Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 15. aprīļa noteikumus Nr. 182 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 183

Rīgā 2000.gada 16.maijā (prot. Nr. 23, 20.§)

Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma "Par augu šķirņu aizsardzību" 9.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā sastādāms un aktualizējams Latvijas augu šķirņu katalogs (turpmāk - katalogs).

2. Visas darbības, kas saistītas ar kataloga sastādīšanu un aktualizēšanu, veic Valsts augu aizsardzības dienests.

II. Šķirnes iekļaušana katalogā

3. Šķirni iekļauj katalogā, ja:

3.1. tā ir atšķirīga, pietiekami viendabīga un stabila;

3.2. šķirnes nosaukums atbilst Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskās savienības (UPOV) prasībām attiecībā uz kultivēto augu starptautisko nomenklatūru;

3.3. Nacionālā augu šķirņu padome pēc šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas apstiprinājusi tās atbilstību šī nolikuma prasībām.

4. Šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētais nosacījums neattiecas uz:

4.1. zālāju šķirnēm, ja selekcionārs ir norādījis, ka tās nav paredzētas lopbarības ražošanai;

4.2. šķirnēm, kas tiek izmantotas tikai kā komponenti hibrīdu veidošanai.

5. Šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātus uzskata par pozitīviem, ja, salīdzinot ar citām katalogā iekļautajām šķirnēm kādā noteiktā audzēšanas reģionā, attiecīgā šķirne ir pārāka audzēšanas, izmantošanas vai no tās iegūtā produkta kvalitātes ziņā. Ja šķirnei piemīt kāda izcila īpašība, nelielus tās trūkumus var neievērot.

6. Ja šķirne (vecākaugu līnija, hibrīds) tiek izmantota tikai kā komponents hibrīda veidošanai, tad tā katalogā iekļaujama ar savu nosaukumu, norādot, ka tā ir komponentšķirne.

7. Ja pēc šķirnes iekļaušanas katalogā tiek noskaidrots, ka nav ievērotas šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētās prasības attiecībā uz šķirnes nosaukumu, to pārveido. Uz laiku var atļaut papildus lietot arī iepriekšējo nosaukumu.

III. Pieteikuma iesniegšana un šķirnes pārbaude

8. Šķirnes pārstāvis (fiziska vai juridiska persona) šķirnes iekļaušanai katalogā iesniedz pieteikumu Valsts augu aizsardzības dienestā.

9. Pieteikumā norāda (vai pievieno):

9.1. šķirnes pārstāvja un selekcionāra vārdu un adresi;

9.2. auga sugu un šķirnes nosaukumu;

9.3. valsti, kurā šķirne izveidota;

9.4. šķirnes pazīmju aprakstu pēc starptautiski atzītas (UPOV) metodikas;

9.5. populāru šķirnes aprakstu;

9.6. šķirnes pārbaužu rezultātus (ja pārbaudes veiktas);

9.7. pilnvaru selekcionāra pilnvarotai personai;

9.8. valsti, kurā vēl ir iesniegts pieteikums par šķirnes iekļaušanu katalogā, un informāciju, vai šis pieteikums ir pieņemts.

10. Ja pieteikums atbilst šo noteikumu 9.punkta prasībām, šķirnes pārstāvis sēklu paraugus nogādā:

10.1. Valsts augu aizsardzības dienestā saimniecisko īpašību novērtēšanai:

10.1.1. vasarājus - līdz 1.aprīlim;

10.1.2. ziemājus - līdz 1.augustam;

10.2. Nacionālās augu šķirņu padomes lēmumā noteiktajā iestādē atšķirības, viendabības un stabilitātes pārbaudei (ja pārbaudes rezultāts nav pievienots pieteikumam par šķirnes iekļaušanu katalogā saskaņā ar šo noteikumu 9.6.apakšpunktu).

11. Atšķirības, viendabības un stabilitātes pārbaude tiek veikta pēc starptautiski atzītas metodikas.

12. Valsts augu aizsardzības dienests novērtē šķirnes saimnieciskās īpašības, salīdzinot to ar atbilstošām katalogā iekļautām šķirnēm.

IV. Rezultātu paziņošana un apelācija

13. Valsts augu aizsardzības dienests paziņo šķirnes pārstāvim atšķirības, viendabības un stabilitātes pārbaudes (ja tā veikta saskaņā ar šo noteikumu 10.2.apakšpunktu), kā arī saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātus.

