Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 29. novembra noteikumus Nr. 910 "Administratora apmācības, sertifikācijas un sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.493

Rīgā 2002.gada 29.oktobrī (prot. Nr.47, 44.§)
Maksātnespējas procesa administratoru apmācības programmas
Izdoti saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju
32.2 panta otrās daļas 1.punktu

1. Noteikumi nosaka maksātnespējas procesa administratoru (turpmāk – administrators) apmācības programmas.

2. Administratoru apmācības programmas nodrošina šādu zināšanu apguvi:

2.1. vispārējā tiesību teorija;

2.2. civiltiesības un civilprocess;

2.3. maksātnespējas process;

2.4. grāmatvedība un finanses;

2.5. nodokļi un to administrēšana;

2.6. ekonomika un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārvalde;

2.7. darba tiesības un darba aizsardzība;

2.8. lietvedība un arhīvniecība;

2.9. vides aizsardzība;

2.10. administratīvais process.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr. 816)

3. Mācību priekšmetu (kursu) programmā “Vispārējā tiesību teorija” ietverti šādi jautājumi:

3.1. tiesības, tiesību jēdziena izpratne;

3.2. tiesību avoti, principi un funkcijas;

3.3. tiesiskās attiecības, tiesiskās regulēšanas objekti un metodes;

3.4. tiesību normas, to veidi, darbība laikā un telpā, hierarhija;

3.5. valsts varas sadalījuma princips un tā īstenošana praksē, valsts pārvaldes iestādes un šo iestāžu loma maksātnespējas procesā;

3.6. juridiskās atbildības jēdziens un veidi;

3.7. normatīvo aktu jaunrade;

3.8. tiesību normu interpretācija;

3.9. tiesību aizsardzības iestādes Latvijā;

3.10. tiesu sistēma, Satversmes tiesa, šķīrējtiesas, zvērinātu revidentu un zvērinātu advokātu darbība, zemesgrāmatu darbība;

3.11. tiesu instances;

3.12. tiesas nolēmums, tiesas nolēmuma juridiskais spēks.

4. Mācību priekšmetu (kursu) programmā “Civiltiesības un civilprocess” ietverti šādi jautājumi:

4.1. juridiskās personas jēdziena izpratne, dibināšana un reģistrācija;

4.2. juridisko personu pārvalde – pārvaldes institūcijas, atsevišķu tiesisko formu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un publisko tiesību juridisko personu pārvaldes īpatnības;

4.3. juridiskās personas manta, īpašums, saistības, kapitāla sastāvs, peļņa (zaudējumi);

4.4. saistību jēdziens, to veidi un dalībnieki;

4.5. līguma jēdziens, puses, saturs, veidi, līgumsaistību sekas un atbildība;

4.6. neatļautas darbības izpausmes, saistības, kas izriet no neatļautas darbības;

4.7. saistību kopdalībnieku savstarpējās attiecības;

4.8. saistību pastiprināšana, procenti;

4.9. zaudējumi un to atlīdzība;

4.10. saistību tiesību izbeigšanās, pārveidošana;

4.11. prasījumi no atdošanas līgumiem;

4.12. prasījumi no atsavinājuma līgumiem;

4.13. prasījumi no svešu lietu pārziņas;

4.14. apdrošināšana;

4.15. norēķinu un kredīta attiecības;

4.16. tiesiskās attiecības radošās darbības jomā;

4.17. uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespējas civilprocesa vispārīgie nosacījumi;

4.18. maksātnespējas lietas ierosināšana, sagatavošana un izskatīšana;

4.19. tiesas darbības pēc maksātnespējas pasludināšanas;

4.20. jautājumi, kas tiesai izlemjami pēc maksātnespējas pasludināšanas;

4.21. kredītiestāžu maksātnespējas civilprocess;

4.22. papildu civilprocesuālie nosacījumi maksātnespējas procesā;

4.23. tiesvedība civillietās pirmās instances tiesā;

4.24. tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšana;

4.25. tiesas spriedumu izpilde;

4.26. ārvalstu tiesu nolēmumi un tiesu uzdevumi;

4.27. starptautiskie darījumi;

4.28. ārzonas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības);

4.29. (svītrots ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr.816).

