Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 29. novembra noteikumus Nr. 910 "Administratora apmācības, sertifikācijas un sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.492

Rīgā 2002.gada 29.oktobrī (prot. Nr.47, 43.§)
Maksātnespējas procesa administratoru apmācības un sertificēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju
32.2 panta otrās daļas 1., 3. un 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) kvalifikācijas prasības un kārtību, kādā notiek pārbaudījuma kārtošana administratora kvalifikācijas saņemšanai, kā arī administratora sertifikāta izsniegšanas, anulēšanas, tā darbības apturēšanas un pagarināšanas kārtību.

2. Valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievieto Maksātnespējas administrācijas interneta mājas lapā informāciju par administratora sertifikātu (turpmāk – sertifikāts) izsniegšanu un anulēšanu, sertifikāta darbības pagarināšanu, apturēšanu un atjaunošanu, kā arī sertifikāta atzīšanu par nederīgu. 

II. Administratora kvalifikācijas prasības

3. Fiziskā persona, kas vēlas saņemt administratora sertifikātu (turpmāk – pretendents), atbilst šādām kvalifikācijas prasībām:

3.1. tai ir augstākā juridiskā izglītība vai augstākā izglītība ekonomikas, vadības vai finanšu jomā vai ne mazāk kā triju gadu praktiskā darba pieredze uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību pārraudzības institūcijās un izpildinstitūcijās;

3.2. tā ir nokārtojusi administratora kvalifikācijas pārbaudījumu (turpmāk – pārbaudījums), kas atbilst Ministru kabineta noteiktajai administratoru apmācības programmai.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr. 815)

4. Pretendenta atbilstību šo noteikumu 3.punktā ietvertajām prasībām vērtē Maksātnespējas administrācijas administratoru sertifikācijas komisija (turpmāk – komisija).

III. Komisija

5. Komisijas nolikumu un komisijas personālsastāvu (pēc Maksātnespējas administrācijas direktora priekšlikuma) apstiprina tieslietu ministrs.

6. Par komisijas locekļiem var būt personas, kurām ir praktiskā darba pieredze ar maksātnespējas procesiem saistītā jomā, tai skaitā normatīvo aktu izstrādē, vai arī darba pieredze pedagoga vai zinātnieka darbā, un kurām ir augstākā juridiskā vai augstākā izglītība ekonomikas, vadības vai finansu jomā.

7. Komisijas sēdes, ja nepieciešams, sasauc komisijas priekšsēdētājs, saskaņojot to ar Maksātnespējas administrācijas direktoru.

8. Komisija pieņem lēmumu balsojot — ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

IV. Administratoru apmācības organizācija

(Nodaļa MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

9. Maksātnespējas administrācija ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar Ministru kabineta noteikto administratoru apmācības programmu organizē apmācību personām:

9.1. kuras vēlas iegūt sertifikātu;

9.2. kurām kārtējā gadā beidzas sertifikāta derīguma termiņš.

(MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

10. Šo noteikumu 9.punktā minētā apmācība ir obligāts priekšnosacījums pārbaudījuma kārtošanai.

(MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

11. Lai pieteiktos apmācībai, persona iesniedz Maksātnespējas administrācijā pieteikumu. Pieteikumā persona apliecina, ka uz viņu nav attiecināmi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” noteiktie ierobežojumi.

(MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

12. Personām, kuras ir noklausījušās pilnu mācību kursu, Maksātnespējas administrācija izsniedz atbilstošu apliecinājumu. Apliecinājumā iekļauta vismaz šāda informācija:

12.1. Maksātnespējas administrācijas pilns nosaukums;

12.2. personas vārds, uzvārds un personas kods;

12.3. administratoru mācību kursa norises laiks;

12.4. apliecinājuma izsniegšanas datums un reģistrācijas numurs.

(MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

V. Pārbaudījuma kārtošanai nepieciešamie dokumenti un to izvērtēšana

13. Pārbaudījuma kārtošana ir obligāts priekšnosacījums sertifikāta saņemšanai un atkārtotai sertificēšanai. Pārbaudījuma kārtošanu organizē Maksātnespējas administrācija.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr. 815)

14. Lai kārtotu pārbaudījumu, pretendents iesniedz Maksātnespējas administrācijā pieteikumu. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

14.1. dokumentu (kopiju), kas apliecina Latvijā akreditētā augstskolā iegūtu augstāko izglītību, vai dokumentu, kas apliecina triju gadu praktiskā darba pieredzi uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību pārraudzības institūcijās un izpildinstitūcijās;

14.2. apliecinājumu par administratoru mācību kursa apmācību programmas noklausīšanos un citus kvalifikāciju vai zināšanas apliecinošus dokumentus (kopijas), ja tādi ir;

14.3. darba pieredzes aprakstu;

14.4. pretendentiem, kuri pamatizglītību ir ieguvuši citā, nevis latviešu valodā, – dokumentu (kopiju), kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

14.5. dokumentu, kas apliecina šo noteikumu 59.punktā minēto publisko pakalpojumu samaksu.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr. 815)

15. Šo noteikumu 14.punktā minētos dokumentus pretendenti iesniedz Maksātnespējas administrācijā personīgi. Iesniedzot pieteikumu, pretendenti uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

16. Iesniegtos dokumentus pārbauda to pieņemšanas brīdī. Pieņemtos dokumentus pretendentam atpakaļ neizsniedz. Iesniedzot šo noteikumu 14.punktā minēto dokumentu kopijas, uzrāda dokumentu oriģinālus.

