Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.35

(prot. Nr.7(103) 12.p.) Rīgā 2003. gada 29. janvārī

Par Telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma "Par telekomunikācijām" 8.panta pirmās daļas 4.punktu, 27.panta pirmo daļu, 30.panta pirmo daļu, padome nolemj:

Apstiprināt Telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku (pielikumā).

Telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja I.Šteinbuka

 

Telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodika

I nodaļa

Lietotie termini

1. Šajā metodikā ir lietoti šādi termini:

1.1. Aktivitāte - viena no vairākām darbībām vai vienīgā darbība, kas nepieciešama, lai nodrošinātu noteikta telekomunikāciju pakalpojuma sniegšanu.

1.2. Aktīvs - grāmatvedības bilances daļa, kurā atspoguļoti un sagrupēti pēc to funkcionālās lomas uzņēmuma līdzekļi: nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi, ilgtermiņa ieguldījumi, apgrozāmie līdzekļi, naudas līdzekļi.

1.3. Balss telefonijas pakalpojumi - publiski pieejams telekomunikāciju pakalpojums, kas komerciālos nolūkos nodrošina runas signālu pārraidi starp publiskajam telekomunikāciju tīklam vai publisko telekomunikāciju tīklu noteiktiem pieslēguma punktiem pieslēgtām telekomunikāciju gala iekārtām reālā laika mērogā.

1.4. Bruto ieņēmumi - kopējie ieņēmumi, ko uzņēmums guvis no savas darbības, preču un pakalpojumu pārdošanas.

1.5. Grāmatvedības nodalīšana - peļņas/zaudējumu, izmantotā kapitāla un kapitāla finansēšanas izmaksu aprēķināšana pa darbības virzieniem.

1.6. Izmaksu kopkonts - izmaksu uzskaites sistēmā ietilpstošs konts, kurā tiek uzkrātas izmaksas.

1.7. Izmaksu virzītājs - faktors, kas saista izmaksu kontus, pamatojoties uz cēloņsakarību.

1.8. Izmaksu uzkrāšana - izmaksu ievadīšana izmaksu uzskaites sistēmā.

1.9. Izmantotais kapitāls - uzņēmuma piesaistīto pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu kopsumma.

1.10. Īpašā piekļuve - pieslēguma noteikumi publiskajam fiksētajam telekomunikāciju tīklam, kas nodrošināti telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem un kas var atšķirties no parastajiem abonentu pieslēgumu noteikumiem.

1.11. Kārtējo izmaksu uzskaite - uzņēmuma izmaksu uzskaite, ņemot vērā aktīvu vērtību pēc pārvērtēšanas un ievērojot kapitāla uzturēšanas principus.

1.12. Nomātā līnija - publiskajā telekomunikāciju tīklā izdalīts vai izveidots pastāvīgs sakaru kanāls signālu pārraidei starp diviem abonenta norādītajiem pieslēguma punktiem, neizmantojot komutācijas iekārtas.

1.13. Primārās uzskaites sistēma - uzņēmuma grāmatvedības sistēma un ar to saistītās vadības grāmatvedības sistēmas.

1.14. Starpsavienojums - fiziskie un loģiskie dažādu publisko telekomunikāciju tīklu savienojumi, kas ļauj viena publiskā telekomunikāciju tīkla abonentiem sazināties ar cita publiskā telekomunikāciju tīkla abonentiem vai piekļūt pakalpojumiem, kurus sniedz cits publiskā telekomunikāciju tīkla uzņēmums.

1.15. Telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji - fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto vai pieprasa publiski pieejamus telekomunikāciju pakalpojumus.

1.16. Telekomunikāciju pakalpojumu tirgus - viena noteikta veida telekomunikāciju pakalpojums, kas izvērtēts saistībā ar noteiktu ģeogrāfisko teritoriju.

1.17. Telekomunikāciju uzņēmums ar būtisku ietekmi tirgū - publiskā telekomunikāciju tīkla operators vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs, kura ietekmi konkrētā tirgū Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - regulators) ir atzinusi par būtisku.

1.18. Tīkla elements - telekomunikāciju tīkla iekārta vai iekārtu grupa, kas telekomunikāciju tīklā nodrošina noteiktas funkcijas izpildi.

1.19. Tīrie ieņēmumi - uzņēmuma darbības, preču un pakalpojumu pārdošanas rezultātā gūtie ieņēmumi, no kuriem atskaitītas atlaides, nodokļi un vēl nesaņemtā samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem.

1.20. Transferta maksājumi - maksājumi par uzņēmuma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem, kas tehniski pielīdzināmi starpsavienojumu pakalpojumiem.

 

II nodaļa

Vispārīgie noteikumi

2. Metodika nosaka izmaksu uzskaites, aprēķināšanas un attiecināšanas principus, lai nodrošinātu izmaksām tuvinātu tarifu piemērošanu balss telefonijas, nomāto līniju, īpašās piekļuves un starpsavienojumu pakalpojumiem.

