Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību

(Likuma nosaukums 08.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

I nodaļa
Likumā lietoti termini

Individuālais uzņēmums ir tiesību subjekts, kas izveidots vienas fiziskās personas īpašuma organizēšanai, lai veiktu saimniecisko darbību šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Zemnieka saimniecība ir individuālais uzņēmums, kas ražo lauksaimniecības produkciju, izmantojot speciāli šim mērķim galveno ražošanas līdzekli — zemi.

Lauku amatnieka uzņēmums ir individuālais uzņēmums, kura ražotā produkcija un sniegtie pakalpojumi orientēti uz zemnieku saimniecību apkalpošanu. Lauku amatnieks apsaimnieko arī zemi un tiesībās ir pielīdzināms zemnieka saimniecības īpašniekam.

Ģimenes uzņēmums ir tiesību subjekts, kas izveidots ģimenes kopīpašuma organizēšanai, lai veiktu saimniecisko darbību šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šādā uzņēmumā ieguldītā manta pieder ģimenes uzņēmumā iesaistītajiem ģimenes locekļiem.

Uz ģimenes uzņēmumu attiecas visi šā likuma noteikumi par individuālo uzņēmumu.

Zvejnieka saimniecība ir individuāls uzņēmums, kas veic saimniecisko darbību, izmantojot šim nolūkam iedalītos zivju resursu limitus. Zvejnieks var apsaimniekot arī zemi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.08.1992., 03.10.1996. un 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

II nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka kārtību, kādā dibināmi, reorganizējami un likvidējami individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, lauku amatnieku uzņēmumi vai saimniecības, kā arī šo uzņēmumu un saimniecību darbības tiesiskos pamatus.

(08.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

2.pants. Individuālā (ģimenes) uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības darbības tiesiskais regulējums

Individuālā (ģimenes) uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības dibināšanas, darbības, reorganizācijas un likvidācijas kārtību nosaka šis likums un citi normatīvie akti, kā arī uzņēmuma statūti, ja tādi tiek pieņemti.

(Otrā daļa izslēgta ar 03.10.1996. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.08.1992., 03.10.1996. un 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

3.pants. Individuālā (ģimenes) uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieka mantiskā atbildība

Individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks atbild par sava uzņēmuma saistībām ar visu savu mantu, izņemot to mantu, uz kuru saskaņā ar likumu nevar vērst piedziņu.

Ģimene, kas nodibinājusi individuālo uzņēmumu, atbild par šā uzņēmuma saistībām ar visu ģimenes kopīpašumu un atsevišķiem ģimenes uzņēmuma locekļiem piederošo mantu, izņemot to mantu, uz kuru saskaņā ar likumu nevar vērst piedziņu.

(Trešā daļa izslēgta ar 03.10.1996. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.08.1992., 03.10.1996. un 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

4. pants. Individuālā uzņēmēja atbildība par savu darbinieku rīcību

(Izslēgts ar 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

5. pants. Individuālā (ģimenes) uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības pārvalde

Reģistrējot ģimenes uzņēmumu, jāuzrāda, kurš no ģimenes locekļiem būs īpašnieku pārstāvis. Šādas ziņas ir saistošas pašiem ģimenes locekļiem, kā arī trešajām personām, un tās tiek atspoguļotas individuālā uzņēmuma reģistrācijas pieteikumā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, bet reģistrācijas apliecība tiek izdota uz attiecīgās personas vārda.

Uzņēmuma pārvaldes formu nosaka īpašnieks. Individuālā uzņēmuma īpašnieks var pārvaldīt savu uzņēmumu ar pārvaldnieka vai koleģiālas pārvaldes institūcijas starpniecību. Tādā gadījumā pilnvarojums uzņēmuma īpašnieka vārdā rīkoties ar uzņēmuma mantu un pārstāvēt uzņēmuma īpašnieku tiek fiksēts uzņēmuma statūtos vai nolikumā.

