Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.44

Rīgā 2003.gada 21.janvārī (prot. Nr.5, 79.§)

Radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju izsniegšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par telekomunikācijām" 39.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskām un juridiskām personām, ieskaitot valsts institūcijas, izsniedz radiofrekvenču (elektromagnētiskie viļņi ar frekvenci, kas ir brīvi noteikta un mazāka par 3000 GHz) spektra lietošanas atļaujas.

2. Nacionālajā radiofrekvenču plānā atsevišķi minētās radioiekārtu grupās ierindojamu radioiekārtu uzstādīšana un izmantošana ir atļauta saskaņā ar radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju, kas ir noteikta Nacionālā radiofrekvenču plāna pielikumā, kurā norādītas radiofrekvenču vispārējās tehniskās prasības, izmantošanas nosacījumi un atbilstošas frekvenču joslas.

3. Radiofrekvenču spektra izmantošanas vadību Latvijā nodrošina Latvijas Valsts elektrosakaru inspekcija (turpmāk - inspekcija). Inspekcija pilda šādas funkcijas:

3.1. izsniedz radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas radioiekārtu uzstādīšanai un izmantošanai (izņemot šo noteikumu 10.punktā noteikto gadījumu);

3.2. plāno radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un nosaka darba frekvences radioiekārtu darbībai, kā arī piešķir iekārtu pazīšanas signālus;

3.3. veic nepieciešamos pasākumus radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai bez savstarpējiem kaitīgiem traucējumiem (traucējumi, kas apdraud radionavigācijas dienesta vai drošības dienesta darbību vai ievērojami pasliktina, padara neiespējamu vai atkārtoti pārtrauc saskaņā ar Starptautiskās telekomunikāciju savienības Radionoteikumiem strādājoša radiosakaru dienesta darbību);

3.4. Latvijas Republikā spēkā esošajos starptautiskajos līgumos un konvencijās noteiktajā kārtībā koordinē un reģistrē radiofrekvenču piešķīrumu;

3.5. veic radiofrekvenču spektra radiomonitoringu (radionovērošanu) un radioiekārtu izstarojuma parametru mērījumus;

3.6. pārbauda pieprasījumus par kaitīgiem traucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā un radiosakaru darbībā un noskaidro šo traucējumu avotus;

3.7. veic radioiekārtu pārbaudi to ekspluatācijas vietā, nosakot šo iekārtu parametru atbilstību noteiktajiem standartiem un pieļaujamo radiotraucējumu normām, kā arī šiem noteikumiem.

 

II. Radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas

4. Fiziskas un juridiskas personas ir tiesīgas izmantot radiofrekvenču spektru, uzstādot un lietojot radioiekārtas (šo noteikumu izpratnē - radiokomunikācijas līdzekļi vai jebkuras citas iekārtas, kuru darbības pamatā ir radioviļņu ģenerēšana vai raidīšana un kuras var ietekmēt radiokomunikācijas līdzekļu darbību), tikai pēc radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas saņemšanas (ja šajos noteikumos nav noteikts citādi).

5. Lai varētu iesniegt inspekcijā pieprasījumu radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas saņemšanai, fiziskām un juridiskām personām vispirms jāsaņem:

5.1. komercdarbībai telekomunikācijās - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas individuālā licence likumā "Par telekomunikācijām" noteiktajā kārtībā;

5.2. nekomerciālai darbībai telekomunikācijās, kā arī cita veida komercdarbībai - atļauja radiofrekvenču spektra izmantošanai satiksmes ministra noteiktajā kārtībā;

5.3. televīzijas un skaņas apraidei - Radio un televīzijas likumā noteiktajā kārtībā pieņemts Nacionālās radio un televīzijas padomes lēmums.

6. Radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas ir šādas:

6.1. radioiekārtas uzstādīšanas (radiosakaru tīkla ierīkošanas) atļauja;

6.2. radioiekārtas lietošanas pagaidu atļauja;

6.3. radioiekārtas (radiosakaru tīkla) lietošanas atļauja.

