Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu

1.pants. 1999.gada 27.oktobrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības nolīgums par jūras transportu (turpmāk — Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un angļu valodā.

3.pants.  Nolīgums stājas spēkā tā 17.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 20.janvārī.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume
Rīgā 2000.gada 1.februārī
Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības nolīgums par jūras transportu
Latvijas Republikas valdība un Polijas Republikas valdība (turpmāk — Līgumslēdzējas Puses):

vēloties nostiprināt draudzīgas attiecības starp divām valstīm,

ņemot vērā sadarbības paplašināšanos jūras transporta jomā, pamatojoties uz tiesību vienlīdzības, savstarpēja izdevīguma un kuģošanas brīvības principiem,

saskaņā ar abām Līgumslēdzējām Pusēm saistošajiem starptautiskajiem līgumiem jūras transporta jomā,

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Definīcijas

Šā Nolīguma nolūkā piemērotie termini nozīmē:

1) "Līgumslēdzēju Pušu kompetentās iestādes" :

a) Latvijas Republikā: Satiksmes ministriju un tās pilnvarotas institūcijas;

b) Polijas Republikā: Transporta un jūras ekonomikas ministru un viņa pilnvarotas iestādes.

2) "Līgumslēdzējas Puses kuģis" — jebkādu jūras tirdzniecības kuģi, kas ir reģistrēts kuģu reģistrā saskaņā ar Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem un iet ar šīs valsts karogu, kā arī jebkuru jūras kuģi, ko izmanto Līgumslēdzējas Puses kuģniecības kompānija uz čartera līguma pamata. Šis termins nav piemērojams attiecībā uz kara kuģiem, krasta apsardzes un policijas kuģiem, zvejas kuģiem, valsts dienesta funkcijas veicošiem kuģiem un citiem kuģiem, kas paredzēti vai tiek izmantoti nekomerciālā nolūkā.

3) "Līgumslēdzējas Puses kuģniecības kompānija" — juridisku personu, kura savā vārdā nodarbina kuģus starptautiskajā kuģošanā un ir reģistrēta vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā saskaņā ar tās spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.

Polijas Republikā atsauce uz kuģniecības kompāniju ietver arī atsauci uz fizisku personu.

4) "Apkalpes loceklis" — kapteini un jebkuru citu personu, kura ir nodarbināta uz kuģa un iekļauta apkalpes locekļu sarakstā.

5) "Osta" — jebkuru jūras ostu, tajā skaitā reidus, kas atrodas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un kuru šī Līgumslēdzēja Puse ir atzinusi par atvērtu starptautiskajai kuģošanai.

2.pants

Nolīguma mērķis

Šī Nolīguma mērķis ir:

a) veicināt jūras transporta attīstību starp abām valstīm;

b) veicināt starptautisko tirdzniecības kuģošanu un paaugstināt drošību uz jūras;

c) izvairīties no pasākumiem, kas varētu kavēt jūras transporta attīstību starp abām valstīm un starp katru no tām un trešajām valstīm;

d) veicināt komerciālo un ekonomisko attiecību attīstību starp abām valstīm.

3.pants

Nolīguma piemērošanas sfēra

1. Šis Nolīgums ir piemērojams katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ieskaitot teritoriālo jūru, saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem un nacionālajiem likumiem un noteikumiem.

2. Šā Nolīguma noteikumi ir piemērojami starptautiskajā jūras satiksmē starp Līgumslēdzēju Pušu valstīm un uz trešajām valstīm un no tām.

3. Šā Nolīguma noteikumi neskar trešo valstu kuģu tiesības piedalīties jūras tirdzniecībā starp Līgumslēdzēju Pušu valstīm.

4.pants

Starptautiskās saistības

1. Šā Nolīguma noteikumi neietekmē Līgumslēdzēju Pušu tiesības un saistības, kas izriet no tām saistošajiem starptautiskajiem nolīgumiem vai to līdzdalības starptautiskajās organizācijās.

2. Līgumslēdzējas Puses tiecas pievienoties atbilstošajiem starptautiskajiem nolīgumiem par kuģošanas drošību, jūrnieku sociālajiem apstākļiem un apmācību un jūras vides aizsardzību.

