Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības nolīgumu par Latvijas Republikas ostu izmantošanu Moldovas Republikas kravu apstrādei un transportēšanai

1.pants. 1999.gada 22.septembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības nolīgums par Latvijas Republikas ostu izmantošanu Moldovas Republikas kravu apstrādei un transportēšanai (turpmāk — Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un krievu valodā.

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 16.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 20.janvārī.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume
Rīgā 2000.gada 1.februārī
Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības nolīgums par Latvijas Republikas ostu izmantošanu Moldovas Republikas kravu apstrādei un transportēšanai
Latvijas Republikas valdība un Moldovas Republikas valdība (turpmāk tekstā — "Līgumslēdzējas Puses"),

vēloties attīstīt un nostiprināt sadarbību starp divām valstīm transporta sakaru jomā,

tiecoties radīt apstākļus abpusēji izdevīgai ekonomiskai sadarbībai,

vienojas par sekojošo:

1.pants

Šī Nolīguma ietvaros:

1. Termins "osta" nozīmē jūras ostu, tajā skaitā reidus, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā.

2. Termins "krava" nozīmē jebkuru kravu, neatkarīgi no tās veida, izcelšanās un apjoma, ja:

a) to uz Latvijas Republikas ostu tranzītam uz trešajām valstīm nosūtījusi Moldovas Republikas juridiska vai fiziska persona;

b) tā pienākusi no trešajām valstīm Latvijas Republikas ostā un saņēmējs neatkarīgi no kravas virzīšanās turpmākā maršruta ir Moldovas Republikas fiziska vai juridiska persona.

3. Terminam "bīstama krava" ir tāda pati nozīme kā 1974.gada Starptautiskajā Konvencijā par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS-74), tās 1978.gada Protokolā un visos grozījumos par bīstamo kravu pārvadāšanu, kā arī Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) Starptautiskajā Kodeksā par bīstamu kravu drošu pārvadāšanu (IMDG);

4. Termins "transporta līdzekļi" nozīmē dzelzceļa ritošo sastāvu, jūras kuģus, kā arī autotransportu, gaisa un cauruļvadu transportu.

5. Termins "kompetentās institūcijas" attiecībā uz Latvijas Republiku nozīmē Satiksmes ministriju vai citu, tās pilnvarotu institūciju, attiecībā uz Moldovas Republiku — Transporta un komunikāciju ministriju vai citu, tās pilnvarotu institūciju.

2.pants

Līgumslēdzējas Puses veicina brīvā tranzīta principa realizāciju un atturas no jebkādām darbībām, kuras varētu kaitēt starptautisko transporta sakaru attīstībai.

3.pants

1. Latvijas Republika piešķir Moldovas Republikas juridiskām un fiziskām personām tiesības doties uz jūru un no tās ar visa veida transporta līdzekļiem saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

2. Nolūkā realizēt pilnīgu suverenitāti pār savu teritoriju Latvijas Republika var veikt jebkurus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka tiesības un iespējas, ko šis Nolīgums paredz Moldovas Republikai, nekādā veidā neierobežo Latvijas Republikas likumīgās intereses.

4.pants

Līgumslēdzējas Puses vienojas:

a) izmantot Latvijas Republikas ostas Moldovas Republikas tranzīta eksporta un importa kravu apstrādei;

b) augstāk minēto kravu jūras pārvadājumiem pēc iespējas izmantot Latvijas Republikas jūras kuģus;

c) veikt operatīvus pasākumus, lai novērstu cēloņus, kas Latvijas Republikas ostās kavē efektīvu Moldovas Republikas eksporta un importa kravu apstrādi.

5.pants

1. Moldovas Republikas kravu tranzīts caur Latvijas Republikas teritoriju netiek aplikts ar muitas nodokļiem un nodevām vai citiem maksājumiem, izņemot maksājumus par konkrētiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti šī tranzīta nodrošināšanai.

2. Šī panta 1.punktā minētie atbrīvojumi neattiecas uz maksu par autoceļu, tiltu un citu būvju lietošanu, pievienotās vērtības nodokļiem un akcīzes nodokli par degvielas iegādi.

6.pants

Pārvadājamās kravas muitas, sanitārās, radioaktīvās un cita veida kontroles veikšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošās starptautiskās tiesību normas un attiecīgie Latvijas Republikas tiesību akti.

7.pants

Norēķini un maksājumi starp Līgumslēdzēju Pušu organizācijām un uzņēmumiem šī Nolīguma ietvaros tiek veikti saskaņā ar spēkā esošajiem Līgumslēdzēju Pušu līgumiem par norēķiniem un maksājumiem, bet, ja tādu nav — brīvi konvertējamā valūtā vai nacionālajās valūtās, ievērojot esošās pasaules cenas un starptautiskajā finansu praksē pieņemtos noteikumus.

