumu plāna daļu skaitu;

53.3. ieguldījumu plāna līdzekļi ir shēmas līdzekļu daļa, kas tiek pārvaldīta saskaņā ar noteiktu ieguldījumu plānu šķirti no līdzekļu pārvaldītāja citiem aktīviem un pārējo ieguldījumu plānu līdzekļiem. Ieguldījumu plāna vērtība ir ieguldījumu plāna līdzekļu aktīvu un saistību vērtības starpība;

53.4. ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību izsaka euro ar precizitāti līdz ne mazāk kā četrām zīmēm aiz komata un aprēķina atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un plāna prospekta noteikumiem par ieguldījumu plāna aktīvu un saistību novērtējumu. Ieguldījumu plāna daļas vērtība ieguldījumu plāna darbības sākšanas brīdī ir viens euro;

53.5. ieguldījumu plāna daļas vērtību lieto ieguldījumu plāna daļu aprēķināšanai un dzēšanai, kas tiek veikta periodā no pēdējā aprēķina brīža līdz nākamajam aprēķina brīdim (turpmāk – aprēķina periods). Lai veiktu darījumus ar shēmas līdzekļiem, līdzekļu pārvaldītājs katru darbdienu līdz pulksten 10.00 paziņo aģentūrai aprēķina periodā lietojamo ieguldījumu plāna daļas vērtību. Paziņotās ieguldījumu plāna daļas vērtības mainīšana ir pieļaujama tikai tad, ja aģentūra nav uzsākusi darījumus, kuros izmanto šo ieguldījumu plāna daļas vērtību, kā arī aģentūrai un līdzekļu pārvaldītājam savstarpēji vienojoties.

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr. 248; MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 730; MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640)

54. Ieguldījumu plāna daļas aprēķina, ievērojot šādus nosacījumus:

54.1. jaunas ieguldījumu plāna daļas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina, līdzekļus, kas no aģentūras konta ieskaitīti ieguldījumu plāna kontā turētājbankā, izsakot ieguldījumu plāna daļās (turpmāk — jaunaprēķinātās ieguldījumu plāna daļas);

54.2. jaunaprēķinātās ieguldījumu plāna daļas ir attiecība starp līdzekļiem, kas ieskaitīti no aģentūras konta vienā aprēķina periodā, un ieguldījumu plāna daļas vērtību attiecīgajā aprēķina periodā;

54.3. ieguldījumu plāna daļu skaitu aprēķina ar precizitāti līdz ne mazāk kā četrām zīmēm aiz komata.

55. Ieguldījumu plāna daļas dzēš, ievērojot šādus nosacījumus:

55.1. ieguldījumu plāna daļas līdzekļu pārvaldītājs dzēš, saņemot no aģentūras rakstisku rīkojumu par ieguldījumu plāna daļu dzēšanu ar norādi par dzēšamo ieguldījumu plāna daļu skaitu (turpmāk — dzēšamās ieguldījumu plāna daļas). Šādā gadījumā līdzekļu pārvaldītājs aprēķina dzēšamajām ieguldījumu plāna daļām atbilstošo naudas summu un pārskaita to aģentūras kontā (turpmāk — pārskaitāmā summa);

55.2. pārskaitāmā summa ir no aģentūras vienā aprēķina periodā saņemtā rīkojumā vai rīkojumos norādītā dzēšamo ieguldījumu plāna daļu skaita reizinājums ar ieguldījumu plāna daļas vērtību attiecīgajā aprēķina periodā;

55.3. pārskaitāmo summu līdzekļu pārvaldītājs triju darbdienu laikā pēc ieguldījumu plāna daļu dzēšanas rīkojuma saņemšanas pārskaita uz aģentūras norādīto kontu, izņemot šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētos gadījumus. Minēto termiņu sāk skaitīt no nākamās darbdienas, kas seko rīkojuma saņemšanas dienai; 

55.4. ja aģentūra līdzekļu pārvaldītājam ar vienu rīkojumu vai ar vairākiem rīkojumiem, taču vienas darbdienas laikā pieprasa pārtraukt tāda līdzekļu apjoma pārvaldīšanu, kura vērtība pārsniedz 5 % no attiecīgajā ieguldījumu plānā esošo līdzekļu vērtības, vai ar diviem vai vairākiem rīkojumiem, taču piecu darbdienu laikā pieprasa pārtraukt tāda līdzekļu apjoma pārvaldīšanu, kura vērtība summāri pārsniedz 15 % no attiecīgajā ieguldījumu plānā esošo līdzekļu vērtības, līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs to līdzekļu daļu, kas pārsniedz minētos procentus, pārskaitīt uz aģentūras norādīto kontu ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā aģentūras rīkojuma saņemšanas. Līdzekļu pārvaldītājs iespējami ātri, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā informē aģentūru par tās rīkojuma izpildes paredzamajiem termiņiem;

55.5. iepriekš iesniegta aģentūras rīkojuma par ieguldījumu plāna daļu dzēšanu atsaukšana ir iespējama, ja līdzekļu pārvaldītājs vēl nav uzsācis rīkojuma izpildi, kā arī aģentūrai un līdzekļu pārvaldītājam savstarpēji vienojoties. Ja līdzekļu pārvaldītājs ir uzsācis rīkojuma izpildi un tā atsaukšana samazina ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību vai rada zaudējumus līdzekļu pārvaldītājam, attiecīgos zaudējumus sedz aģentūra.

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.248; MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640)

56. Ieguldījumu plāna daļas reģistrē, ievērojot šādus nosacījumus:

56.1. līdzekļu pārvaldītājs izveido un uztur ieguldījumu plāna daļu reģistru, kurā tiek reģistrētas visas un jebkuras darbības ar ieguldījumu plāna daļām (daļas vērtības aprēķināšana, jaunu daļu aprēķināšana un daļu dzēšana). Reģistra formu un uzturēšanas kārtību nosaka līgumā;

56.2. jaunaprēķinātās ieguldījumu plāna daļas reģistrē ieguldījumu plāna daļu reģistrā ne vēlāk kā līdz aprēķina brīdim, kas seko aprēķina periodam, kurā līdzekļi ieskaitīti ieguldījumu plāna kontā turētājbankā;

56.3. ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc jaunaprēķināto ieguldījumu plāna daļu reģistrēšanas līdzekļu pārvaldītājs nosūta aģentūrai apstiprinājumu, kurā norādīta saņemtā naudas summa, ieskaitīšanas datums, reģistrēto daļu skaits, reģistrēšanas datums un laiks, kā arī aprēķinā lietotā ieguldījumu plāna daļas vērtība;

56.4. ieguldījumu plāna daļu dzēšanu reģistrē ieguldījumu plāna daļu reģistrā ne vēlāk kā līdz aprēķina brīdim, kas seko aprēķina periodam, kurā saņemts aģentūras rīkojums par ieguldījumu plāna daļu dzēšanu;

56.5. ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc ieguldījumu plāna daļu dzēšanas reģistrēšanas līdzekļu pārvaldītājs nosūta aģentūrai apstiprinājumu, kurā norādīts rīkojuma par ieguldījumu plāna daļu dzēšanu saņemšanas datums un laiks, dzēsto ieguldījumu plāna daļu skaits, lietotā ieguldījumu plāna daļas vērtība, ieguldījumu plāna daļu dzēšanas reģistrēšanas datums un laiks, kā arī aģentūrai pārskaitāmā naudas summa;

56.6. aģentūra izveido un uztur visu ieguldījumu plānu daļu reģistrus, kuros, pamatojoties uz apstiprinājumiem, kas saņemti no līdzekļu pārvaldītājiem, pēc to pārbaudes un salīdzināšanas ar aģentūras rīcībā esošo informāciju, tiek reģistrēti dati par darbībām ar ieguldījumu plānu daļām;

56.7. aģentūra un līdzekļu pārvaldītājs regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī salīdzina ieguldījumu plānu daļu reģistru datus, kā arī iespējami ātri, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā izmeklē ieguldījumu plānu daļu reģistros atklātās neatbilstības;

56.8. pēc šo noteikumu 56.3.apakšpunktā minētā apstiprinājuma saņemšanas un reģistrēšanas ieguldījumu plāna daļu reģistrā aģentūra sadala jaunaprēķinātās ieguldījumu plāna daļas shēmas dalībniekiem un reģistrē tās shēmas dalībnieku kontos. Jaunaprēķinātās ieguldījumu plāna daļas pievieno shēmas dalībnieka kontā iepriekš reģistrētajām ieguldījumu plāna daļām;

56.9. shēmas dalībniekam piekrītošo ieguldījumu plāna daļu skaitu aprēķina proporcionāli dalībniekam piekrītošajai shēmas līdzekļu daļai tajā līdzekļu summā, kas attiecīgajā aprēķina periodā bija pārskaitīta līdzekļu pārvaldītājam un tika izmantota jauno ieguldījumu plāna daļu aprēķināšanai;

56.10. pēc šo noteikumu 56.5.apakšpunktā minētā apstiprinājuma un pārskaitāmās summas saņemšanas aģentūra reģistrē ieguldījumu plāna daļu dzēšanu ieguldījumu plāna daļu reģistrā un dzēš (noraksta) ieguldījumu plāna daļas shēmas dalībnieku kontos;

56.11. ieguldījumu plāna daļu skaits aģentūras ieguldījumu plāna daļu reģistrā katras darbdienas beigās sakrīt ar ieguldījumu plāna daļu skaitu shēmas dalībnieku kontos. Aģentūra regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī salīdzina ieguldījumu plāna daļu reģistra datus ar shēmas dalībnieku kontu datiem, kā arī iespējami ātri, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā izmeklē un novērš visas atklātās neatbilstības.