Ja uzņēmums nepieņem statūtus vai neizstrādā nolikumu, uzņēmuma pārvaldnieka pilnvarojums uzņēmuma īpašnieka vārdā rīkoties ar uzņēmuma mantu un pārstāvēt uzņēmuma īpašnieku tiek fiksēts uzņēmuma īpašnieka un pārvaldnieka darba līgumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

6. pants. Individuālā (ģimenes) uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības reģistrācija

Individuālais (ģimenes) uzņēmums un zemnieka vai zvejnieka saimniecība jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, ievērojot šajā likumā, likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru", kā arī citos normatīvajos aktos noteikto reģistrācijas kārtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.08.1992., 03.10.1996. un 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

7. pants. Ģimenes uzņēmuma dibināšanas līgums

Ja individuālo uzņēmumu dibina uz ģimenes kopīpašuma bāzes, pilngadīgie ģimenes locekļi savā starpā noslēdz dibināšanas līgumu.

Dibināšanas līgumā jānorāda:

1) dibinātāju vārds un uzvārds, adrese;

2) dibināmā uzņēmuma nosaukums un atrašanās vieta;

3) dibināmā uzņēmuma mērķi un darbības virziens;

4) uzņēmuma dibināšanas kārtība un dibinātāju pārstāvis, kuram pārējie dibinātāji, savstarpēji vienojoties, uzdevuši veikt ar uzņēmuma dibināšanu saistītās darbības;

5) īpašums, ar kuru saim­nieciskās darbības veikšanā piedalās katrs individuālā uzņēmuma dibinātājs, kā arī šā īpašuma vērtība;

6) katra uzņēmuma dibinātāja kopējā ieguldījuma vērtība naudas izteiksmē un procentos;

7) peļņas sadales un zaudējumu atlīdzināšanas kārtība;

8) dibinātāju apgādībā esošās personas;

9) citi noteikumi, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

(Trešā daļa izslēgta ar 18.12.2014. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.1996., 08.11.2007. un 18.12.2014. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2015.)

8. pants. Individuālā (ģimenes) uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības nosaukums

Individuālajam (ģimenes) uzņēmumam ir nosaukums, kurā iekļauts īpašnieka uzvārds, uzņēmuma darbības veids, kā arī pilsētas vai novada nosaukums.

Zemnieka vai zvejnieka saimniecības nosaukumā ir iekļauts māju un pagastu nosaukums.

Individuālais (ģimenes) uzņēmums un zemnieka vai zvejnieka saimniecība iegūst juridiskās personas tiesības ar brīdi, kad tie tiek reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.08.1992. likumu, kas stājas spēkā 07.09.1992.)

9. pants. Individuālā (ģimenes) uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības reģistrācijai nepieciešamie dokumenti

Individuālā (ģimenes) uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības reģistrācijai iesniedzami šādi dokumenti:

1) pieteikums;

2) ģimenes uzņēmuma reģistrēšanai — dibināšanas līgums;

3) zemnieka saimniecības reģistrēšanai — pašvaldības vai zemes komisijas lēmums par zemes gabala piešķiršanu lietošanā vai notariāli apliecināts noraksts no zemesgrāmatu akta par zemes gabala piederību;

4) zvejnieka saimniecības reģistrēšanai — pašvaldības lēmums par zivju limita iedalīšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.04.1992., 25.08.1992., 03.10.1996. un 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

III nodaļa
Individuālā (ģimenes) uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības manta

(Nodaļas nosaukums 08.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

10.pants. Individuālā (ģimenes) uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības manta un rīcība ar to

Individuālā (ģimenes) uzņēmuma, zemnieka un zvejnieka saimniecības mantu veido individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieka manta vai attiecīgi ģimenes kopīpašums.

Individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka un zvejnieka saimniecība valda, lieto savu mantu un rīkojas ar to saskaņā ar šo likumu, Civillikumu un uzņēmuma statūtiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.1996. un 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

IV nodaļa
Darba tiesiskās attiecības un komercnoslēpums

(Nodaļas nosaukums 08.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

11.pants. Darba tiesiskās attiecības individuālajā (ģimenes) uzņēmumā, zemnieka vai zvejnieka saimniecībā

Darba tiesiskās attiecības individuālajā (ģimenes) uzņēmumā, zemnieka vai zvejnieka saimniecībā tiek nodibinātas saskaņā ar darba tiesiskās attiecības regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(08.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

12.pants. Komercnoslēpuma statusa noteikšana

Ievērojot Komerclikuma 19.panta noteikumus, individuālā (ģimenes) uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks lietai vai informācijai var noteikt komercnoslēpuma statusu.

