Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2009. gada 18. jūnija likumu: Publiskās un privātās partnerības likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Koncesiju likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) koncedents — valsts Ministru kabineta pilnvarotas ministrijas personā vai pašvaldība, kura noslēgusi koncesijas līgumu;

2) koncesija — pakalpojumu sniegšanas tiesību nodošana vai izņēmuma tiesības izmantot koncesijas resursus, kuri tiek nodoti uz noteiktu laiku, koncedentam un koncesionāram noslēdzot par to koncesijas līgumu;

3) koncesijas ieguvējs — pretendents, kura piedāvājums atzīts par visizdevīgāko;

4) koncesijas piešķiršana — pasākumu kopums, kas ietver lēmuma pieņemšanu par iespēju piešķirt koncesiju, pretendentu atlasi un lēmuma pieņemšanu par koncesijas līguma slēgšanu;

5) koncesijas resursi — valsts vai pašvaldības īpašums, lietas vai lietu kopības, kuras var nodot vai kuras ir nodotas koncesionāram saskaņā ar koncesijas līgumu;

6) koncesionārs — koncesijas ieguvējs, kas noslēdzis koncesijas līgumu;

7) pretendents — Latvijā vai ārvalstīs reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas likumā noteiktajā kārtībā izteicis vēlēšanos iegūt tiesības uz koncesiju.

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir noteikt koncesiju piešķiršanas kārtību, kā arī koncesijas līguma noslēgšanas pamatprincipus.

3.pants. Likuma darbības sfēra

Saskaņā ar šo likumu koncesiju var piešķirt uz koncesijas resursiem, ja attiecīgie koncesijas resursi nav izslēgti no vispārējās civiltiesiskās apgrozības.

II nodaļa
Koncesiju piešķiršanas kārtība

4.pants. Lēmuma pieņemšana par koncesijas resursu nodošanu koncesijā un koncesijas nosacījumu pieņemšana

(1) Ja koncesijas resursi ir valsts īpašums, Ministru kabinets pēc ieinteresētās ministrijas ierosinājuma pieņem lēmumu par koncesijas resursu nodošanu koncesijā un apstiprina koncesijas piešķiršanas nosacījumus.

(2) Ja koncesijas resursi ir pašvaldības īpašums, lēmumu par koncesijas resursu nodošanu koncesijā pieņem un koncesijas piešķiršanas nosacījumus apstiprina attiecīgā pašvaldība.

5.pants. Koncesijas piešķiršanas nosacījumi

(1) Koncesijas piešķiršanas nosacījumos ietverama informācija par:

1) koncesijas resursiem un to atrašanās vietu;

2) darbībām, kuras koncesionārs būs tiesīgs veikt, un par koncesionāram piešķirto tiesību apjomu;

3) paredzēto koncesijas līguma termiņu un gadījumiem, kuros pieļaujama līguma pirmstermiņa izbeigšana;

4) koncesijas piešķiršanas juridiskajiem un finansiālajiem noteikumiem, to skaitā par minimālo ieguldījumu apjomu, kā arī par nosacījumiem samaksas saņemšanai no patērētāja;

5) papildu nosacījumiem attiecībā uz vides un kultūras pieminekļu aizsardzību un sanitārajām normām (ja tādi paredzēti);

6) maksājumiem valsts budžetā vai pašvaldības budžetā (ja tādi paredzēti par koncesijas piešķiršanu);

7) iespējamo samaksas saņemšanas kārtību;

8) kārtību, kādā koncesijas resursi tiks nodoti atpakaļ koncedentam līguma izbeigšanas vai izbeigšanās gadījumā;

9) koncedenta tiesībām līguma darbības laikā būvēt tādus citur izvietotus objektus, kas veic koncesijas resursiem analogas funkcijas (ja tādas paredzētas);

10) koncedenta garantijām koncesionāram attiecībā uz finansiālajiem un komerciālajiem riskiem (ja tādas paredzētas);

11) koncesijas noteikumu pārskatīšanas (ja tāda paredzēta) periodiskumu, pieļaujamām robežām un kārtību;

12) termiņu, kādā pēc izsoles vai konkursa rezultātu noteikšanas jāpanāk galīgā vienošanās ar koncesijas ieguvēju par koncesijas līgumu.

(2) Ja koncesijas piešķiršanas nosacījumos tiek paredzēts kāds no Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajiem atbalsta sniegšanas veidiem, atbalsta piešķiršanai piemēro minētā likuma nosacījumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

6.pants. Koncesijas piešķiršanas metode

(1) Koncesijas piešķiršanas metode ir izsole vai konkurss.