5. Mācību priekšmetu (kursu) programmā “Maksātnespējas process” ietverti šādi jautājumi:

5.1. uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespējas procesa vispārīgie noteikumi;

5.2. uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespējas procesā piemērojamie normatīvie akti;

5.3. apdrošināšanas sabiedrību maksātnespējas procesā piemērojamie nosacījumi;

5.4. kredītiestāžu maksātnespējas procesa vispārīgie noteikumi;

5.5. kredītiestāžu maksātnespējas procesā piemērojamie un ar procesu saistītie normatīvie akti;

5.6. kredītiestāžu maksātnespējas procesa nošķirtība no uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespējas procesa;

5.7. maksātnespējas lietu piekritība un tiesvedība;

5.8. kreditoru sapulce un kreditoru komiteja;

5.9. maksātnespējas procesa administratora jēdziens, kvalifikācijas prasības un administratoram noteiktie ierobežojumi;

5.10. parādnieka pārstāvji un ieinteresētās personas attiecībā pret parādnieku;

5.11. maksātnespējas pieteikums, pieteikuma saturs un veidi, iesniegšana un izskatīšanas speciālie procesuālie nosacījumi, administratora tiesības un pienākumi līdz maksātnespējas lietas izskatīšanai;

5.12. maksātnespējas process, tā izbeigšana un izbeigšanas sekas;

5.13. parādnieka manta un tās pārvalde, trešajām personām piederošā manta un tās apzināšana;

5.14. darījumu atzīšana par spēkā neesošiem, darba līgumu un saimniecisko līgumu laušana;

5.15. darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība, to reglamentējošie normatīvie akti;

5.16. maksātnespējas risinājums – mierizlīgums, sanācija, bankrots —, vispārīgie priekšnosacījumi un būtība;

5.17. maksātnespējas procesa finansēšana, finansēšanas avoti un administrēšanas izmaksas;

5.18. atbildība maksātnespējas procesā, kriminālsodāms bankrots, maksātnespējas pieteikuma neiesniegšana, nepamatots maksātnespējas pieteikums, apzināti nepatiess maksātnespējas pieteikums, parādnieka, parādnieka pārstāvju atbildība kreditora un kompetentas valsts institūcijas atbildība, revidenta atbildība, administratora atbildība, nodrošinājums;

5.19. termiņi maksātnespējas procesā, sludinājumu termiņi, paziņojumu termiņi, kreditoru sapulču un kreditoru komitejas sasaukšanas termiņi, sanācijas procesa termiņi, izsoles procesa termiņi, maksātnespējas risinājuma termiņš;

5.20. valsts aģentūras “Maksātnespējas administrācija” darbība, tās darbību reglamentējošie normatīvie akti;

5.21. starptautiskais maksātnespējas process.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr. 816)

6.1. grāmatvedībā piemērojamie normatīvie akti;

6.2. grāmatvedības reģistri un to kārtošana, inventarizācija un pārskati, grāmatvedības standarti, atbildība;

6.3. bilances sastādīšana, peļņas un zaudējumu aprēķināšana, bilances pielikumi un to saturs, pārskatu un vadības ziņojumu pārbaude un publicēšana;

6.4. grāmatvedība un gada pārskats kredītiestādēs;

6.5. kredītiestāžu darbību regulējošo normatīvo aktu speciālie nosacījumi;

6.6. uzskaites organizēšana uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā), audits;

6.7. finansu uzskaite, finansu pārskati, to sagatavošana un iesniegšana, finansu uzskaites informācijas lietotāji, finansu analīze, rādītāji;

6.8. ilgtermiņa mantas uzskaite, nolietošanās, rezervju uzskaite un to novērtēšana, izdevumu un ieņēmumu uzskaite;

6.9. Latvijai saistošie starptautiskie līgumi un konvencijas tiesiskās palīdzības un sadarbības jomā;

6.10. informācijas apmaiņa ar ārvalstu institūcijām.