(08.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

V nodaļa
Individuālā (ģimenes) uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības saimnieciskā darbība

(Nodaļas nosaukums 08.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

13.pants. Individuālā (ģimenes) uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības saimnieciskās darbības ierobežojumi

Individuālā (ģimenes) uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības saim­nieciskās darbības ierobežojumus drīkst noteikt tikai ar likumu vai pamatojoties uz likumu.

Likumā var būt noteikta atsevišķu veidu saimnieciskā darbība, kuras veikšanai nepieciešama atļauja (licence) vai arī kuru drīkst veikt atbilstoši likumā noteiktajām prasībām.

(08.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

14. pants. Darba samaksa individuālajā (ģimenes) uzņēmumā

(Izslēgts ar 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

15. pants. Cenas

(Izslēgts ar 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

16. pants. Finansu un kredīta attiecības

(Izslēgts ar 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

17. pants. Individuālā (ģimenes) uzņēmuma peļņa

(Izslēgts ar 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

VI nodaļa
Individuālā (ģimenes) uzņēmuma darbības uzskaite un kontrole

(Izslēgta ar 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

VII nodaļa.
Individuālā (ģimenes) uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības reorganizācija vai likvidācija

(Nodaļas nosaukums 08.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

21. pants. Individuālā (ģimenes) uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības reorganizācija vai likvidācija

Individuālā (ģimenes) uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības reorganizācija vai likvidācija notiek saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

Individuālā (ģimenes) uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības reorganizāciju vai likvidāciju veic uzņēmuma īpašnieks vai viņa iecelts likvidators.

Jautājumu par tāda uzņēmuma reorganizāciju vai likvidāciju, kas dibināts uz ģimenes kopīpašuma bāzes, izšķir pilngadīgie ģimenes locekļi (kopīpašnieki), ievērojot dibināšanas līguma noteikumus vai ģimenes locekļu (kopīpašnieku) noteikto uzņēmuma pārvaldes kārtību.

Ja likvidācijas gaitā atklājas, ka ar likvidējamā individuālā (ģimenes) uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības mantu nav iespējams pilnībā apmierināt visas likumīgās kreditoru prasības, īpašniekam, kopīpašniekiem vai likvidatoram ir jāziņo par to attiecīgi pārējiem kopīpašniekiem vai īpašniekam un jāiesniedz tiesā pieteikums par maksātnespēju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.08.1992., 03.10.1996. un 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

22. pants. Ģimenes uzņēmuma darbības izbeigšana vai reorganizācija īpašnieku laulības šķiršanas gadījumā

Ja ģimenes uzņēmuma īpašnieki šķir savu laulību, bijušajiem laulātajiem dibināšanas līgums jāslēdz no jauna atbilstoši šā likuma 8. panta prasībām un jāpārreģistrē uzņēmums Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Šā panta noteikumi attiecas arī uz tādiem ģimenes uzņēmumiem, kuros mainās ģimenes uzņēmuma dibinātāju — citu pilngadīgo ģimenes locekļu sastāvs.

23. pants. Ģimenes strīdu izšķiršana

(Izslēgts ar 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

VIII nodaļa
Individuālais darbs

(Izslēgta ar 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

Pārejas noteikumi

(08.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

1. Patents, ko fiziskā persona saimnieciskās darbības veikšanai iegādājusies līdz 2007.gada 31.decembrim, ir derīgs līdz tam noteiktā derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim.

2. Individuālais (ģimenes) uzņēmums, kura nosaukumā iekļauts rajona nosaukums, ir tiesīgs izmantot šo nosaukumu līdz individuālā (ģimenes) uzņēmuma pārreģistrācijai vai likvidācijai saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma noteikumiem.

(12.02.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1992. gada 8. janvārī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 08.01.1992.Stājas spēkā: 06.02.1992.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 6/7, 13.02.1992.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
72428
{"selected":{"value":"13.01.2015","content":"<font class='s-1'>13.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.01.2015","iso_value":"2015\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-12.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.1996","iso_value":"1996\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.1996.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.09.1992","iso_value":"1992\/09\/07","content":"<font class='s-1'>07.09.1992.-04.11.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.04.1992","iso_value":"1992\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.1992.-06.09.1992.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.02.1992","iso_value":"1992\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.1992.-20.04.1992.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.01.2015
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"