Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumus Nr. 774 "Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.228

Rīgā 2003.gada 29.aprīlī (prot. Nr. 23 48.§)
Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 50.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina mežam nodarītos zaudējumus, kuri radušies, pārkāpjot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par meža apsaimniekošanu un izmantošanu.

2. Mežam ir nodarīti zaudējumi, ja viena vai vairākas mežaudzes vai viena vai vairākas to daļas ir bojātas vai iznīcinātas vai ir notikusi patvaļīga koku ciršana mežaudzē, kurā aizliegta mežsaimnieciskā darbība.

3. Mežam nav nodarīti zaudējumi, ja koki ir cirsti bez apliecinājuma mežaudzē, kas sasniegusi galvenās cirtes vecumu un kuras ciršanai normatīvajos aktos nav paredzēti citi aprobežojumi.

4. Mežaudze ir bojāta, ja mežaudzes vai tās daļas šķērslaukums ir mazāks par minimālo šķērslaukumu.

5. Mežaudze ir iznīcināta, ja mežaudzes vai tās daļas šķērslaukums ir mazāks par kritisko šķērslaukumu.

6. Mežam nodarītos zaudējumus nosaka, ja bojāta vai iznīcināta mežaudze vai tās daļa vairāk nekā 0,1 hektāra platībā, bet īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – vairāk nekā 0,05 hektāru platībā.

7. Mežaudzēm, kur valdošās koku sugas vidējais koku augstums ir 12 metru un lielāks, mežam nodarītos zaudējumus aprēķina šādi:

Z = A x V, kur

Z - mežam nodarītie zaudējumi (euro);

A - patvaļīgi nocirstās koksnes apjoms (m3), par kādu nosaka mežam nodarītos zaudējumus;

V - mežam nodarītie zaudējumi par 1 m3 patvaļīgi nocirstās koksnes (euro/m3).

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.28)

8. Patvaļīgi nocirstās koksnes apjomu A, par kādu nosaka mežam nodarītos zaudējumus, aprēķina šādi:

8.1. ja Meža valsts reģistrā reģistrētais mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par normatīvajos aktos noteikto minimālo šķērslaukumu:

A = (Gmin - Gfakt) x HF x S, kur

Gmin. – normatīvajos aktos noteiktais mežaudzes minimālais šķērslaukums (m2/ha);

Gfakt. - mežaudzes faktiskais šķērslaukums pēc patvaļīgās koku ciršanas (m2/ha);

HF - veidaugstums (m), ko nosaka pēc mežaudzes valdošās koku sugas vidējā koku augstuma (1.pielikums) saskaņā ar Meža valsts reģistra datiem;

S - platība, kādā mežaudze bojāta vai iznīcināta (ha);

8.2. ja Meža valsts reģistrā reģistrētais mežaudzes šķērslaukums ir mazāks par normatīvajos aktos noteikto minimālo šķērslaukumu:

A = (Greģ. – Gfakt.) x HF x S, kur

Greģ. – Meža valsts reģistrā reģistrētais mežaudzes šķērslaukums (m2/ha);

Gfakt. – mežaudzes faktiskais šķērslaukums pēc patvaļīgās koku ciršanas (m2/ha);

HF - veidaugstums (m), ko nosaka pēc mežaudzes valdošās koku sugas vidējā koku augstuma (1.pielikums) saskaņā ar Meža valsts reģistra datiem;

S – platība, kādā mežaudze bojāta vai iznīcināta (ha).

9. Mežam nodarītos zaudējumus V par 1 m3 patvaļīgi nocirstās koksnes aprēķina šādi:

V = Dmin x Kvald, kur

Dmin. - valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī (euro);

Kvald. - koeficients, ko nosaka atkarībā no mežaudzes valdošās koku sugas (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.28)

10. Mežaudzēm, kur valdošās koku sugas vidējais koku augstums ir mazāks par 12 metriem, mežam nodarītos zaudējumus aprēķina šādi:

Z = N x V, kur

Z - mežam nodarītie zaudējumi (euro);

N - patvaļīgi nocirsto koku skaits (tūkstošos);

V - mežam nodarītie zaudējumi par patvaļīgi nocirstajiem tūkstoš kokiem (euro).

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.28)

11. Patvaļīgi nocirsto koku skaitu N (tūkstošos) aprēķina šādi:

 N =(Nmin - Nfakt) x S,kur
 1000

Nmin. - normatīvajos aktos noteiktais minimālais koku skaits uz hektāru;

Nfakt. - faktiskais koku skaits uz hektāru pēc mežaudzes bojāšanas vai iznīcināšanas, ko nosaka četros 50 m2 lielos apļveida parauglaukumos;

S - platība, kurā mežaudze bojāta vai iznīcināta (ha).

12. Mežam nodarītos zaudējumus V par patvaļīgi nocirstajiem tūkstoš kokiem aprēķina šādi:

V = Dmin x Kvald, kur

Dmin. - valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī (euro);

Kvald. - koeficients, kas atkarīgs no valdošās koku sugas un valdošās koku sugas koku vidējā augstuma (3.pielikums).