7. Radioiekārtas uzstādīšanas (radiosakaru tīkla ierīkošanas) atļauja ir dokuments, kas atļauj uzstādīt radioiekārtu vai projektēt un ierīkot radiosakaru tīklu, regulēt un noskaņot šīs iekārtas un pārbaudīt to darbību, ievērojot atļaujā norādītos darbības nosacījumus un noteiktu frekvenču piešķīrumu (radioiekārtas darbības nodrošināšanai individuāli noteikta radiofrekvence vai radiofrekvenču kanāls, tā izmantošanas nosacījumi un tehniskie parametri).

8. Radioiekārtas lietošanas pagaidu atļauja ir dokuments, kas atļauj īslaicīgu radioiekārtas ekspluatāciju, ja ir nepieciešama tās darbības pārbaude ekspluatācijas apstākļos vai jebkura cita veida izmēģinājumi, ieskaitot iekārtas darbības demonstrāciju.

9. Radioiekārtas (radiosakaru tīkla) lietošanas atļauja ir dokuments, kas atļauj radioiekārtas pastāvīgu ekspluatāciju, ievērojot atļaujā norādītos darbības nosacījumus un noteiktu frekvenču piešķīrumu.

10. Ja Nacionālajā radiofrekvenču plānā atsevišķi radiofrekvenču apgabali un joslas paredzētas tikai Aizsardzības ministrijas struktūrvienībām un frekvenču piešķīrums nav jākoordinē un jāreģistrē Latvijas Republikā spēkā esošajos starptautiskajos līgumos un konvencijās noteiktajā kārtībā, attiecīgās radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas izsniedz Aizsardzības ministrija.

11. Nacionālā radiofrekvenču plāna daļas, kas attiecas uz Aizsardzības ministrijas struktūrvienībām, un grozījumus tajās inspekcija izstrādā sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un iesniedz apstiprināšanai Satiksmes ministrijā.

 

III. Radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju izsniegšanas kārtība un darbības nosacījumi

12. Radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju izsniedz, ja radioiekārtas atbilstība ir apliecināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par radioiekārtu atbilstības novērtēšanu, kā arī ievērojot frekvenču piešķīruma:

12.1. atbilstību radiosakaru dienestu (radioviļņu raidīšana un uztveršana noteiktiem telekomunikācijas mērķiem) sadalījumam un radiofrekvenču joslu vai radiokanālu iedalījumam Nacionālajā radiofrekvenču plānā;

12.2. lietderību, kas saistīta ar jaunu radiosakaru veidu vai jaunu radiosakaru sistēmu ieviešanu un esošo radiosakaru sistēmu darbību noteiktā radiofrekvenču joslā;

12.3. starptautiskās un iekšzemes koordinācijas iespējamību.

13. Lai saņemtu radioiekārtas uzstādīšanas (radiosakaru tīkla ierīkošanas) atļauju vai radioiekārtas lietošanas pagaidu atļauju, juridiskā vai fiziskā persona pirms darbības sākšanas iesniedz inspekcijā pieprasījumu un norāda šo noteikumu 1.pielikumā minēto informāciju.

14. Pēc radioiekārtas uzstādīšanas (radiosakaru tīkla ierīkošanas) fiziskā vai juridiskā persona iesniedz inspekcijā pieprasījumu radioiekārtas (radiosakaru tīkla) lietošanas atļaujas saņemšanai (2.pielikums), paziņojumu par radioiekārtas (radiosakaru tīkla) gatavību nodošanai ekspluatācijā un apliecinājumu par tās atbilstību noteiktajiem parametriem (3.pielikums).

15. Atkarībā no radiosakaru veida un radioiekārtu specifikas inspekcija nosaka konkrētu iesniedzamo tehnisko datu apjomu, kas nepieciešams radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas pieprasījuma izskatīšanai un frekvenču piešķīruma noteikšanai.

16. Attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona ir atbildīga par radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas saņemšanai iesniegto datu patiesumu.