7. Mācību priekšmetu (kursu) programmā “Nodokļu administrēšana” ietverti šādi jautājumi:

7.1. nodokļi, to veidi un tos regulējošie normatīvie akti;

7.2. nodokļu administrācija, tās tiesības un pienākumi, nodokļu administrēšana, atbildība;

7.3. nodokļu un nodevu aprēķināšana, iekasēšana un atmaksāšana;

7.4. nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtība, atbildība;

7.5. nodokļu prasījumu nokavējuma naudas, procentu pieauguma un pamatparāda palielinājuma apturēšana maksātnespējas procesā;

7.6. aktuālie (kārtējie) maksājumi un kreditora prasījums maksātnespējas procesā;

7.7. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu parāda kreditora prasījuma palielinājuma iespējamība un tās nosacījumi maksātnespējas procesā;

7.8. uzņēmumu ienākuma nodoklis, reglamentējošie normatīvie akti;

7.9. pievienotās vērtības nodoklis, reglamentējošie normatīvie akti;

7.10. akcīzes nodoklis, reglamentējošie normatīvie akti;

7.11. iedzīvotāju ienākuma nodoklis, reglamentējošie normatīvie akti;

7.12. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, reglamentējošie normatīvie akti;

7.13. nekustamā īpašuma nodoklis, reglamentējošie normatīvie akti;

7.14. dabas resursu nodoklis, reglamentējošie normatīvie akti;

7.15. izložu un azartspēļu nodoklis, reglamentējošie normatīvie akti;

7.16. muitas nodoklis, reglamentējošie normatīvie akti;

7.17. uzņēmējdarbības riska valsts nodeva, reglamentējošie normatīvie akti, nodevas maksājumu apturēšana un atjaunošana saistībā ar maksātnespējas procesu.

8. Mācību priekšmetu (kursu) programmā “Ekonomika un uzņēmumu pārvalde” ietverti šādi jautājumi:

8.1. ekonomikas jēdziena izpratne, makroekonomika un mikroekonomika;

8.2. nacionālais kopprodukts un nacionālie ieņēmumi, iekšzemes kopprodukts;

8.3. ekonomiskās darbības ietekmēšana ar valsts fiskālo (izdevumu un nodokļu) politiku;

8.4. tirdzniecība (eksports un imports), tās ietekme uz valsts ekonomiku;

8.5. pieprasījums un piedāvājums, pieprasījuma un piedāvājuma elastīgums;

8.6. cena un inflācija;

8.7. iedzīvotāju nodarbinātība, bezdarbs;

8.8. dabas resursi un ekonomika;

8.9. ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas;

8.10. kapitāla jēdziens un nozīme;

8.11. Latvijas tautsaimniecības ekonomiskā un sociālā attīstība, statistika;

8.12. pārvaldes jēdziena izpratne, pārvaldes mērķi un funkcijas;

8.13. pārvaldes likumi, principi un metodes;

8.14. pārvaldes lēmumi, lēmumu pieņemšanas procedūra;

8.15. pārvaldes kultūra un ētika;

8.16. mūsdienu informācijas apstrādes un komunikācijas līdzekļi, to izmantošana;

8.17. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības mērķi, stratēģiskā plāna sagatavošana, uzņēmējdarbības plāns un tā vieta uzņēmuma pārvaldē;

8.18. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) organizatoriskā vadības struktūra, funkciju deleģēšana, pilnvaru un atbildības piešķiršana;

8.19. darbs ar personālu, motivācija;

8.20. atsevišķu darbības virzienu, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vienību budžeti un to pārvalde;

8.21. uzņēmuma (uzņēmējdarbības) darbības organizēšana, tajā skaitā ražošana, loģistika, pārdošana, kvalitāte;

8.22. mārketings;

8.23. mantas vērtēšana;

8.24. projekta vadīšana.

