Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1990. gada 20. novembra likumu: Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru.
Ministru kabineta noteikumi Nr.403

Rīgā 2002.gada 3.septembrī (prot. Nr.37 24.§)
Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs) uztur laulāto mantisko attiecību reģistru un reģistrē laulāto mantiskās attiecības.

2. Laulāto mantisko attiecību reģistrs ir elektroniskā veidā apkopotas informācijas (ierakstu) kopums. Ierakstus laulāto mantisko attiecību reģistrā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

3. Reģistrāciju veic tā Uzņēmumu reģistra nodaļa, kuras piekritīgajā teritorijā ir laulāto vai viena laulātā dzīvesvieta. Uzņēmumu reģistra piekritīgo nodaļu nosaka saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru13.panta otro daļu.

4. Mantiskās attiecības, kas nodibinātas ar laulības līgumu pirms laulības noslēgšanas, reģistrēšanai laulāto mantisko attiecību reģistrā piesaka pēc laulības noslēgšanas.

II. Reģistrācijai iesniedzamie dokumenti

5. Laulāto mantisko attiecību reģistrācijai iesniedz pieteikumu (1.pie-likums). Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. tā dokumenta oriģinālu vai notariālā kārtībā apliecinātu kopiju, uz kura pamata lūdz izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā. Tā dokumenta oriģinālu vai notariālā kārtībā apliecinātu kopiju, uz kura pamata lūdz reģistrēt laulāto mantiskās attiecības, grozījumus laulāto mantiskajās attiecībās vai laulāto mantisko attiecību izbeigšanu, iesniedz trijos eksemplāros;

5.2. laulības apliecības kopiju;

5.3. maksājumu apliecinošu dokumentu par publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

5.4. maksājumu apliecinošu dokumentu par valsts nodevas samaksu.

6. Aizpildot pieteikumu, ņem vērā šādus nosacījumus:

6.1. ja pieteikumu aizpilda ar roku, informāciju raksta salasāmi, ar drukātiem burtiem;

6.2. ja pieteikumu aizpilda, izmantojot datoru, nav atļauts mainīt veidlapas izkārtojumu;

6.3. ja pieteikuma veidlapā nepietiek vietas, izmanto veidlapas papildu eksemplārus un tos pievieno pieteikumam;

6.4. neaizpildītos informācijas laukumus pieteikumā svītro;

6.5. pieteikuma iesniedzējs cauršuj pieteikuma lapas un apliecina to skaitu;

6.6. vietās, kur paredzēta izvēles iespēja vai iespējami vairāki varianti, attiecīgajā laukumā izdara atzīmi ”KNIBULIS COPY.GIF (905 bytes)

7. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus, kuri iesniedzami Uzņēmumu reģistrā, legalizē vai attiecīgi apliecina Latvijas Republikas saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.

8. Pieteikumu paraksta viens vai abi laulātie. Ja reģistrācijas pieteikumu paraksta laulāto pilnvarota persona, notariālā kārtībā apliecināto pilnvaru pievieno pieteikumam.

9. Ja laulāto mantiskās attiecības skar uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), komercsabiedrību vai kapitāla (ieguldījuma) daļu tajā, laulātajiem papildus jāiesniedz tik šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētā dokumenta notariālā kārtībā apliecinātu kopiju, cik uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un komercsabiedrību ir minēts dokumentā, uz kura pamata tiek izdarīts ieraksts laulāto mantisko attiecību reģistrā. Tiesas nolēmuma norakstu var apliecināt arī tiesā, kurā šis nolēmums pieņemts.

10. Laulātie paziņo Uzņēmumu reģistram par grozījumiem laulāto mantiskajās attiecībās vai citās ziņās, kas attiecas uz reģistrētajām laulāto mantiskajām attiecībām. Šādā gadījumā aizpilda pieteikumu (2.pielikums) un norāda, kādi grozījumi izdarāmi laulāto mantisko attiecību reģistra ierakstos. Minētos grozījumus paziņo Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc šo grozījumu spēkā stāšanās dienas.

11. Pieteikumam grozījumu izdarīšanai laulāto mantisko attiecību reģistra ierakstos pievieno šo noteikumu 5.1. un 5.4.apakšpunktā minētos dokumentus. Šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minēto dokumentu pievieno tikai tādā gadījumā, ja grozīts reģistrēto laulāto mantisko attiecību veids.