17. Inspekcija izskata radioiekārtas uzstādīšanas (radiosakaru tīkla ierīkošanas) atļaujas vai radioiekārtas lietošanas pagaidu atļaujas pieprasījumu, vērtējot šo noteikumu 12.punktā minēto nosacījumu izpildi, kā arī nosaka radioiekārtas uzstādīšanai atļautos tehniskos parametrus un veic:

17.1. elektromagnētiskās situācijas ekspertīzi;

17.2. frekvenču piešķīruma starptautisko un vietējo koordināciju.

18. Inspekcija izskata radioiekārtas lietošanas atļaujas pieprasījumu, vērtējot šo noteikumu 14.punktā minēto nosacījumu izpildi, kā arī, ja nepieciešams, pārbauda radioiekārtas uzstādīšanas parametrus.

19. Pēc šo noteikumu 17. vai 18.punktā noteikto prasību izpildes inspekcija pieņem lēmumu izsniegt radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju vai pamatotu lēmumu atteikt atļaujas izsniegšanu un paziņo par to atļaujas pieprasītājam.

20. Radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas pieprasījumu inspekcija izskata 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu var pagarināt. Šādā gadījumā inspekcija rakstiski informē pieprasījuma iesniedzēju par pieprasījuma izskatīšanas termiņa pagarinājuma iemesliem.

21. Radioiekārtas uzstādīšanas (radiosakaru tīkla ierīkošanas) atļauju izsniedz uz laiku, kas nav ilgāks par diviem gadiem. Atļauju izsniedz, ievērojot šo noteikumu 5.punktā minēto attiecīgo institūciju izsniegtajos dokumentos norādītos nosacījumus.

22. Radioiekārtas lietošanas pagaidu atļauju izsniedz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem. Objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu var pagarināt līdz gadam (bez turpmāka pagarinājuma iespējām).

23. Radioiekārtas (radiosakaru tīkla) lietošanas atļauju izsniedz uz laiku, kas nav ilgāks par šo noteikumu 5.punktā minēto institūciju izsniegto dokumentu derīguma termiņu, vai uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem.

24. Fiziskā vai juridiskā persona ne vēlāk kā mēnesi pirms radioiekārtas (radiosakaru tīkla) lietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz inspekcijā attiecīgu pieprasījumu. Ja iepriekšējos trijos mēnešos nav konstatēti šo noteikumu pārkāpumi, inspekcija pagarina atļaujas derīguma termiņu.

25. Elektromagnētiskās saderības nodrošināšana, elektromagnētiskās situācijas ekspertīzes, frekvenču piešķīruma starptautiskā un vietējā koordinācija, radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas pieprasījuma izskatīšana, frekvenču piešķīruma noteikšana un reģistrācija ir inspekcijas maksas pakalpojumi. Par šiem pakalpojumiem maksā fiziskā vai juridiskā persona, kura iesniedz pieprasījumu radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas saņemšanai. Maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina satiksmes ministrs, un inspekcija to publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Maksu par inspekcijas pakalpojumiem valsts institūcijas nodrošina no kārtējam gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

26. Radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujā noteiktās tiesības nav nododamas citai personai.

27. Ja fiziska vai juridiska persona atkārtoti iesniedz pieprasījumu radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas saņemšanai šo noteikumu noteiktajā kārtībā un ja inspekcijai iepriekš iesniegtajos dokumentos nav grozījumu vai tie nav izsniegti no jauna, inspekcija var nepieprasīt šo noteikumu 1.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktos dokumentus vai ziņas.

28. Ja radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujā noteikto frekvenču piešķīrumu ar radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujā minētās fiziskās vai juridiskās personas piekrišanu pieprasa cita fiziska vai juridiska persona un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā tas var tikt piešķirts šai personai, visi iespējamie ar šo frekvenču piešķīruma maiņu saistītie izdevumi un zaudējumi pēc šo personu savstarpējas vienošanās attiecināmi tikai uz minētajām personām.