3. Līgumslēdzējas Puses ievēro nediskriminācijas un brīvas konkurences nosacījumus starptautiskajā kuģniecībā un nodrošina kuģniecības kompānijas brīvas izvēles tiesības.

5.pants

Nacionālo likumu un noteikumu ievērošana

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses kuģi, kā arī to apkalpes, pasažieri un krava, kamēr tie atrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ir pakļauti šajā valstī spēkā esošajiem atbilstošajiem likumiem un noteikumiem, it īpaši noteikumiem attiecībā uz jūras transporta drošību, apkalpju un pasažieru iebraukšanu, uzturēšanos un izbraukšanu un kravas importēšanu, eksportēšanu un uzglabāšanu, kā arī noteikumiem attiecībā uz izkāpšanu krastā, imigrāciju, muitu, nodokļiem un karantīnu.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses kuģi, kamēr tie atrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ir pakļauti tādiem noteikumiem attiecībā uz kuģa aprīkojumu, iekārtām, drošības ierīcēm, mēru sistēmu un jūras spēju, kādi ir piemērojami, pamatojoties uz kuģa karoga valstij saistošajiem starptautiskajiem nolīgumiem.

6.pants

Izturēšanās pret kuģiem ostās un teritoriālajā jūrā

1. Katra no Līgumslēdzējām Pusēm savās ostās, teritoriālajā jūrā un citos savai jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos izturas pret otras Līgumslēdzējas Puses kuģiem tāpat kā pret saviem kuģiem. Tajā skaitā tas attiecas uz piekļūšanu ostai, ostas nodevu un maksājumu ievākšanu, izturēšanos kuģa stāvēšanas laikā ostās un tās atstājot, izmantojot ostu iekārtas kravas un pasažieru transportēšanai, kā arī uz pieeju visiem ostas pakalpojumiem.

2. Šā panta 1.punkta noteikumi neierobežo Līgumslēdzēju Pušu spēkā esošos likumus un noteikumus attiecībā uz:

a) savas valsts karoga privilēģijām attiecībā uz piekrastes kuģošanu, vilkšanu tauvā, loču pakalpojumiem un citiem ar jūras transportu saistītajiem pakalpojumiem, kas rezervēti šīs Līgumslēdzējas Puses valsts kuģošanas kompānijām vai citiem tās uzņēmumiem, kā arī tās pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem; tomēr tas neattiecas uz piekrastes kuģošanu, ja vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kuģis, veicot pārvadājumus starp otras Līgumslēdzējas Puses ostām, izkrauj no trešās valsts atvestās kravas vai izlaiž krastā pasažierus, vai uzņem kravu vai pasažierus uz klāja un ved tos uz trešo valsti;

b) jūras zinātnisko izpēti.

7.pants

Kuģniecību pārstāvniecību dibināšana

Šā Nolīguma noteikumi ir piemērojami arī uz tiesībām abu Līgumslēdzēju Pušu kuģniecības kompānijām dibināt kuģniecību pārstāvniecības otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ievērojot tur spēkā esošos likumus un noteikumus.

8.pants

Neierobežots pārskaitījums

Viena Līgumslēdzējas Puse piešķir otras Līgumslēdzējas Puses kuģošanas kompānijām tiesības izmantot ienākumus no tās valsts teritorijā sniegtajiem kuģošanas pakalpojumiem maksājumu kārtošanai, kas izriet no tur veiktajām kuģošanas operācijām, vai arī nodrošina šo ienākumu neierobežotu pārskaitījumu konvertējamā valūtā saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.

9.pants

Pasākumi jūras transporta atvieglošanai

Abas Līgumslēdzējas Puses savu valstu teritorijās spēkā esošo likumu un noteikumu ietvaros veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu un veicinātu jūras pārvadājumus, izvairītos no kuģu nevajadzīgas aizkavēšanās ostās, pēc iespējas paātrinātu un vienkāršotu muitas un citu ostas formalitāšu kārtošanu, kā arī lai atvieglotu piekļūšanu esošajām kuģu atkritumu uzņemšanas iekārtām.

10.pants

Kuģa dokumentu savstarpēja atzīšana

1. Uz kuģa esošos kuģa dokumentus, tajā skaitā dokumentus, kas attiecas uz apkalpes locekļiem, kurus izdevušas vai atzinušas vienas Līgumslēdzējas Puses kompetentās iestādes uz starptautisko noteikumu pamata, atzīst otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās iestādes.