14. Ja šķirnes pārstāvi neapmierina minētie rezultāti, viņš var rakstiski izteikt iebildumus Valsts augu aizsardzības dienestam mēneša laikā pēc rezultātu saņemšanas. Priekšlikumu par šķirnes iekļaušanu katalogā sagatavo Nacionālā augu šķirņu padome, pamatojoties uz atšķirības, viendabības un stabilitātes pārbaudes, kā arī saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātiem.

15. Ja šķirnes pārstāvi neapmierina Nacionālās augu šķirņu padomes priekšlikums, viņš Apelācijas komisijā var iesniegt apelāciju. Apelācijas komisijas lēmumu šķirnes pārstāvis var apstrīdēt likuma "Par augu šķirņu aizsardzību" 20., 21. un 22.pantā noteiktajā kārtībā.

V. Informācijas uzglabāšana un publicēšana

16. Katras katalogā iekļautās šķirnes apraksts un pamatojums tās iekļaušanai katalogā, kā arī informācija, kas ietverta šķirnes iekļaušanai katalogā iesniegtajos pieteikumos, glabājas Valsts augu aizsardzības dienestā. Šķirnes aprakstu veido iestāde, kura pēc starptautiski atzītas metodikas pārbauda tās atšķirību, viendabību un stabilitāti.

17. Ja nepieciešama šķirnes komponentu pārbaude hibrīdiem un sintētiskām šķirnēm, Valsts augu aizsardzības dienests pēc selekcionāra pieprasījuma nodrošina pārbaudes rezultātu un komponentu apraksta konfidencialitāti.

18. Valsts augu aizsardzības dienests katru gadu izdod izdevumu, kurā iekļauj:

18.1. šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātus;

18.2. ziņas par apstiprinātajiem un noraidītajiem pieteikumiem;

18.3. ziņas par priekšlikumiem šķirņu nosaukumiem;

18.4. ziņas par apstiprinātajiem šķirņu nosaukumiem;

18.5. ziņas par priekšlikumiem grozījumiem katalogā;

18.6. apelācijas komisijas lēmumus.

VI. Katalogā norādāmā informācija

19. Katalogā norāda:

19.1. šķirnes nosaukumu, kā arī nosaukumu, ar kādu sēklas vai stādāmais materiāls tiek pārdots citā valstī (ja tāds ir);

19.2. šķirnes pārstāvi;

19.3. datumu, kad šķirne iekļauta katalogā un kad to paredzēts svītrot no kataloga;

19.4. papildu prasības šķirnes un kategoriju sēklu fizikālai vai ķīmiskai apstrādei;

19.5. ģenētiski modificētas šķirnes (ar speciālu atzīmi);

19.6. citus šķirnes audzēšanai un izmantošanai svarīgus rādītājus.

20. Dārzeņu šķirnes, kuru sēklas var pārbaudīt tikai kā standartsēklas, katalogā norāda atsevišķi.

VII. Šķirnes pārstāvja pienākumi

21. Šķirnes pārstāvis:

21.1. nodrošina katalogā iekļautās šķirnes uzturēšanu atbilstoši vispārpieņemtajai praksei;

21.2. nodrošina sēklaudzētājus ar sēklu izejmateriālu;

21.3. nodrošina pieejamību dokumentiem, pēc kuriem Valsts augu aizsardzības dienests var pārbaudīt šķirnes uzturēšanu. Šajos dokumentos iekļaujama informācija par izlases sēklu un pirmsbāzes sēklu audzēšanu;

21.4. ja nepieciešams, iesniedz paraugus pārbaudēm, kā arī atļauj ņemt paraugus Valsts augu aizsardzības dienestam.

22. Šo noteikumu 21.4.apakšpunktā minētais nosacījums neattiecas uz tām dārzeņu šķirnēm, kuru sēklas tiek pārbaudītas tikai kā standartsēklas.

VIII. Šķirnes atrašanās ilgums katalogā

23. Šķirni katalogā iekļauj uz desmit kalendāra gadiem. Šo termiņu var pagarināt uz noteiktu laiku, ja šķirne atbilst atšķirības, viendabības un stabilitātes prasībām un tā tiek audzēta ievērojamos apjomos.

