Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumus Nr. 70 "Alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.429

Rīgā 2002.gada 24.septembrī (prot. Nr.40 2.§)
Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība

(Noteikumu nosaukums MK 18.01.2005. noteikumu Nr.50 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 61.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā narkoloģiskajās ārstniecības iestādēs notiek alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības slimnieku (turpmāk — slimnieks) ārstēšana labprātīgi pēc viņu vēlēšanās.

(Grozīts ar MK 18.01.2005. noteikumiem Nr.50)

2. Narkoloģiskās ārstniecības iestādes ir ambulatorās narkoloģiskās ārstniecības iestādes, ārstniecības iestāžu narkoloģiskās nodaļas un stacionārās narkoloģiskās ārstniecības iestādes neatkarīgi no to īpašuma formas un pakļautības.

3. Ja notiesātajam saskaņā ar Krimināllikuma 55.panta septīto daļu ir tiesas uzlikts pienākums ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības, tā izpildi nodrošina šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 18.01.2005. noteikumiem Nr.50)

4. Anonīma slimnieku ārstēšana narkoloģiskajās ārstniecības iestādēs ir aizliegta.

5. Narkoloģiskās slimības diagnozi slimniekam nosaka sertificēts narkologs.

6. Narkoloģiskā ārstniecības iestāde ir tiesīga slimnieka aprūpē iesaistīt psihologu, psihoterapeitu, sociālo darbinieku, vidējo un jaunāko medicīnisko personālu, pedagogu, sporta darbinieku un medicīniskās rehabilitācijas speciālistu, kā arī citus speciālistus, ja tas paredzēts ārstniecības līgumā.

II. Ārstniecības līgums

7. Narkoloģiskajā ārstniecības iestādē slimnieku ārstē, pamatojoties uz ārstniecības līgumu, kas noslēgts starp slimnieku un narkoloģiskās ārstniecības iestādi.

8. Ārstniecības līgumu noformē rakstiski atbilstoši šiem noteikumiem un Civillikumā noteiktajām prasībām.

9. Ārstniecības līgumā norāda šādas ziņas:

9.1. slimnieka vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

9.2. narkoloģiskās ārstniecības iestādes nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs;

9.3. slimnieka ārstēšanas nosacījumi;

9.4. slimnieka tiesības un pienākumi;

9.5. narkoloģiskās ārstniecības iestādes tiesības un pienākumi, arī konfidencialitātes nodrošināšanas pienākums;

9.6. maksa par līgumā paredzētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem saskaņā ar narkoloģiskās ārstniecības iestādes apstiprinātu cenrādi, kā arī samaksas termiņš;

9.7. strīdu izskatīšanas un zaudējumu atlīdzināšanas kārtība;

9.8. līguma darbības termiņš;

9.9. līguma izbeigšanas nosacījumi.

10. Ārstniecības līgumus uzskaita un narkoloģiskajā ārstniecības iestādē glabā gadu pēc ārstēšanas kursa pabeigšanas. Kārtību, kādā narkoloģiskajās ārstniecības iestādēs uzskaita un glabā ārstniecības līgumus, kā arī garantē konfidencialitāti, nosaka attiecīgo iestāžu iekšējās kārtības noteikumos, kas izstrādāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumā, šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

III. Slimnieka tiesības un pienākumi

11. Slimniekam ir šādas tiesības:

11.1. veselības aprūpes sistēmas ietvaros brīvi izvēlēties narkoloģiskās palīdzības veidu un narkoloģisko ārstniecības iestādi;

11.2. lemt par piedāvātās narkoloģiskās palīdzības pieņemšanu vai noraidīšanu, izņemot gadījumus, ja slimnieks atrodas smagā alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu intoksikācijā un ir apdraudēta viņa dzīvība vai viņam ir sākušies psihiski traucējumi, kuru dēļ viņš ar savu rīcību apdraud sevi, savus tuviniekus vai citas personas;