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.248)

57. Līdzekļu pārvaldītājam ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, kas tā darbinieku izdarītas krāpšanas, zādzības, nolaidības vai citu darbību rezultātā, pārkāpjot aģentūras un līdzekļu pārvaldītāju noslēgtā līguma noteikumus, nodarīti shēmas dalībniekiem. Šādos gadījumos aģentūrai atmaksājama zaudējumu summa, kuru aģentūra sadala to shēmas dalībnieku kontos, kuriem zaudējumi nodarīti, un pēc tam pārskaita attiecīgo ieguldījumu plānu kontos jaunu ieguldījumu plāna daļu aprēķināšanai. Jaunaprēķinātās ieguldījumu plānu daļas reģistrē shēmas dalībnieku kontos šo noteikumu 56.punktā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr. 248; MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 81)

58. Šajos noteikumos noteiktā ieguldījumu plāna daļu aprēķināšanas, dzēšanas un reģistrēšanas kārtība ir izsmeļoša. Nav pieļaujamas nekādas citas darbības, kas maina ieguldījumu plāna daļu skaitu (izņemot normatīvajos aktos paredzētos ieguldījumu plāna reorganizācijas gadījumus).

59. Ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos:

59.1. tiek samazināts iemaksu objekts, no kura aprēķinātās iemaksas aģentūra ir nodevusi pārvaldīšanā līdzekļu pārvaldītājam, aģentūra dod līdzekļu pārvaldītājam rīkojumu par attiecīga ieguldījumu plāna daļu skaita dzēšanu un naudas summas pārskaitīšanu valsts pensiju speciālajā budžetā;

59.2. tiek palielināts iemaksu objekts, no kura aprēķinātās iemaksas aģentūra ir nodevusi pārvaldīšanā līdzekļu pārvaldītājam, aģentūra attiecīgās iemaksas pārskaita līdzekļu pārvaldītājam saskaņā ar šo noteikumu 51.punktu.

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr. 248; MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 81)

60. Shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitāls (shēmas dalībniekam piekrītošā shēmas līdzekļu daļa) var būt nodots pārvaldīšanā līdzekļu pārvaldītājam un šādā gadījumā izteikts ieguldījumu plāna daļās vai arī ieskaitīts aģentūras kontā (līdzekļu pārvaldītāja maiņas, valsts vecuma pensijas (turpmāk — vecuma pensija) pieprasīšanas, dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polises iegādes, fondētās pensijas kapitāla pārskaitīšanas uz Eiropas Savienības pensiju shēmu vai dalībnieka nāves gadījumā) un šādā gadījumā izteikts euro.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 730; MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 81)

61. Aģentūra nodrošina, ka fondētās pensijas kapitālu, kas izteikts ieguldījumu plāna daļās, jebkurā brīdī var izteikt euro. Fondētās pensijas kapitāla vērtību euro aprēķina kā shēmas dalībnieka kontā reģistrēto ieguldījumu plāna daļu skaita reizinājumu ar ieguldījumu plāna daļas vērtību attiecīgajā aprēķina periodā.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.730)

62. (Svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.248)

63. Aģentūra par katru shēmas dalībnieku nodrošina šādas informācijas uzskaiti shēmas dalībnieka kontā:

63.1. informācija, kas ļauj identificēt shēmas dalībnieku (personas kods (personām, kurām nav personas koda, - cits identifikācijas numurs), vārds un uzvārds, dzimšanas datums);

63.2. informācija par dalību shēmā (datums, kad uzsākta dalība shēmā, un izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukums, datums, kad izbeigta dalība shēmā, un izvēlētais fondētās pensijas kapitāla izmaksas veids);

63.3. informācija par veiktajām iemaksām (summa, no kuras aprēķinātas iemaksas, shēmā veikto iemaksu likme, shēmā veiktās iemaksas un datums, kad tās reģistrētas shēmas dalībnieka kontā);

63.4. informācija par aģentūras shēmas administrēšanas izdevumiem (uz shēmas dalībnieku attiecinātie aģentūras izdevumi shēmas administrēšanai, izdevumu likme un datums, kad minētie izdevumi ieturēti);

63.5. informācija par iemaksu pārskaitīšanu līdzekļu pārvaldītājam (datums, kad iemaksas pārskaitītas līdzekļu pārvaldītājam, jaunaprēķināto ieguldījumu plāna daļu skaits un ieguldījumu plāna daļas vērtība);

63.6. informācija par šādiem darījumiem ar fondētās pensijas kapitālu: fondētās pensijas kapitāla pārskaitīšana, ja mainīts līdzekļu pārvaldītājs, pieprasīta vecuma pensija, iegādāta dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polise, fondētās pensijas kapitāls pārskaitīts uz Eiropas Savienības pensiju shēmu vai shēmas dalībnieks miris (atsevišķi par katru darījumu - darījuma veids, datums, līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukums, aprēķināto vai dzēsto ieguldījumu plāna daļu skaits, ieguldījumu plāna daļas vērtība un fondētās pensijas kapitāls);

63.7. informācija par mirušā shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitāla  pārskaitīšanu (mirušā dalībnieka vārds un uzvārds, datums, kad  fondētās pensijas kapitāls pārskaitīts līdzekļu pārvaldītājam, jaunaprēķināto ieguldījumu plāna daļu skaits un ieguldījumu plāna daļas vērtība).

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr. 248 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 81; MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640)

64. Aģentūra nodrošina, lai katram shēmas dalībniekam būtu pieejama šāda informācija:

64.1. konta izraksts par dalībnieka izvēlētu laikposmu, bet ne vairāk kā par pēdējiem 24 mēnešiem. Konta izrakstā norāda:

64.1.1. līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukumu, shēmas dalībnieka kontā reģistrēto ieguldījumu plāna daļu skaitu un vērtību, kā arī fondētās pensijas kapitālu gada sākumā;

64.1.2. informāciju par gada laikā shēmā veiktajām iemaksām;

64.1.3. ziņas par aģentūras shēmas administrēšanas izdevumiem (uz shēmas dalībnieku attiecinātie aģentūras izdevumi shēmas administrēšanai, izdevumu likme un datums, kad minētie izdevumi ieturēti);

64.1.4. informāciju par shēmas līdzekļu pārskaitīšanu līdzekļu pārvaldī­tājam (datums, kad shēmas līdzekļi pārskaitīti līdzekļu pārvaldītājam, ieguldījumu plāna daļu skaits un ieguldījumu plāna daļas vērtība);

64.1.5. informāciju par gada laikā veiktajām līdzekļu pārvaldītāju vai ieguldījumu plānu maiņām (datums, līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukums, dzēsto un aprēķināto ieguldījumu plāna daļu skaits, ieguldījumu plāna daļas vērtība un fondētās pensijas kapitāls);

64.1.6. līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukumu, shēmas dalībnieka kontā reģistrēto ieguldījumu plāna daļu skaitu un vērtību, kā arī fondētās pensijas kapitālu gada beigās;

64.2. piecu darbdienu laikā pēc veiktās līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņas – paziņojums par veikto darījumu, norādot darījuma datumu, iepriekšējā un jaunā līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukumu, ieguldījumu plāna daļu vērtību un dzēsto un aprēķināto ieguldījumu plāna daļu skaitu, kā arī fondētās pensijas kapitālu;

64.3. (svītrots ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 81).

