Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.453

Rīgā 2002.gada 8.oktobrī (prot. Nr.43 1.§)
Būtiskās prasības un marķēšanas kārtība luminiscējošo spuldžu balastiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka būtiskās prasības, to ievērošanas uzraudzības mehānismu un marķēšanas kārtību luminiscējošo spuldžu balastiem (turpmāk -balasts).

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.110 redakcijā)

2. Noteikumi attiecas uz standarta LVS EN 50294+A1+A2:2007 "Ierobežotāju-spuldžu ķēžu patērētās jaudas mērīšanas metode" 3.4.apakšpunktā minētajiem balastiem, ko piedāvā tirgū atsevišķi vai iemontētus gaismekļos un kuri saņem elektroenerģiju no elektrotīkla, izņemot balastus, kas iemontēti spuldzēs vai mēbelēs iebūvētos gaismekļos, veidojot nenomaināmu gaismekļa daļu, un nav pārbaudāmi atsevišķi no gaismekļa. Balastus klasificē atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 1.tabulai.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.110 redakcijā)

II. Būtiskās prasības balastiem

3. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis nodrošina elektroenerģijas patēriņa noteikšanu katram balastam saskaņā ar standartā LVS EN 50294+A1+A2:2007 "Ierobežotāju-spuldžu ķēžu patērētās jaudas mērīšanas metode" noteiktajām procedūrām, kā arī balastu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.110 redakcijā)

3.1 Gadatirgos un izstādēs nedrīkst izstādīt balastus, kuru atbilstība būtiskajām prasībām nav novērtēta atbilstoši šiem noteikumiem, izņemot gadījumus, ja pie balastiem novietota labi redzama brīdinājuma zīme, kas nepārprotami norāda, ka balastus nedrīkst piedāvāt tirgū un lietot.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.110 redakcijā)

3.2 Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis apliecina balastu atbilstību šo noteikumu prasībām, sastādot atbilstības deklarāciju. Atbilstības deklarācijā norāda vismaz šādu informāciju:

3.21. ražotāja nosaukums un adrese;

3.22. modeļa vispārīgs apraksts, kas ļauj to precīzi identificēt;

3.23. rezultāti, kas iegūti, veicot mērījumus saskaņā ar šo noteikumu 3.punktā minēto standartu;

3.24. tās personas vārds, uzvārds un paraksts, kura ir tiesīga uzņemties saistības ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārdā.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.110 redakcijā)

4. 4. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs nodrošina balastu tehnisko dokumentāciju. Dokumentācijā papildus šo noteikumu 3.2 punktā minētajai informācijai norāda šādu informāciju:

4.1. modeļa galvenie raksturlielumi (īpaši tie, kuri būtiski ietekmē elektroenerģijas patēriņu) un, ja nepieciešams, tehniskie zīmējumi;

4.2. dati par šo noteikumu 3.23.apakšpunktā minēto mērījumu atbilstību šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām enerģijas patēriņa prasībām;

4.3. lietošanas instrukcija valsts valodā.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.110 redakcijā)

5. Šo noteikumu 4.punktā minēto dokumentāciju var aizstāt ar tehnisko dokumentāciju, kas par balastu izveidota, pamatojoties uz citiem normatīvajiem aktiem, ja tajā iekļauta visa šo noteikumu 4.punktā minētā informācija.

6. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis (ja ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis reģistrēts Latvijā), vai importētājs (ja ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav reģistrēts Latvijā) nodrošina, lai tehniskā dokumentācija būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādei trīs gadus pēc pēdējā balasta ražošanas pārtraukšanas.

7. Balasta elektroenerģijas patēriņš nedrīkst būt lielāks par balasta-spuldzes ķēdes (elektriskā ķēde ar virknē saslēgtu balastu un spuldzi) pieļaujamo maksimālo ieejas jaudu, kāda noteikta šo noteikumu 1.pielikuma 2.tabulā laikposmam līdz 2005.gada 20.novembrim (4.sleja) un no 2005.gada 21.novembra (5.sleja). Balasta-spuldzes ķēdes maksimālā ieejas jauda ir spuldzes jaudas un balasta tipa funkcija, kas nosaka ķēdes energoefektivitāti. Balasta-spuldzes ķēdes maksimālo ieejas jaudu konkrētam balastam definē kā maksimālo balasta-spuldzes ķēdes jaudu ar dažādiem līmeņiem katras spuldzes jaudai un katram balasta tipam.

III. Marķēšana

8. Balastu un tā iepakojumu marķē ar CE atbilstības marķējumu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Marķējums ir labi saredzams, skaidri salasāms un neizdzēšams. Ja balasts ir iemontēts gaismeklī, ar CE atbilstības marķējumu marķē gaismekli un tā iepakojumu.

9. Balastu aizliegts marķēt ar CE atbilstības marķējumu, ja tas neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Balastu aizliegts marķēt ar CE atbilstības marķējumam līdzīgām zīmēm un simboliem, kas var maldināt patērētāju par CE atbilstības marķējuma veidu un nozīmi.