3. Metodika ir saistoša telekomunikāciju uzņēmumiem (turpmāk - uzņēmums), kuri sniedz:

3.1. balss telefonijas un/vai nomāto līniju pakalpojumus un atzīti par telekomunikāciju uzņēmumiem ar būtisku ietekmi šajā tirgū;

3.2. īpašās piekļuves un/vai starpsavienojumu pakalpojumus.

 

III nodaļa

Grāmatvedības nodalīšana

4. Uzņēmumam ir jāveic grāmatvedības nodalīšana pa šādiem darbības virzieniem:

4.1. Telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi, uzņēmumiem ar būtisku ietekmi attiecīgajā tirgū atsevišķi nodalot:

4.1.1. balss telefonijas un/vai nomāto līniju pakalpojumu sniegšanu tirgū, kurā uzņēmumam ir būtiska ietekme;

4.1.2. pārējo telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu.

4.2. Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem sniegtie starpsavienojumu pakalpojumi.

4.3. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem sniegtie īpašās piekļuves pakalpojumi.

4.4. Pārējie pakalpojumi.

5. Lai nodrošinātu uz izmaksām balstītu, pārskatāmu un nediskriminējošu regulējamo pakalpojumu tarifu noteikšanu, uzņēmuma ziņojumā regulatoram tiek ietverti visi uzņēmuma darbības virzieni.

 

IV nodaļa

Izmaksu aprēķināšana un attiecināšana

6. Uzņēmumiem ir jāveic izmaksu aprēķināšana un attiecināšana šādiem pakalpojumiem:

6.1. Uzņēmumiem ar būtisku ietekmi balss telefonijas pakalpojumu tirgū:

6.1.1. telefona līnijas ierīkošana/ pieslēgšana;

6.1.2. telefona līnijas abonēšana;

6.1.3. balss telefonijas pakalpojumi viena operatora publiskajā telekomunikāciju tīklā;

6.1.4. balss telefonijas pakalpojumi ar telekomunikāciju pakalpojuma lietotāju cita operatora publiskajā telekomunikāciju tīklā;

6.1.5. starptautiskie balss telefonijas pakalpojumi;

6.1.6. publiskie taksofonu pakalpojumi.

6.2. Uzņēmumiem ar būtisku ietekmi nomāto līniju tirgū - uzņēmuma sniegtajiem nomāto līniju pakalpojumiem.

6.3. Uzņēmumiem, kuri sniedz starpsavienojumu un/vai īpašās piekļuves pakalpojumus, pakalpojumiem, kas tiek sniegti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

7. Pakalpojuma tarifu pamatojošās izmaksas tiek aprēķinātas, summējot saskaņā ar šo metodiku noteiktās, uz pakalpojumu attiecinātās darbības izmaksas un kapitāla finansēšanas izmaksas.

8. Izmaksu bāze un tās korekcija izmaksu attiecināšanai uz pakalpojumiem:

8.1. Par pamatu pakalpojumu izmaksu aprēķinam un grāmatvedības nodalīšanai tiek izmantots uzņēmuma gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem".

8.2. Uzņēmuma gada pārskatā uzrādītās aktīvu vērtības un amortizācija tiek koriģētas atbilstoši šajā metodikā noteiktajiem kārtējo izmaksu uzskaites principiem.

8.3. Uzņēmuma gada pārskatā uzrādītās kapitāla finansēšanas izmaksas tiek aizstātas ar kapitāla finansēšanas izmaksām, kas tiek aprēķinātas saskaņā ar šo metodiku.

9. Izmaksu attiecināšanas principi:

9.1. Izmaksu attiecināšana balstās uz tiešu vai netiešu cēloņsakarību.

9.2. Izmaksu attiecināšanas analīze tiek veikta attiecībā uz katru ieņēmumu pozīciju, izmaksu un izmantoto kapitālu.

9.3. Izmaksu attiecināšanai tiek lietoti skaitliski izmērāmi un novērtējami izmaksu virzītāji.

9.4. Ja iespējams, izmaksas tieši jāattiecina uz pakalpojumiem.

9.5. Ja izmaksas nevar tikt tieši attiecinātas, tiek izmantota aktivitāšu metodoloģija, lai katrs izmaksu attiecināšanas solis notiktu, balstoties uz cēloņsakarības balstītu virzītāju.

10. Izmaksu klasifikācija:

10.1. Izmaksas tiek dalītas šādās kategorijās:

10.1.1. tiešās un tieši attiecināmās izmaksas, kuras var tieši un nepārprotami attiecināt uz pakalpojumu vai produktu un kuras uzņēmuma izmaksu uzskaites sistēmā ir norādītas kā attiecīgā pakalpojuma vai produkta izmaksas;

10.1.2. netiešās izmaksas, kuras ietver vairāku pakalpojumu kopējās izmaksas un kuras var attiecināt uz pakalpojumu vai produktu ar izmaksu virzītāja palīdzību;

10.1.3. vispārējās izmaksas, kuras nevar attiecināt uz pakalpojumu vai produktu, balstoties uz cēloņsakarības principiem.