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr. 248 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr. 1064; MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 81; MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640)

64.1 (Punkts stājas spēkā 01.07.2024. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.07.2024.; sk. grozījumu 2. punktu)

64.2 (Punkts stājas spēkā 01.07.2024. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.07.2024.; sk. grozījumu 2. punktu)

65. Šo noteikumu 7.1. apakšpunktā, 8. un 67. punktā minēto informāciju aģentūra nosūta pa pastu uz tās rīcībā esošo shēmas dalībnieka deklarēto dzīvesvietas adresi, ja shēmas dalībnieks nav izvēlējies citu aģentūras piedāvāto informācijas saņemšanas veidu.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

65.1 (Punkts stājas spēkā 01.07.2024. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.07.2024.; sk. grozījumu 2. punktu)

65.2 (Punkts stājas spēkā 01.07.2024. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.07.2024.; sk. grozījumu 2. punktu)

65.3 (Punkts stājas spēkā 01.07.2024. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.07.2024.; sk. grozījumu 2. punktu)

VI. Fondētās pensijas kapitāla izmaksa, beidzoties dalībai shēmā

66. Aģentūra piecu darbdienu laikā pēc shēmas dalībnieka iesnieguma saņemšanas par uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmantošanu vecuma pensijas aprēķināšanai vai mūža pensijas polises iegādei, bet ne agrāk kā piecu darbdienu laikā  no datuma, ar kuru paredzēts piešķirt vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", līdzekļu pārvaldītājam dod rīkojumu ieskaitīt shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu aģentūras norādītajā kontā.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

66.1 Ja shēmas dalībnieks līdz vecuma pensijas pieprasīšanai ir miris, aģentūra dod līdzekļu pārvaldītājam rīkojumu ieskaitīt shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu aģentūras norādītajā kontā šādā termiņā:

66.1 1. piecu darbdienu laikā pēc shēmas dalībnieka miršanas fakta reģistrēšanas aģentūrā, ja shēmas dalībnieks nav izdarījis izvēli par fondētās pensijas kapitāla izmantošanu vai ir izvēlējies kapitālu ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā;

66.1 2. piecu darbdienu laikā, ja shēmas dalībnieks ir izvēlējies fondētās pensijas kapitālu pievienot norādītās personas fondētās pensijas kapitālam un ir pagājuši seši mēneši pēc miršanas fakta reģistrēšanas aģentūrā;

66.1 3. piecu darbdienu laikā pēc pirmās mantojuma apliecības vai mantojuma sadales līguma un mantinieka iesnieguma saņemšanas aģentūrā, ja shēmas dalībnieks izvēlējies fondētās pensijas kapitāla mantošanu atbilstoši Civillikumam.

(MK 17.09.2019. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

66.2 Ja shēmas dalībnieks, kurš ir izvēlējies fondētās pensijas kapitālu pievienot citas personas fondētās pensijas kapitālam vai to nodot mantošanā Civillikumā noteiktajā kārtībā, ir miris:

66.21. laikposmā no vecuma pensijas pieprasīšanas dienas līdz vecuma pensijas piešķiršanas dienai shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu, izņemot šo noteikumu 72.1 punktā minēto gadījumu vai gadījumu, ja fondētās pensijas kapitāls ir ņemts vērā shēmas dalībnieka pensijas avansa aprēķinā, izmanto atbilstoši shēmas dalībnieka izdarītajai izvēlei;

66.22. pēc vecuma pensijas piešķiršanas, izņemot šo noteikumu 72.1 punktā minēto gadījumu, aģentūra shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

67. Ja shēmas dalībniekam ir tiesības iegādāties mūža pensijas polisi, aģentūra 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad shēmas dalībniekam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", tai skaitā avansā, nosūta shēmas dalībniekam šādu informāciju:

67.1. shēmā uzkrātā kapitāla apmērs un tam atbilstoša vecuma pensijas daļa, kuru shēmas dalībnieks varētu saņemt, izvēloties uzkrāto fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam;

67.2. nosaukumi, adreses un kontaktinformācija apdrošināšanas sabiedrībām, kuras noteiktā kārtībā ir licencētas un piedāvā mūža pensijas apdrošināšanas pakalpojumus shēmas dalībniekiem (turpmāk – apdrošināšanas sabiedrības);

67.3. apdrošināšanas sabiedrību mājaslapas internetā, kurās pieejami prognozējamo mūža pensiju mēneša izmaksu noteikšanas kalkulatori;

67.4. apdrošināšanas sabiedrību noteiktais minimālais uzkrātās fondētās pensijas kapitāla apmērs, kas dod tiesības iegādāties mūža pensijas polisi;

67.5. kārtība, kādā shēmas dalībnieks var noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību;

67.6. termiņš, kādā ir jānoslēdz mūža pensijas apdrošināšanas līgums.

(MK 17.04.2012. noteikumu Nr. 278 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 81; MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 738)

67.1 Apdrošināšanas sabiedrības izveido un regulāri savā mājaslapā internetā aktualizē prognozējamo mūža pensiju mēneša izmaksu noteikšanas kalkulatorus, sniedz shēmas dalībniekam visu nepieciešamo informāciju par mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanas kārtību, kā arī nodrošina, ka shēmas dalībnieka mūža pensijas polisē norādītais aprēķinātais apmērs neatšķiras no apdrošināšanas sabiedrības kalkulatorā piedāvātā prognozētā apmēra.

(MK 17.04.2012. noteikumu Nr.278 redakcijā)

67.2 Aģentūra, nosakot termiņu, kādā shēmas dalībniekam ir jānoslēdz mūža pensijas apdrošināšanas līgums, to aprēķina kā piecu mēnešu periodu, skaitot no dienas, kad shēmas dalībniekam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", tai skaitā avansā.

(MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 738 redakcijā)

68. Ja shēmas dalībnieks pieprasa fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam vai uzkrātais fondētās pensijas kapitāla apmērs ir mazāks nekā uzkrātā fondētās pensijas kapitāla minimālais apmērs, kas dod tiesības noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar kādu no apdrošināšanas sabiedrībām, aģentūra nodrošina attiecīgās naudas summas (fondētās pensijas kapitāla) ieskaitīšanu valsts pensiju speciālajā budžetā un aprēķina (pārrēķina) vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām".

(MK 17.04.2012. noteikumu Nr. 278 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 81)

69. (Svītrots ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 438)

70. Aģentūra ar katru apdrošināšanas sabiedrību noslēdz līgumu, kurā nosaka mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanas procedūru, tai skaitā šo noteikumu 67.2., 67.3., 67.4. un 67.5.apakšpunktā minētās informācijas sniegšanu, citas savstarpēji sniedzamās informācijas apjomu un apmaiņas kārtību, apdrošināšanas prēmijas pārskaitīšanas kārtību, kā arī citus papildu nosacījumus, par kuriem vienojas aģentūra un apdrošināšanas sabiedrība.

(MK 17.04.2012. noteikumu Nr.278 redakcijā)

71. Slēdzot un izpildot līgumus ar potenciālajām apdrošināšanas sabiedrībām, aģentūra shēmas dalībnieku interesēs nodrošina vienlīdzīgu attieksmi un prasības pret visām apdrošināšanas sabiedrībām. Aģentūrai, tās amatpersonām un darbiniekiem aizliegts izteikt shēmas dalībniekiem un trešajām personām jebkādus ieteikumus, viedokļus, rekomendācijas attiecībā uz jebkuras apdrošināšanas sabiedrības darbību, tās iespējamām priekšrocībām vai trūkumiem, kā arī aizliegts veikt jebkādas citas darbības, kas ir vai varētu būt pretrunā ar apdrošināšanas sabiedrību godīgas konkurences principiem.

(Grozīts ar MK 17.04.2012. noteikumiem Nr.278)

72. Ja shēmas dalībnieks miris, aģentūra pēc tam, kad no līdzekļu pārvaldītāja saņemts apstiprinājums par šo noteikumu 66.1. apakšpunktā minētā uzdevuma izpildi un attiecīgā informācija reģistrēta shēmas dalībnieka kontā, nodrošina attiecīgās naudas summas ieskaitīšanu valsts pensiju speciālajā budžetā un ņem to vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", kur valsts pensiju speciālajā budžetā ieskaitītais fondētās pensijas kapitāls tiek uzskatīts par fondētās pensijas kapitālu shēmas dalībnieka nāves dienā.

(Grozīts ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 438)

72.1 Ja shēmas dalībnieks miris pēc mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanas, aģentūra nodrošina attiecīgās naudas summas pārskaitīšanu apdrošināšanas sabiedrībai, ja mūža pensijas apdrošināšanas līgumā ir norādīts labuma guvējs un shēmas dalībnieks no līguma nav atteicies.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 81 redakcijā)

72.2 Ja mūža pensijas apdrošināšanas līgumā ir norādīts labuma guvējs, apdrošināšanas sabiedrībai ir pienākums sešu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas par apdrošinātās personas nāvi sazināties ar mūža pensijas apdrošināšanas līgumā norādīto labuma guvēju par iespēju saņemt mūža pensiju līdz mūža pensijas garantētā izmaksas posma beigām.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 81 redakcijā)

73. Ja shēmas dalībnieka iemaksas par laikposmu līdz pensijas pieprasīšanas dienai ir reģistrētas pēc iesnieguma par pensijas piešķiršanu iesniegšanas dienas, tās tiek ņemtas vērā, aprēķinot nefondēto pensijas kapitālu.