17. Pieteikumu un dokumentus izskata ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas Maksātnespējas administrācijā.

18. Maksātnespējas administrācija pēc pieteikuma un dokumentu izskatīšanas piecu darbdienu laikā paziņo pretendentam lēmumu par atļauju vai atteikumu kārtot pārbaudījumu.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr. 815)

19. Komisija ir tiesīga atteikt pārbaudījuma kārtošanu, ja:

19.1. uz pretendentu attiecas likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” administratoram noteiktie ierobežojumi;

19.2. pretendents ar tiesas nolēmumu ir atzīts par rīcībnespējīgu;

19.3. (svītrots ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr. 815);

19.4. pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr. 815)

20. Maksātnespējas administrācija neizskata iesniegtos dokumentus, ja ir saņēmusi pretendenta iesniegumu ar lūgumu neizskatīt viņa pieteikumu un dokumentus.

21. Pretendents ir atbildīgs par Maksātnespējas administrācijā iesniegtajos dokumentos norādīto ziņu patiesumu. Par nepatiesas informācijas sniegšanu pretendents saucams pie atbildības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

22. Maksātnespējas administrācija ir tiesīga pieprasīt un bez maksas saņemt no citām valsts un pašvaldību institūcijām informāciju, kas nepieciešama pretendenta iesniegto dokumentu un ziņu pārbaudei.

VI. Pārbaudījuma kārtošana un sertifikāta izsniegšana

23. Pārbaudījums noris rakstiski, un to vērtē komisija.

24. Pārbaudījuma norisi organizē Maksātnespējas administrācijas direktors.

25. Lēmumu par pārbaudes rezultātiem komisija pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā pēc attiecīgā pārbaudījuma kārtošanas dienas.

26. Maksātnespējas administrācija, pamatojoties uz komisijas pieņemto lēmumu par pārbaudes rezultātiem, pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu.

27. (Svītrots ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr. 815)

28. Par šo noteikumu 26.punktā pieņemto lēmumu Maksātnespējas administrācija paziņo pretendentam piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ja ir pieņemts lēmums par sertifikāta izsniegšanu, paziņojumā norāda sertifikāta saņemšanas laiku un vietu.

29. Maksātnespējas administrācija izsniedz sertifikātu uz diviem gadiem.

30. Sertifikātā iekļauj šādu informāciju:

30.1. Maksātnespējas administrācijas pilns nosaukums;

30.2. sertificētās personas vārds, uzvārds un personas kods;

30.3. apstiprinājums, ka sertificētajai personai ir tiesības veikt administratora pienākumus;

30.4. sertifikāta piešķiršanas datums;

30.5. sertifikāta derīguma termiņš;

30.6. sertifikāta reģistrācijas numurs.

(MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

31. Sertifikātu paraksta Maksātnespējas administrācijas direktors un komisijas priekšsēdētājs.

VII. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

32. Sertifikāta derīguma termiņu pagarina tikai tad, ja administratoram ir nepieciešams pabeigt maksātnespējas procesu konkrētā lietā. Maksātnespējas administrācija ir tiesīga pagarināt sertifikāta derīguma termiņu ne ilgāk kā par divpadsmit mēnešiem.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr. 815)

33. Lēmumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu Maksātnespējas administrācija pieņem, pamatojoties uz motivētu administratora iesniegumu. Minēto iesniegumu administrators iesniedz mēnesi pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

34. Ja administratora pienākumu veikšanai maksātnespējīgā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) nepieciešams ilgāks laiks par divpadsmit mēnešiem, administrators iesniedz pieteikumu atkārtotai sertifikācijai saskaņā ar šo noteikumu VIII nodaļu.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr. 815)

35. Par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu Maksātnespējas administrācija informē tiesu.

VIII. Atkārtota sertificēšana

36. Pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām administrators ir tiesīgs pieteikties atkārtotai sertifikācijai. Pēc atkārtotas sertificēšanas sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem, saglabājot iepriekš piešķirtā sertifikāta reģistrācijas numuru.

(MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

37. Atkārtotai sertificēšanai nepieciešams attiecīgs pieteikums (pieteikuma paraugu apstiprina tieslietu ministrs) un dokuments, kas apliecina šo noteikumu 59.punktā minēto publisko pakalpojumu samaksu.

38. Lai sertifikātu saņemtu atkārtoti, administrators kārto pārbaudījumu šo noteikumu V un VI nodaļā noteiktajā kārtībā.

39. Maksātnespējas administrācija ir tiesīga atteikt atkārtoti sertificēt pretendentu, ja pretendents nav pildījis likumā noteiktos administratora pienākumus, kā arī tad, ja ir iestājies kāds no šo noteikumu 19.punktā minētajiem apstākļiem.

IX. Sertifikāta darbības apturēšana un atjaunošana

40. Maksātnespējas administrācija ir tiesīga pieņemt lēmumu par sertifikāta darbības apturēšanu līdz sešiem mēnešiem šādos gadījumos:

40.1. administrators nav pildījis savus pienākumus;

40.2. pārejošas darbanespējas dēļ administrators nevar pildīt savus pienākumus;

40.3. (svītrots ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr. 815).

40.1 Ja ir saņemts motivēts administratora iesniegums ar lūgumu apturēt sertifikāta darbību, Maksātnespējas administrācija pieņem lēmumu par sertifikāta darbības apturēšanu uz iesniegumā minēto laiku, bet ne ilgāku kā līdz izsniegtā sertifikāta derīguma termiņa beigām. Šajā gadījumā Maksātnespējas administrācija pieņem lēmumu par sertifikāta darbības apturēšanu administratoram, kurš ir iecelts konkrētā maksātnespējas procesā, pēc tiesas lēmuma noraksta saņemšanas par administratora atkāpšanos no pienākumu pildīšanas.

(MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

41. Ja izskatāms jautājums par sertifikāta darbības apturēšanu, Maksātnespējas administrācija ne vēlāk kā piecas dienas pirms paredzētās sēdes nosūta paziņojumu administratoram, par kura sertifikātu tiks lemts. Administratora neierašanās nav pamats jautājuma neizskatīšanai. Maksātnespējas administrācijai ir tiesības pieprasīt no administratora nepieciešamo informāciju par izskatāmo jautājumu.

42. Maksātnespējas administrācija ir tiesīga pieņemt lēmumu par sertifikāta darbības atjaunošanu, ja ir pagājis termiņš, uz kuru tika apturēta sertifikāta darbība, un ja administrators ir iesniedzis motivētu iesniegumu par sertifikāta darbības atjaunošanu.

43. Jautājumu par sertifikāta darbības atjaunošanu izskata atbilstoši šo noteikumu 41.punktā noteiktajai kārtībai.

44. Lēmumu par sertifikāta darbības apturēšanu un sertifikāta darbības atjaunošanu Maksātnespējas administrācija paziņo administratoram piecu dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

45. Ja sertifikāta darbība ir apturēta saskaņā ar šo noteikumu 40.1. vai 40.2.apakšpunktu, Maksātnespējas administrācija iesniedz tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu no maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildīšanas. Pēc administratora atcelšanas Maksātnespējas administrācija likumā noteiktajā kārtībā iesaka tiesai citu administratora kandidātu.

(MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

X. Sertifikāta anulēšana

46. Maksātnespējas administrācija pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu šādos gadījumos:

46.1. ir konstatēti likumā administratoram noteiktie ierobežojumi;

46.2. ir saņemts administratora iesniegums ar lūgumu anulēt viņa sertifikātu;

46.3. administrators ar tiesas nolēmumu ir atzīts par rīcībnespējīgu;

46.4. administratora nāves gadījumā;

46.5. normatīvo aktu pārkāpumu dēļ administrators ne mazāk kā trīs reizes sertifikāta derīguma termiņa laikā atcelts no administratora pienākumu pildīšanas maksātnespējas procesos;

46.6. administrators apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu sertifikātu.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr. 815)

47. Maksātnespējas administrācija ir tiesīga pieņemt lēmumu par sertifikāta anulēšanu šādos gadījumos:

47.1. ir iesniegta sūdzība par administratora darbību, un šo sūdzību Maksātnespējas administrācija ir izskatījusi un atzinusi par pamatotu;

47.2. administrators vairāk nekā divas reizes ir atteicies uzņemties administratora pienākumus Maksātnespējas administrācijas ieteiktajā maksātnespējas procesā;

47.3. administrators nepilda likumā noteiktos administratora pienākumus;

47.4. (svītrots ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr. 815);

47.5. administrators nav iesniedzis šo noteikumu 42.punktā minēto iesniegumu par sertifikāta darbības atjaunošanu;

47.6. nav novērsti lēmumā par sertifikāta darbības apturēšanu minētie sertifikāta darbības apturēšanas iemesli.

