Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālprocesa kodeksā un Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

I. Izdarīt Latvijas kriminālprocesa kodeksā šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Izteikt 1. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

«Procesuālo kārtību krimināllietās Latvijas Republikas teritorijā nosaka Latvijas kriminālprocesa kodekss

2. Izslēgt 2. pantā vārdu «Padomju».

3. Aizstāt 5.1 panta pirmajā daļa vārdus «PSR Savienības un Latvijas PSR likumdošanā» ar vārdiem «Latvijas Republikas likumos».

4. Izslēgt 15. pantā vārdu «sociālistiskajai».

5. Izslēgt 32. pantā vārdus «(izņemot lietas par spiegošanu), 61».

6. Izslēgt 33. pantu.

7. Izslēgt 37. panta otro daļu.

8. Izslēgt 39. panta otrajā daļā vārdus «vai kara tribunālam».

9. Izteikt 43. pantu šādā redakcijā:

«Izmeklētājs ir noteiktā kārtībā iecelta prokuratūras vai iekšlietu iestādes amatpersona, kas izdara iepriekšējo izmeklēšanu krimināllietās savas kompetences ietvaros.»

10. Izslēgt 51. panta pirmajā daļā vārdu «sociālistiskās».

11. Izslēgt 67. panta otrajā daļā vārdus «valsts un sabiedriskie».

12. Izslēgt 69. panta trešo daļu.

13. Aizstāt 76. panta otrajā daļā skaitli «68.» ar skaitli «66.».

14. Izslēgt 82. pantu.

15. Izteikt 96. panta otro dalu šādā redakcijā:

«Par aizstāvi krimināllietā var būt tikai Latvijas Republikas advokāts. Ārvalsts advokāts var būt aizstāvis krimināllietā tikai starpvalstu līgumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.»

16. Izteikt 112. pantu šādā redakcijā:

«112. pants. Atteikšanās ierosināt krimināllietu

Ja nav pamata krimināllietas ierosināšanai vai ja ir apstākli, kas nepieļauj tiesvedību lietā, izziņas iestāde, izmeklētājs, prokurors, tiesnesis vai tiesa atsakās ierosināt krimināllietu.

Par atteikšanos ierosināt krimināllietu šā panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos tiek pieņemts lēmums, bet pieteicējam nosūtīts šā lēmuma noraksts, izskaidrojot viņa tiesības pārsūdzēt lēmumu attiecīgam prokuroram vai augstākas instances tiesai.

Par atteikšanos ierosināt krimināllietu izziņas iestāde, izmeklētājs, prokurors, tiesnesis vai tiesa paziņo personai, kurai nodarīts kaitējums, vai tās pārstāvim šā kodeksa 9. pantā noteiktajā kārtībā.»

17. Izslēgt 113. panta otro daļu.

18. Izteikt 116. pantu šādā redakcijā:

«116. pants. Izziņas iestādes

Izziņas iestādes ir:

1) policija (milicija);

2) tālbraucienos esošo jūras kuģu kapteiņi;

3) muitas iestādes - lietās par kontrabandu.»

19. Izslēgt 117. panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus «2. un 3.»; «un 2.».

20. Izslēgt 124. panta trešo daļu.

21. Papildināt 125. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā: «Krimināllietās, kurās to ierosināšanas brīdī nebija noskaidrotas personas, kas saucamas pie kriminālatbildības, izziņas divu mēnešu termiņa tecējums sākas no brīža, kad aizdomās turētā persona aizturēta šā kodeksa 120. pantā noteiktajā kārtībā vai ari pret to līdz apsūdzības uzrādīšanai izraudzīts drošības līdzeklis, vai uzrādīta apsūdzība. Šajos gadījumos turpmākā izziņas termiņa pagarināšana notiek saskaņā ar vispārējiem noteikumiem.»

22. Izteikt 126. pantu šādā redakcija:

«126. pants. Iepriekšējās izmeklēšanas iestādes

Iepriekšējo izmeklēšanu krimināllietās izdara prokuratūras un iekšlietu iestāžu izmeklētāji.»