73.1 Ja shēmas dalībnieks izvēlējies iegādāties mūža pensijas polisi, fondētās pensijas kapitālu izmaksā šādā kārtībā:

73.1 1. apdrošināšanas sabiedrība vienas darbdienas laikā pēc tam, kad mūža pensijas apdrošināšanas līgums kļuvis neapstrīdams, informē aģentūru un shēmas dalībnieku par to, ka ar shēmas dalībnieku ir noslēgts mūža pensijas apdrošināšanas līgums, un norāda datumu, ar kuru šis līgums kļuvis neapstrīdams, un šajā līgumā noteikto mūža pensijas mēneša apmēru. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas pārskaita shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu attiecīgajai apdrošināšanas sabiedrībai;

73.1 2. ja shēmas dalībnieks pēc šo noteikumu 67. punktā minētās informācijas saņemšanas vai pēc konsultēšanās ar apdrošināšanas sabiedrībām izvēlas neslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu un iesniedz aģentūrā iesniegumu par fondētās pensijas kapitāla pievienošanu nefondētajam pensijas kapitālam vai ja mēneša laikā pēc šo noteikumu 67.2 punktā minētā termiņa beigām aģentūra nav saņēmusi informāciju no apdrošināšanas sabiedrības par noslēgto mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, uzskatāms, ka shēmas dalībnieks ir izvēlējies fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam, un aģentūra rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 68. punktu;

73.1 3. mūža pensijas izmaksu uzsāk mūža pensijas apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā pēc tam, kad apdrošināšanas sabiedrība ir saņēmusi apdrošināšanas prēmiju;

73.1 4. mūža pensiju izmaksā noteiktā mūža pensijas izmaksas perioda sākumā (piemēram, mēneša sākumā, pusgada sākumā), bet apdrošinātās personas vai labuma guvēja nāves gadījumā izmaksu izbeidz ar nākamo mūža pensijas izmaksas periodu;

73.1 5. ja mūža pensija tiek izmaksāta labuma guvējam, viņa nāves gadījumā atlikušo garantētā izmaksas posma pensiju kā vienreizēju summu izmaksā labuma guvēja mantiniekiem. Ja labuma guvēja un apdrošinātās personas nāve ir iestājusies vienlaikus vai ja labuma guvēja nāve iestājas, pirms iestājas apdrošinātās personas nāve, un mūža pensijas apdrošināšanas līgumā netiek norādīts cits labuma guvējs, atlikušo garantētā izmaksas posma pensiju izmaksā apdrošinātās personas mantiniekiem Civillikumā noteiktajā kārtībā.

(MK 17.09.2019. noteikumu Nr. 438 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 738; grozījumi 73.1 1. apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

73.2 Apdrošināšanas sabiedrība, pamatojoties uz finanšu darbības rezultātiem, reizi gadā ir tiesīga piešķirt gratifikāciju, ko izmaksā atsevišķā maksājumā sešu mēnešu laikā pēc tās piešķiršanas un kuru nav atļauts uzkrāt.

(MK 17.09.2019. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

VI1. Mūža pensijas polises iegādes kārtība

(Nodaļa MK 17.09.2019. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

73.3 Lai iegādātos mūža pensijas polisi par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu, shēmas dalībnieks vēršas izvēlētajā apdrošināšanas sabiedrībā, kur pēc apdrošināšanas nosacījumu saskaņošanas apdrošināšanas sabiedrība un shēmas dalībnieks (turpmāk – apdrošinātā persona) noslēdz mūža pensijas apdrošināšanas līgumu saskaņā ar Apdrošināšanas līguma likumu un šiem noteikumiem.

(MK 17.09.2019. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

73.4 Shēmas dalībnieks, kurš par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu iegādājas mūža pensijas polisi, mūža pensijas apdrošināšanas līgumā vienlaikus ir apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātā persona.

(MK 17.09.2019. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

73.5 Mūža pensijas apdrošināšanas līgums attiecībā uz shēmas dalībnieku – apdrošināto personu – ir beztermiņa. Pamatojoties uz mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, apdrošinātajai personai līdz nāvei tiek garantēta mūža pensija līgumā noteiktajā apmērā.

(MK 17.09.2019. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

73.6 Pirms mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanas apdrošināšanas sabiedrība aprēķina shēmas dalībnieka mūža pensijas iespējamo apmēru mūža pensijas izmaksas periodā un paziņo to apdrošinātajai personai, ņemot vērā apdrošināšanas pieteikumā norādīto fondētās pensijas kapitāla (apdrošināšanas prēmijas) apmēru, ziņas par apdrošināto personu, kā arī apdrošinātās personas vēlmes par mūža pensijas izmaksas periodiskumu – reizi mēnesī, reizi ceturksnī, reizi pusgadā vai reizi gadā – un šādus noteikumus:

73.6 1. nosakot mūža pensijas apmēru, ņem vērā, vai mūža pensijas apdrošināšanas līgumā ir norādīts labuma guvējs. Ja tiek norādīts labuma guvējs, paredz mūža pensijas garantēto izmaksas posmu, kura laikā labuma guvējam no apdrošinātās personas nāves dienas līdz mūža pensijas garantētā izmaksas posma beigām tiek izmaksāta apdrošinātajai personai paredzētā mūža pensija. Mūža pensijas garantēto izmaksas posmu nosaka ne ilgāku par 20 gadiem, un to sāk skaitīt no dienas, kad veikta pirmā mūža pensijas izmaksa apdrošinātajai personai. Apdrošinātā persona mūža pensijas garantētā izmaksas posma laikā var mainīt labuma guvēju. Mainot labuma guvēju, mūža pensijas garantēto izmaksas posmu mainīt nedrīkst;

73.6 2. (svītrots no 01.01.2023. ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 738; sk. grozījumu 2. punktu);

73.6 3. (svītrots no 01.01.2023. ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 738; sk. grozījumu 2. punktu);

73.6 4. (svītrots no 01.01.2023. ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 738; sk. grozījumu 2. punktu);

73.6 5. nedrīkst iekļaut papildapdrošināšanu, kā arī atpirkuma summas izmaksu.

(MK 17.09.2019. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

VII. Kārtība, kādā tiek segti aģentūras izdevumi shēmas administrēšanai, un shēmas administrēšanas izdevumu maksimālais apmērs

74. Aģentūras izdevumi shēmas administrēšanai (tiešās izmaksas) tiek segti no atskaitījumiem, ko aģentūra ietur no shēmas dalībnieku iemaksām.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.248 redakcijā)

75. Maksimālais atskaitījumu apmērs nedrīkst pārsniegt 2,5 % no katra shēmas dalībnieka gada iemaksu summas.

VIII. Noslēguma jautājumi

76. (Svītrots ar MK 13.03.2007. noteikumiem Nr.177)

77. 2003.gadā aģentūra katram shēmas dalībniekam konta izrakstu par gadu nosūta ne vēlāk kā līdz 2003.gada 1.augustam, norādot šo noteikumu 64.1.apakšpunktā minēto informāciju.

78. Noteikumu 74.punkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri. Līdz 2003.gada 31.decembrim aģentūras izdevumi shēmas administrēšanai tiek segti no valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļiem.

79. (Svītrots ar MK 13.03.2007. noteikumiem Nr.177)

80. (Svītrots ar MK 13.03.2007. noteikumiem Nr.177)

81. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumus Nr.254 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 97.nr.).

82. Aģentūra līdz 2008.gada 31.decembrim nodrošina attiecībā uz iesniegumu iesniegšanu noslēgto līgumu atbilstību šo noteikumu 8.1punktam.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.248 redakcijā)

83. Grozījumus ieguldījumu plānu prospektos par informāciju, kas ietverta šo noteikumu 14.3.apakšpunktā, veic kopā ar kārtējiem grozījumiem ieguldījumu plānu prospektos.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.248 redakcijā)

84. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumus Nr.106 "Mūža pensijas apdrošināšanas tipveida noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 42.nr.).

