Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Līgumu starp Latvijas Republikas valdību, Igaunijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par kopējās izglītības telpas izveidi starp Baltijas valstīm vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā (līdz augstākās izglītības pakāpei)

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 10.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 11.maijā.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume
Rīgā 2000.gada 23.maijā
Līgums starp Latvijas Republikas valdību, Igaunijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par kopējās izglītības telpas izveidi starp Baltijas valstīm vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā (līdz augstākās izglītības pakāpei)
Igaunijas Republikas valdība, Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība, turpmāk "Līgumslēdzējas Puses",

pamatojoties uz draudzīgām attiecībām starp trim valstīm,

tiecoties dot visu triju Baltijas valstu izglītojamajiem lielākas iespējas mācīties un iegūt vidējo vispārējo un profesionālo izglītību (līdz augstākās izglītības pakāpei) no valsts budžeta finansētajās izglītības iestādēs un iegūt izglītību apliecinošus dokumentus jebkurā no Baltijas valstīm,

vēlēdamās palielināt jauniešu mobilitāti Baltijas valstīs,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Līgumslēdzējas Puses dos iespēju izglītojamajiem, savu valstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, mācīties vispārējās vidējās un profesionālās izglītības programmās (līdz augstākās izglītības pakāpei) jebkurā no Baltijas valstīm.

2. pants

Izglītojamie, kuri apgūst vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības (līdz augstākās izglītības pakāpei) programmas ārpus savas valsts, maksā (ja tāda ir noteikta) mācību maksu vai līdzīgus maksājumus tādā pašā kārtībā kā tās valsts izglītojamie, kurā viņi ir uzsākuši mācības.

3. pants

Izglītojamajiem, kas apgūst vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo izglītību (līdz augstākās izglītības pakāpei) ārpus savas valsts, ir tiesības saņemt stipendijas un līdzīgu atbalstu tādā pašā kārtībā kā tās valsts izglītojamajiem, kurā viņi mācības ir uzsākuši.

4. pants

Izglītojamajiem, kas sekmīgi ir ieguvuši daļēju vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību vienā no Līgumslēdzēju Pušu valstīm, ir tiesības turpināt mācības savas valsts izglītības iestādēs, saskaņā ar dokumentu, kas apliecina daļēju vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iegūšanu un ko ir izsniegusi viena no Līgumslēdzēju Pušu izglītības iestādēm.

5. pants

Izglītojamie, kas ir ieguvuši vidējo izglītību vienā no Līgumslēdzēju Pušu valstīm un ir saņēmusi atestātu par vidējās izglītības apguvi vai cita veida dokumentu, kas apliecina vidējās izglītības ieguvi, var pretendēt uz tādu pašu augstākās izglītības studiju programmu savā valstī, kā valstī, kur tie ir pabeiguši vidējo izglītību.

6. pants

Līgumslēdzējas Puses, iekļaujot profesionālās izglītības mācību saturā, atzīs mācību prakses uzņēmumos, iestādēs vai citās institūcijās, kas atšķirībā no profesionālās izglītības apguves vietas ir notikušas citas Līgumslēdzējas Puses valstī.

7. pants

Līgumslēdzējas Puses informēs savas valsts iedzīvotājus par iespējām, ko nodrošina šis līgums, pilnībā vai daļēji iegūt vidējo izglītību tajā valstī, kas nav viņu pastāvīgā dzīvesvieta.

8. pants

Līgumslēdzējas Puses sekos šī līguma izpildei un nepieciešamības gadījumā veiks izmaiņas un papildinājumus. Šajā nolūkā Līgumslēdzējas Puses izveidos Konsultatīvo Komiteju, kas sniegs priekšlikumus izmaiņām un papildinājumiem līguma tekstā. Komiteja sadarbosies ar atbildīgajiem ministriem vai to pilnvarotām personām un sniegs informāciju par līguma izpildi. Līgumslēdzējas Puses ir tiesīgas izstrādāt tiesību aktus šī līguma izpildei.

9. pants

Līgumslēdzējas Puses izstrādās līgumu, kas dos tiesības Līgumslēdzēju Pušu izglītojamajiem iegūt augstāko izglītību citas Līgumslēdzējas Puses valstī.

10. pants

Līgums stājas spēkā 30. dienā pēc tam, kad visas Līgumslēdzējas Puses ir paziņojušas viena otrai par savā valstī nepieciešamo konstitucionālo procedūru izpildi, lai līgums stātos spēkā.

11. pants

Līgums ir spēkā piecus gadus un automātiski tiek pagarināts uz nākošo piecu gadu termiņu, ja vien viena no Līgumslēdzējām Pusēm ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms līguma darbības termiņa izbeigšanās rakstveidā nepaziņo pārējām Līgumslēdzējām Pusēm par savu nodomu denonsēt šo līgumu. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi līgumā tiks veikti tādā pašā kārtībā kā tam stājoties spēkā.

12. pants

Līguma darbības laikā izsniegtie izglītības dokumenti arī pēc tam, kad kāda no Līgumslēdzējām Pusēm ir pārtraukusi šī līguma tekstā minētās saistības, tiek atzīti un ir pielietojami pilnā mērā. Izglītojamajiem, kuri līguma saistību pārtraukšanas brīdī mācās kādā no Baltijas valstīm ir tiesības pabeigt mācību gadu uz tādiem pašiem nosacījumiem kā līguma darbības laikā.