11.3. tikt ārstētam ar atbilstošiem līdzekļiem, balstoties uz humānisma, cieņas un profesionalitātes principiem, kā arī ievērojot konfidencialitāti;

11.4. saņemt ārstniecības pakalpojumus, kas ietilpst valsts garantētajā veselības aprūpes pakalpojumu minimumā;

11.5. gūt informāciju par veselības stāvokli, iespējamiem alternatīviem veselības aprūpes veidiem un veselības stāvokļa prognozi;

11.6. iesniegt sūdzības par saņemto narkoloģisko palīdzību un, ja tās ir pamatotas, saņemt atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

11.7. pēc ārstniecības kursa pabeigšanas saņemt izziņu no narkoloģiskās ārstniecības iestādes.

12. Slimniekam ir šādi pienākumi:

12.1. ar cieņu izturēties pret citu slimnieku tiesībām;

12.2. precīzi ievērot ārsta norādījumus ārstniecības kursa laikā un veidojot atturības motivāciju;

12.3. saņemot narkoloģisko palīdzību, ievērot ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumus;

12.4. segt izdevumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar narkoloģiskās palīdzības sniegšanu, ja tie neietilpst valsts garantētajā veselības aprūpes pakalpojumu minimumā.

IV. Slimnieku uzskaite un dinamiskā novērošana

13. Lai nodrošinātu slimnieku pēctecīgu ārstēšanu un motivētu viņus turpmākai ārstēšanai, kas samazina recidīvus, narkoloģiskās ārstniecības iestādes veic slimnieku uzskaiti un dinamisko novērošanu.

14. Veicot slimnieku uzskaiti, attiecīgajā sarakstā iekļauj:

14.1. slimniekus, kuri ir pārcietuši alkohola vai intoksikācijas psihozes;

14.2. slimniekus ar alkohola atkarību, kas radījusi sociālas un bioloģiskas sekas;

14.3. nepilngadīgos alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu lietotājus;

14.4. narkotisko un psihotropo vielu atkarības slimniekus.

15. Slēdzot ārstniecības līgumu, slimniekus informē par uzskaiti.

16. Ziņas par uzskaitē esošajiem slimniekiem sniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17. Ja personai ir noteikta diagnoze, kas saistīta ar atkarības vielu lietošanu, viņu profilaktiski novēro.

V. Narkotisko vielu atkarības slimnieku aizvietojošā ārstēšana

(Nodaļa MK 04.10.2005. noteikumu Nr.751 redakcijā)

18. Narkotisko vielu atkarības slimnieku aizvietojošo ārstēšanas metodi (turpmāk - aizvietojošā ārstēšana) lieto gan opioīdu narkotisko vielu atkarības slimnieku (turpmāk - narkotisko vielu atkarības slimnieks) īslaicīgā (līdz vienam mēnesim), gan uzturošā (ilglaicīgā) ārstēšanā.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.640 redakcijā)

19. Aizvietojošā ārstēšanā izmanto zāles, kuru aktīvā viela ir metadons vai buprenorfīns.

20. Narkologs var nosūtīt narkotisko vielu atkarības slimnieku uz valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs". Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" pieņem lēmumu par aizvietojošās ārstēšanas uzsākšanu, ja:

20.1. narkologs, izvērtējot narkotisko vielu atkarības slimnieka fizisko un psihisko veselības stāvokli un motivāciju, kā arī ņemot vērā šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētos kritērijus, pamatoti uzskata, ka narkotisko vielu atkarības slimniekam nepieciešams uzsākt aizvietojošo ārstēšanu;

20.2. narkotisko vielu atkarības slimnieks pie attiecīgā narkologa ir ārstējies vismaz sešus mēnešus.