23. 127. pantā: papildināt pirmo daļu pēc skaitļa «150.4» ar skaitli «150.5»; izslēgt pirmajā daļā skaitļus «187.1», «193.1»;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

«Lietās par noziegumiem, kas paredzēti Latvijas kriminālkodeksa 59.-66., 69.-74, 77.-80., 96.1, 98.-104, 113.-117, 120.-123., 125., 125.1, 125.2, 127. panta trešajā daļā, 129.-138, 147, 147.1, 155.1, 156., 157, 161.1-161.7, 162.-173, 183.2, 183.3, 184.-186.1, 194.1, 194.1, 199.-203, 210.1, 214.2, 215.-216, 223.-225.3, 227.-234. pantā, kurās noskaidrotas personas, kas tos izdarījušas, iepriekšējo izmeklēšanu izdara prokuratūras izmeklētāji.»

24. Izslēgt 133. pantu.

25. Papildināt 134. pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā: «Iepriekšējā izmeklēšana krimināllietās, kurās nav noskaidrotas personas, kas saucamas pie kriminālatbildības, jāizbeidz šā kodeksa 5. panta ceturtajā daļā paredzētajā kārtībā, ja iestājies noilgums personas saukšanai pie kriminālatbildības par izdarīto noziegumu.

Divu mēnešu izmeklēšanas termiņa tecējums lietās, kas norādītas šā panta piektajā daļā, sākas no brīža, kad aizdomās turētā persona aizturēta šā kodeksa 120. pantā noteiktajā kārtībā vai arī pret to līdz apsūdzības uzrādīšanai izraudzīts drošības līdzeklis, vai uzrādīta apsūdzība. Turpmāka izmeklēšanas termiņa pagarināšana šajos gadījumos notiek saskaņā ar vispārējiem noteikumiem.»

26. Aizstāt 175. panta piektajā daļā vārdus «Latvijas PSR likumdošana» ar vārdiem «Latvijas Republikas likumdošanas akti».

27. 212. pantā:

izslēgt sesto daļu;

uzskatīt septīto daļu par sesto daļu.

28. 227. pantā:

izslēgt otro daļu;

uzskatīt trešo un ceturto daļu attiecīgi par otro un trešo dalu.

29. 236. pantā:

izslēgt trešo daļu;

uzskatīt ceturto daļu par trešo daļu.

30. Izslēgt 238. panta pirmajā daļā otro teikumu: «Sabiedriskais apsūdzētājs un sabiedriskais aizstāvis var iepazīties ar lietas materiāliem no brīža, kad tiesa tiem atļāvusi piedalīties lietas iztiesāšanā.»

31. Izslēgt 29. panta pirmajā daļā, 88. panta pirmajā daļā, 98. panta pirmās daļas 6. punktā, 99. panta pirmajā daļā, 268. panta pirmajā daļā, 273. panta pirmajā daļā, 274. pantā, 275. panta pirmajā daļā, 277. pantā, 278. panta otrajā daļā, 294. panta pirmajā daļā, 312. panta 3. punktā norādi uz sabiedrisko aizstāvi un sabiedrisko apsūdzētāju.

32. Izteikt 247. panta otro daļu šādā redakcijā:

«Lietu iztiesāt tiesājamā prombūtnē var tikai tad, ja tiesājamais atrodas ārpus Latvijas Republikas robežām un izvairās no ierašanās tiesā.»

33. Izslēgt 250. pantu.

34. Izteikt 252. pantu šādā redakcijā:

«252. pants. Prokurora un aizstāvja neierašanās sekas

Ja neierodas prokurors, tiesa izlemj jautājumu par iespēju izskatīt lietu viņa prombūtnē.

Ja neierodas aizstāvis un ja šajā tiesas sēdē nav iespējams viņu aizstāt, iztiesāšana jāatliek. Ja tiesas sēdē nav ieradies aizstāvis, viņa aizstāšana pieļaujama tikai ar tiesājamā piekrišanu.

Aizstāvim, kas no jauna iestājas lietā, jādod laiks sagatavoties līdzdalībai lietas iztiesāšanā.

Ja prokurors vai aizstāvis neierodas bez dibināta iemesla, tiesa par to ziņo vai nu amatā augstākam prokuroram, vai advokātu kolēģijas prezidijam.»

35. Izteikt 262. panta otro daļu šādā redakcijā: «Ja tiesas sēdes priekšsēdētāja rīkojumus neizpilda prokurors vai

aizstāvis, tiesa ar blakus lēmumu ziņo vai nu amatā augstākam prokuroram, vai advokātu kolēģijas prezidijam.»