12. Grozījumus laulāto mantiskajās attiecībās vai citās ziņās, kas saistītas ar reģistrētajām laulāto mantiskajām attiecībām, paziņo Uzņēmumu reģistra nodaļai, kurā reģistrētas laulāto mantiskās attiecības.

13. Par grozījumiem laulāto mantiskajās attiecībās vai citās ziņās, kas saistītas ar reģistrētajām laulāto mantiskajām attiecībām, šo noteikumu izpratnē uzskatāmi arī gadījumi, ja, neiestājoties laulāto likumiskajām mantiskajām attiecībām, reģistrēto laulāto mantisko attiecību par visas mantas šķirtību vietā tiek nodibinātas un reģistrētas laulāto mantiskās attiecības par mantas kopību un otrādi.

14. Laulātie paziņo Uzņēmumu reģistram par laulāto mantisko attiecību izbeigšanu. Šādā gadījumā aizpilda pieteikumu (3.pielikums), kurā norāda laulāto mantisko attiecību izbeigšanas pamatu. Minētās ziņas sniedz 14 dienu laikā pēc tā dokumenta spēkā stāšanās, uz kura pamata izbeigtas laulāto mantiskās attiecības.

15. Pieteikumam laulāto mantisko attiecību izbeigšanas ierakstīšanai laulāto mantisko attiecību reģistrā pievieno šo noteikumu 5.1., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minētos dokumentus.

III. Iesniegto dokumentu izskatīšanas kārtība

16. Uzņēmumu reģistra valsts notārs divu darbadienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas lemj par ieraksta izdarīšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā. Attiecīgo lēmumu noformē rakstiski.

17. Laulāto mantisko attiecību reģistrā norāda šādu informāciju:

17.1. par laulātajiem:

17.1.1. vārds, uzvārds (laulātā pirmslaulības uzvārds);

17.1.2. dzīvesvietas adrese;

17.1.3. personas kods;

17.1.4. pases izdošanas laiks un vieta, pases sērija un numurs. Ja pases nav, ieraksta cita pasei pielīdzināma dokumenta datus;

17.2. par laulāto mantisko attiecību veidu:

17.2.1. visas mantas šķirtība vai mantas kopība;

17.2.2. ieraksta izdarīšanas laiks;

17.2.3. informācija par dokumentu, uz kura pamata nodibinātas attiecības;

17.2.4. laulāto mantisko attiecību izbeigšanas laiks un pamats;

17.3. par laulāto mantisko attiecību sevišķajiem veidiem:

17.3.1. manta, ko laulātie laulības līgumā noteikuši par atsevišķu;

17.3.2. laulātā atbildība par otra laulātā saistībām;

17.3.3. laulāto mantisko tiesību ierobežojumi;

17.3.4. citas ziņas, kas attiecas uz trešajām personām;

17.4. atzīmes.

18. Lēmums par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā stājas spēkā pēc tā parakstīšanas ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs elektroniski apliecinājis ieraksta pilnīgumu un pareizību (autorizējis).

19. Saņemot lēmumu par laulāto mantisko attiecību reģistrāciju, lēmumu par laulāto mantisko attiecību veida grozījuma reģistrāciju vai lēmumu par laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrāciju, laulātie Uzņēmumu reģistra valsts notāram iesniedz pases. Ja pases nav, laulātie iesniedz citu pasei pielīdzināmu dokumentu. Uzņēmumu reģistra valsts notārs laulāto pasēs vai citā pasei pielīdzināmā dokumentā izdara atzīmi par laulāto mantisko attiecību reģistrāciju, par laulāto mantisko attiecību veida grozījuma reģistrāciju vai par laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrāciju un norāda ieraksta izdarīšanas vietu, laiku, laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numuru un ziņas par nodibināto, grozīto vai izbeigto laulāto mantisko attiecību veidu.

20. Ja ieraksts laulāto mantisko attiecību reģistrā neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums.

21. Katram reģistrētajam laulāto mantisko attiecību gadījumam piešķir reģistrācijas numuru un iekārto atsevišķu lietu (turpmāk – reģistrācijas lieta). Reģistrācijas lietā ievieto dokumentus, uz kuru pamata ir izdarīti ieraksti laulāto mantisko attiecību reģistrā.