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.28)

13. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos un aizsargjoslās, kur aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība, apjomu A, par kādu nosaka mežam nodarītos zaudējumus, aprēķina, uzmērot patvaļīgi nocirsto koku celmu (ar mizu) diametrus:

Gi – katra nocirstā koka šķērslaukums kvadrātmetros (4.pielikums), ko nosaka, reducējot celma diametru uz koka diametru 1,3 m augstumā virs sakņu kakla (5.pielikums);

n – uzmērīto koku skaits;

HF - veidaugstums metros, ko nosaka pēc mežaudzes valdošās koku sugas vidējā koku augstuma (1.pielikums) saskaņā ar Meža valsts reģistra datiem.

13.1 Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanā izmanto saskaņā ar šo noteikumu 8., 11. un 13. punktā minētajām formulām aprēķinātos skaitļus ar divām zīmēm aiz komata.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.28 redakcijā)

14. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos un aizsargjoslās, kur aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība vai galvenā cirte, mežam nodarītos zaudējumus palielina trīskārtīgi.

15. Ja Meža valsts reģistrā nav datu par mežaudzi, kurā veikta patvaļīga koku ciršana, mežaudzes valdošās koku sugas veidaugstumu skuju kokiem, ozolam un osim nosaka atbilstoši 23 m augstumam, citiem lapu kokiem – atbilstoši 20 m augstumam (1.pielikums).

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 24.oktobra noteikumus Nr.370 "Kārtība, kādā aprēķināmi mežam nodarītie zaudējumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 380./383.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.228
Veidaugstumi

Nr.
p.k.

Augstums (m)

Koku sugas

 priede

 egle

 ozols

 osis

 bērzs

 melnalksnis

 liepa

 apse

 baltalksnis

 1.

 9

 5,26

 5,62

 4,63

 5,25

 4,75

 4,95

 4,9

 4,9

 5,09

 2.

 10

 5,71

 6,09

 5,04

 5,7

 5,14

 5,36

 5,32

 5,29

 5,41

 3.

 11

 6,14

 6,55

 5,45

 6,13

 5,53

 5,78

 5,74

 5,71

 5,74

 4.

 12

 6,54

 7,05

 5,87

 6,55

 5,92

 6,2

 6,18

 6,15

 6,15

 5.

 13

 6,96

 7,39

 6,28

 6,97

 6,31

 6,62

 6,62

 6,59

 6,52

 6.

 14

 7,34

 7,87

 6,69

 7,39

 6,7

 7,05

 7,06

 7,03

 6,92

 7.

 15

 7,69

 8,27

 7,1

 7,8

 7,1

 7,48

 7,5

 7,48

 7,29

 8.

 16

 8,07

 8,75

 7,52

 8,2

 7,49

 7,9

 7,95

 7,91

 7,61

 9.

 17

 8,44

 9,12

 7,93

 8,6

 7,88

 8,34

 8,39

 8,35

 7,97

 10.

 18

 8,81

 9,49

 8,35

 9

 8,28

 8,74

 8,83

 8,8

 8,37

 11.

 19

 9,14

 9,85

 8,78

 9,4

 8,68

 9,15

 9,28

 9,24

 8,73

 12.

 20

 9,5

 10,2

 9,2

 9,79

 9,09

 9,6

 9,72

 9,69

 8,98

 13.

 21

 9,85

 10,54

 9,62

 10,19

 9,49

 10,05

 10,17

 10,14

 9,38

 14.

 22

 10,25

 10,76

 10,06

 10,58

 9,9

 10,51

 10,61

 10,59

 9,74

 15.

 23

 10,61

 10,95

 10,49

 10,96

 10,32

 10,96

 11,06

 11,04

 10,14

 16.

 24

 11

 11,39

 10,92

 11,35

 10,73

 11,42

 11,51

 11,5

 10,49

 17.

 25

 11,4

 11,83

 11,37

 11,74

 11,16

 11,9

 11,96

 11,95

 10,89

 18.

 26

 11,8

 12,14

 11,81

 12,12

 11,58

 12,36

 12,36

 12,41

 11,26

 19.

 27

 12,15

 12,57

 12,26

 12,5

 12,01

 12,84

 12,86

 12,86

 11,65

 20.

 28

 12,55

 13,01

 12,72

 12,89

 12,44

 13,32

 13,31

 13,32

 12

 21.

 29

 12,9

 13,45

 13,18

 13,27

 12,88

 13,8

 13,77

 13,78

 12,35

 22.

 30

 13,28

 13,8

 13,63

 13,65

 13,3

 14,27

 14,22

 14,24

 12,72

 23.

 31

 13,66

 14,15

 14,07

 14,03

 13,72

 14,74

 14,67

 14,69

 13,1

 24.

 32

 14,04

 14,49

 14,52

 14,41

 14,15

 15,21

 15,12

 15,15

 13,48

 25.