36. 294. pantā:

izslēgt otro daļu;

uzskatīt trešo, ceturto un piekto daļu attiecīgi par otro, trešo un ceturto daļu.

37. Izslēgt 313. panta otrajā daļā vārdus «soda - nosūtīšanas uz audzināšanas darba profilaktoriju - piespriešana».

38. Izslēgt 314. panta piekto daļu.

39. Izteikt 359. pantu šādā redakcijā:

«359. pants. Tiesas sprieduma un lēmuma saistošais spēks

Likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums un lēmums ir saistošs visiem uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, amatpersonām un pilsoņiem, un tas jāizpilda visā Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs saskaņā ar attiecīgiem starpvalstu nolīgumiem.»

40. 360. pantā:

izslēgt septīto un astoto daļu;

uzskatīt devīto daļu par septīto daļu.

41. Aizstāt 362.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 370. panta otrajā daļā vārdus «rajona, pilsētas vai pilsētas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas Nepilngadīgo lietu komisijas»; 365. panta pirmajā daļā, 365.1 panta pirmajā daļā un 375.1 panta pirmajā daļā vārdus «vietējās Tautas deputātu padomes izpildkomitejas Novērošanas komisijas»; 366. panta pirmajā daļā un 369. panta pirmajā daļā vārdus «vietējās Tautas deputātu padomes izpildkomitejas Nepilngadīgo lietu komisijas vai No vērošanas komisijas» ar vārdiem «rajona, pilsētas vai pilsētas rajona pašvaldības attiecīgās institūcijas».

42. Aizstāt 365. panta trešajā daļā, 365.1panta otrajā daļā un 375.1 panta trešajā daļā vārdus «Novērošanas komisijas», 366. panta pirmajā daļā un 369. panta otrajā daļā vārdus «Nepilngadīgo lietu komisijas vai Novērošanas komisijas» ar vārdiem «pašvaldības attiecīgās institūcijas».

43. Izslēgt 368. panta 5. punktu.

44. Izslēgt 377. panta otrajā daļā vārdus «galvenajam kara prokuroram un PSRS Augstākās Tiesas Kara kolēģijas priekšsēdētājam - uz jebkura kara tribunāla, bet galvenā kara prokurora vietniekam - uz jebkura armijas, flotiles, karaspēka vienības un garnizona kara tribunāla spriedumu vai lēmumu».

45. Izslēgt 406. pantā skaitļus un vārdus «90. pantā», «150.1 pantā, 151. panta pirmajā daļā», «193.1».

46. Izslēgt desmito sadaļu «īslaicīga aizturēšana un iepriekšējais apcietinājums».

47. Aizstāt 54., 76., 111., 127., 130., 137., 201., 229., 236., 274., 280., 300., 306., 362., 362.1, 365., 365.1, 366., 367., 368., 370., 372., 375., 394., 401., 105., 406., 407., 451., 453. un 454. pantā vārdus «Latvijas PSR kriminālkodeksa» ar vārdiem «Latvijas kriminālkodeksa»,

48. Izslēgt 405. pantu.

II. Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus papildinājumus:

1. Papildināt kodeksu ar šāda satura 175.1 pantu:

«175.1 pants. Liecinieka vai cietuša neierašanas bez dibināta iemesla

Par liecinieka vai cietušā neierašanos bez dibināta iemesla pēc izziņas izdarītāja izmeklētāja, prokurora, tiesneša vai tiesas aicinājuma sakara ar krimināllietu -

uzliek naudas sodu līdz piecsimt rubļiem, bet, ja pēc lietas apstākļiem un ievērojot pārkāpēja personību šā soda piemērošana tiek atzīta par nepietiekamu, -

soda ar administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.»

2. Papildināt 213. pantu pēc skaitļa «175.» ar skaitli «175.1».

3. Papildināt 254. panta 1. punktu pēc vārdiem «sīkā spekulācija» ar vārdiem «ja persona bez dibināta iemesla nav ieradusies pēc izziņas izdarītāja, izmeklētāja, prokurora, tiesneša vai tiesas aicinājuma».

III. Likums stājas spēkā ar 1992. gada 1. martu.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 5. februārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālprocesa kodeksā un Latvijas administratīvo pārkāpumu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 05.02.1992.Stājas spēkā: 01.03.1992.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Covid-19; Administratīvais process; KriminālprocessPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 10, 05.03.1992.; Diena, 52, 20.03.1992.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
72550
01.03.1992
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)