22. Ja pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs izdara atzīmi uz dokumenta, uz kura pamata reģistrē laulāto mantiskās attiecības, laulāto mantisko attiecību veida grozījumus vai laulāto mantisko attiecību izbeigšanu, un norāda ieraksta izdarīšanas vietu, laiku, laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numuru un ziņas par nodibināto, grozīto vai izbeigto laulāto mantisko attiecību veidu.

23. Uzņēmumu reģistrs darbadienas laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā nosūta sludinājuma tekstu par laulāto mantisko attiecību reģistrāciju, laulāto mantisko attiecību veida grozījuma reģistrāciju vai laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrāciju publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un norāda ieraksta izdarīšanas vietu, laiku, laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numuru, laulāto vārdu, uzvārdu, personas kodu un ziņas par nodibināto, grozīto vai izbeigto laulāto mantisko attiecību veidu.

24. Uzņēmumu reģistrs šo noteikumu 17.punktā minēto informāciju darbadienas laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā nosūta kustamo lietu reģistru turētājiem un zemesgrāmatu nodaļām. Informācijas apmaiņa starp Uzņēmumu reģistru kā laulāto mantisko attiecību reģistra turētāju, kustamo lietu reģistra turētājiem un zemesgrāmatu nodaļām var notikt arī elektronisko dokumentu veidā.

25. Ja laulāto mantisko attiecību reģistra ierakstos konstatēta pārrakstīšanās kļūda, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz laulāto dzīvesvietas adresi un norāda:

25.1. kļūdu, kas konstatēta laulāto mantisko attiecību reģistra ierakstos;

25.2. kārtību, kādā tiks labots laulāto mantisko attiecību reģistra ieraksts;

25.3. saprātīgu termiņu iebildumu celšanai.

26. Ja viens vai abi laulātie noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par laulāto mantisko attiecību reģistra ieraksta labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi laulāto mantisko attiecību reģistra ierakstos. Sludinājuma tekstu (šo noteikumu 23.punkts) par laulāto mantisko attiecību reģistra ieraksta labošanu Uzņēmumu reģistrs nosūta publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, ar to saistītos izdevumus sedzot no Uzņēmumu reģistra līdzekļiem.

27. Šo noteikumu 25.punktā minēto paziņojumu Uzņēmumu reģistra valsts notārs nenosūta, ja:

27.1. pārrakstīšanās kļūdu laulāto mantisko attiecību reģistra ierakstos konstatējis viens vai abi laulātie;

27.2. Uzņēmumu reģistra valsts notārs laulāto mantisko attiecību reģistra ierakstos konstatējis acīmredzamu kļūdu.

28. Izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā atsaka, ja:

28.1. nav iesniegti visi laulāto mantisko attiecību reģistrācijai nepieciešamie dokumenti saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

28.2. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

28.3. dokumenti nav iesniegti pēc piekritības;

28.4. pieteikumā norādītās ziņas ir neskaidras vai ziņas nesatur nepieciešamo informāciju;

28.5. pieteikumu nav iesniedzis viens vai abi laulātie vai viņu pilnvarotā persona.

29. Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu izdarīt ierakstu vai atteikt izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu, kas saistīts ar ierakstiem laulāto mantisko attiecību reģistrā, var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 29.04.2004. noteikumu Nr.459 redakcijā)

30. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai elektroniski uzkrāto informāciju par reģistrētajām laulāto mantiskajām attiecībām līdz 2002.gada 31.decebrim ieraksta laulāto mantisko attiecību reģistrā. Pēc laulāto mantisko attiecību ierakstīšanas laulāto mantisko attiecību reģistrā ierakstus atļauts labot tikai šo noteikumu 25., 26. un 27.punktā noteiktajā kārtībā.

31. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Tieslietu ministre I.Labucka
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.403

Tieslietu ministre I.Labucka
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.403

Tieslietu ministre I.Labucka
3.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.403

Tieslietu ministre I.Labucka
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 403Pieņemts: 03.09.2002.Stājas spēkā: 01.10.2002.Zaudē spēku: 01.02.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 127, 06.09.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
66074
{"selected":{"value":"02.05.2004","content":"<font class='s-1'>02.05.2004.-31.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.05.2004","iso_value":"2004\/05\/02","content":"<font class='s-1'>02.05.2004.-31.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2002","iso_value":"2002\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2002.-01.05.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.05.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)