29. Ja fiziskā vai juridiskā persona, kurai izsniegta radiofrekvenču spektra lietošanas atļauja, neievēro radiofrekvenču spektra lietošanu reglamentējošos normatīvajos aktos vai atļaujā noteiktās prasības, lietošanas ierobežojumus un šos noteikumus, kā arī ja tiek anulēti šo noteikumu 5.punktā minēto attiecīgo institūciju izdotie dokumenti, inspekcija anulē izsniegto atļauju.

30. Par radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju izsniegšanas nosacījumu grozīšanu vai atļaujas anulēšanu inspekcija informē šo noteikumu 5.punktā minētās attiecīgās institūcijas, kā arī saskaņo ar tām atļaujas anulēšanas laiku.

 

IV. Radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju ierobežojumi

31. Inspekcija fiziskajai vai juridiskajai personai, kurai izsniegta radiofrekvenču spektra lietošanas atļauja, nosaka attiecīgās radioiekārtas darbības laika, teritorijas un frekvenču piešķīruma lietošanas ierobežojumus, lai:

31.1. nodrošinātu ārvalstu augstāko amatpersonu delegāciju vizītes Latvijā;

31.2. nodrošinātu valsts drošību;

31.3. nodrošinātu racionālu un efektīvu radiofrekvenču spektra izmantošanu;

31.4. atbrīvotu frekvenču joslas citiem radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, kuru ieviešana ir paredzēta starptautiskajos līgumos;

31.5. novērstu radioiekārtu darbībai kaitīgos traucējumus.

32. Par šo noteikumu 31.punktā noteiktajiem ierobežojumiem inspekcija rakstiski paziņo fiziskajai vai juridiskajai personai, kurai izsniegta radiofrekvenču spektra lietošanas atļauja.

33. Fiziskā vai juridiskā persona, kurai izsniegta radiofrekvenču spektra lietošanas atļauja, nekavējoties nodrošina visu inspekcijas paziņojumā norādīto nosacījumu izpildi.

34. Paziņojumu par ierobežojumiem šo noteikumu 31.4.apakšpunktā minētajos gadījumos inspekcija ne vēlāk kā divus gadus pirms attiecīgā termiņa sākuma nosūta šo noteikumu 5.punktā minētajām attiecīgajām institūcijām un fiziskajai vai juridiskajai personai, kurai izsniegta radiofrekvenču spektra lietošanas atļauja.

35. Ja tiek noteikti šo noteikumu 31.punktā minētie ierobežojumi, visi iespējamie zaudējumu riski ir attiecināmi uz fizisko vai juridisko personu, kurai izsniegta radiofrekvenču spektra lietošanas atļauja.

 

V. Radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujās noteikto nosacījumu izpildes pārraudzība

36. Satiksmes ministrijas, inspekcijas vai citas normatīvajos aktos noteiktas institūcijas amatpersonai vai pilnvarotai personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzraudzības un kontroles nolūkā piekļūt radioiekārtai, pārbaudīt tās ekspluatāciju, pieprasīt īpašniekam vai personai, kas atbild par radioiekārtas izmantošanu, uzrādīt radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju un izdarīt mērījumus, lai noteiktu šīs iekārtas atbilstību normatīvajos aktos un atļaujā minētajiem nosacījumiem, atklātu kaitīgo traucējumu avotus, kā arī pieprasīt, lai tiktu pārtraukti un novērsti radioiekārtu darbībai kaitīgie traucējumi.

37. Satiksmes ministrija, inspekcija vai cita normatīvajos aktos noteikta institūcija pēc pārbaudes sastāda aktu, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos - protokolu par administratīvo pārkāpumu. Ar aktu un protokolu iepazīstina radioiekārtas īpašnieku vai personu, kas atbild par radioiekārtas izmantošanu.

38. Šo noteikumu 36.punktā minēto institūciju amatpersonu un pilnvarotu personu lēmumi, kas pieņemti, pamatojoties uz pārbaužu rezultātiem, ir obligāti izpildāmi visiem radioiekārtu īpašniekiem, valdītājiem un lietotājiem.

