Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2000. gada 13. aprīļa likumu: Komerclikums.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par pašvaldības uzņēmumu

Šis likums nosaka viena īpašnieka uzņēmuma, kurā visa manta pieder pašvaldībai, izveidošanas, darbības, reorganizācijas un likvidācijas kārtību, ka arī likuma «Par uzņēmējdarbību» piemērošanas īpatnības šādā uzņēmumā.

I nodaļa
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Pašvaldības uzņēmuma jēdziens

Pašvaldības uzņēmums ir patstāvīga saimnieciska vienība ar juridiskās personas tiesībām, kura ar tai nodoto pašvaldības īpašuma norobežoto daļu veic uzņēmējdarbību attiecīgās teritorijas ekonomiskās un sociālas attīstības interesēs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.1996. likumu, kas stājas spēkā 06.11.1996.)

2. pants. Pašvaldības uzņēmuma darbību reglamentējošie dokumenti

Pašvaldības uzņēmuma darbību reglamentē šis likums, likums «Par uzņēmējdarbību», Civillikums, darba likumu kodekss, citi normatīvie akti un uzņēmuma statūti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.1996. likumu, kas stājas spēkā 06.11.1996.)

3. pants. Pašvaldības un tās uzņēmuma atbildība

Pašvaldības uzņēmums par savām saistībām atbild ar visu savu mantu. Pašvaldība neatbild par sava uzņēmuma saistībām, un pašvaldības uzņēmums neatbild par pašvaldības saistībām, izņemot likuma noteiktos gadījumus.

Pašvaldībai ir visas likumā «Par uzņēmējdarbību» noteiktās uzņēmēja tiesības un pienākumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 04.01.1994. noteikumiem Nr. 31 un 03.10.1996. likumu, kas stājas spēkā 06.11.1996.)

II nodaļa
PAŠVALDĪBAS UZŅĒMUMA DIBINĀŠANAS KĀRTĪBA

4. pants. Pašvaldības uzņēmuma izveidošana

Pašvaldības uzņēmumu dibina ar attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmumu.

Zemi, ūdeņus, mežus un citus dabas resursus pašvaldības uzņēmuma darbībai likumā noteiktajā kārtībā piešķir, to lietošanu un maksu par tiem nosaka valsts institūcijas vai pašvaldības, kuras pārvalda šos resursus.

Ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu pašvaldība var iegādāties cita īpašnieka uzņēmumu vai uzņēmuma daļu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.1996. likumu, kas stājas spēkā 06.11.1996.)

5. pants. Pašvaldības uzņēmuma nosaukums

Pašvaldības uzņēmuma nosaukumā jāietver:

rajona pašvaldības uzņēmumam — rajona nosaukums, ieskaitot vārdu «rajona»;

pilsētas pašvaldības uzņēmumam — pilsētas nosaukums;

pagasta pašvaldības uzņēmumam — pagasta nosaukums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.1996. likumu, kas stājas spēkā 06.11.1996.)

6. pants. Pašvaldības uzņēmuma reģistrēšana

Pašvaldības uzņēmumu reģistrē saskaņā ar likumu «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru».

7. pants. Pašvaldības uzņēmuma statūti

Pašvaldības uzņēmums darbojas saskaņā ar statūtiem, kurus apstiprina attiecīgās pašvaldības dome (padome).

Pašvaldības uzņēmuma statūtos jānorāda:

— uzņēmuma nosaukums un adrese;

— darbības joma un mērķi; — noteikumi par uzņēmuma pārvaldi un kontroli;

— statūtu fonda lielums;

— noteikumi par rīcību ar uzņēmuma mantu;

— peļņas (ienākumu) sadales kārtība;

— uzņēmuma reorganizācijas un likvidācijas kārtība;

— citi ar uzņēmuma īpatnībām saistītie noteikumi, kuri nav pretrunā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.1996. likumu, kas stājas spēkā 06.11.1996.)

8. pants. Pašvaldības uzņēmuma struktūra

Pašvaldības uzņēmuma sastāvā var izveidot nodaļas, ražotnes, cehus un citas struktūrvienības, filiāles un pārstāvniecības.