9.1 Ja balasts un tā iepakojums marķēts ar Kopienas ekoetiķeti atbilstoši procedūrai, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 17.jūlija Regulā (EK) Nr. 1980/2000 par pārskatīto Kopienas ekoetiķetes piešķiršanas programmu (turpmāk - Regula (EK) Nr. 1980/2000), vai citu marķējumu, kas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1980/2000 19.pantā minētajai procedūrai atzīts par līdzvērtīgu Kopienas ekoetiķetei, tad uzskata, ka attiecīgais balasts atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām tiktāl, ciktāl Kopienas ekoetiķete vai marķējums attiecas uz šīm prasībām.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.110 redakcijā)

IV. Tirgus uzraudzība

10. Tirgus uzraudzības iestādes funkcijas veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk — tirgus uzraudzības iestāde). Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka balasts, kas marķēts ar CE atbilstības marķējumu, neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tā uzdod ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim (ja ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis ir reģistrēts Latvijā), vai importētājam (ja ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav reģistrēts Latvijā) noteiktā termiņā nodrošināt balasta atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

10.1 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt balastu paraugus un organizēt ekspertīzi, lai pārbaudītu balastu atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja ekspertīzē konstatēts, ka balasts neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, izdevumus par ekspertīzes veikšanu sedz ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs, kas pirmais laidis neatbilstošu balastu Latvijas tirgū.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.110 redakcijā)

11. Ja balasta atbilstība šajos noteikumos noteiktajām prasībām noteiktajā termiņā nav nodrošināta, tirgus uzraudzības iestāde aizliedz attiecīgā balasta piedāvāšanu tirgū.

12. Tirgus uzraudzības iestāde par lēmumu piemērot šo noteikumu 10. un 11.punktu nekavējoties informē ražotāju, tā pilnvaroto pārstāvi vai importētāju, pamatojot lēmumu un norādot tā apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtību un termiņu.

13. Tirgus uzraudzības iestāde par šo noteikumu 10. un 11.punkta piemērošanu paziņo Ekonomikas ministrijai. Ekonomikas ministrija minēto informāciju nosūta Eiropas Komisijai.

V. Noslēguma jautājums

14. Noteikumu 13.punkts stājas spēkā ar īpašiem Ministru kabineta noteikumiem.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.110 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.septembra Direktīvas 2000/55/EK par luminiscentā apgaismojuma balastu energoefektivitātes prasībām;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Direktīvas 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministra vietā — finansu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.453
Balasta kategorijas un balasta-spuldzes ķēdes pieļaujamā maksimālā ieejas jauda

I. Balasta kategorijas

1.tabula

Kategorija

Apraksts

1.

Balasts lineārā tipa spuldzei

2.

Balasts divu cauruļu kompaktai spuldzei

3.

Balasts plakanai četru cauruļu kompaktai spuldzei

4.

Balasts četru cauruļu kompaktai spuldzei

5.

Balasts sešu cauruļu kompaktai spuldzei

6.

Balasts kompaktai 2 D tipa spuldzei

II. Balasta-spuldzes ķēdes pieļaujamā maksimālā ieejas jauda

2.tabula

Balasta kategorija

Spuldzes jauda (W)

Balasta-spuldzes ķēdes pieļaujamā maksimālā ieejas jauda (W)

50 (Hz)

augstfrekvences

līdz 2005.gada 20.novembrim

no 2005.gada 21.novembra

1

2

3

4

5

1.

15

13,5

25

23

18

16

28

26

30

24

40

38

36

32

45

43

38

32

47

45

58

50

70

67

70

60

83

80

2.

18

16

28

26

24

22

34

32

36

32

45

43

3.

18

16

28

26

24

22

34

32

36

32

45

43

4.

10

9,5

18

16

13

12,5

21

19

18

16,5

28

26

26

24

36

34

5.

18

16

28

26

26

24

36

34

6.

10

9

18

16

16

14

25

23

21

19

31

29

28

25

38

36

38

34

47

45

Piezīme. Ja balasts ir paredzēts spuldzei, kuras jauda neatbilst kādai no tabulā minētajām vērtībām, balasta-spuldzes ķēdes maksimālo ieejas jaudu aprēķina lineārā interpolācijā starp divām tabulā minētajām spuldžu tuvākajām jaudas vērtībām un divām maksimālajām ieejas jaudas vērtībām. Piemēram, ja balasts attiecas uz 1.kategorijas 48 W spuldzi ar 50 Hz, balasta-spuldzes ķēdes pieļaujamo maksimālo ieejas jaudu aprēķina šādi:

1) līdz 2005.gada 20.novembrim:

47 + (48 - 38) x (70 - 47) ÷ (58 - 38) = 58,5 W

2) no 2005.gada 21.novembra:

45 + (48 - 38) x (67 - 45) ÷ (58 - 38) = 56 W

Ekonomikas ministra vietā — finansu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.453
CE atbilstības marķējums

1. CE atbilstības marķējumu veido lielie burti CE. Marķējuma paraugs ir šāds:

SKAN COPY.GIF (19228 bytes)

2. CE marķējuma izmēru atļauts proporcionāli palielināt vai samazināt.

3. Abiem CE marķējuma komponentiem ir vienāds vertikālais izmērs, un tas nedrīkst būt mazāks par pieciem milimetriem.

Ekonomikas ministra vietā — finansu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 453Pieņemts: 08.10.2002.Stājas spēkā: 12.10.2002.Zaudē spēku: 15.06.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 147, 11.10.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
67248
{"selected":{"value":"01.03.2008","content":"<font class='s-1'>01.03.2008.-14.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2008","iso_value":"2008\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2008.-14.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2002","iso_value":"2002\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2002.-29.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva