Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumus Nr. 187 "Zemkopības ministrijas nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.245

Rīgā 2003.gada 29.aprīlī (prot. Nr.23 69.§)
Zemkopības ministrijas nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Zemkopības ministrija (turpmāk — ministrija) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozarēs.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.913)

2. Ministrija ir tieši pakļauta zemkopības ministram (turpmāk — ministrs).

3. Ministrija ir augstākā iestāde ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm.

II. Ministrijas funkcijas, uzdevumi un kompetence

4. Ministrijas funkcijas:

4.1. izstrādāt lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politiku;

4.2. organizēt un koordinēt lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politikas īstenošanu;

4.3. veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.913)

5. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, ministrija:

5.1. izstrādā valsts politiku šādās lauksaimniecības nozares jomās:

5.1.1. dzīvnieku veselības, labturības un dzīvnieku tirdzniecības jomā;

5.1.2. dzīvnieku barības un veterināro zāļu jomā;

5.1.3. pārtikas tirgus un pārtikas aprites (higiēna, drošums un kvalitāte) jomā;

5.1.4. biotehnoloģijas un kvalitātes jomā;

5.1.5. augkopības jomā;

5.1.6. lauksaimniecības resursu jomā (lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu un dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana, sēklu aprite, augu aizsardzība un mēslošanas līdzekļu aprite, lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma samazināšana);

5.1.7. lopkopības un ciltsdarbu jomā;

5.1.8. tirgus kopējās organizācijas jomā;

5.2. īsteno šādus pasākumus zivsaimniecības nozarē:

5.2.1. izstrādā valsts politiku zivsaimniecības nozares attīstības un zivju resursu pārvaldības jomā;

5.2.2. pārrauga Baltijas jūras piekrastes un Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu, atražošanu un izpēti;

5.2.3. organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos;

5.3. izstrādā valsts politiku šādās meža nozares jomās:

5.3.1. meža resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas (meža apsaimniekošana, dabas aizsardzība mežā, meža apsardzība un aizsardzība, meža ģenētisko resursu aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana, meža reproduktīvā materiāla izmantošana, Nacionālais meža monitorings) jomā;

5.3.2. medību un medību resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas jomā;

5.4. izstrādā valsts politiku valsts un Eiropas Savienības atbalsta jomā;

5.5. izstrādā un īsteno lauku attīstības politiku;

5.6. koordinē darbu ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu;

5.7. piedalās Eiropas Savienības kopējās politikas izstrādē par lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares produktu tirdzniecību un koordinē tās īstenošanu Latvijā;

5.8. izstrādā valsts politiku un pārrauga tās ieviešanu traktortehnikas un tās piekabju aprites jomā, kā arī traktortehnikas vadītāju sagatavošanas un atestācijas jomā;

5.9. atbilstoši kompetencei izstrādā valsts politiku citās jomās:

5.9.1. klimata pārmaiņu un zemes izmantošanas jomā;

5.9.2. atjaunojamo enerģijas resursu (meža un lauksaimniecības biomasas) ilgtspējīgas pieejamības, ieguves un izmantošanas jomā;

5.9.3. meža un lauksaimniecības zemes resursu, tajā skaitā meliorācijas, pārvaldības politikas jomā;

5.10. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.512 redakcijā)

6. Ministrija:

6.1. izstrādā nozares reglamentējošo tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;

6.2. sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem;

6.3. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdod administratīvos aktus;

6.4. nodrošina nozaru politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;

6.5. sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos attīstības plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

6.6. savas kompetences ietvaros pārstāv valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;

6.7. valsts vārdā veic privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;

6.8. veic funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs;

6.9. nodrošina valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicina pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;

6.10. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;

6.11. informē sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultējas ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicina sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaista sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē.

(Grozīts ar MK 06.12.2005. noteikumiem Nr.920; MK 21.11.2006. noteikumiem Nr.951; MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.913)

7. Ministrijas tiesības:

7.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām ministrijas uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

7.2. iesaistīt nozares politikas jautājumu risināšanā ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un citu institūciju pārstāvjus;

7.3. piedalīties starptautisku organizāciju rīkotajos pasākumos, noslēgt starptautiskās sadarbības līgumus un koordinēt starptautisko sadarbību;

7.4. veikt finanšu revīziju ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs;

7.5. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

III. Ministrijas struktūra un amatpersonu kompetence

8. Ministrijas darbu vada ministrs.

9. Ministrs:

9.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju;

9.2. dod rīkojumus valsts sekretāram un ministrijas politiskajām amatpersonām;

9.3. dod rīkojumus ministrijas pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem, kuri par to informē augstāku amatpersonu;

9.4. dod rīkojumus ministra un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem un izdod tiem saistošus iekšējos normatīvos aktus, ciktāl ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

9.5. ārējos normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros uzrauga ministra vai ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu darbību, kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, kā arī amatpersonu darbību vai pilnvaro tam attiecīgu ministrijas amatpersonu;

9.6. var atcelt parlamentārā sekretāra, valsts sekretāra un citu ministrijas pārvaldes amatpersonu izdotos iekšējos normatīvos aktus, lēmumus un rīkojumus, izņemot administratīvos aktus;

9.7. var atcelt ministra un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu pārvaldes amatpersonu izdotos iekšējos normatīvos aktus, lēmumus un rīkojumus, izņemot administratīvos aktus, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

9.8. ieceļ amatā un atbrīvo no amata ministrijas valsts sekretāru un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu vadītājus, ciktāl ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

9.9. nosaka iekšējā audita sistēmu ministrijā;

9.10. ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdz starptautiskos līgumus;

9.11. veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 06.12.2005. noteikumiem Nr.920; MK 21.11.2006. noteikumiem Nr.951)

10. Parlamentārais sekretārs veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

11. Valsts sekretārs:

11.1. organizē nozares politikas un stratēģijas izstrādāšanu un nozares politikas īstenošanu;

11.2. organizē ministrijas funkciju pildīšanu un vada iestādes administratīvo darbu;

11.3. nodrošina ministra un parlamentārā sekretāra rīkojumu izpildi;

11.4. izveido racionālu struktūru ministrijas funkciju izpildei;

11.5. plāno finanšu resursus ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm;

11.6. pieņem pārvaldes lēmumus un izdod iekšējos normatīvos aktus;

11.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju;

11.8. dod tiešus rīkojumus ministrijas pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem;

11.9. nodrošina ministrijas darbības nepārtrauktību, ja notikusi ministrijas politiskās vadības maiņa;

11.10. veic citas Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

12. Valsts sekretāram var būt vietnieki. Valsts sekretāra vietnieka kompetenci, kā arī attiecīgajam valsts sekretāra vietniekam tieši pakļautās ministrijas struktūrvienības nosaka valsts sekretārs.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.913)

13. Ministrijas struktūrvienības ir departamenti, to nodaļas un patstāvīgās nodaļas. Departamentus, to nodaļas un patstāvīgās nodaļas izveido, reorganizē un likvidē valsts sekretārs. Departamentu, to nodaļu un patstāvīgo nodaļu reglamentus pēc saskaņošanas ar valsts sekretāru izdod attiecīgās struktūrvienības vadītājs.

14. Departamenti un patstāvīgās nodaļas ir pakļautas valsts sekretāram vai viņa vietniekam saskaņā ar valsts sekretāra noteikto funkciju sadalījumu.

15. Departamentu vada departamenta direktors. Departamenta direktoram var būt vietnieki. Departamenta direktora un viņa vietnieku kompetenci nosaka ierēdņa amata aprakstā vai darba līgumā.

16. Patstāvīgo nodaļu vada nodaļas vadītājs. Patstāvīgās nodaļas vadītājam var būt vietnieks. Nodaļas vadītāja un viņa vietnieka kompetenci nosaka ierēdņa amata aprakstā vai darba līgumā.

17. Ministrs un valsts sekretārs ministrijā var izveidot padomes, darba grupas un komisijas. Minētajās institūcijās var iesaistīt citu institūciju pilnvarotos pārstāvjus, kā arī privātpersonas. Institūciju nolikumus apstiprina attiecīgi ministrs vai valsts sekretārs.