13. pants

Katra no Līgumslēdzējām Pusēm var pārtraukt līguma saistības, rakstiski par to paziņojot abām pārējām Līgumslēdzējām Pusēm, kas rakstiski apliecina šāda paziņojuma saņemšanu.

Līgums uzskatāms par denonsētu sestajā mēnesī, skaitot no dienas, kad pārējās Līgumslēdzējas Puses ir saņēmušas paziņojumu par līguma denonsēšanu.

14. pants

Līgums ir parakstīts trīs oriģināleksemplāros, katrā ir līguma teksts latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu valodā. Visi četri teksti ir autentiski. Domstarpību un strīdu gadījumā noteicošais ir līguma teksts angļu valodā.

Parakstīts Siguldā 1998.gada 10.jūlijā.

Latvijas Republikas valdības vārdāIgaunijas Republikas valdības vārdāLietuvas Republikas valdības vārdā
Izglītības un zinātnes ministrsIzglītības ministrsĀrlietu ministrijas viceministrs
Jānis GaigalsMait KlaasenAlgimantas Rinkunas
Agreement
among the Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Lithuania, on the creation of a common educational space in general upper secondary education and vocational (up to higher education level) education within the Baltic States
The Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania, hereafter "the Contracting Parties"

on the basis of friendly relations between the three countries,

seeking to give students of the Baltic States more opportunities to study and to acquire education on general upper secondary education and vocational (up to higher education level) education at the public educational institutions of the Baltic States, and to get acknowledged certificates;

desiring to increase mobility of young people in the Baltic States;

have agreed on the following:

Article 1

The Contracting Parties shall give students, citizens and permanent residents of their countries, access to each others' general upper secondary education programmes and vocational education programmes (up to higher education level).

Article 2

Students, who acquire a general upper secondary education or vocational (up to higher education) education (further "vocational education") programme within a host Baltic country, shall pay (if such are established) study fees or similar fees on the equal basis with students of this country.

Article 3

Students, who acquire general upper secondary education or vocational education within a host country, have the right to receive grants and similar support on the equal basis with students of that country.

Article 4

Students, who have acquired partial general upper secondary education or vocational education with at least satisfactory results in the country of one of the Contracting Parties, shall have the right to pursue their studies in an educational institution of their own country, pursuant to a document issued by the educational institution of one of the Contracting Parties country, certifying partial general upper secondary education on or vocational education.

Article 5

Students, who have acquired general upper secondary education in another country of Contracting Parties and were granted a school-leaving certificate or other form of certification documenting that they have completed a general upper secondary educational programme, are entitled to apply for admission to higher education programmes in their home country as they may apply for in the country, in which they have completed upper secondary education.

Article 6

The Contracting Parties shall, within the vocational education curricula, recognise a mandatory professional apprenticeship in enterprises, institutions, or similar establishments of the country of another Party, different to the country where the vocational education was acquired.

Article 7

The Contracting Parties shall inform the inhabitants of their own countries about the possibilities, assured with this agreement, to acquire general upper secondary education or vocational education in the other countries of the Contracting Parties.

Article 8

The Contracting Parties shall jointly follow up the implementation of the Agreement, change and amend it, if necessary. For this purpose the Contracting Parties shall establish a Consultative Committee, which will propose changes and amendments to the Agreement. The Committee shall co-operate with the responsible Ministers or their authorised representatives and shall give information on implementation of the Agreement. The Contracting Parties are authorised to develop legal acts for promoting the implementation of the Agreement.

Article 9

The Contracting Parties shall work out relevant agreements which grant the right for students of the other Contracting Parties to acquire higher education.

Article 10

The Agreement shall enter into force 30 days after the date upon which all the Contracting Parties have notified each other of the accomplishment of all the necessary constitutional procedures for the Agreement to enter into force in their country.

Article 11

This Agreement will remain valid for 5 years and shall automatically be renewed for another period of 5 years, unless one of the Contracting Parties six months before the date of expire of the relevant, notifies to the other Contracting Parties in writing on its intention to terminate the Agreement. Any changes and amendments to the Agreement shall follow the same procedure as its entering into force.

Article 12

Study credentials, issued on time of validity of the Agreement are completely recognised and utilised even after one of the Contracting Parties has terminated engagements mentioned in the Agreement. Students who at the moment of termination of the engagements of the Agreement study in another country of the Contracting Parties, have the right to finish an academic year on the same terms, as when the Agreement has been in force.

Article 13

Each Contracting Party can terminate engagements of this Agreement by giving a written notice to the other Contracting Parties, who shall confirm in writing the receipt of this notice.

The termination of the Agreement shall enter into force after the expire of six months from the date upon which the other Contracting Parties have received a notice on termination of Agreement's engagements.

Article 14

The Agreement is done in triplicate, each in the Latvian, Estonian, Lithuanian and English languages. All three originals are authentic. In case of divergence the English text shall prevail.

Done in Sigulda on this day of 10th July, 1998

For the Government of the Republic of LatviaFor the Government of the Republic of EstoniaFor the Government of the Republic of Lithuania
Jānis GaigalsMait KlaasenAlgimantas Rinkunas
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Līgumu starp Latvijas Republikas valdību, Igaunijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 11.05.2000.Stājas spēkā: 23.05.2000.Tēma: Izglītība, zinātne, sportsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 182/183, 23.05.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 22.06.2000.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
6759
23.05.2000
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)