2. Kuģi, kuriem ir derīgs tilpības sertifikāts, kuru izdevušas vai atzinušas vienas Līgumslēdzējas Puses kompetentās iestādes uz starptautisko noteikumu pamata, ir atbrīvoti no pārmērīšanas otras Līgumslēdzējas Puses ostās. Visas ostu nodevas un maksājumi tiek ievākti, pamatojoties uz šiem sertifikātiem.

11.pants

Jūrnieku identitātes dokumenti

1. Katra no Līgumslēdzējām Pusēm atzīst otras Līgumslēdzējas Puses atbilstošo iestāžu izdotos oficiālos jūrnieku identitātes dokumentus, kas dod tiesības šķērsot valsts robežu, un piešķir šo dokumentu īpašniekiem 12.pantā minētās tiesības. Šie identitātes dokumenti ir:

a) Latvijas Republikas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem: "Jūrnieka grāmatiņa" ;

b) Polijas Republikas pilsoņiem: "Pase" vai "Jūrnieka grāmatiņa" .

2. Vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses oficiālos apkalpes locekļu dokumentus, kas izdoti pēc šā Nolīguma stāšanās spēkā un kas dod tiesības šķērsot valsts robežu, otra Līgumslēdzēja Puse atzīst ar paziņojumu, ar noteikumu, ka šie dokumenti atbilst starptautiskajām prasībām par jūrnieku grāmatiņām.

3. Apkalpes locekļiem, kuri ir trešās valsts pilsoņi un kuri ir nodarbināti uz vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kuģa, valsts robežas šķērsošanai derīgie dokumenti ir tādi šo trešo valstu atbilstošo iestāžu izdotie atbilstošie dokumenti, kuri saskaņā ar attiecīgās Līgumslēdzējas Puses valstī spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem var tikt atzīti kā pase.

4. Līgumslēdzējas Puses uzņemas saistības pieņemt atpakaļ bez liekām formalitātēm apkalpes locekļus, kuri, pamatojoties uz to izdotajiem šā panta 1.punktā minētajiem dokumentiem, ir ieradušās otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un tur uzturas pretrunā ar 5.panta vai 12.panta noteikumiem, vai citas personas, kuras ir ieradušās otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kā transporta līdzekli nelegāli izmantojot Līgumslēdzējas Puses kuģi.

12.pants

Apkalpes locekļu iebraukšana, tranzīts un uzturēšanās

1. Katra no Līgumslēdzējām Pusēm atļauj otras Līgumslēdzējas Puses kuģa apkalpes locekļiem, kuriem ir viens no 11.pantā minētajiem dokumentiem, izkāpt krastā un uzturēties ostas pilsētas rajonā bez vīzas, kamēr kuģis atrodas vienā no Līgumslēdzējas Puses ostām, saskaņā ar šajā valstī, kā arī šajā ostā spēkā esošajiem attiecīgajiem likumiem un noteikumiem.

2. Katrs apkalpes loceklis, kuram ir jebkurš no 11.pantā minētajiem dokumentiem, var šķērsot tranzītā otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, lai atgrieztos savā mītnes valstī, nokļūtu uz sava vai cita kuģa, vai ceļotu jebkurā citā nolūkā, ja to šīs Līgumslēdzējas Puses atbilstošajās iestādes ir atzinušas kā attaisnojošu.

3. Ja saskaņā ar Līgumslēdzēju Pušu valstīs spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem par ārvalstniekiem ir papildus nepieciešama tranzīta vīza, kā tas ir šā panta 2.punktā, tā ir izsniedzama nekavējoties.

4. Līgumslēdzēju Pušu atbildīgās iestādes atļauj katram apkalpes loceklim, kurš to valstu teritorijās ir uzņemts slimnīcā, tur uzturēties uz ārstēšanai nepieciešamo laiku.

5. Līgumslēdzējas Puses rezervē sev tiesības atteikt iebraukšanu savu valstu teritorijās nevēlamām personām arī tādos gadījumos, ja minētajām personām ir kāds no 11.pantā minētajiem dokumentiem.