9. Mācību priekšmetu (kursu) programmā “Darba tiesības un darba aizsardzība” ietverti šādi jautājumi:

9.1. darba tiesības un darba tiesiskās attiecības, normatīvais regulējums;

9.2. darba devēja, darbinieka un viņu pārstāvju tiesības un pienākumi;

9.3. Darba likuma normu ievērošanas kontrole;

9.4. darba līguma puses un reglamentējošās prasības darba līguma saturam, darba attiecību nodibināšana, grozīšana un izbeigšanās;

9.5. darba algas noteikšanas, darba samaksas organizēšanas un izmaksas kārtības noteikšana;

9.6. darba laiks un atpūtas laiks;

9.7. nodarbināto drošība un veselības aizsardzība darbā;

9.8. darba kārtība;

9.9. darbinieku materiālā atbildība, tās rašanās apstākļi, trūkumu vai kaitējuma noteikšana, atbildība par darbinieka vai darba devēja nodarīto kaitējumu;

9.10. darba koplīgums, ģenerālvienošanās;

9.11. individuālie, kolektīvie darba strīdi, strīdu izskatīšana, pušu tiesības un pienākumi darba strīdu gadījumā.

10. Mācību priekšmetu (kursu) programmā “Lietvedība un arhīvniecība” ietverti šādi jautājumi:

10.1. pārvaldes dokumentu sistēma, to veidojošie dokumenti;

10.2. iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību lietvedība;

10.3. lietvedības sastāvdaļas, darbs ar dokumentiem;

10.4. dokumentu oriģināli, to atvasinājumi;

10.5. dokumentu juridiskais spēks;

10.6. dokumentu noformēšanas vispārīgie noteikumi;

10.7. dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība (vizēšana, parakstīšana, reģistrācija, saskaņošana un apstiprināšana);

10.8. atsevišķu dokumentu veidu noformēšanas īpatnības (piemēram, tiesību akti, dienesta vēstules, protokoli);

10.9. elektroniskie dokumenti un elektroniskie paraksti;

10.10. arhīvu kārtošanas un statistiskās informācijas sniegšanas normatīvais regulējums;

10.11. informācijas sistēmā esošo datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi.

11. Mācību priekšmetu (kursu) programmā “Vides aizsardzība” ietverti šādi jautājumi:

11.1. vides aizsardzību reglamentējošie normatīvie akti;

11.2. vides aizsardzības objekts un principi;

11.3. dabas resursu izmantošana un uzskaite;

11.4. saimnieciskās darbības ierobežojumi un atļauju sistēma vides aizsardzībā;

11.5. ekonomisko līdzekļu izmantošana vides aizsardzībā;

11.6. atkritumu apsaimniekošana, tai skaitā atkritumu apsaimniekošanas atļaujas un izmantojamie ekonomiskie līdzekļi.

12. Mācību priekšmetu (kursu) programmā “Administratīvais process” ietverti šādi jautājumi:

12.1. administratīvā procesa vispārīgie jautājumi (pamatnoteikumi, tiesībspēja un rīcībspēja, dalībnieki, procesuālie termiņi);

12.2. administratīvais process iestādē;

12.3. administratīvais process tiesā;

12.4. administratīvā akta izpilde;

12.5. tiesas nolēmuma izpilde.

(MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 816 redakcijā)

13. Mācību priekšmetu (kursu) programmā administratoru atkārtotai sertificēšanai ietverti jautājumi, kas saistīti ar izmaiņām maksātnespējas procesā.

(MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 816 redakcijā)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Tieslietu ministre I.Labucka
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksātnespējas procesa administratoru apmācības programmas Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 493Pieņemts: 29.10.2002.Stājas spēkā: 09.11.2002.Zaudē spēku: 03.12.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 163, 08.11.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
68164
{"selected":{"value":"02.10.2004","content":"<font class='s-1'>02.10.2004.-02.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.10.2004","iso_value":"2004\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2004.-02.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.11.2002","iso_value":"2002\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2002.-01.10.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.10.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)