IV. Ministrijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par ministrijas darbību

18. Ministrijas darbības tiesiskumu nodrošina valsts sekretārs. Valsts sekretārs ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

19. Valsts sekretāram ir tiesības atcelt ministrijas pārvaldes amatpersonu lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

20. Valsts sekretārs pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto ministrijas pārvaldes amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai pārvaldes amatpersonas un darbinieka faktisko rīcību, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

21. Valsts sekretāra izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var pārsūdzēt tiesā.

22. Ministrija ne retāk kā reizi gadā sniedz ministram pārskatu par nozares politikas īstenošanu, ministrijas funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo gada publisko pārskatu par nozares politikas īstenošanu.

23. Ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par nozares vai atsevišķas jomas politikas īstenošanu, kā arī par ministrijas padotībā esošas valsts pārvaldes iestādes darbību.

V. Ministrijas padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja

(Nodaļa MK 06.12.2005. noteikumu Nr.920 redakcijā; nodaļas nosaukums MK 21.11.2006. noteikumu Nr.951 redakcijā)

24. Ministrijas padotībā ir:

24.1. (svītrots ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr. 913);

24.2. Lauku atbalsta dienests;

24.3. Pārtikas un veterinārais dienests;

24.4. Valsts augu aizsardzības dienests;

24.5. Valsts meža dienests;

24.6. (svītrots ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr. 125);

24.7. (svītrots ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr. 1657);

24.8. (svītrots ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr. 1657);

24.9. (svītrots ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr. 1657);

24.10. Lauksaimniecības datu centrs;

24.11. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra;

24.12. Latvijas Lauksaimniecības universitāte;

24.13. (svītrots ar MK 23.08.2016. noteikumiem Nr. 571);

24.14. (svītrots ar MK 23.08.2016. noteikumiem Nr. 571);

24.15. (svītrots ar MK 23.08.2016. noteikumiem Nr. 571);

24.16. (svītrots ar MK 23.08.2016. noteikumiem Nr. 571);

24.17. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava";

24.18. valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"".

(Grozīts ar MK 21.11.2006. noteikumiem Nr. 951; MK 20.03.2007. noteikumiem Nr. 185; MK 28.12.2009. noteikumiem Nr. 1657; MK 02.04.2013. noteikumiem Nr. 179)

25. Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

25.1. (svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.912);

25.2. (svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.912);

25.3. valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts";

25.4. (svītrots ar MK 14.07.2015. noteikumiem Nr.388);

25.5. valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi";

25.6. akciju sabiedrībā "Latvijas valsts meži";

25.7. akciju sabiedrībā "Attīstības finanšu institūcija Altum";

25.8. sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs";

25.9. (svītrots ar MK 14.07.2015. noteikumiem Nr.388);

25.10. (svītrots ar MK 02.04.2013. noteikumiem Nr.179);

25.11. (svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.912);

25.12. (svītrots ar MK 02.04.2013. noteikumiem Nr.179).

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.125; MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.913; MK 14.07.2015. noteikumiem Nr.388)

26. (Svītrots ar MK 21.11.2006. noteikumiem Nr.951.)

VI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 21.11.2006. noteikumu Nr.951 redakcijā)

27. Attiecībā uz 2004.-2006.gada finanšu plānošanas periodā uzsāktajiem projektiem Zemkopības ministrija pilda pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas darbā ar Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļu un Garantiju daļu, kā arī ar Eiropas zivsaimniecības vadības finanšu instrumentu līdz pilnīgai minēto finanšu līdzekļu apguvei.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministra vietā — vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zemkopības ministrijas nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 245Pieņemts: 29.04.2003.Stājas spēkā: 14.05.2003.Zaudē spēku: 21.05.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 13.05.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
74746
{"selected":{"value":"26.08.2016","content":"<font class='s-1'>26.08.2016.-20.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.08.2016","iso_value":"2016\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2016.-20.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2015","iso_value":"2015\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2015.-25.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2013","iso_value":"2013\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2013.-16.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2011","iso_value":"2011\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2011.-09.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2010","iso_value":"2010\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2010.-05.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-01.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.08.2009","iso_value":"2009\/08\/15","content":"<font class='s-1'>15.08.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2009","iso_value":"2009\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2009.-14.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.03.2007","iso_value":"2007\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2007.-17.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-23.03.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2006","iso_value":"2006\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2006.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2005","iso_value":"2005\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2005.-24.11.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.09.2004","iso_value":"2004\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2004.-08.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2003","iso_value":"2003\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2003.-10.09.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.08.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"