6. Šā panta noteikumi neietekmē Līgumslēdzēju Pušu likumus un noteikumus attiecībā uz ārvalstnieku iebraukšanu, uzturēšanos un izbraukšanu.

13.pants

Jūras negadījumi

1. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses kuģis cieš negadījumā vai nokļūst citās briesmās otras Līgumslēdzējas Puses valsts iekšējos ūdeņos vai teritoriālajā jūrā, otras Līgumslēdzējas Puses atbilstošās iestādes jebkurā laikā sniedz palīdzību un atbalstu tādā pašā mērā, kā savas valsts karoga kuģa, pasažieru un kravas gadījumā. Līgumslēdzējas Puses, kārtojot ar jūras negadījumiem saistītos jautājumus, rīkojas saskaņā ar to Starptautiskās Jūrniecības organizācijas konvenciju noteikumiem, kurām ir pievienojušās abas Līgumslēdzējas Puses.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses atbilstošās iestādes, kuru valsts teritorijā otras Līgumslēdzējas Puses kuģis ir cietis šā panta 1.punktā minētajā negadījumā vai nokļuvis citās briesmās, par notikušo pēc iespējas ātrāk informē otras Līgumslēdzējas Puses valsts tuvāko konsulāro pārstāvniecību.

3. Par negadījumu vai avārijas situāciju vienas Līgumslēdzējas Puses kompetentās iestādes nekavējoties informē otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās iestādes.

4. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses kuģis cieš negadījumā vai nokļūst citās briesmās otras Līgumslēdzējas Puses valsts iekšējos ūdeņos vai teritoriālajā jūrā, šī otra Līgumslēdzēja Puse atbrīvo no visām muitas nodevām un nodokļiem kravu, aprīkojumu un citus īpašumus, ja tie netiek piegādāti komerciālam apgrozījumam tās valsts teritorijā.

5. Šā panta noteikumi neskar tiesības, kas izriet no jebkuras jūras prasības attiecībā uz jebkuru kuģim, tā pasažieriem, apkalpei un kravai sniegto palīdzību vai glābšanu.

14.pants

Tehniskā sadarbība

Līgumslēdzējas Puses mudina savu valstu jūras transporta kompānijas un jebkādas citas ar jūras transportu saistītās institūcijas attīstīt sadarbību visās iespējamajās jomās, it īpaši kuģu klasifikācijā, jūrniecības izglītībā, jūras vides aizsardzībā, īsjūras kuģošanā, glābšanā uz jūras un jūrniecības administrēšanā.

15.pants

Konsultācijas

1. Lai nodrošinātu šā Nolīguma pienācīgu piemērošanu, var tikt sasaukta Līgumslēdzēju Pušu kompetento iestāžu pārstāvju un Līgumslēdzēju Pušu noteikto ekspertu tikšanās.

2. Tikšanās notiek, kad ir nepieciešams, pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma trīs (3) mēnešu laikā pēc šā pieprasījuma saņemšanas.

16.pants

Strīdu izšķiršana

Jebkuru strīdu, kas saistīts ar šā Nolīguma piemērošanu vai interpretāciju, apspriež un risina Līgumslēdzēju Pušu kompetentās iestādes.

17.pants

Nolīguma stāšanās spēkā un grozījumi

1. Šis Nolīgums stājas spēkā pēc trīsdesmit (30) dienām no dienas, kad saņemts pēdējais no rakstiskajiem paziņojumiem, ko Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskajiem kanāliem nosūta viena otrai par visu tiesisko formalitāšu izpildi, kas nepieciešamas lai šis Nolīgums stātos spēkā.

2. Šo Nolīgumu var grozīt, Līgumslēdzējām Pusēm savstarpēji vienojoties, un grozījumi ir uzskatāmi par šā Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu.

18.pants

Līguma spēka zaudēšana

Dienā, kad šis Nolīgums stājas spēkā, zaudē spēku 1929.gada 12. februārī Rīgā parakstītā Latvijas un Polijas Tirdzniecības un kuģniecības līguma noteikumi attiecībā uz jūras transportu un glābšanu.

19.pants

Nolīguma darbības ilgums un denonsēšana

1. Šis Nolīgums ir spēkā nenoteiktu laiku.

2. Viena vai otra Līgumslēdzēja Puse var denonsēt šo Nolīgumu, nosūtot pa diplomātiskajiem kanāliem otrai Līgumslēdzējai Pusei rakstisku paziņojumu. Šādā gadījumā Nolīgums zaudē spēku pēc sešiem (6) mēnešiem no dienas, kad šādu paziņojumu ir saņēmusi otra Līgumslēdzēja Puse.

TO APLIECINOT, apakšā parakstījušies savu attiecīgo valdību šim nolūkam pienācīgi pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši šo Nolīgumu.

PARAKSTĪTS Rīgā 1999.gada 27.oktobrī divos eksemplāros, katrs latviešu, poļu un angļu valodā, visi trīs teksti ir vienlīdz autentiski. Gadījumā, ja to interpretācija ir atšķirīga, izšķirošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdāPolijas Republikas valdības vārdā
Anatolijs GorbunovsAndrezejs Grzelakowskiego
Satiksmes ministrs

Transporta un Jūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

Agreement
between the Government of The Republic of Latvia and the Government of The Republic of Poland on Maritime Transport
The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Poland hereinafter referred to as the "Contracting Parties":

Desiring to develop the friendly relations between the two States;

Bearing in mind the extension of the co-operation in maritime transport on the basis of principles of equality of rights, mutual benefits and freedom of navigation;

In compliance with the international agreements, binding both Contracting Parties in the field of maritime transport;

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of the present Agreement the applied terms shall mean:

1. The "competent authorities of the Contracting Parties" :

a) for the Republic of Latvia: the Ministry of Transport and its authorised institutions;

b) for the Republic of Poland: the Minister of Transport and Maritime Economy and his authorised organs.

2. The "vessel of the Contracting Party" — any merchant sea-going vessel registered in the ship register in accordance with the laws and regulations in force in the territory of the State of the Contracting Party and flying its flag as well as any sea-going vessel used on the charter basis by a shipping company of the Contracting Party. This term shall not apply to warships, coast guard and police vessels, fishing vessels, vessels performing public functions and other vessels destined or used for non-commercial purposes.

The "shipping company of the Contracting Party" — a legal person, which in its own name operates vessels in international shipping and is registered in the territory of the State of the Contracting Party in accordance with its laws and regulations in force. For the Republic of Poland a reference to a shipping company includes also a reference to a natural person.

4. The "crew member" — the master and any other person employed on board a vessel and entered in the crew list.

5. The "port" — any sea-port, including roadsteads, in the territory of the State of the Contracting Party, which is declared open to international shipping by that Contracting Party.

Article 2

Aim of the Agreement

The aim of this Agreement is:

a) to contribute to the development of maritime transport between the both States;

b) to promote international merchant navigation and safety at sea;

c) to avoid the measures causing harm to the development of maritime transport between the both States and between each of them and third states;

d) to contribute to the development of commercial and economic relations between the both States.

Article 3

Scope of the Agreement

1. The present Agreement shall apply to the territory of the State of each Contracting Party including territorial sea in compliance with international rules and national laws and regulations.

2. The provisions of the present Agreement shall apply to the maritime transport between the States of the Contracting Parties and to or from third states.

3. The provisions of the present Agreement shall not affect the right of vessels of third states to participate in sea-borne trade between the States of the Contracting Parties.

Article 4

International obligations

1. The provisions of the present Agreement shall not affect rights and obligations of the Contracting Parties arising from binding them international agreements or their participation in international organisations.

2. The Contracting Parties shall strive to become a party to related international agreements on safety in shipping, on social conditions and training of seafarers and on maritime environment protection.

3. The Contracting Parties shall observe the rules of non-discrimination and free competition in international shipping and ensure the right to the free choice of a shipping company.

Article 5

Observation of the national laws and regulations

1. The vessels of one Contracting Party as well as their crews, passengers and cargo, whilst in the territory of the State of the other Contracting Party, shall be subject to the relevant laws and regulations in force in that State, especially to the regulations concerning safety of maritime transport, entry, stay and departure of the crews and passengers and importation, exportation and storage of cargo, regulations concerning going ashore, immigration, customs, taxes and quarantine, as well.

2. Whilst in the territory of the State of one Contracting Party, vessels of the other Contracting Party shall be subject to the regulations relating to vessel’ s equipment, facilities, safety appliances, measurement and seaworthiness, applied on the basis of relevant international agreements binding the flag State.

Article 6

Treatment to vessels in the ports and in the territorial sea

1. Each of the Contracting Parties shall grant to vessels of the other Contracting Party the same treatment as is granted to its own vessels in its ports, territorial sea and other waters under its sovereign jurisdiction. This shall inter alia apply to port access, levying port dues and charges, treatment during staying in and departure from the ports, when using port facilities for transportation of cargo and passengers, as well as to the access to all port services.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not affect the laws and regulations of the Contracting Parties in force, with regard to:

a) privileges of own flag in the coastal shipping, towage, pilotage and other services related to maritime transport reserved for the shipping companies or other enterprises as well as for nationals and residents of the State of this Contracting Party; it shall not apply, however, to coastal shipping if the vessel of either of the Contracting Parties operates between the ports of the other Contracting Party either to discharge cargoes or disembark passengers carried from the third state or to load cargoes or embark passengers on board and carry them to the third state;

b) marine scientific research.

Article 7

Establishment of shipping representative offices

The provisions of this Agreement shall also apply to the right of establishment of shipping representative offices by shipping companies of both Contracting Parties in the territory of the State of the other Contracting Party following the laws and regulations in force in the territory of its State.

Article 8

Unrestricted transfer

One Contracting Party shall grant to shipping companies of the other Contracting Party the right to use revenues from shipping services derived in the territory of its State to payments resulting from shipping operations there or shall ensure unrestricted transfer of these revenues in convertible currencies in accordance with its laws and regulations in force.

Article 9

Facilitation of maritime transport

Both Contracting Parties shall, within the limits of their laws and regulations in force in the territory of their States, adopt all necessary measures in order to facilitate and promote the maritime transport, avoid unnecessary delays of vessels in the port, expedite and simplify as much as possible the carrying out of the customs and other port formalities as well as to facilitate access to existing waste reception facilities for ships.

Article 10

Mutual recognition of vessel's documents

1. Vessel's documents on board, including documents concerning the crew members, issued or recognised by the competent authorities of one Contracting Party on the basis of international regulations, shall be recognised by the competent authorities of the other Contracting Party.

2. Vessels holding the valid tonnage certificates issued or recognised by the competent authorities of one Contracting Party on the basis of international regulations, shall be exempted from remeasurement in the ports of the other Contracting Party. All port dues and charges shall be collected according to these certificates.

Article 11

Identity documents of seafarers

1. Each of the Contracting Parties shall recognise the official identity documents of seafarers, entitling to cross the state border, issued by the relevant authorities of the other Contracting Party and grant holders of these documents the rights as referred to in Article 12. These documents are:

a) for the nationals and residents of the Republic of Latvia: the "Seaman’s Discharge Book" ;

b) for the nationals of the Republic of Poland: the "Passport" or the "Seaman's Book" .

2. The official documents of crew members entitling to cross the state border issued by either of the Contracting Parties after entry into force of the present Agreement shall be recognised by the notification of the other Contracting Party, provided that they are in line with the international requirements for seaman's books.

3. For the crew members who are nationals of third state and are employed on board of the vessel of either of Contracting Parties, the valid documents entitling to cross the state border are related documents issued by the relevant authorities of third states if according to the laws and regulations in force of the given Contracting Party they are sufficient enough to be recognised as a passport.

4. The Contracting Parties commit themselves to take back without unnecessary formalities the crew members who have arrived at the territory of the other Contracting Party on the basis of document issued by them as in paragraph 1 of this Article and stay therein contradicting the provisions of Article 5 or Article 12 or other persons who arrived in the territory of the other Contracting Party illegally using vessel of a Contracting Party as a mean of transportation.

Article 12

Entry, transit and stay of crew members

1. Each of the Contracting Parties shall allow the crew members of the vessel of the other Contracting Party who are holders of one of the documents mentioned in Article 11 to go ashore and stay in the area of port town during the stay of the vessel in one of the ports of the Contracting Party without visa, in accordance with the respective laws and regulations in force in that State as well as in the given port.

2. Every crew member holding any of the documents mentioned in Article 11, may pass in transit the territory of the State of the other Contracting Party in order to return to home country, to join his/her vessel or another one or to travel for any other purpose provided that it is recognised as justified by the relevant authorities of this Contracting Party.

3. If according to the laws and regulations in force in the States of the Contracting Parties applicable to foreigners, a visa for transit is additionally required as in paragraph 2 of this Article, it should be granted without delay.

4. The relevant authorities of the Contracting Parties shall allow every crew member who is admitted to the hospital in the territories of their States, to stay for the period of time necessary for treatment.

5. The Contracting Parties reserve the right to refuse entry into the territories of their States of undesirable persons also in those cases when the mentioned persons hold any of the documents mentioned in Article 11.

6. The provisions of this Article do not affect the laws and regulations of the Contracting Parties in respect of entry, stay and departure of foreigners.

Article 13

Maritime accidents

1. Should a vessel of one Contracting Party suffer from an accident or encounter any other danger in the area of internal waters or in the territorial sea of the State of the other Contracting Party, the relevant authorities of the other Contracting Party shall render at any time help and assistance to the same extent as in the case of a vessel flying that Contracting Party’s flag and her crew members, passengers and cargo. Whilst dealing with the maritime accidents, the Contracting Parties shall comply with provisions of Conventions of the International Maritime Organisation, accepted by both Contracting Parties.

2. The relevant authorities of one Contracting Party, in whose State territory a vessel of the other Contracting Party has suffered from an accident or encounter any other danger mentioned in paragraph 1 of this Article, shall notify as soon as possible the event to the nearest consular office of the State of the other Contracting Party.

3. The accident or emergency should be promptly notified by the competent authorities of one Contracting Party to the competent authorities of the other Contracting Party.

4. Should a vessel of one Contracting Party suffer from an accident or encounter any other danger in the area of internal waters or in the territorial sea of the State of the other Contracting Party, that other Contracting Party shall exempt from all customs duties, dues and taxes the cargo, equipment and other properties, insofar as they are not delivered for commercial turnover in its State’s territory.

5. Provisions of this Article do not affect the rights arising from any maritime claim in respect of any assistance or salvage provided to a vessel, its passengers, crew and cargo.

Article 14

Technical co-operation

The Contracting Parties shall encourage maritime transport companies and any other institutions related to maritime transport of their States to develop all possible fields of co-operation, especially in the ships’ classification, maritime education, maritime environment protection, short-sea shipping, maritime salvage and maritime administration.

Article 15

Consultations

1. In order to ensure an efficient application of the present Agreement the meeting of representatives of the competent authorities of the Contracting Parties and of experts designated by the Contracting Parties may be convened.

2. The meeting shall be held, when necessary, at a request of either of the Contracting Parties within three (3) months from the date of the request.

Article 16

Settlement of disputes

Any dispute regarding the application or interpretation of the present Agreement shall be discussed and solved by the competent authorities of the Contracting Parties.

Article 17

Entry into force and amendments to the Agreement

1. The present Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date when the latest written note on fulfilment of all necessary legal requirements of the Contracting Parties for the present Agreement to enter into force is received through the diplomatic channels by the other Contracting Party.

2. The Agreement may be amended by the mutual agreement of the Contracting Parties and amendments shall be regarded as an integral part of the present Agreement.

Article 18

Termination of the Treaty

The provisions of the Treaty on Trade and Navigation between Latvia and Poland, signed in Riga on 12 February 1929, related to maritime transport and salvage are terminated on the day of entering into force of the present Agreement.

Article 19

Duration and denunciation of the Agreement

1. The present Agreement shall be in force for indefinite time.

2. Either of the Contracting Parties may denounce the present Agreement by submitting a written note to the other Contracting Party through the diplomatic channels. In such case, the Agreement shall be terminated six (6) months after the date of the receipt of such note by the other Contracting Party.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorised by their respective Governments for that purpose have signed the present Agreement.

DONE at Riga on October 27th, 1999, in duplicate, each in the Latvian, Polish and English languages, all the three texts being equally authentic. In the case of divergences in their interpretation, the English text shall prevail.

For the GovernmentFor the Government
of the Republic of Latvia

of the Republic of Poland

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.01.2000.Stājas spēkā: 01.02.2000.Tēma: Transports un sakariPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 29/31, 01.02.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 4, 24.02.2000.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
678
01.02.2000
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"