III nodaļa
PAŠVALDĪBAS UZŅĒMUMA MANTA

9. pants. Pašvaldības uzņēmuma mantas lietošana

Uzņēmuma mantu veido pašvaldības īpašuma norobežota daļa — pamatlīdzekļi, apgrozāmie līdzekļi un citas materiālās vērtības.

Pašvaldības uzņēmums valda, lieto savu mantu un rīkojas ar to šajā likumā, citos normatīvajos aktos un uzņēmuma statūtos noteiktajā kārtībā.

(Trešā un ceturtā daļa izslēgta ar 03.10.1996. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.1996. likumu, kas stājas spēkā 06.11.1996.)

10. pants. Zaudējumu atlīdzināšana

Fiziskajām un juridiskajām personām jāatlīdzina zaudējumi, kas to vainas dēļ nodarīti pašvaldības uzņēmumam, zaudējumos ieskaitot arī nodarījuma rezultātā neiegūto peļņu.

Strīdus par zaudējumu atlīdzināšanu izskata tiesa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.1996. likumu, kas stājas spēkā 06.11.1996.)

IV nodaļa
PAŠVALDĪBAS UZŅĒMUMA PĀRVALDĪŠANA

11. pants. Pašvaldības uzņēmuma vadītājs

Pašvaldības domes (padomes) uzņēmumu pārvalda attiecīgās pašvaldības domes (padomes) iecelts vadītājs (direktors, pārvaldnieks).

Ieceļot vadītāju amatā, pašvaldības dome (padome) ar viņu noslēdz darba līgumu, kurā nosaka viņa tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī viņa darba samaksu un noteikumus atbrīvošanai no amata, ievērojot likumdošanā noteiktās garantijas.

Pašvaldības uzņēmuma vadītājs ir tiesīgs patstāvīgi izlemt visus viņa pārziņā nodotos ar uzņēmuma darbību saistītos jautājumus. Vadītājs atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un uzņēmuma statūtiem bez pilnvaras darbojas uzņēmuma vārdā:

— pārstāv uzņēmuma intereses valsts un pašvaldību iestādēs, visos uzņēmumos;

— ar pašvaldības domes (padomes) atļauju dibina un likvidē filiāles un pārstāvniecības;

— rīkojas ar uzņēmuma mantu un naudas līdzekļiem;

— slēdz saimnieciskos līgumus un darba līgumus;

— izsniedz pilnvaras;

— atver bankās norēķinu kontus un citus kontus;

— apstiprina uzņēmuma štatus;

— izdod pavēles un dod norādījumus, kas ir obligāti visiem uzņēmuma darbiniekiem;

— atbild par to, lai tiktu izpildīti uzņēmēja pienākumi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ugunsdrošībā, darba, veselības, apkārtējās vides aizsardzībā un citās jomās saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par uzņēmējdarbību».

Pašvaldības uzņēmuma vadītājs (direktors, pārvaldnieks) pieņem darbā un atbrīvo no darba uzņēmuma darbiniekus darba likumdošanā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.1996. likumu, kas stājas spēkā 06.11.1996.)

V nodaļa
PAŠVALDĪBAS UZŅĒMUMA DARBĪBA

12. pants. Pašvaldības uzņēmuma saimnieciskās darbības tiesības

Pašvaldības uzņēmums saskaņā ar statūtiem ir tiesīgs veikt jebkuru saimniecisko darbību, kas nav aizliegta ar likumu.

Pašvaldības uzņēmums ar pašvaldības atļauju likumā noteiktajā kārtībā var piedalīties uzņēmējsabiedrībās.

13. pants. Pašvaldības pasūtījums

Valsts vai pašvaldības pasūtījums izpildāms likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Otrā un trešā daļa izslēgta ar 03.10.1996. likumu)

Strīdus par pašvaldības pasūtījuma atbilstību likuma prasībām izskata tiesa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.1996. likumu, kas stājas spēkā 06.11.1996.)