24. Šķirnes pārstāvis ne vēlāk kā divus gadus pirms noteiktā termiņa beigām iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par termiņa pagarināšanu.

25. Ja iesnieguma izvērtēšana nav pabeigta līdz noteiktā termiņa beigām, tad līdz galīgā lēmuma pieņemšanai šķirnei tiek piešķirts termiņa pagaidu pagarinājums.

IX. Šķirnes svītrošana no kataloga

26. Šķirni svītro no kataloga, ja:

26.1. tā vairs nav atšķirīga, pietiekami viendabīga un stabila, pamatojoties uz Valsts augu aizsardzības dienesta veiktajām pārbaudēm;

26.2. to pieprasa šķirnes pārstāvis (izņemot gadījumus, ja šķirnei ir būtiska nozīme lauksaimniecībā un šķirne tiek uzturēta);

26.3. netiek ievērotas šajā nolikumā noteiktās prasības šķirnes uzturēšanai;

26.4. netiek kārtoti maksājumi par šķirnes iekļaušanu un atrašanos katalogā (saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi);

26.5. tā iekļauta katalogā, pamatojoties uz kļūdainiem vai nepamatotiem datiem;

26.6. ir beidzies tās atrašanās termiņš katalogā.

27. Šo noteikumu 26.2.apakšpunktā minētajā gadījumā Valsts augu aizsardzības dienests publicē šķirnes pārstāvja pieprasījumu un nosaka termiņu, kurā var pieteikties personas, kas vēlas nodrošināt šķirnes uzturēšanu. Pirms lēmuma pieņemšanas Valsts augu aizsardzības dienests pārliecinās, vai persona spēs tehniski nodrošināt šķirnes uzturēšanu. Pēc lēmuma pieņemšanas Valsts augu aizsardzības dienests publicē šo noteikumu 18.punktā minētajā izdevumā ziņas par personu, kas turpmāk nodrošinās šķirnes uzturēšanu.

28. Ja nepieciešams, pēc šķirnes svītrošanas no kataloga var veikt sēklu sertifikāciju (dārzeņu šķirnēm - arī standartsēklu pārbaudi), bet ne ilgāk kā līdz trešā gada 30.jūnijam pēc šķirnes svītrošanas no kataloga.

X. Noslēguma jautājumi

29. Šķirnes pārstāvis līdz 2000.gada 1.jūnijam iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā pieteikumu par audzēšanai Latvijas Republikā ieteicamo un perspektīvo augu šķirņu sarakstā 2000.gadam esošo šķirņu iekļaušanu katalogā 2001.gadam. Pieteikumu iesniedz arī par tām šķirnēm, kuras nav iekļautas minētajā sarakstā, bet tās katalogā 2001.gadam iekļaujamas pēc Nacionālās augu šķirņu padomes priekšlikuma.

30. Pēc pieteikuma saņemšanas audzēšanai Latvijas Republikā ieteicamo un perspektīvo augu šķirņu sarakstā 2000.gadam esošās šķirnes, kurām pēc starptautiski atzītas metodikas nav pārbaudīta atšķirība, viendabība un stabilitāte, tiek iekļautas katalogā uz 10 gadiem sertificēšanai (dārzeņu kultūru standartsēklas - pārbaudei) un tirdzniecībai Latvijas teritorijā.

31. Lai nodrošinātu sēklu sertifikāciju (dārzeņu kultūru standartsēklām - pārbaudi), šķirnes pārstāvis reizē ar pieteikumu vai, ja tas nav iespējams, gada laikā iesniedz arī saskaņā ar starptautiski atzītu metodiku izveidotu šķirnes morfoloģisko pazīmju aprakstu tām audzēšanai Latvijas Republikā ieteicamo un perspektīvo augu šķirņu sarakstā 2000.gadam esošajām šķirnēm, kurām pēc starptautiski atzītas metodikas nav pārbaudīta atšķirība, viendabība un stabilitāte.  

Ministru prezidents A.Bērziņš

Zemkopības ministrs A.Slakteris

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 183Pieņemts: 16.05.2000.Stājas spēkā: 20.05.2000.Zaudē spēku: 31.05.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 180/181, 19.05.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
6583
20.05.2000
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"