 33

 14,42

 14,83

 14,96

 14,79

 14,57

 15,68

 15,57

 15,61

 13,85

 26.

 34

 14,8

 15,17

 15,41

 15,16

 15

 16,15

 16,02

 16,07

 14,23

 27.

 35

 15,18

 15,51

 15,85

 15,54

 15,42

 16,62

 16,47

 16,52

 14,61

 28.

 36

 15,56

 15,85

  

  

  

  

  

  

  

 29.

 37

 15,94

 16,19

  

  

  

  

  

  

  

 30.

 38

 16,32

 16,52

  

  

  

  

  

  

  

 31.

 39

 16,7

 16,86

  

  

  

  

  

  

  

 32.

 40

 17,08

 17,19

  

  

  

  

  

  

  

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.228
Koeficients atkarībā no mežaudzes valdošās koku sugas

Nr.
p.k.

Valdošā koku suga

Koeficients

1.

Ozols

0,80

2.

Priede, egle, bērzs, osis, lapegle

0,43

3.

Baltalksnis, apse, melnalksnis

0,28

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.228
Koeficients atkarībā no valdošās koku sugas un valdošās koku sugas vidējā koku augstuma

Nr.
p.k.

Valdošā koku suga

 Vidējais koku augstums (m)

 līdz 2,0

 2,1–6,0

 6,1–9,0

 9,1–11,9

Koeficients

 1.

Priede

 3,9

 6,8

 12,6

 21,1

 2.

Egle, lapegle, bērzs, apse, melnalksnis, baltalksnis

 4,9

 7,9

 13,5

 18,8

 3.

Osis, ozols

 8

 12

 24

 27

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.228
Šķērslaukums (m2) pēc koka diametra 1,3 m augstumā virs sakņu kakla

Nr.
p.k.

Koka diametrs 1,3 m augstumā (cm)

Šķērslaukums (m2)

1.

8

0,0050

2.

12

0,0113

3.

16

0,0201

4.

20

0,0314

5.

24

0,0452

6.

28

0,0616

7.

32

0,0804

8.

36

0,1018

9.

40

0,1257

10.

44

0,1521

11.

48

0,1810

12.

52

0,2124

13.

56

0,2463

14.

60

0,2827

15.

64

0,3217

16.

68

0,3632

17.

72

0,4072

18.

76

0,4536

19.

80

0,5027

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
5.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.228
Korekcijas tabula koka diametra noteikšanai 1,3 m augstumā virs sakņu kakla atbilstoši celma diametram
Nr.
p.k.
Koku suga Koka diametrs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla  
priede, ozolsegle, osis bērzs, liepa, melnalksnis apse, baltalksnis
  Celma diametrs (cm)  

   1.

 7,1–14,0

 7,1–13,0

 7,1–14,0

 7,1–12,0

 8

   2.

 14,1–18,0

 13,1–18,0

 14,1–20,0

 12,1–16,0

 12

   3.

 18,1–23,0

 18,1–23,0

 20,1–25,0

 16,1–21,0

 16

   4.

 23,1–28,0

 23,1–29,0

 25,1–29,0

 21,1–25,0

 20

   5.

 28,1–32,0

 29,1–34,0

 29,1–34,0

 25,1–30,0

 24

   6.

 32,1–37,0

 34,1–40,0

 34,1–39,0

 30,1–34,0

 28

   7.

 37,1–41,0

 40,1–45,0

 39,1–43,0

 34,1–39,0

 32

   8.

 41,1–46,0

 45,1–50,0

 43,1–48,0

 39,1–43,0

 36

   9.

 46,1–50,0

 50,1–56,0

 48,1–52,0

 43,1–48,0

 40

   10.

 50,1–55,0

 56,1–61,0

 52,1–57,0

 48,1–52,0

 44

   11.

 55,1–60,0

 61,1–67,0

 57,1–61,0

 52,1–57,0

 48

   12.

 60,1–64,0

 67,1–72,0

 61,1–65,0

 57,1–61,0

 52

   13.

 64,1–69,0

 72,1–78,0

 65,1–70,0

 61,1–66,0

 56

   14.

 69,1–73,0

 78,1–83,0

 70,1–74,0

 66,1–71,0

 60

   15.

 73,1–78,0

 83,1–88,0

 74,1–79,0

 71,1–75,0

 64

   16.

 78,1–83,0

 88,1–93,0

 79,1–83,0

 75,1–80,0

 68

   17.

 83,1–87,0

 93,1–99,0

 83,1–88,0

 80,1–84,0

 72

   18.

 87,1–92,0

 99,1–104,0

 88,1–92,0

 84,1–89,0

 76

   19.

 92,1<

 104,1<

 92,1<

 89,1<

 80

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 228Pieņemts: 29.04.2003.Stājas spēkā: 07.05.2003.Zaudē spēku: 01.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 06.05.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
74476
{"selected":{"value":"24.01.2014","content":"<font class='s-1'>24.01.2014.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.01.2014","iso_value":"2014\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2014.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2003","iso_value":"2003\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2003.-23.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.01.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"