(Grozīts ar MK 10.04.2007. noteikumiem Nr.244)

21. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" izveidotais ārstu konsilijs (turpmāk — ārstu konsilijs) lemj par:

21.1. aizvietojošās ārstēšanas uzsākšanu, ja narkotisko vielu atkarības slimnieks ir grūtniece vai slimo ar HIV, AIDS, B hepatītu vai C hepatītu, sifilisu, tuberkulozi vai citām smagām hroniskām slimībām, kuru dēļ narkotisko vielu lietošanu nav iespējams pārtraukt, un ja narkotisko vielu atkarības slimnieks:

21.1.1. ir vecāks par 18 gadiem;

21.1.2. ir atkarīgs no narkotiskām vielām ne mazāk kā piecus gadus;

21.1.3. vismaz divas reizes ir nesekmīgi ārstējies;

21.2. aizvietojošā ārstēšanā izmantojamām zālēm un to dienas devu;

21.3. aizvietojošā ārstēšanā lietoto zāļu maiņu vai zāļu devas palielinā­šanu.

(Grozīts ar MK 10.04.2007. noteikumiem Nr.244)

22. Pirms aizvietojošās ārstēšanas uzsākšanas noslēdz šo noteikumu 7.punktā minēto ārstniecības līgumu, kurā papildus šo noteikumu 9.punktā minētajām ziņām norāda, ka narkotisko vielu atkarības slimnieks ir saņēmis informāciju par:

22.1. aizvietojošā ārstēšanā lietoto zāļu iespējamām blaknēm;

22.2. aizvietojošās ārstēšanas ilgumu un izmaksām;

22.3. aizliegumu aizvietojošās ārstēšanās laikā lietot citas narkotiskās un psihotropās vielas vai zāles bez ārsta norīkojuma;

22.4. kritērijiem, kuru dēļ aizvietojošā ārstēšana tiek pārtraukta;

22.5. nepieciešamību aizvietojošās ārstēšanās laikā veikt analīzes.

23. Aizvietojošo ārstēšanu ar metadonu veic narkologs narkoloģiskā ārstniecības iestādē, kurš ir līgumattiecībās ar Veselības obligātās apdrošināša­nas valsts aģentūru. Narkologs nodrošina, lai ārstu konsilija lēmumā noteikto metadona dienas devu narkotisko vielu atkarības slimnieks saņemtu ārstniecības personas klātbūtnē.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.640 redakcijā)

24. Narkotisko vielu atkarības slimnieka aizvietojošo ārstēšanu ar buprenorfīnu uzsāk valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" stacionārajā vai ambulatorajā nodaļā, nodrošinot ārstu konsilija lēmumā noteiktās buprenorfīna dienas devas saņemšanu ārstniecības personas klātbūtnē un narkotisko vielu atkarības slimnieka novērošanu. Par novērošanas ilgumu lemj narkologs, izvērtējot narkotisko vielu atkarības slimnieka veselības stāvokli.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.640 redakcijā)

25. Pēc šo noteikumu 24.punktā minētā ārstēšanas kursa beigām ārstu konsilijs, ja nepieciešams, precizē buprenorfīna dienas devu un lemj par aizvie­tojošās ārstēšanas turpināšanu pie šo noteikumu 20.punktā minētā narkologa.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.640 redakcijā)

26. Narkotisko vielu atkarības slimnieka aizvietojošo ārstēšanu ar buprenorfīnu šo noteikumu 20.punktā minētais narkologs turpina narkoloģiskajā ārstniecības iestādē vismaz 30 dienas, nodrošinot, lai ārstu konsilija lēmumā noteikto buprenorfīna dienas devu narkotisko vielu atkarības slimnieks saņemtu ārstniecības personas klātbūtnē.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.640 redakcijā)

27. Ja narkotisko vielu atkarības slimniekam ir ģimenes ārsta izsniegta izziņa vai darbnespējas lapa, šo noteikumu 20.punktā minētais narkologs var pieņemt lēmumu, ka aizvietojošajā ārstēšanā lietojamo narkotisko zāļu devu izsniedz lietošanai mājās. Par zāļu izsniegšanu noformē nodošanas un pieņemšanas aktu, kā arī veic ierakstu ambulatorā slimnieka medicīniskajā kartē un narkotisko zāļu stingrās uzskaites žurnālā.