(2) Pamatojoties uz koncesijas piešķiršanas nosacījumiem, attiecīgā ministrija vai pašvaldība izstrādā nolikumu un organizē izsoli vai konkursu.

7.pants. Paziņojums par izsoli vai konkursu

(1) Paziņojums par izsoli vai konkursu publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 37 dienas pirms šajā paziņojumā noteiktā piedāvājuma pieņemšanas dienas, ja koncesijas piešķiršanas piedāvājums ir mazāks par 5 miljoniem eiro vai ekvivalentu summu latos.

(2) Paziņojums par izsoli vai konkursu publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Eiropas Kopienas oficiālajā žurnālā 52 dienas pirms šajā paziņojumā noteiktās piedāvājuma pieņemšanas dienas, ja koncesijas piešķiršanas piedāvājums ir 5 miljoni vai vairāk eiro vai ekvivalenta summa latos. Šajā gadījumā paziņojumam jābūt autentiskam latviešu un angļu valodā.

(3) Paziņojumā par izsoli vai konkursu norāda:

1) izsoles vai konkursa organizētāja nosaukumu un atrašanās vietu;

2) galvenos koncesijas piešķiršanas nosacījumus;

3) pretendentu kvalifikācijas pārbaudes kritērijus un procedūras;

4) kādā veidā, kad un kur var iepazīties ar izsoles vai konkursa nolikumu;

5) piedāvājuma iesniegšanas vietu un datumu;

6) citus noteikumus, ja izsoles vai konkursa organizētājs tos uzskata par nepieciešamiem.

8.pants. Konkursa vai izsoles rezultātu noteikšana

(1) Vērtēšana izdarāma tikai atbilstoši koncesijas piešķiršanas nosacījumos noteiktajiem kritērijiem.

(2) Nav pieļaujama pretendentu diskriminācija.

(3) Izvērtējot piedāvājumu, papildus jāņem vērā piedāvātais samaksas apjoms, ko paredzēts ņemt no patērētāja, kā arī nosacījumi, ar kādiem objekts tiks nodots atpakaļ koncedentam līguma izbeigšanas vai izbeigšanās gadījumā.

9.pants. Lēmums par koncesijas līguma noslēgšanu

(1) Lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu konkursa vai izsoles rīkotājs pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, lēmuma pieņemšanas termiņu skaitot no dienas, kad beidzies paziņojumā par izsoli vai konkursu noteiktais piedāvājuma iesniegšanas termiņš.

(2) Konkursa vai izsoles rīkotājs lēmuma norakstus nosūta piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

(3) Lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(4) Konkursa vai izsoles rīkotājs koncesijas līgumu ar koncesijas ieguvēju var noslēgt tikai tad, kad beidzies termiņš, līdz kuram var pārsūdzēt lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu, ja minētais lēmums nav pārsūdzēts.

(5) Koncesijas līgumu reģistrācijas, uzskaites un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Ja konkursa vai izsoles rīkotājs nevar panākt vienošanos ar koncesijas ieguvēju par koncesijas līgumu, viņš ir tiesīgs rīkot atkārtotu konkursu vai izsoli.

(16.04.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.02.2004.)

III nodaļa
Koncesijas līgums

10.pants. Koncesijas līguma termiņš

Koncesijas līgumu var noslēgt uz laiku, kas nepārsniedz 30 gadus.

11.pants. Koncesijas līguma puses

(1) Koncesijas līgumu noslēdz Ministru kabineta pilnvarota ministrija vai attiecīgā pašvaldība un koncesijas ieguvējs. Ja koncesijas ieguvējs nav Latvijas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), tiek slēgts līgums ar koncesijas ieguvēju un Latvijā reģistrētu koncesijas ieguvēja uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), paredzot subsidāru atbildību.

(2) Ja koncesijas ieguvējs nav Latvijas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), tā pienākums ir mēneša laikā pēc izsoles vai konkursa rezultātu noteikšanas reģistrēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) uzņēmējdarbības veikšanai Latvijas teritorijā.

(3) Ja šā panta otrajā daļā minētais noteikums netiek izpildīts, institūcija, kas pieņēmusi lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu, pieņem lēmumu par atteikšanos noslēgt līgumu un jauna konkursa vai izsoles rīkošanu.

12.pants. Koncesijas līguma saturs

Koncesijas līgumā tiek paredzēts šā likuma 5.panta pirmajā daļā minēto jautājumu regulējums, strīdu izskatīšanas kārtība, kā arī koncedenta un koncesionāra tiesības atkāpties no līguma un atbildība līguma neievērošanas gadījumos. Jautājumos, kuri netiek regulēti koncesijas līgumā, koncedents un koncesionārs rīkojas atbilstoši šim likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

13.pants. Papildu nosacījumi koncesionāra darbībai

(1) No koncesijas līguma izrietošās tiesības un saistības koncesionārs nav tiesīgs nodot citām personām bez koncedenta piekrišanas. Koncedenta piekrišana noformējama Ministru kabineta rīkojuma vai attiecīgās pašvaldības lēmuma veidā.

(2) Koncesijas resursus koncesijas līguma darbības laikā nedrīkst pilnībā vai pa daļām atsavināt, dāvināt, jebkurā citā veidā nodot īpašumā vai lietošanā trešajām personām, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt, kā arī ieguldīt citu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatkapitālā.

(3) Koncesijā nodotie koncesijas resursi neietilpst parādnieka mantā, uz kuru vēršami kreditoru prasījumi maksātnespējas procesā, un uz to netiek vērsta piedziņa pēc izpilddokumentiem.

(4) Koncesionāra likvidācijas gadījumā likvidācijas bilanci var apstiprināt tikai pēc tam, kad koncesijas resursi līgumā noteiktajā kārtībā ir nodoti atpakaļ koncedentam vai nodoti koncesionāra tiesību un saistību pārņēmējam.

IV nodaļa
Nobeiguma noteikumi

14.pants. Nodokļu likumu un citu normatīvo aktu piemērošana koncesionāram

Koncesionārs maksā nodokļus un nodevas atbilstoši likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

15.pants. Lietu tiesību nostiprināšana uz koncesijas resursiem

(1) Koncesionāram uz koncesijas līguma darbības laiku var nostiprināt zemesgrāmatā koncesijas līgumu vai atsevišķus no tā izrietošus apgrūtinājumus uz nekustamo īpašumu, kas ir koncesijas resursi.

(2) Ja koncesijas līgums izbeidzas sakarā ar līguma termiņa izbeigšanos, šā panta pirmajā daļā minētais nostiprinājums tiek dzēsts, pamatojoties uz valsts institūcijas vai attiecīgās pašvaldības iesniegumu. Ja līgumā paredzēti papildu noteikumi lietu tiesību atpakaļnodošanai koncedentam, nostiprinājums dzēšams pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

(3) Ja koncesijas līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz koncedenta un koncesionāra vienošanos, sakarā ar koncesionāra likvidāciju vai uz tiesas (šķīrējtiesas) nolēmuma pamata, šā panta pirmajā daļā minētais nostiprinājums tiek dzēsts, pamatojoties uz valsts institūcijas vai attiecīgās pašvaldības iesniegumu, kam pievienojama koncedenta un koncesionāra vienošanās vai noraksts no lēmuma par koncesionāra likvidāciju vai tiesas (šķīrējtiesas) nolēmuma.

Pārejas noteikumi

(16.04.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.02.2004.)

1. Ja paziņojums par konkursu vai izsoli laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts pirms Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās, konkursa vai izsoles rīkotājs lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu pieņem un tā norakstus nosūta ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

2. Ja lēmums par koncesijas līguma noslēgšanu pieņemts pirms Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās, tā apstrīdēšanas termiņš nav beidzies un minētais lēmums nav arī apstrīdēts, pieteikumu tiesai var iesniegt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, termiņu skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3. Ja Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) līdz Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās dienai nav pieņēmusi lēmumu administratīvajā lietā par apstrīdētajiem konkursa vai izsoles rezultātiem, attiecīgās administratīvās lietas materiāli nosūtāmi tiesai pēc Administratīvā procesa likumā noteiktās piekritības, par to rakstveidā informējot iesniedzēju un citus administratīvā procesa dalībniekus, ja tie bijuši aicināti izteikt savu viedokli. Minētajā gadījumā persona, kas apstrīdējusi konkursa vai izsoles rezultātus, ir atbrīvota no valsts nodevas (Administratīvā procesa likuma 124.panta pirmā daļa) samaksas.

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 20.janvārī.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume
Rīgā 2000.gada 2.februārī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Koncesiju likums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.01.2000.Stājas spēkā: 16.02.2000.Zaudē spēku: 01.10.2009.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 32/33, 02.02.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 4, 24.02.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
722
{"selected":{"value":"01.02.2004","content":"<font class='s-1'>01.02.2004.-30.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2004","iso_value":"2004\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2004.-30.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2003","iso_value":"2003\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2003.-31.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.02.2000","iso_value":"2000\/02\/16","content":"<font class='s-1'>16.02.2000.-31.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2004
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"