14. pants. Darba samaksa pašvaldības uzņēmumā

Darba samaksas un materiālās stimulēšanas sistēmu nosaka uzņēmuma vadītājs saskaņā ar darba likumu kodeksu un darba koplīgumu.

Minimālo darba samaksu pašvaldības uzņēmumā nosaka Latvijas Republikas likumdošanas akti.

Darba samaksas maksimālais apmērs netiek ierobežots.

15. pants. Cenas

Pašvaldības uzņēmums realizē savu produkciju, darbus, pakalpojumus un citas vērtības pēc tarifiem un par cenām, kuras nosaka uzņēmums vai kuras noteiktas pašvaldības vai valsts pasūtījumā, vai par līgumcenām, ja tādas noteiktas likumos un citos normatīvajos aktos.

Ja pašvaldības uzņēmums pārkāpj valsts vai pašvaldības noteikto cenu un tarifu disciplīnu, nepamatoti iegūto ienākumu summas ir atsavināmas un ieskaitāmas attiecīgās pašvaldības budžetā, turklāt uzņēmumam ir jāmaksā sods Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā un apmēros.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.1996. likumu, kas stājas spēkā 06.11.1996.)

16. pants. Finansu un kredīta attiecības

Jebkuru naudas līdzekļu glabāšanai un visu veidu norēķina, kredīta un kases operāciju veikšanai pašvaldības uzņēmums ir tiesīgs atvērt norēķinu kontu, kā arī citus kontus jebkurā Latvijas Republikas bankā.

Pašvaldības uzņēmums maksā nodokļus likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.1996. likumu, kas stājas spēkā 06.11.1996.)

17. pants. Pašvaldības uzņēmuma peļņa

Peļņa, kas paliek pašvaldības uzņēmumam pēc nodokļu un citu likumos un līgumos paredzēto maksājumu nokārtošanas, tiek sadalīta starp pašvaldību un uzņēmumu saskaņā ar statūtiem. Uzņēmums palikušo peļņas daļu izlieto saskaņā ar statūtiem un darba koplīgumu.

18. pants. Pašvaldības uzņēmuma darbības apturēšana

Normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā pašvaldības uzņēmuma darbību var apturēt saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību”.

(03.10.1996. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.11.1996.)

VI nodaļa
PAŠVALDĪBAS UZŅĒMUMA REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĀCIJA

19. pants. Pašvaldības uzņēmuma reorganizācija

Pašvaldības uzņēmuma reorganizācija notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par uzņēmējdarbību». Lēmumu par reorganizāciju pieņem attiecīgā pašvaldība.

20. pants. Pašvaldības uzņēmuma likvidācija

Pašvaldības uzņēmumu likvidē likumā “Par uzņēmējdarbību” paredzētajos gadījumos un tajā noteiktajā kārtībā.

Ja likvidācijas gaitā atklājas, ka ar likvidējamā pašvaldības uzņēmuma mantu nav iespējams pilnībā apmierināt visas likumīgās kreditoru prasības, likvidatoriem ir jāziņo par to pašvaldībai un jāiesniedz tiesā pieteikums par maksātnespēju likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” noteiktajā kārtībā.

(03.10.1996. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.11.1996. Sk. Pārejas noteikumu 1. punktu)

Latvijas Republikas Augstākas Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1991. gada 5. martā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības uzņēmumu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 05.03.1991.Stājas spēkā: 15.03.1991.Zaudē spēku: 01.09.2005.Tēma: PašvaldībasPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 17/18, 09.05.1991.; Diena, 60, 28.03.1991.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
65221
{"selected":{"value":"06.11.1996","content":"<font class='s-1'>06.11.1996.-31.08.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.11.1996","iso_value":"1996\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.1996.-31.08.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.1996","iso_value":"1996\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.1996.-05.11.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.1994","iso_value":"1994\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.1994.-13.08.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.03.1991","iso_value":"1991\/03\/15","content":"<font class='s-1'>15.03.1991.-15.01.1994.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.11.1996
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)