(Grozīts ar MK 10.04.2007. noteikumiem Nr.244; MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.640)

28. Ja narkotisko vielu atkarības slimniekam nepieciešams ārstēties citā stacionārā ārstniecības iestādē, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" vai šo noteikumu 20.punktā minētais narkologs sniedz informāciju par aizvietojošo ārstēšanu.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.640 redakcijā)

29. Narkoloģiskās ārstniecības iestādes glabā un uzskaita aizvietojošajā ārstēšanā lietojamās narkotiskās zāles un veic ierakstus slimības vēsturē, ordinācijas lapā vai ambulatorā slimnieka medicīnis­kajā kartē, kā arī narkotisko zāļu stingrās uzskaites žurnālā atbilstoši normatīvo aktu prasībām par narkotisko zāļu uzskaiti ārstniecības iestādēs.

(Grozīts ar MK 10.04.2007. noteikumiem Nr.244; MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.640)

30. Pēc šo noteikumu 26.punktā minētā ārstēšanas kursa pabeigšanas šo noteikumu 20.punktā minētais narkologs lemj par narkotisko vielu atkarības slimnieka turpmākās aizvietojošās ārstēšanas veidu:

30.1. aizvietojošās ārstēšanas kursa turpināšanu saskaņā ar šo noteikumu 26.punktā noteikto kārtību;

30.2. aizvietojošās ārstēšanas kursa turpināšanu ambulatori.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.640 redakcijā)

31. Ja tiek pieņemts šo noteikumu 30.2.apakšpunktā minētais lēmums, narkotisko vielu atkarības slimniekam izsniedz izziņu par aizvietojošās ārstēšanas kursa rezultātiem un nosūta ārstēties pie šo noteikumu 20.punktā minētā narkologa.

32. Ja narkologs var nodrošināt narkotisko vielu atkarības slimnieka pastāvīgu uzraudzību, narkologs iesniedz valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" rakstisku iesniegumu ar lūgumu izsniegt narkotisko vielu atkarības slimniekam buprenorfīna aizvietojošās terapijas programmas karti (turpmāk — karte). Iesniegumam pievieno šo noteikumu 31.punktā minētās izziņas kopiju un rakstisku apliecinājumu, ka turpmākajā aizvietojošās ārstēšanas laikā narkotisko vielu atkarības slimniekam tiks nodrošināta pastāvīga uzraudzība.

(Grozīts ar MK 10.04.2007. noteikumiem Nr.244)

33. Ārstu konsilijs izvērtē narkologa iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un lemj par kartes izsniegšanu. Karti izsniedz triju dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Kartes derīguma termiņš ir viens gads. Karte glabājas pie narkotisko vielu atkarības slimnieka.

(Grozīts ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.640)

34. Pēc tam kad narkotisko vielu atkarības slimniekam, kuram izsniegta karte, izvērtēts psihiskais, somatiskais un neiroloģiskais stāvoklis un konstatēta neatbilstība šo noteikumu 40.punktā noteiktajiem kritērijiem, narkologs uz īpašās receptes veidlapas izraksta zāles, kas satur buprenorfīnu, ambulatorai ārstēšanai ne biežāk kā reizi divās nedēļās, nepārsniedzot ārstu konsilija noteikto buprenorfīna dienas devu.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.640 redakcijā)

35. Narkologs, kurš narkotisko vielu atkarības slimnieka ambulatorai ārstēšanai izraksta zāles, kas satur buprenorfīnu, ir atbildīgs par narkotisko vielu atkarības slimnieka pastāvīgu uzraudzību. Narkologa pienākums ir motivēt narkotisko vielu atkarības slimnieku samazināt aizvietojošajā ārstēšanā lietoto zāļu devu un izvēlēties citas ārstēšanas metodes.