(MK 17.04.2012. noteikumu Nr.278 redakcijā)

85. Šo noteikumu 8.3 punktā minētos iesniegumus par shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli vai maiņu, kas saņemti aģentūrā līdz 2017. gada 31. decembrim, aģentūra glabā ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 81 redakcijā)

86. Grozījumus ieguldījumu plānu prospektos, ievērojot izmaiņas šo noteikumu 10. punktā, veic ne vēlāk kā līdz 2024. gada 13. maijam.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 27.maija
noteikumiem Nr. 272

(Pielikums MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

Līgums par valsts fondēto pensijas shēmas līdzekļu pārvaldīšanu

Rīgā 

(datums)

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, reģistrēta (reģistra nosaukums un datums), reģistrācijas Nr. ____________________, juridiskā adrese _____________________ 

(turpmākAģentūra), kuras vārdā saskaņā ar (dokumenta nosaukums) rīkojas (vārds, uzvārds, personas kods), no vienas puses, un (nosaukums)

juridiskā adrese _______________________________________________________ (turpmāk Līdzekļu pārvaldītājs), kura vārdā saskaņā ar (dokumenta nosaukums) rīkojas (vārds, uzvārds, personas kods), no otras puses (turpmākPuses), pamatojoties uz Valsts fondēto pensiju likuma 10. panta pirmās daļas 3. punktu un Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumiem Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību", noslēdz šādu līgumu par valsts fondēto pensiju shēmas (turpmākshēma) līdzekļu pārvaldīšanu (turpmākLīgums).

 

1. Līguma priekšmets

1.1. Aģentūra uzdod un Līdzekļu pārvaldītājs uzņemas, sākot ar 20__. gada ___ __________ , kā gādīgs un rūpīgs saimnieks un vienīgi ieguldījumu plāna dalībnieku interesēs veikt shēmas līdzekļu – izdarīto iemaksu, turpmāko augļu un citu aktīvu (turpmāk – Līdzekļi) – pārvaldīšanu atbilstoši likumu, citu normatīvo aktu un šī Līguma nosacījumiem tā, kā, domājams, attiecīgajā gadījumā izvēlētos un rīkotos shēmas dalībnieki un citi līdzekļu pārvaldītāji, kuriem ir tāds pats zināšanu un iemaņu līmenis, kā arī ir pieejama tāda pati informācija, kāda konkrētajos apstākļos ir pieejama Līdzekļu pārvaldītājam, lai Līdzekļu (jebkuras to daļas) pārvaldīšanu ilgtermiņā veiktu visizdevīgāk – saglabājot kapitāla vērtību un gūstot iespējami lielākus augļus.

          1.2. Aģentūrai nav pienākuma nodrošināt jebkādu noteiktu naudas summu vai jebkādas citas mantas nodošanu pārvaldīšanā noteiktos termiņos, un Līdzekļu pārvaldītājs nav tiesīgs, pamatojoties uz Līgumu, pieprasīt to no Aģentūras.

2. Līguma darbības termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 20__. gada ___ ________ (ieskaitot).

2.2. Ja ne mazāk kā trīs mēnešus pirms Līguma darbības termiņa beigām neviena no Pusēm rakstveidā nebrīdina otru Pusi par Līguma izbeigšanu, Līguma darbības termiņš ir pagarināts uz nākamajiem ____ gadiem.

2.3. Līguma darbības termiņa notecējums neatbrīvo Līdzekļu pārvaldītāju no to pienākumu pienācīgas izpildes, kurus tas uzņēmies saskaņā ar Līgumu.

2.4. Līguma darbība pirms noteiktā termiņa var beigties:

2.4.1. Pusēm rakstveidā vienojoties;

2.4.2. pēc Līdzekļu pārvaldītāja iniciatīvas, ne mazāk kā trīs mēnešus iepriekš par to rakstveidā brīdinot Aģentūru;

2.4.3. ja Latvijas Banka izslēdz Līdzekļu pārvaldītāju no fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistra.

3. Līdzekļu ieguldīšanas noteikumi

3.1. Līdzekļu pārvaldītājam Līdzekļus vai jebkuru to daļu, ko tas pārvalda saskaņā ar šo Līgumu, atļauts ieguldīt saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Valsts fondēto pensiju likumā noteiktajiem shēmas līdzekļu ieguldīšanas noteikumiem un ieguldījumu plānu prospektos minētajiem nosacījumiem.

3.2. Aģentūra uzdod un Līdzekļu pārvaldītājs uzņemas Līdzekļu ieguldīšanu un pārvaldīšanu veikt ________ ( __ ) ieguldījumu plānos, turklāt katrā ieguldījumu plānā šķirti no citiem aktīviem un ar vienu noteiktu investīciju politiku atbilstoši šī Līguma pielikumiem Nr. 1a, 1b, 1c (ieguldījumu plānu prospekti) un Līguma pielikumiem Nr. 2a, 2b, 2c (dalībniekiem paredzētā pamatinformācija). Ieguldījumu plānu prospekti (pielikumi Nr. 1a, 1b, 1c) un dalībniekiem paredzētā pamatinformācija (pielikumi Nr. 2a, 2b, 2c) ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.3. Līdzekļu pārvaldītājam, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, Valsts fondēto pensiju likumā noteiktos shēmas līdzekļu ieguldīšanas noteikumus un ieguldījumu plāna prospektos minētos nosacījumus, ir tiesības pēc saviem ieskatiem brīvi izvēlēties un mainīt Līdzekļu vai jebkuras to daļas ieguldīšanas veidu, termiņus un citus nosacījumus.

3.4. Līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs izstrādāt un piedāvāt jaunus Līdzekļu pārvaldīšanas un ieguldīšanas nosacījumus, kuri būs spēkā ar dienu, kad tie kā Latvijas Bankas saskaņoti šī Līguma grozījumi − jaunu ieguldījumu plānu prospekti un dalībniekiem paredzētā pamatinformācija − būs noformēti kā šī Līguma neatņemama sastāvdaļa − pielikumi Nr. 1d, 1e, 1f un Nr. 2d, 2e, 2f.

3.5. Veicot darījumus ar Līdzekļiem vai jebkuru to daļu, Līdzekļu pārvaldītājam aizliegts:

3.5.1. veikt darījumus, kuros Līdzekļu pārvaldītājs vai tā darbinieki kā pilnvarotās personas (pilnvarnieki, vietnieki) vienlaikus pārstāv darījuma otru pusi;

3.5.2. atsavināt pārvaldāmos Līdzekļus saskaņā ar līgumiem, kuros paredzēta samaksas atlikšana ilgāk par piecām darbdienām;

3.5.3. apgrūtināt pārvaldāmos Līdzekļus, nodrošinot savu vai jebkuru trešo personu saistību izpildi;

3.5.4. pārvaldījumā esošos Līdzekļus vai jebkuru to daļu noguldīt termiņnoguldījumos par labu jebkurām trešajām personām;

3.5.5. pārvaldīšanā nodotos Līdzekļus vai jebkuru to daļu aizdot Aģentūrai vai jebkurai citai personai.

4. Līdzekļu pārvaldīšanas pārtraukšana

4.1. Aģentūrai ir tiesības rakstveidā pieprasīt, lai Līdzekļu pārvaldītājs pārtrauc Līdzekļu vai jebkuras to daļas pārvaldīšanu, un rakstveidā dot rīkojumu, lai Līdzekļu pārvaldītājs pārskaita Līdzekļus vai jebkuru to daļu uz Aģentūras norādīto kontu. Par šāda Aģentūras rīkojuma atbilstību normatīvo aktu prasībām atbildīga ir Aģentūra.

4.2. Līdzekļu pārvaldītājs Aģentūras rīkojumus par Līdzekļu pārvaldīšanas pārtraukšanu un Līdzekļu pārskaitīšanu uz Aģentūras norādīto kontu izpilda ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no attiecīgā rīkojuma saņemšanas dienas, izņemot šī Līguma 4.3. punktā minētos gadījumus.

4.3. Ja Aģentūra Līdzekļu pārvaldītājam vienas darbdienas laikā pieprasa pārtraukt tāda Līdzekļu apjoma pārvaldīšanu, kura vērtība pārsniedz 5 procentus no attiecīgajā ieguldījumu plānā esošo Līdzekļu vērtības, vai vienas nedēļas laikā pieprasa pārtraukt tāda Līdzekļu apjoma pārvaldīšanu, kura vērtība summāri pārsniedz 15 procentus no attiecīgajā ieguldījumu plānā esošo Līdzekļu vērtības, Līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs to Līdzekļu daļu, kas pārsniedz minētos procentus, pārskaitīt uz Aģentūras norādīto kontu ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā Aģentūras rīkojuma saņemšanas, turklāt Līdzekļu pārvaldītājs, cik ātri vien tas saprātīgiem līdzekļiem iespējams, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā, informē Aģentūru par tās rīkojuma izpildes paredzamajiem termiņiem.

4.4. Aģentūras iesniegtā rīkojuma par Līdzekļu pārvaldīšanas pārtraukšanu atsaukšana ir iespējama, ja Līdzekļu pārvaldītājs vēl nav uzsācis rīkojuma izpildi, kā arī Aģentūrai un Līdzekļu pārvaldītājam vienojoties. Ja Līdzekļu pārvaldītājs ir uzsācis rīkojuma izpildi un tā atsaukšana samazina ieguldījumu plāna vērtību vai rada zaudējumus pašam Līdzekļu pārvaldītājam, attiecīgos zaudējumus sakarā ar rīkojuma atsaukšanu sedz Aģentūra.

5. Līdzekļu pārvaldītāja pienākumi

5.1. Līdzekļu pārvaldītājs:

5.1.1. pārvalda un iegulda Līdzekļus vai jebkuru to daļu atbilstoši šī Līguma 3. nodaļas nosacījumiem, ievērojot ieguldījumu diversifikācijas principu un nodrošinot atbilstošu ieguldījumu likviditāti, lai šī Līguma 4. nodaļā noteiktajos termiņos izpildītu Aģentūras rīkojumus par Līdzekļu pārvaldīšanas pārtraukšanu;

5.1.2. ievēro Aģentūras sniegtās ziņas par to personu pilnvarām un parakstu paraugiem, kuras ir tiesīgas Aģentūras vārdā dot rīkojumus Līdzekļu pārvaldītājam;

5.1.3. uz sava rēķina izveido un visu šī Līguma darbības laiku uztur ___________ veidā katra ieguldījumu plāna daļu reģistru, reģistrējot tajā visas un jebkuras darbības ar ieguldījumu plānu daļām (daļas vērtības aprēķināšana, jaunu daļu aprēķināšana, daļu dzēšana);

5.1.4. šajā Līgumā minētajos gadījumos un termiņos bez vilcināšanās izpilda Aģentūras rakstveida rīkojumus par Līdzekļu pārvaldīšanas pārtraukšanu un naudas līdzekļu pārskaitījumiem, nodrošinot un pieprasot no turētājbankas maksājumu uzdevumu izpildi tādējādi, ka ne vēlāk kā šī Līguma 4.2. un 4.3. punktā minētajos termiņos attiecīgie naudas līdzekļi ir pārskaitīti Aģentūras norādītajā kontā;

5.1.5. pārvaldot Līdzekļus, veic visas darbības, kuras pamatoti ir nepieciešamas šī Līguma izpildei;

5.1.6. bez vilcināšanās, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas plkst. 10.00 informē Aģentūru un Latvijas Banku par katru gadījumu, kad turētājbanka nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi turētājbankas līgumā noteiktos pienākumus;

5.1.7. pēc pieprasījuma precizē fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu pārskatos sniegto informāciju;

5.1.8. nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas plkst. 10.00 rakstiski informē Aģentūru par jebkuru Līdzekļu pārvaldītājam zināmu:

5.1.8.1. apstākli, kas var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Līdzekļu vai jebkuras to daļas vērtību;

5.1.8.2. apstākli vai notikumu, kas ir iestājies vai varētu iestāties paredzamā nākotnē un kura dēļ vai saistībā ar kuru Līdzekļu pārvaldītājs nevar pilnībā vai daļēji izpildīt šajā Līgumā noteiktos pienākumus;

5.1.9. ja mainās ieguldījumu plāna prospekta sadaļā "Ieguldījumu plāna pārvalde" ietvertā informācija par līdzekļu pārvaldītāju vai turētājbanku, ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no attiecīgo izmaiņu saskaņošanas dienas Latvijas Bankā rakstveidā informē par to Aģentūru un iesniedz Aģentūrā attiecīgos ieguldījumu plāna prospekta grozījumus vai papildinājumus, vai ieguldījumu plāna prospekta jauno redakciju.

6. Aģentūras pienākumi

6.1. Aģentūra shēmas dalībnieku interesēs nodrošina iespējami vienādu attieksmi un prasības pret Līdzekļu pārvaldītāju un visiem citiem līdzekļu pārvaldītājiem, tādējādi sekmējot Līdzekļu pārvaldītāja iespēju veikt savu darbību Līdzekļu pārvaldīšanā brīvas un godīgas konkurences apstākļos.

6.2. Aģentūra nodrošina, lai katrā Aģentūras nodaļā jebkuram shēmas dalībniekam pēc tā pieprasījuma ir iespēja iepazīties ar šādiem dokumentiem, ko Aģentūrā iesniedzis Līdzekļu pārvaldītājs:

6.2.1. visiem ieguldījumu plānu prospektiem;

6.2.2. pēdējiem gada un mēneša pārskatiem par fondēto pensiju kapitāla pārvaldīšanu;

6.2.3. pēdējiem ziņojumiem par katra ieguldījumu plāna ceturkšņu rezultātiem;

6.2.4. ieguldījumu plānu dalībniekiem paredzēto pamatinformāciju.

7. Aģentūras tiesības

7.1. Ja Aģentūra uzskata, ka Līdzekļu pārvaldītājs ir pārkāpis normatīvo aktu, šī Līguma vai turētājbankas līguma nosacījumus, tai ir tiesības ierosināt veikt Līdzekļu pārvaldītāja darbības pārbaudi saistībā ar Līdzekļu pārvaldīšanu un šī Līguma izpildi, šādas pārbaudes veikšanai uz sava rēķina ieceļot zvērinātu revidentu. Ja šādā pārbaudē konstatē pārkāpumus Līdzekļu pārvaldītāja darbībā saistībā ar Līdzekļu pārvaldīšanu, Līdzekļu pārvaldītājs pilnā apmērā atlīdzina Aģentūrai tās izdevumus pārbaudes veikšanai, tajā skaitā samaksu zvērinātam revidentam.

8. Turētājbanka

8.1. Pirms šī Līguma noslēgšanas Līdzekļu pārvaldītājs ir noslēdzis turētājbankas līgumu, kura vienu eksemplāru iesniedzis Aģentūrā un vienu – Latvijas Bankā. Aģentūra apliecina, ka ir iepazinusies ar noslēgto turētājbankas līgumu un ka tā saturs Aģentūrai ir saprotams.

8.2. Līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs, ievērojot šī Līguma nosacījumus, pēc saviem ieskatiem izvēlēties un mainīt turētājbanku, ja tā atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem turētājbankas kritērijiem.

8.3. Ja šī Līguma darbības laikā turētājbankas līgumā jebkuru iemeslu dēļ tiks izdarīti grozījumi vai papildinājumi, Līdzekļu pārvaldītājam ir pienākums ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc grozījumu vai papildinājumu izdarīšanas iesniegt Aģentūrā un Latvijas Bankā grozījumu vai papildinājumu vienu eksemplāru, kā arī līguma par jaunas izvēlētas turētājbankas izvēli (ar visiem turpmākajiem tā grozījumiem un papildinājumiem) vienu eksemplāru.

8.4. Ja Līdzekļu pārvaldītājs izvēlas citu turētājbanku vai izdara grozījumus un papildinājumus turētājbankas līgumā, Līdzekļu pārvaldītājs līgumu ar jaunizvēlēto turētājbanku slēdz, kā arī jebkurus grozījumus un papildinājumus turētājbankas līgumā izdara, paredzot, ka tie stājas spēkā ne ātrāk kā piecas darbdienas pēc to eksemplāru iesniegšanas Aģentūrā un Latvijas Bankā, izņemot šī Līguma 8.5. punktā minēto gadījumu. Līdzekļu pārvaldītājs piecas darbdienas pirms jaunā turētājbankas līguma stāšanās spēkā paziņo Aģentūrai jaunos ieguldījumu plānu kontus, uz kuriem turpmāk tiks pārskaitīti līdzekļi jaunajā turētājbankā.

8.5. Ja Līdzekļu pārvaldītāja izvēlētajai turētājbankai tiek anulēta licence kredītiestādes darbībai vai tiek aizliegts sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, kas nepieciešami turētājbankas funkciju realizēšanai, vai ja Latvijas Banka citos gadījumos, kas paredzēti normatīvajos aktos, dod Līdzekļu pārvaldītājam rīkojumu mainīt turētājbanku, Līdzekļu pārvaldītājam ir pienākums, cik ātri vien tas saprātīgiem līdzekļiem iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā, izvēlēties citu turētājbanku un noslēgt ar to attiecīgu līgumu, kā arī saskaņot ar Latvijas Banku Līdzekļu pārskaitīšanas kārtību uz jaunizvēlēto turētājbanku, ja turētājbankas līgumā noteikto kārtību jebkuru iemeslu dēļ nav iespējams izpildīt. Līdzekļu pārvaldītājam ir pienākums ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no noslēgšanas brīža iesniegt Aģentūrā un Latvijas Bankā līguma ar jaunizvēlēto turētājbanku (ar visiem turpmākajiem tā grozījumiem un papildinājumiem) vienu eksemplāru.

8.6. Līdzekļu pārvaldītājs, ievērojot ieguldījumu plāna prospektā minētos nosacījumus, apņemas veikt jebkādas atlīdzības samaksu un izdevumu atlīdzību turētājbankai, ja tas paredzēts turētājbankas līgumā.

8.7. Aģentūrai nav pienākuma maksāt turētājbankai jebkādu atlīdzību un kompensācijas par turētājbankas izdevumiem.

9. Līdzekļu pārvaldītāja apliecinājumi un garantijas

9.1. Līdzekļu pārvaldītājs apliecina un garantē, ka gan šī Līguma noslēgšanas brīdī, gan visu tā darbības laiku Līdzekļu pārvaldītājs nodrošinās, ka:

9.1.1. visus un jebkuru šajā Līgumā noteikto Līdzekļu pārvaldītāja pienākumu kvalificēti pildīs pienācīgi apmācīts, sertificēts un pieredzējis personāls. Minētā personāla saraksts (darbinieki un amatpersonas, kas pārvalda Līdzekļus un veic darījumus ar tiem) Aģentūrā ir iesniegts pirms šī Līguma noslēgšanas, turklāt par visām un jebkurām izmaiņām šajā personāla sarakstā Līdzekļu pārvaldītājs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā rakstveidā informēs Aģentūru;

9.1.2. tā rīcībā ir visi tehniskie un tehnoloģiskie līdzekļi un iekārtas, kas ir vai varētu būt nepieciešami, lai laikus un kvalitatīvi izpildītu normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktos Līdzekļu pārvaldītāja pienākumus.

10. Pušu atbildība

10.1. Katrai no Pusēm ir pienākums pilnā apmērā atlīdzināt otrai Pusei visus zaudējumus un izmaksas, kas tai nodarīti vai ko tai pienācies veikt vainīgās Puses, tās darbinieku vai amatpersonu vainas dēļ.

10.2. Līdzekļu pārvaldītājam ir pienākums pilnā apmērā atlīdzināt visus zaudējumus, kas Līdzekļu pārvaldītāja, tā darbinieku vai amatpersonu vainas dēļ, pārkāpjot šī Līguma nosacījumus, nodarīti shēmas dalībniekiem. Šādos gadījumos Līdzekļu pārvaldītājs zaudējumu kopējo summu samaksā Aģentūrai.

10.3. Līdzekļu pārvaldītājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies:

10.3.1. tirgus svārstību un tirgus risku dēļ, ja Līdzekļu pārvaldītājs ir pienācīgi izpildījis savus pienākumus Līdzekļu vai jebkuras to daļas pārvaldīšanā, kas noteikti normatīvajos aktos un šajā Līgumā;

10.3.2. izpildot Aģentūras rīkojumus par Līdzekļu vai jebkuras to daļas pārvaldīšanas pārtraukšanu un par attiecīgo naudas summu pārskaitīšanu uz Aģentūras norādītajiem kontiem, ja šie Aģentūras rīkojumi ir noformēti atbilstoši šī Līguma prasībām;

10.3.3. ja Aģentūra nav paziņojusi vai nav savlaicīgi paziņojusi Līdzekļu pārvaldītājam par savu pilnvaroto personu iecelšanu, atcelšanu vai pilnvaru apjomu;

10.3.4. nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus, ja visi šī Līguma nosacījumi ir pienācīgi izpildīti, Līdzekļu pārvaldītājs tomēr nevarēja nedz paredzēt, nedz arī novērst saprātīgiem līdzekļiem.

10.4. Ja Līdzekļu pārvaldītājs pats nav nodrošinājis vai nav pieprasījis no turētājbankas Aģentūras rīkojumu par naudas līdzekļu pārskaitīšanu pienācīgu izpildi šī Līguma 4.2. un 4.3. punktā minētajos termiņos, Līdzekļu pārvaldītājs šī Līguma 4.2. punktā minētajā gadījumā, sākot ar ceturto darbdienu pēc attiecīgā Aģentūras rīkojuma saņemšanas, bet šī Līguma 4.3. punktā minētajos gadījumos, sākot ar vienpadsmito darbdienu pēc attiecīgā Aģentūras rīkojuma saņemšanas, maksā Aģentūrai līgumsodu 0,1 procentu apmērā no savlaicīgi nepārskaitītās naudas summas par katru nokavēto dienu.

11. Atlīdzība par Līdzekļu pārvaldīšanu

11.1. Līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību par Līdzekļu pārvaldīšanu. Atlīdzību par Līdzekļu pārvaldīšanu nosaka procentos no katra ieguldījumu plāna aktīviem un tajā ietver atlīdzību Līdzekļu pārvaldītājam, kā arī kompensāciju par Līdzekļu pārvaldītāja izdevumiem par turētājbankas, zvērinātu revidentu un citu trešo personu pakalpojumiem, kas var izrādīties nepieciešami saistībā ar šī Līguma izpildi, izņemot šī Līguma 11.2. un 11.3. punktā minētos izdevumus. Konkrētus atlīdzības apmērus, kā arī tās aprēķināšanas un ieturēšanas kārtību nosaka ieguldījumu plāna prospektā (prospektos), kas ir šī Līguma pielikumi Nr. 1a, 1b, 1c.

11.2. Izdevumus, kas tieši saistīti ar darījumu ar Līdzekļiem veikšanu (piemēram, biržas, brokeru, banku komisijas, nodokļi un nodevas), attiecina uz katru konkrēto darījumu.

11.3. Nodokļu un nodevu maksājumus, kas veicami saistībā ar ieguldījumu plānu aktīviem, sedz tieši no šo ieguldījumu plānu aktīviem.

12. Konfidencialitāte

12.1. Puses apņemas šī Līguma darbības laikā un vēl divus gadus pēc Līguma termiņa beigām neatklāt, kā arī nodrošināt, lai to amatpersonas un darbinieki neatklāj konfidenciālu informāciju, kas tām kļuvusi zināma šī Līguma izpildes laikā vai saistībā ar to, izņemot gadījumus, ja:

12.1.1. informācijas atklāšana ir obligāta saskaņā ar likumu vai citu normatīvo aktu prasībām;

12.1.2. informācijas atklāšanai rakstveidā piekritušas abas Puses.

12.2. Par konfidenciālu saskaņā ar šo Līgumu Puses atzīst jebkādu rakstveida vai mutisku informāciju, tajā skaitā (bet ne tikai) tehnisku, tehnoloģisku, finansiālu un juridisku informāciju, kas nav zināma plašākai sabiedrībai. Konfidencialitātes saistības saglabā savu spēku arī tad, ja Puses izbeidz šī Līguma darbību, neatkarīgi no šādas izbeigšanas iemesliem un juridiskā pamatojuma.

13. Grāmatvedība un uzskaite

13.1. Katra ieguldījumu plāna līdzekļi iegrāmatojami šķirti no citiem Līdzekļu pārvaldītāja un tā pārvaldījumā esošajiem naudas līdzekļiem un mantas.

13.2. Darījumu veikšanai ar Līdzekļiem, grāmatvedības uzskaitei, informācijai un pārskatiem Puses lieto uzskaites vienību – ieguldījumu plāna daļu, kuru aprēķina un kuras vērtību nosaka saskaņā ar 2003. gada 27. maija noteikumiem Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību".

13.3. Līdzekļu pārvaldītājs katru darbdienu ne vēlāk kā līdz plkst. 10.00 sniedz Aģentūrā informāciju par Līdzekļu pārvaldītāja pārvaldījumā esošo visu ieguldījumu plānu daļu vērtībām, kā arī par naudas līdzekļiem, kas iepriekšējā darbdienā saņemti no Aģentūras, un par naudas līdzekļiem, kas iepriekšējā darbdienā pārskaitīti Aģentūrai tās uzdevumā.

13.4. Puses apņemas ne retāk kā reizi ________ salīdzināt Līdzekļu pārvaldītāja uzturētā ieguldījumu plānu daļu reģistra datus ar attiecīgo ieguldījumu plānu daļu reģistru datiem Aģentūrā, kā arī izmeklēt un, cik ātri vien tas iespējams, bet ne vēlāk kā desmit (10) darbdienu laikā novērst visas ieguldījumu plānu daļu reģistros atklātās neatbilstības.

14. Pārskati un ziņojumi

14.1. Līdzekļu pārvaldītājs sagatavo un iesniedz Aģentūrā līdzekļu pārvaldītāja ziņojumu par ieguldījumu plānu ceturkšņa rezultātiem ne vēlāk kā 20 darbdienas pēc tam, kad Latvijas Bankā ir iesniegti atbilstoši tās noteiktajām prasībām sagatavotie pārskati par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu.

14.2. šī Līguma 14.1. punktā minēto dokumentu Līdzekļu pārvaldītājs aģentūrā iesniedz elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta).

14.3. Līdzekļu pārvaldītāja sagatavotajiem pārskatiem un informācijai jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par pārvaldīšanā esošajiem Līdzekļiem (katra ieguldījumu plāna griezumā) un to pārvaldīšanu pārskata periodā.

 

15. Revidenti un pārbaudes

15.1. Līdzekļu pārvaldītājs nodrošina savas darbības Līdzekļu pārvaldīšanā revīziju atbilstoši normatīvo aktu un starptautisko revīzijas standartu prasībām.

15.2. Līdzekļu pārvaldītājs nodrošina, lai visi grāmatvedības ieraksti un pārējā informācija saistībā ar šo Līgumu – par Līdzekļu pārvaldīšanu, gūtajiem augļiem, atlīdzību un izdevumiem visos gadījumos, kad Aģentūra īsteno šī Līguma 7.1. punktā minētās tiesības veikt Līdzekļu pārvaldītāja darbības pārbaudes, – ir brīvi pieejama zvērinātiem revidentiem, kā arī nodrošina Līdzekļu pārvaldītāja un turētājbankas amatpersonu un darbinieku nepieciešamo sadarbību un paskaidrojumu sniegšanu zvērinātiem revidentiem, kuri veic šādu pārbaudi saistībā ar Līdzekļu pārvaldīšanu.

16. Pilnvarojuma noteikumi

16.1. Aģentūrai ir tiesības visu šī Līguma darbības laiku neierobežoti iecelt un atcelt savas pilnvarotās personas, kas ir tiesīgas Aģentūras vārdā dot Līdzekļu pārvaldītājam rīkojumus par šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi. Ziņas par visām ieceltajām pilnvarotajām personām, viņu parakstu paraugi, noteikumi par to, cik ieceltajām pilnvarotajām personām ir jāparaksta Aģentūras rīkojumi, kā arī ziņas par katras ieceltās pilnvarotās personas pilnvaru apjomu Aģentūra attiecīgi iesniedz Līdzekļu pārvaldītājam.

16.2. Aģentūras pilnvaroto personu iecelšana un atcelšana Līdzekļu pārvaldītājam ir saistoša no brīža, kad Līdzekļu pārvaldītājam iesniegtas attiecīgās ziņas un Aģentūras direktora rīkojuma noraksts par pilnvaroto personu iecelšanu vai atcelšanu. Ziņas par pilnvaroto personu iecelšanu un atcelšanu iesniegšanas laiku Līdzekļu pārvaldītājam fiksē, norādot iesniegšanas datumu un laiku ar precizitāti līdz vienai minūtei.

16.3. Aģentūras rīkojumi par Līdzekļu (to daļas) pārvaldīšanas pārtraukšanu un naudas summu pārskaitīšanu uz Aģentūras norādītajiem kontiem Līdzekļu pārvaldītājam ir jāizpilda, ja tos ir parakstījušas Aģentūras pilnvarotās personas.

16.4. Pirms Aģentūras rīkojumu izpildes Līdzekļu pārvaldītājs pārliecinās, vai tie atbilst šī Līguma 16.3. punktā minētajiem nosacījumiem, un salīdzina rīkojumus parakstījušo personu parakstus ar Līdzekļu pārvaldītājam iesniegtajiem Aģentūras pilnvaroto personu paraksta paraugiem.

17. Informācijas apmaiņas kārtība

17.1. Jebkuru pieprasījumu, apstiprinājumu, brīdinājumu vai cita veida paziņojumu, ko Puses sniedz viena otrai saskaņā ar šī Līguma izpildi, sagatavo un nosūta saskaņā ar šī Līguma pielikumu – Pušu vienošanos par informācijas apmaiņas kārtību.

18. Līguma nosacījumu neizpilde

18.1. Katra Puse ir tiesīga paziņot otrai Pusei, ka šī Līguma nosacījumi netiek izpildīti, ja tā uzskata, ka otra Puse nepieliek maksimālas pūles, lai sasniegtu šajā Līgumā noteiktos mērķus, vai neizpilda jebkuru no šajā Līgumā noteiktajiem pienākumiem.

18.2. Puse, kura uzskata, ka šī Līguma nosacījumi ir pārkāpti, rakstveidā paziņo par to otrai Pusei ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no dienas, kad domājamais Līguma nosacījumu pārkāpums ir noticis vai kad Puse par to ir uzzinājusi.

18.3. Līguma nosacījumus pārkāpusī Puse var pēc saviem ieskatiem pārkāpumu novērst, apmierinot tās Puses prasības, kura paziņojusi par pārkāpumu. Puses vienojas tādās situācijās sadarboties saprātīgā veidā un pielikt maksimālas pūles, lai novērstu jebkuru pārkāpumu, to skaitā padarīt pieejamus jebkurus grāmatvedības ierakstus un tos pamatojošos dokumentus, ko saistībā ar šī Līguma izpildi un pieļauto pārkāpumu attiecīgi pieprasītu otra Puse, kā arī veikt visas juridiskās darbības, kuras pamatoti ir nepieciešamas, lai novērstu Līguma pārkāpumu.

18.4. Ja strīdi un domstarpības, kas rodas no šī Līguma vai saistībā ar to, vai saistībā ar iedomātu šī Līguma nosacījumu neizpildi, nav novērstas 10 darbdienu laikā no šī Līguma 18.2. punktā minētā paziņojuma iesniegšanas dienas, Pusēm ir tiesības nodot šo strīdu izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā atbilstoši piekritībai.

19. Citi noteikumi

19.1. Šī Līguma teksta sadalīšana punktos, apakšpunktos un nodaļās, kā arī to virsraksti neietekmē teksta svarīgumu un juridisko spēku, bet ir lietoti vienīgi ērtības un pārskatāmības labad.

19.2. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem vai tā daļa kļūst par spēkā neesošu vai neizpildāmu tādu iemeslu dēļ, ko Puses nevar novērst saprātīgiem līdzekļiem, tas neietekmē pārējo šī Līguma nosacījumu spēkā esību un darbības laiku.

19.3. Puses labticīgi vienojas par nepieciešamu un pamatotu grozījumu vai papildinājumu izdarīšanu Līgumā, to skaitā sakarā ar izmaiņām likumos un citos normatīvajos aktos, ja tas izrādīsies nepieciešams šī Līguma priekšmeta izpildei vai Pušu likumīgo interešu nodrošināšanai. Jebkuri šādi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstiski. Lēmumu par vienošanās par līguma grozījumiem noslēgšanu Aģentūra pieņem pēc grozījumu projekta saskaņošanas ar Līdzekļu pārvaldītāju. Ja līguma grozījumi ir saistīti ar izmaiņām ieguldījumu plāna dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā vai plāna prospektā sniegtajā informācijā, Aģentūra pieņem lēmumu noslēgt vienošanos par līguma grozījumiem pēc Latvijas Bankas paziņojuma saņemšanas par ieguldījumu plāna dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas vai plāna prospekta grozījumu reģistrācijas.

19.4. Visos gadījumos, kad saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem Pusei nepieciešama otras Puses piekrišana, šāda piekrišana bez pamatota iemesla netiks liegta.

19.5. Līgums sastādīts un parakstīts trijos eksemplāros – pa vienam katrai Pusei un viens eksemplārs iesniegšanai Latvijas Bankā. Katrs Līguma eksemplārs ir uz _____ lapām. Līgumam ir _____ ( __ ) pielikumi (kopā uz ____ lapām):

19.5.1. ieguldījumu plānu prospekti;

19.5.2. vienošanās par izmaksu segšanas kārtību;

19.5.3. vienošanās par informācijas apmaiņas kārtību;

19.5.4. ieguldījumu plānu dalībniekiem paredzētā pamatinformācija;

19.5.5. vienošanās par informācijas sniegšanu par fondēto pensiju shēmas dalībniekiem;

19.5.6. _________________________.

 

Aģentūras vārdā                                                     Līdzekļu pārvaldītāja vārdā

_____________________________                _____________________________
  (vārds, uzvārds, paraksts)                                     (
vārds, uzvārds, paraksts)

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 272Pieņemts: 27.05.2003.Stājas spēkā: 04.06.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 82, 03.06.2003.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
75568
{"selected":{"value":"10.11.2023","content":"<font class='s-1'>10.11.2023.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2026","iso_value":"2026\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2026.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.07.2024","iso_value":"2024\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2024.-31.12.2025.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"10.11.2023","iso_value":"2023\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2023.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-09.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2021","iso_value":"2021\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-10.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.02.2018","iso_value":"2018\/02\/16","content":"<font class='s-1'>16.02.2018.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-15.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2012","iso_value":"2012\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2009","iso_value":"2009\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2009.-28.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2008","iso_value":"2008\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2008.-29.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2008","iso_value":"2008\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2008.-30.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2007","iso_value":"2007\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2007.-11.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2007","iso_value":"2007\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2007.-31.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2004","iso_value":"2004\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2004.-31.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2003","iso_value":"2003\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2003.-21.05.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.11.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"