8.pants

Līgumslēdzējas Puses turpina savas pūles, lai uzturētu un attīstītu efektīvas lietišķās attiecības starp to attiecīgajām institūcijām, kas pārzina transporta un tirdzniecības jautājumus, kā arī veicina sadarbības attīstību starp uzņēmumiem un organizācijām.

9.pants

1. Līgumslēdzējas Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides piesārņošanu šī Nolīguma ietvaros veiktās kravas transportēšanas rezultātā.

2. Gadījumos, kad Moldovas Republikai piederošo kravu transportēšanas rezultātā Latvijas Republikas teritorijā noticis apkārtējās vides piesārņojums un noteikts, ka vaina par to jāuzņemas Moldovas Republikas juridiskai vai fiziskai personai, Moldovas Puse apņemas nodrošināt nodarītā materiālā kaitējuma atlīdzināšanu. Piesārņojuma cēloņi un tā apjoms tiek noteikts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

10.pants

Graudu un bīstamu kravu apstrāde un pārvadājumi pa jūru šī Nolīguma ietvaros tiek veikti saskaņā ar šī Nolīguma 1.pantā minēto starptautisko līgumu noteikumiem un Latvijas Republikas tiesību aktiem.

11.pants

1. Lai izskatītu ar šī Nolīguma piemērošanu saistītus, savstarpēji interesējošus jautājumus, no Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju pārstāvjiem tiek izveidota Kopējā komisija.

2. Kopējā komisija sanāk pēc vienas Līgumslēdzējas Puses lūguma trīs mēnešu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas. Kopējās komisijas kārtējās sanāksmes vietu un tās darba kārtību, savstarpēji vienojoties, nosaka Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

3. Atsevišķu jautājumu apspriešanai un attiecīgu rekomendāciju izstrādāšanai Kopējā komisija var pieaicināt ekspertus un izveidot darba grupas.

12.pants

1. Jautājumi, ko neskar šis Nolīgums, kā arī citi starptautiski līgumi, kuru dalībnieces ir abas Līgumslēdzējas Puses, tiek risināti saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Puses tiesību aktiem.

2. Līgumslēdzējas Puses apņemas ar šī Nolīguma 1.pantā noteikto kompetento institūciju starpniecību informēt viena otru par transporta darbības nosacījumu izmaiņām savā valstī, kas skar otras Līgumslēdzējas Puses intereses. Šādas informācijas specifikāciju un apjomu nosaka Kopējā komisija.

13.pants

Šis Nolīgums neskar Līgumslēdzēju Pušu tiesības un saistības, kas izriet no citiem to noslēgtajiem starptautiskiem līgumiem.

14.pants

Domstarpības un strīdus, kas radušies Līgumslēdzēju Pušu uzņēmēju starpā Latvijas Republikas teritorijā, ieskaitot tās teritoriālo jūru, Līgumslēdzējas Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem tiesību aktiem, ja kontraktā nav paredzēts cits risinājums.

15.pants

Šī Nolīguma grozījumi un papildinājumi tiek izdarīti, par to vienojoties Līgumslēdzējām Pusēm, un tie veido šī Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu.

16.pants

1. Šis Nolīgums stājas spēkā dienā, kad saņemts pēdējais paziņojums par to, ka konstitucionālās prasības, kas nepieciešamas, lai Nolīgums stātos spēkā, ir izpildītas.

2. Šis Nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un paliek spēkā līdz brīdim, kad beidzies sešu mēnešu termiņš, skaitot no dienas, kad viena Līgumslēdzēja Puse pa diplomātiskajiem kanāliem informē otru Līgumslēdzēju Pusi par savu nodomu izbeigt šī Nolīguma darbību.

TO APLIECINOT, apakšā parakstījušies savu attiecīgo valdību pienācīgi pilnvaroti pārstāvji, ir parakstījuši šo Nolīgumu.

PARAKSTĪTS Rīgā 1999.gada 22.septembrī divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu, moldāvu un krievu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Šī Nolīguma atsevišķu noteikumu dažādas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdāMoldovas Republikas valdības vārdā
Anatolijs GorbunovsJovs Sturza
Satiksmes ministrsMinistru prezidents

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības nolīgumu par Latvijas Republikas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.01.2000.Stājas spēkā: 01.02.2000.Tēma: Transports un sakariPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 29/31, 01.02.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 4, 24.02.2000.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
680
01.02.2000
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"