10.2. Vispārējo izmaksu attiecināšanai uz pakalpojumiem un produktiem pēc uzņēmuma izvēles var lietot šādas metodes:

10.2.1. bruto ieņēmumu metode - vispārējās izmaksas tiek attiecinātas uz pakalpojumu vai produktu proporcionāli tā apgrozījumam uzņēmuma kopējā apgrozījumā;

10.2.2. tīro ieņēmumu metode - vispārējās izmaksas tiek attiecinātas uz pakalpojumu vai produktu proporcionāli tā ieņēmumiem uzņēmuma tīrajos ieņēmumos;

10.2.3. attiecināto izmaksu metode - vispārējās izmaksas tiek attiecinātas uz pakalpojumu vai produktu proporcionāli attiecinātajām izmaksām.

10.3. Netiešās izmaksas tiek attiecinātas, izmantojot aktivitāšu metodoloģiju.

11. Izmaksu attiecināšanai tiek ieviestas šādas kopkontu grupas:

11.1. Pakalpojumi.

11.2. Tīkla elementi.

11.3. Biznesa funkcijas.

11.4. Atbalsta funkcijas.

11.5. Vispārējās izmaksas.

12. Vispārējās izmaksas nedrīkst pārsniegt 10 % no uzņēmuma kopējām izmaksām.

13. Izmaksu attiecināšanas process:

13.1. Izmaksas no primārās uzskaites sistēmas tiek pakāpeniski pārnestas uz izmaksu uzskaites sistēmas kopkontiem:

13.1.1. tiešās izmaksas tiek uzkrātas pakalpojumu kontos;

13.1.2. netiešās izmaksas atkarībā no to cēloņiem uzkrāj tīkla elementa kontā, biznesa funkciju kontā, atbalsta funkciju kontā un vispārējo izmaksu kontā.

13.2. Atbalsta funkciju izmaksas attiecina uz biznesa funkcijām, tīkla elementiem un/vai tieši uz pakalpojumiem.

13.3. Biznesa funkciju izmaksas attiecina uz tīkla elementiem un/vai tieši uz pakalpojumiem.

13.4. Tīkla elementu izmaksas attiecina uz pakalpojumiem.

13.5. Vispārējās izmaksas attiecina uz pakalpojumiem.

14. Izmaksu attiecināšanas shēma ir iekļauta šīs metodikas 1.pielikumā.

 

V nodaļa

Darbības izmaksas

15. Darbības izmaksas tiek iedalītas šādās kategorijās:

15.1. Piegāde, ierīkošana un ekspluatācija.

15.2. Tīkla plānošanas un attīstības izmaksas.

15.3. Tīkla vadības izmaksas.

15.4. Mārketinga un tirdzniecības izmaksas.

15.5. Uzskaites un norēķinu izmaksas.

15.6. Operatoru dienestu izmaksas.

15.7. Maksājumi citiem operatoriem.

15.8. Atbalsta funkciju izmaksas.

16. Detalizēts darbības izmaksu sadalījums, to attiecināšana pa kategorijām un darbības virzieniem norādīta šīs metodikas 2.pielikumā.

 

VI nodaļa

Kapitāla finansēšanas izmaksas un izmantotais kapitāls

17. Pamatlīdzekļi:

17.1. Telekomunikāciju tīkla pamatlīdzekļus, kas primārās uzskaites sistēmā uzskaitīti pa tīkla elementiem, uzkrāj tīkla elementu kontos.

17.2. Ja telekomunikāciju tīkla pamatlīdzekļi uzskaitīti pa plašākām grupām nekā tīkla elementu sarakstā norādītās grupas, to attiecināšanai pa tīkla elementu kontiem jāizmanto inženiertehniskā informācija.

17.3. Pārējos pamatlīdzekļus attiecina uz biznesa funkciju un atbalsta funkciju kontiem.

17.4. Amortizāciju attiecina uz izmaksu sistēmas kopkontiem proporcionāli pamatlīdzekļiem.

18. Apgrozāmos līdzekļus attiecina uz biznesa un atbalsta funkcijām, ņemot vērā to patēriņu attiecīgo funkciju veikšanai.

19. Kapitāla finansēšanas izmaksas:

19.1. Kapitāla finansēšanas izmaksas atspoguļo izmantotā kapitāla alternatīvās izmaksas.

19.2. Kapitāla finansēšanas izmaksas tiek aprēķinātas, kapitāla atdeves likmi piemērojot pārskata periodā izmantotajam vidējam kapitālam.