39. Ja pēc iesnieguma par radioiekārtu darbībai kaitīgajiem traucējumiem saņemšanas inspekcija pārbaudē konstatē šo traucējumu avotu, tai ir tiesības aprēķināt maksu par kaitīgo traucējumu avota noteikšanu. Šos izdevumus sedz vainīgā persona.

40. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas saucamas pie administratīvās vai kriminālās atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

41. Šo noteikumu 36.punktā minēto institūciju amatpersonas vai pilnvarotas personas lēmumu var apstrīdēt vai pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

42. Radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujā noteikto tehnisko parametru un nosacījumu neievērošana un kaitīgie traucējumi citu radioiekārtu darbam uzskatāmi par šo noteikumu pārkāpumu, un par to ir paredzēta atbildība citos normatīvajos aktos.

43. Atbilstoši radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujā noteiktajiem parametriem un normām strādājošu radioiekārtu savstarpējie traucējumi (novēroti vai paredzēti traucējumi, kas atbilst Starptautiskās telekomunikāciju savienības Radionoteikumiem vai rekomendācijām, vai minētajos Radionoteikumos paredzētajiem ar īpašu vienošanos noteiktajiem skaitliskajiem traucējumu un radiofrekvenču spektra koplietošanas kritērijiem) netiek uzskatīti par šo noteikumu pārkāpumu, un iesniegumi par to novēršanu netiek izskatīti.

44. Šo noteikumu 10.punktā minēto radioiekārtu īpašniekiem vai valdītājiem nepiemēro šo noteikumu 39.punktā minētos nosacījumus.

 

VI. Noslēguma jautājums

45. Radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz šajās atļaujās norādītā termiņa beigām.

Ministru prezidents E.Repše

Satiksmes ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 25.janvāri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 21.janvāra noteikumiem Nr.44

Radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas pieprasījumam pievienojamā informācija

Iesniedzot Latvijas Valsts elektrosakaru inspekcijā pieprasījumu radioiekārtas uzstādīšanas (radiosakaru tīkla ierīkošanas) atļaujas vai radioiekārtas lietošanas pagaidu atļaujas saņemšanai, atļaujas pieprasītājs norāda šādas ziņas un iesniedz šādus dokumentus:

1. Fiziska persona norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu.

2. Juridiska persona:

2.1. uzrāda uzņēmējsabiedrības (komercdarbības) reģistrācijas apliecību un statūtus un iesniedz to kopijas;

2.2. norāda nodokļu maksātāja un pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru un iesniedz attiecīgo apliecību norakstus (ja šādas apliecības ir izsniegtas), kā arī Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu valsts budžetā;

2.3. iesniedz pilnvaru (ja ar pieteikuma iesniegšanu saistītos jautājumus kārto pilnvarotā persona);

2.4. iesniedz rīkojuma vai cita dokumenta norakstu par amatpersonu, kura ir atbildīga par radioiekārtas izmantošanu.

3. Iesniedz individuālo licenci, radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju vai Nacionālās radio un televīzijas padomes lēmumu par tiesībām veikt darbību, kurā nepieciešama radiofrekvenču spektra izmantošana.

4. Iesniedz radioiekārtas tehnisko raksturojumu, ja tiek pieprasīta radioiekārtas uzstādīšanas atļauja, un norāda:

4.1. radioiekārtas uzstādīšanas nepieciešamības pamatojumu, vēlamo frekvenci, frekvenču kanālu skaitu un to izmantošanas pamatojumu;

4.2. radiosakaru sistēmu, kādā darbosies radioiekārta;

4.3. informāciju par radioiekārtas un tās antenas uzstādīšanas vietu;

4.4. tehniskos parametrus, kas raksturo pārraidāmo radiosignālu, tā intensitāti un attiecīgo radioiekārtu.

Satiksmes ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze

2-44 COPY.GIF (106656 bytes)

3-44 COPY.GIF (59041 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju izsniegšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 44Pieņemts: 21.01.2003.Stājas spēkā: 25.01.2003.Zaudē spēku: 01.12.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 24.01.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
70580
25.01.2003
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)