36. Ja karte nozaudēta, narkologs iesniedz valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" rakstisku iesniegumu ar lūgumu izsniegt kartes dublikātu. Iesniegumam pievie­no narkotisko vielu atkarības slimnieka paskaidrojumu par kartes nozaudēšanas iemesliem. Karti izsniedz triju dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

(Grozīts ar MK 10.04.2007. noteikumiem Nr.244)

37. Ja kartes derīguma termiņš ir beidzies, tad, lai atkārtoti saņemtu karti, narkologs nosūta narkotisko vielu atkarības slimnieku uz ārstu konsiliju un sniedz ziņas par aizvietojošās ārstēšanas gaitu.

38. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" nodrošina:

38.1. karšu izgatavošanu saskaņā ar normatīvajos aktos par narkotisko zāļu un vielu apriti noteikto paraugu;

38.2. karšu izsniegšanu narkologam, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu;

38.3. karšu dublikātu izsniegšanu šo noteikumu 36.punktā minētajā gadījumā, pamatojoties uz narkologa rakstisku iesniegumu;

38.4. izsniegto karšu, karšu dublikātu un anulēto karšu uzskaiti;

38.5. kartes anulēšanu, ja aizvietojošā ārstēšana tiek pārtraukta;

38.6. narkotisko vielu atkarības slimnieku uzskaiti un informācijas apko­pošanu par aizvietojošās ārstēšanas gaitu.

(Grozīts ar MK 10.04.2007. noteikumiem Nr.244)

39. Ja pēc narkologa ieteikuma narkotisko vielu atkarības slimnieks piekrīt izbeigt aizvietojošo ārstēšanos, narkologs nodrošina zāļu devas samazināšanu ambulatori vai nosūta narkotisko vielu atkarības slimnieku uz valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" vai šo noteikumu 25.punktā minētās ārstniecības iestādes stacionāro nodaļu, kur nodrošina zāļu devas samazināšanu.

(Grozīts ar MK 10.04.2007. noteikumiem Nr.244)

40. Narkotisko vielu atkarības slimnieka aizvietojošo ārstēšanu pārtrauc, ja:

40.1. veicot analīzes, konstatē, ka narkotisko vielu atkarības slimnieks ārstēšanās laikā lieto alkoholu, citas narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles vai zāles bez ārsta norīkojuma;

40.2. narkotisko vielu atkarības slimniekam novērotas nopietnas zāļu lietošanas blaknes;

40.3. narkotisko vielu atkarības slimnieks bez attaisnojoša iemesla ilgāk par piecām dienām neierodas valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" vai šo noteikumu 25.punktā minētās ārstniecības iestādes ambulatorajā nodaļā vai neapmeklē narkologu norādītajā laikā;

40.4. narkotisko vielu atkarības slimnieks zāles lieto, neievērojot zāļu lietošanas instrukciju, vai izplata citām personām.

(Grozīts ar MK 10.04.2007. noteikumiem Nr.244)

41. Narkoloģiskā ārstniecības iestāde septiņu dienu laikā ziņo valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" par narkotisko vielu atkarības slimniekiem, kuriem izbeigta vai pārtraukta aizvietojošā ārstēšana.

(Grozīts ar MK 10.04.2007. noteikumiem Nr.244; MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.640)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs V.Jaksons
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 429Pieņemts: 24.09.2002.Stājas spēkā: 28.09.2002.Zaudē spēku: 27.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 27.09.2002.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
66828
{"selected":{"value":"09.08.2008","content":"<font class='s-1'>09.08.2008.-26.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.08.2008","iso_value":"2008\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2008.-26.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2007","iso_value":"2007\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2007.-08.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.10.2005","iso_value":"2005\/10\/08","content":"<font class='s-1'>08.10.2005.-13.04.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2005","iso_value":"2005\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2005.-07.10.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2002","iso_value":"2002\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2002.-21.01.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.08.2008
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"