20. Kapitāla atdeves likmi aprēķina, izmantojot vidējā svērtā kapitāla finansēšanas likmes formulu:

SIMB.GIF (21550 bytes)

20.1.1. bezriska ieguldījumu likme tiek noteikta kā 5 gadu Latvijas valsts parādzīmju ieguldījumu likme;

20.1.2. nepieciešamā kapitāla atdeve rm nedrīkst pārsniegt LR Centrālās statistikas pārvaldes pārskata periodam sakaru nozarē noteikto vidējo finansiālo peļņu pirms nodokļu nomaksas pret pašu kapitāla vidējo vērtību;

20.1.3. koeficients b tiek noteikts, veicot nozares, tirgus un uzņēmuma darbības analīzi un ņemot vērā prognozējamās izmaiņas un attiecīgo rādītāju salīdzināmos tirgos. Uzņēmuma darbībai dažādos tirgos tas var būt atšķirīgs.

20.2. Uzņēmuma saņemto aizņēmumu vidējā svērtā likme nedrīkst pārsniegt LR Centrālās statistikas pārvaldes pārskata periodam noteikto latos izsniegto ilgtermiņā kredītu vidējo svērto gada likmi.

21. Kapitāla finansēšanas izmaksas attiecina proporcionāli iesaistītajiem aktīviem uz tīkla elementiem, aktivitātēm vai pakalpojumiem.

22. Detalizēts izmantotā kapitāla attiecināšanas apraksts, sadalījums pa kategorijām un biznesa virzieniem ir iekļauts šīs metodikas 3.pielikumā.

 

VII nodaļa

Kārtējo izmaksu uzskaite

23. Amortizācija un kārtējo izmaksu uzskaite:

23.1. Amortizācijas piemērošana un attiecināšana ietver šādus galvenos rādītājus:

23.1.1. aktīvus kā peļņas devējus;

23.1.2. plānoto laika periodu, kurā aktīvu ekspluatācija ir ekonomiski izdevīga;

23.1.3. paredzamo aktīvu atlikuma vērtību to ekonomiski izdevīgās izmantošanas perioda beigās.

24. Uzņēmuma telekomunikāciju tīkla aktīvu pārvērtēšana izmaksu tālākai attiecināšanai:

24.1. Aktīvu pārvērtēšanas pamatprincipi:

24.1.1. uzņēmuma aktīvi jāpārvērtē, ja aktīvu bilances vērtība pārsniedz atgūstamo vērtību;

24.1.2. atgūstamā vērtība ir lielākā no aktīvu pārdošanas vērtības vai lietošanas vērtības, turklāt lietošanas vērtība ir aktīva ģenerēto turpmāko naudas plūsmu tagadnes vērtība;

24.1.3. aktīvu pārvērtēšanas shēma iekļauta šīs metodikas 4.pielikumā.

24.2. Aktīvu pārvērtēšanas principi ir aprakstīti starptautiskajā grāmatvedības standartā IAS 36.

25. Kārtējo izmaksu uzskaiti, pēc uzņēmuma ieskatiem, var balstīt uz šādiem principiem:

25.1. Darbības kapitāla uzturēšana, ar ko saprot uzņēmuma īstermiņa likviditāti. Atbilstoši šai pieejai nepieciešams, lai uzņēmums pārskata perioda beigās saglabātu tādu pašu likviditāti, kāda bija perioda sākumā;

25.2. Finanšu kapitāla uzturēšana, ar ko saprot uzņēmuma finanšu kapitāla saglabāšanu tā pašreizējā vērtībā. Kapitāls tiek uzskatīts par saglabātu, ja pārskata perioda beigās tas ir tāds pats vai lielāks kā perioda sākumā.

26. Darbības kapitāla uzturēšanas pamatprincipi:

26.1. Uzņēmuma ražošanas kapacitāte tiek uzturēta nemainīga vai palielināta. Pārveidojot pamatlīdzekļus kārtējās izmaksās, ir atkārtoti jānosaka amortizācijas izmaksas.

26.2. Kopējā aktīvu grāmatvedības vērtība tiek pārvērtēta, ņemot vērā izmaiņas aktīvu cenā un tehnoloģijā. Lai veiktu aktīvu kārtējo izmaksu aprēķinu, esošajai kopējai aktīvu grāmatvedības vērtībai tiek piemēroti specifiski cenu indeksi. Var izmantot arī citas skaidri definētas un pārskatāmas procedūras.

26.3. Plānotās peļņas nodrošināšanai nepieciešamie ieņēmumi ir kopsumma, ko veido kapitāla izmaksas, darbības izmaksas, kārtējā amortizācija un daļa no vispārējām izmaksām vai vērtības, kas sedz vispārējās izmaksas, un tiek balstīti uz tīkla komponenšu lietošanas apjomu.

26.4. Lai pareizi aprēķinātu pamatlīdzekļu kārtējo vērtību, gada amortizācijas vērtības lielums ir jāaprēķina, balstoties uz jauno aktīvu novērtējumu, ņemot vērā to cenu un lietderīgās lietošanas ilgumu. Papildu amortizācija ir starpība starp uzkrāto amortizāciju un kārtējo amortizāciju.