48. Ja izskatāms jautājums par sertifikāta anulēšanu, Maksātnespējas administrācija ne vēlāk kā piecas dienas pirms paredzētās sēdes rakstiski informē administratoru, par kura sertifikātu tiks lemts (izņemot šo noteikumu 46.4.apakšpunktā minēto gadījumu). Administratora neierašanās nav pamats jautājuma neizskatīšanai. Maksātnespējas administrācijai ir tiesības pieprasīt administratoram nepieciešamo informāciju par izskatāmo jautājumu.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr. 815)

49. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu Maksātnespējas administrācija paziņo administratoram piecu dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas (izņemot šo noteikumu 46.4.apakšpunktā minēto gadījumu).

50. Ja sertifikāts tiek anulēts, Maksātnespējas administrācija iesniedz tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu no maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildīšanas. Pēc administratora atcelšanas Maksātnespējas administrācija likumā noteiktajā kārtībā iesaka tiesai citu administratora kandidātu.

(MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

XI. Sertifikāta izsniegšana, uzskaite un atzīšana par nederīgu

51. Par sertifikāta izsniegšanu, anulēšanu, darbības pagarināšanu, apturēšanu un atjaunošanu, kā arī atzīšanu par nederīgu Maksātnespējas administrācijas direktors izdod attiecīgu rīkojumu.

52. Izsniegtos sertifikātus Maksātnespējas administrācija reģistrē sertifikātu reģistrācijas žurnālā.

53. Maksātnespējas administrācija ir tiesīga atzīt sertifikātu par nederīgu šādos gadījumos:

53.1. sertifikāts tiek nozagts vai nozaudēts;

53.2. sertifikāts kļuvis lietošanai nederīgs.

54. Maksātnespējas administrācija atzīst sertifikātu par nederīgu, pamatojoties uz administratora iesniegumu. Ja sertifikāts kļuvis lietošanai nederīgs, administrators šo sertifikātu nodod Maksātnespējas administrācijā.

55. Ja Maksātnespējas administrācija atzīst sertifikātu par nederīgu, administratoram tiek izsniegts sertifikāta dublikāts. Dublikāta derīguma termiņš ir tāds pats kā par nederīgu atzītajam sertifikātam.

XII. Lēmumu apstrīdēšana

56. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Maksātnespējas administrācijas direktoram.

57. Maksātnespējas administrācijas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Tieslietu ministrijā. Tieslietu ministrijas lēmumu par apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

(MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

58. (Svītrots ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr. 815)

XIII. Maksas pakalpojumi

59. Maksu par administratoru mācībām, pirmreizēju un atkārtotu sertificēšanu, sertifikāta darbības pagarināšanu, sertifikāta darbības atjaunošanu un sertifikāta dublikāta izsniegšanu nosaka atbilstoši tieslietu ministra apstiprinātiem publisko pakalpojumu izcenojumiem.

60. Maksātnespējas administrācija šo noteikumu 59.punktā minētos izcenojumus publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievieto Maksātnespējas administrācijas interneta mājas lapā.

XIV. Noslēguma jautājumi

61. Noteikumu 10.punkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.jūliju.

62. Noteikumu 50.punkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

63. Persona, kas iecelta par maksātnespējas procesa administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, saglabā savu statusu līdz attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanai vai tās atcelšanai likumā noteiktajā kārtībā.

64. Zvērināti advokāti un zvērināti revidenti, kuri līdz 2002.gada 1.jūlijam veikuši administratora pienākumus, līdz 2003.gada 1.jūlijam ir tiesīgi saņemt sertifikātu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā uz trim gadiem bez kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas.

65. Šo noteikumu 64.punktā minētie zvērinātie advokāti un zvērinātie revidenti līdz 2003.gada 1.jūnijam iesniedz Maksātnespējas administrācijā šo noteikumu 14.punktā noteikto pieteikumu, dokumentu, kas apliecina šo noteikumu 59.punktā minēto publisko pakalpojumu samaksu, un dokumentu, kas apliecina administratora pienākumu veicēja paraksta reģistrēšanu uzņēmumu reģistrā.

66. Ja zvērināti advokāti un zvērināti revidenti, kuri līdz 2002.gada 1.jūlijam veikuši administratora pienākumus, neizmanto likumā paredzētās tiesības saņemt administratora sertifikātu uz trim gadiem bez kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas, viņus sertificē saskaņā ar šiem noteikumiem.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Tieslietu ministre I.Labucka
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksātnespējas procesa administratoru apmācības un sertificēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 492Pieņemts: 29.10.2002.Stājas spēkā: 09.11.2002.Zaudē spēku: 03.12.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 163, 08.11.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
68163
{"selected":{"value":"02.10.2004","content":"<font class='s-1'>02.10.2004.-02.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.10.2004","iso_value":"2004\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2004.-02.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.11.2002","iso_value":"2002\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2002.-01.10.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.10.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)