27. Finanšu kapitāla uzturēšanas pamatprincipi:

27.1. Aktīvus pārvērtē, papildu amortizāciju un uzkrājumus aprēķina atbilstoši šīs metodikas 26.punktā noteiktajām prasībām, savukārt peļņa un zaudējumi, kas izriet no aktīvu specifiskās inflācijas un vispārējās inflācijas un kas iespaido uzņēmuma pašu kapitālu, tiek ņemti vērā atsevišķi.

27.2. Uzņēmuma pašu kapitāla vērtības izmaiņas tiek noteiktas atbilstoši vispārējai inflācijai.

27.3. Plānotās peļņās nodrošināšanai nepieciešamie ieņēmumi ir kopsumma, kuru veido kapitāla izmaksas, darbības izmaksas, kārtējā amortizācija un daļas no vispārējām izmaksām vai vērtības, kas sedz vispārējās izmaksas, un kura tiek samazināta par ieņēmumiem vai palielināta par zaudējumiem, kuru cēlonis ir aktīvu specifiskās inflācijas atšķirība no vispārējās inflācijas.

28. Regulators kā pamatmetodi kārtējo izmaksu uzskaitei iesaka izmantot finanšu kapitāla uzturēšanas metodi.

 

VIII nodaļa

Ieņēmumu attiecināšana

29. Ieņēmumi no telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem, starpsavienojumu un īpašās piekļuves pakalpojumiem:

29.1. Ieņēmumi, kas gūti no pakalpojuma pārdošanas, tiek tieši attiecināti uz šo pakalpojumu.

29.2. Ieņēmumi, ko nevar tieši attiecināt uz kādu pakalpojumu, tiek attiecināti pēc cēloņsakarības principa.

30. Pārējie ieņēmumi tiek uzrādīti kā ieņēmumi no citiem darbības veidiem.

 

IX nodaļa

Transferta maksājumu uzskaite

31. Transferta norēķinu sistēma ir jāpiemēro gadījumos, kad uzņēmums sniedz pakalpojumus vairākos telekomunikāciju pakalpojumu tirgos un uzņēmuma darbības virzieni ietver savstarpējus pakalpojumus, kas tehniski pielīdzināmi starpsavienojumu pakalpojumiem.

32. Uzņēmumam ir jābūt skaidri noteiktiem principiem, pēc kuriem tiek uzskaitītas, izmērītas un attiecinātas to pakalpojumu izmaksas, kuri tiek sniegti uzņēmuma ietvaros.

33. Transferta norēķinu likmes par starpsavienojumu pakalpojumiem, kas tiek sniegti uzņēmuma ietvaros, jānosaka ekvivalentas cenai par kādu šie pakalpojumi tiek pārdoti citiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem.

 

X nodaļa

Uzņēmuma ziņojums regulatoram

34. Uzņēmums sešu mēnešu laikā pēc kārtējā finanšu gada beigām sagatavo un iesniedz regulatoram ziņojumu.

35. Ziņojumā tiek iekļauta šāda informācija par iepriekšējo finansu gadu:

35.1. Peļņas/zaudējumu aprēķins un izmantotais kapitāls pa darbības virzieniem atbilstoši metodikas 5.pielikumam.

35.2. Pārskats par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši metodikas 6.pielikumam.

35.3. Kapitāla finansēšanas izmaksu aprēķins atbilstoši metodikas VI nodaļai.

36. Uzņēmumi, kuri sniedz starpsavienojumu pakalpojumus, ziņojumam pievieno zvērināta revidenta atzinumu par grāmatvedības nodalīšanu darbības virzieniem un izmaksu aprēķināšanu un attiecināšanu atbilstoši metodikai. Izņēmums ir metodikas 37.punktā minētie uzņēmumi.

37. Uzņēmumi, kuru darbības kritēriji iepriekšējā finanšu gadā nepārsniedz divus no likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 54.panta otrās daļas kritērijiem, iesniedz zvērināta revidenta atzinumu tikai šādos gadījumos:

37.1.1. pēc uzņēmuma izmaksu uzskaites sistēmas sakārtošanas atbilstoši metodikai;

37.1.2. pēc regulatora pieprasījuma.

38. Uzņēmuma ziņojums tiek izmantots uzņēmuma sniegto pakalpojumu tarifu regulēšanai, lai nodrošinātu balss telefonijas, nomāto līniju, starpsavienojumu un īpašās piekļuves pakalpojumu tarifu tuvināšanu to izmaksām.

39. Regulatoram ir tiesības pieprasīt no uzņēmuma papildu finansiālo un grāmatvedības informāciju.

40. Ja uzņēmuma aprēķinātās pakalpojumu izmaksas, peļņa/zaudējumi, kapitāla atdeve un citi rādītāji neatbilst attiecīgajiem rādītājiem salīdzināmos tirgos, regulators var noteikt ierobežojumus izmaksas veidojošo faktoru attiecināšanai uz regulējamo pakalpojumu izmaksām, ar kurām tiek pamatoti pakalpojumu tarifi.

 

XI nodaļa

Pārejas noteikumi

41. Uzņēmumam jāizveido vai jāpārkārto izmaksu uzskaites sistēma atbilstoši metodikai ne vēlāk kā viena kalendārā gada laikā no metodikas stāšanās spēkā.

42. Uzņēmumiem, attiecībā uz kuriem lēmums par būtisko ietekmi tirgū pieņemts pēc metodikas stāšanās spēkā, jāizveido vai jāpārkārto izmaksu uzskaites sistēma atbilstoši metodikai ne vēlāk kā viena kalendārā gada laikā no minētā lēmuma pieņemšanas.

43. Uzņēmumiem, kuri starpsavienojumu vai īpašās piekļuves pakalpojumus sāk sniegt pēc metodikas stāšanās spēkā, jāizveido metodikai atbilstoša izmaksu uzskaites sistēma ne vēlāk kā viena kalendārā gada laikā no pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas.

44. Pēc uzņēmuma izmaksu uzskaites sistēmas sakārtošanas atbilstoši metodikai, uzņēmums 30 dienu laikā iesniedz regulatoram metodikas 35.punktā minēto ziņojumu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu.

45. Pirms uzņēmuma izmaksu uzskaites sistēmas sakārtošanas atbilstoši metodikai, ja regulators pieņēmis lēmumu par telekomunikāciju pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas piemērošanu, uzņēmums iesniedz regulatoram šādu informāciju:

45.1. Balss telefonijas un/vai nomāto līniju pakalpojumu izmaksu detalizētu aprēķinu atbilstoši uzņēmumā pastāvošajai izmaksu uzskaites sistēmai.

45.2. Starpsvienojumu un īpašās piekļuves pakalpojumu izmaksu aprēķinu pa uzņēmuma sniegto pakalpojumu veidiem.

45.3. Peļņas/zaudējumu aprēķinu, ja iespējams - pa šīs metodikas 4.punktā minētajiem darbības virzieniem.

45.4. Kapitāla finansēšanas izmaksu aprēķinu.

45.5. Pēc regulatora pieprasījuma - citu finansiālo un grāmatvedības informāciju.

46. Ja 45.punktā minētā informācija ir nepietiekama vai uzņēmuma aprēķinātās pakalpojumu izmaksas, peļņa/zaudējumi, kapitāla atdeve un citi rādītāji ir neatbilstoši attiecīgiem rādītājiem salīdzināmos tirgos, regulators var atzīt pakalpojuma izmaksas par nepamatotām tarifu noteikšanai.

 

1.pielikums

Izmaksu attiecināšanas shēma

1-35 COPY.GIF (79511 bytes)

2.pielikums

Darbības izmaksu attiecināšana

Darbības izmaksa

Apraksts

Attiecināšanas metode

Darbības veids

Iekārtu piegāde un

Darba alga

Tieši uz tīkla sastāvdaļām, kur tas iespējams, kā arī

Visi

uzstādīšana

 

balstoties uz laika patēriņu iekārtu uzstādīšanai

 
 

Uzstādīšanas un

Tieši uz tīkla sastāvdaļām, kur iespējams, balstoties

Visi

 

uzturēšanas izmaksas

uz uzstādīto un uzturēto iekārtu apjomu

 

Uzturēšanas un

Darba alga

Kur iespējams, tieši uz tīkla sastāvdaļām, kā arī uz

Visi

remonta izmaksas

 

reālo laika patēriņu darbu veikšanai

 
 

Pārējās izmaksas

Kur iespējams, uz tīkla sastāvdaļām

Visi

Tīkla plānošanas un

Darba alga, pārējās

Kur iespējams, uz tīkla sastāvdaļām

Visi

attīstības izmaksas

izmaksas

   

Tīkla vadības izmaksas

Darba alga

Uz tīkla sastāvdaļām atbilstoši laika patēriņam

Visi

   

katras tīkla sastāvdaļas vadīšanai

 
 

Pārējās izmaksas

Kur iespējams, atbilstoši tīkla sastāvdaļu apjomam,

Visi

   

kas tiek pārvaldīts

 

Mārketinga un

Darba alga

Tieši uz produktiem un pakalpojumiem, kā arī uz

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi, pārdošanas izmaksas produktiem atbilstoši laika patēriņam citi pakalpojumi

 

Iekārtu pārdošanas

Atbilstoši pārdošanas apjomam

Citi pakalpojumi

 

izmaksas

   
 

Reklāma, tirgus izpēte,

Kur iespējams, tieši uz produktiem un pakalpojumiem,

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

 

maksājumi izplatītājiem,

kā arī pamatoti attiecināts uz noteiktiem produktiem

citi pakalpojumi

 

citas izmaksas

un pakalpojumiem

 

Uzskaites un norēķinu

Darba alga

Kur iespējams, tieši uz produktiem un pakalpojumiem,

Visi

izmaksas

 

kā arī attiecinot pa produktiem atbilstoši darba laika

 
   

patēriņam

 
 

Citas norēķinu

Kur iespējams, tieši uz produktiem un

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

 

izmaksas, t.sk.

pakalpojumiem, kā arī attiecinot pa produktiem pēc

citi pakalpojumi

 

neatmaksātie parādi

to īpatsvara, piem., rēķinu skaita

 

Operatoru dienestu

Darba alga

Kur iespējams, tieši uz pakalpojumiem. Ja darbinieks

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

izmaksas

 

atbild par vairākiem pakalpojumiem, izmaksas tiek

citi pakalpojumi

   

dalītas atbilstoši reāli patērētajam laikam

 

Izziņu dienestu

Darba alga un citas

Tieši uz pakalpojumiem un produktiem

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

izmaksas

izmaksas

 

citi pakalpojumi

Maksājumi citiem

Izejošie maksājumi

Tieši uz pakalpojumiem un produktiem

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

operatoriem

par starptautisko trafiku

 

starpsavienojumi

 

Maksājumi atbilstoši

Tieši uz pakalpojumiem un produktiem

Starpsavienojumi

 

starpsavienojumu

   
 

līgumiem

   

Atbalsta izmaksas

Cilvēku resursu

Tiek attiecināta uz darbiniekiem, kas iekļauti cilvēku

Visi

 

uzturēšanas izmaksas

resursu uzturēšanas programmās

 
 

Grāmatvedības un

Tiek attiecinātas uz attiecīgo produktu, pakalpojumu

Visi

 

pārvaldes atbalsta

vai biznesu

 
 

funkcijas

   
 

Ēku uzturēšana un īre

Tiek attiecinātas tāpat kā zeme un ēkas, uz kuriem

Visi

   

tās attiecas

 
 

Skaitļošanas tehnikas

Tiek attiecinātas uz darbībām, pakalpojumiem un

Visi

 

un IT izmaksas

produktiem, kuru nodrošināšanai tiek izmantotas

 

 

 

3.pielikums

Izmantotā kapitāla attiecināšana

Aktīva vai parād-

Apraksts

Attiecināšanas metode

Darbības veids

saistību kategorija

     

Materiālie ieguldījumi

     

Primārās iekārtas

     

Komutācijas iekārtas

Vietējās komutācijas

Kur iespējams, tieši uz tīkla sastāvdaļām, balstoties

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

 

iekārtas

uz izmantotās iekārtas vai tīkla sastāvdaļas izmaksām.

starpsavienojumi, īpašā piekļuve

   

Var tikt attiecinātas uz produktiem un pakalpojumiem

 
   

pamatojoties uz iekārtas lietošanas sekundēm

 
 

Tranzīta komutācijas

Kur iespējams, tieši uz tīkla sastāvdaļām, vai arī

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

 

iekārtas

attiecinātas atbilstoši lietošanas sekundēm

starpsavienojumi, īpašā piekļuve

 

Starptautiskās

Kur iespējams, tieši uz tīkla sastāvdaļām, vai arī

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

 

komutācijas iekārtas

attiecinātas balstoties uz lietošanas sekundēm

starpsavienojumi, īpašā piekļuve

 

Komutācijas iekārtas

Tieši uz pamata tīkla sastāvdaļām vai speciālo

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

 

speciālo pakalpojumu

pakalpojumu sniegšanu, piem., datu pārraides

citi pakalpojumi

 

tīkliem

komutācijas iekārtas tiek attiecinātas tieši uz datu

 
   

pārraides iekārtām.

 
 

Pārējās komutācijas

Kur iespējams, tieši uz tīkla pakalpojumiem, vai arī

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

 

iekārtas

attiecinātas uz citām komutācijas tīklu sastāvdaļām

starpsavienojumi, īpašā piekļuve, citi pakalpojumi

   

atbilstoši to lietošanai

 

Pārraides iekārtas

Pārraides iekārtas,

Kur iespējams, tieši uz tīkla sastāvdaļām, vai arī

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

 

kuru noslodze

atbilstoši tīkla lietošanai

starpsavienojumi, īpašā piekļuve, citi pakalpojumi

 

atkarīga no trafika

   
 

Kabeļi un vadi

Kur iespējams, tieši uz piekļuvi vai tīkla sastāvdaļām,

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

   

vai arī attiecināti uz tīkla sastāvdaļām atbilstoši

starpsavienojumi, īpašā piekļuve, citi pakalpojumi

   

kabeļu apjomam, kas tiek lietots sniedzot dažādus

 
   

pakalpojumus

 
 

Vietējā tīkla iekārtas

Kur iespējams, tieši uz pakalpojumiem, atsevišķi

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

   

norādot ISDN piekļuves iekārtas, vai arī sadalītas

starpsavienojumi, īpašā piekļuve, citi pakalpojumi

   

starp piekļuves pakalpojumiem, balstoties uz līniju

 
   

lietošanu

 
 

Radio un satelīta

Kur iespējams, tieši uz tīkla sastāvdaļām, vai arī

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

 

iekārtas

attiecinātas atbilstoši kanālu lietošanai

starpsavienojumi, īpašā piekļuve, citi pakalpojumi

 

Speciālo pakalpojumu

Tieši uz specifiskajiem ne-PSTN/ ne-ISDN pakalpo-

Citi pakalpojumi

 

tīklu pārraides iekārtas

jumiem, ko sniedz tīkls, t.i., datu pārraides iekārtas

 
   

tiek tieši attiecinātas uz datu pārraides pakalpojumiem

 
 

Starptautiskie/

Kur iespējams, tieši uz tīkla sastāvdaļām, vai arī

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

 

zemūdens kabeļi

atbilstoši patēriņam

starpsavienojumi, īpašā piekļuve, citi pakalpojumi

Citi primārā tīkla aktīvi

Īpašas tīkla ierīces

Ierīces un iekārtas, kas tiek lietotas tikai viena

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

   

specifiska pakalpojuma sniegšanai, tiek attiecinātas

starpsavienojumi, īpašā piekļuve, citi pakalpojumi

   

tieši uz šo pakalpojumu, piem., inteliģento tīklu

 
   

iekārtas, datu pārraides iekārtas, multimediju iekārtas

 
 

Klientu gala iekārtas

Tieši uz pakalpojumiem un produktiem

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

     

īpašā piekļuve, citi pakalpojumi

 

Publiskie taksofoni un

Tieši uz pakalpojumiem

Lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi,

 

to iekārtas

 

īpašā piekļuve

Palīgiekārtas

Kanalizācija

Kanalizācija tiek attiecināta uz atbilstošiem kabeļiem

Visi

   

un vadiem un attiecināta uz pakalpojumiem tāpat kā

 
   

kabeļi un vadi

 
 

Enerģētiskās iekārtas

Tiek attiecinātas uz primāro iekārtu grupām atbilstoši

Visi

   

elektrības patēriņam (kw/h), pēc tam uz produktiem

 
   

un pakalpojumiem

 
 

Tīkla vadības sistēmas

Tiek attiecinātas uz dažādu tīklu primārajām iekārtām,

Visi

   

balstoties uz patēriņu katrai iekārtai, t.i., laika

 
   

patēriņu vietējo, tranzīta un starptautisko centrāļu

 
   

kontrolei. Tiek attiecinātas uz produktiem un

 
   

pakalpojumiem tāpat kā primārās iekārtas

 

Citi pamatlīdzekļi

Zeme un celtnes

Tiek attiecinātas uz produktiem, pakalpojumiem un

Visi

   

tīkla elementiem balstoties uz patēriņu

 
 

Pamata datori

Tiek attiecināti uz tīkla elementiem, produktiem un

Visi

   

pakalpojumiem, kuru sniegšanai izmanto šīs programmas

 
 

Autotransports

Tiek attiecināts uz produktiem, pakalpojumiem un

Visi

   

tīkla elementiem atbilstoši patēriņam

 
 

Mēbeles un ofisu

Tiek attiecināts uz produktiem, pakalpojumiem un

Visi

 

aprīkojums

tīkla elementiem atbilstoši patēriņam

 

 

4.pielikums

Aktīvu novērtēšana

4-35 COPY.GIF (17193 bytes)

5.pielikums

Peļņas/zaudējumu aprēķins un izmantotais kapitāls

 

5 a.pielikums

Telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem sniegtie balss telefonijas pakalpojumi*

5A-35 COPY.GIF (117185 bytes)

5 b.pielikums

Telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem sniegtie nomāto līniju pakalpojumi*

5B-35 COPY.GIF (117426 bytes)

5 c.pielikums

Telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi*

5C COPY.GIF (121859 bytes)

5 d.pielikums

Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem sniegtie starpsavienojumu pakalpojumi

5D-35 COPY.GIF (112422 bytes)

5 e.pielikums

Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem sniegtie īpašās piekļuves pakalpojumi

5E-35 COPY.GIF (109683 bytes)

5 f.pielikums

Pārējie pakalpojumi

5F-35 COPY.GIF (106524 bytes)

6.pielikums

Atskaite par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem

6a.pielikums

Atskaite par uzņēmuma sniegtajiem balss telefonijas un nomāto līniju pakalpojumiem

6A-35 COPY.GIF (160685 bytes)

6b. pielikums

Atskaite par starpsavienojumu pakalpojumu sniegšanu

6B-35 COPY.GIF (45111 bytes)

6c.pielikums

Atskaite par īpašās piekļuves pakalpojumu sniegšanu

6C-35 COPY.GIF (22972 bytes)

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 35Pieņemts: 29.01.2003.Stājas spēkā: 29.01.2003.Zaudē spēku: 10.12.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 21, 07.02.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
71042
29.01.2003
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)