Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2000. gada 13. aprīļa likumu: Komerclikums.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par līgumsabiedrībām

Šis likums saskaņā ar likumu «Par uzņēmējdarbību» nosaka līgumsabiedrību dibināšanas un darbības kārtību.

I. Likumā lietoto jēdzienu nozīme

Līgumsabiedrība — uzņēmējsabiedrība, kas izveidota uz tās dalībnieku noslēgta līguma pamata.

Līgumsabiedrība ar pilnu atbildību — līgumsabiedrība, kurā visi dalībnieki uzņemas pilnu un solidāru atbildību par tās saistībām.

Komandītsabiedrība — līgumsabiedrība, kurā līdztekus dalībniekiem ar pilnu atbildību piedalās arī dalībnieki, kas savu atbildību ierobežo ar savas iemaksas apmēru.

Dalībnieks — fiziskā vai juridiskā persona, viena no līgumsabiedrības dibināšanas līguma slēdzējām,

Komplementārais dalībnieks — līgumsabiedrības dalībnieks, kurš uzņemas pilnu un solidāru atbildību par līgumsabiedrības saistībām.

Komandīts — līgumsabiedrības dalībnieks, kurs savu atbildību ierobežo ar savas iemaksas apmēru.

Dibināšanas līgums — dokuments, kurā nosaka līgumsabiedrības darbības termiņu, vietu un mērķi, tās dalībniekus un darbības kārtību.

Iemaksa — dalībnieka ieguldījums naudā vai natūrā.

II. Vispārīgie noteikumi

1. pants. Līgumsabiedrību izveido divas vai vairākas fiziskās vai juridiskās personas, kuras saskaņā ar noslēgto līgumu iegulda kopējā uzņēmumā mantu vai personisko darbu uzņēmējdarbības veikšanai.

Ārvalstu fizisko un juridisko personu līdzdalību līgumsabiedrībās papildus regulē likumi par ārekonomisko darbību, kā arī starpvalstu līgumi.

Līgumsabiedrība nav juridiskā persona.

2. pants. Līgumsabiedrības darbību nosaka šis likums, Civillikums, Latvijas Republikas likums «Par uzņēmējdarbību» un citi normatīvie akti.

Līgumsabiedrības nav tiesīgas izlaist vērtspapīrus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.1996. likumu, kas stājas spēkā 06.11.1996.)

3. pants. Līgumsabiedrības nosaukumā jābūt viena vai vairāku tās komplementāro dalībnieku uzvārdiem vai nosaukumiem. Līgumsabiedrībām ar pilnu atbildību nosaukumā jābūt vārdkopai «pilna sabiedrība», bet komandītsabiedrības nosaukumā — vārdam «komandītsabiedrība» vai tā saīsinājumam «k/s».

4. pants. Dibināšanas līgumu var atzīt par spēkā neesošu tiesa, ja ir atklāti apstākļi, kas dibināšanu ļauj uzskatīt par spēkā neesošu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.1996. likumu, kas stājas spēkā 06.11.1996.)

5. pants. Ja dibināšanas līgums ir atzīts par spēkā neesošu, visi darījumi, kas noslēgti ar trešajām personām, paliek spēkā, izņemot tos, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzīstami par spēkā neesošiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.1996. likumu, kas stājas spēkā 06.11.1996.)

III. Līgumsabiedrību izveidošanas kārtība

6. pants. Dibināšanas līgumam jābūt noslēgtam rakstveidā un tajā jānorāda:

1) līgumsabiedrības nosaukums;

2) līgumsabiedrības veids;

3) ziņas par komplementārajiem dalībniekiem un komandītiem (vārds un uzvārds vai nosaukums, adrese, bankas kontu numuri);

4) komplementāro dalībnieku un komandītu ieguldījums, kas izteikts daļas vai procentu veidā, kā arī naudā un natūrā izdarāmo iemaksu apmērs un maksāšanas kārtība;

5) līgumsabiedrības lietu kārtošanai pilnvaroto personu vārds un uzvārds, adrese;

6) darbības nozare;

7) atrašanās vieta (adrese);

8) dibināšanas datums un darbības termiņš.

Līgumā saskaņā ar šo likumu var norādīt:

1) peļņas sadales kārtību;

2) īpašuma sadales kārtību, līgumsabiedrību likvidējot;

3) līgumsabiedrības pārvaldes un pārstāvības kārtību;

4) līguma grozīšanas kārtību;

5) citus noteikumus, kas nepieciešami līgumsabiedrības darbībai.

7. pants. Līgumsabiedrība var uzsākt darbību pēc tās reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

8. pants. Dibināšanas līgumu var grozīt ar visu komplementāro dalībnieku piekrišanu, ja šajā līgumā nav noteikts citādi. Līguma grozījumi jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

9. pants. Natūrā izdarītās līgumsabiedrības dalībnieka iemaksas vērtību nosaka ar iemaksātāja piekrišanu. Iemaksu nevar izdarīt vērtspapīru veidā.

Komandīta ieguldījumu nevar izdarīt personiskā darba veidā.

10. pants. Uzņemot līgumsabiedrībā jaunu komplementāro dalībnieku vai šādam dalībniekam izstājoties, jāsagatavo jauns līgums un līgumsabiedrība jāpārreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Uzņemot jaunu komandītu vai komandītam izstājoties, dibināšanas līgums tiek grozīts.

IV. Līgumsabiedrības dalībnieku atbildība

11. pants. Visi komplementārie dalībnieki par līgumsabiedrības saistībām atbild solidāri un ar visu savu īpašumu proporcionāli ieguldījumam līgumsabiedrībā vai līgumā noteiktajai daļai.

Komandīti atbild par līgumsabiedrības saistībām tikai savu iemaksu apmērā — proporcionāli šo iemaksu lielumam.

Dalībnieka saistības nevar palielināt bez viņa piekrišanas.

Par darījumiem, ko dalībnieks veic ārpus līgumsabiedrības darbības ietvariem, viņš atbild personiski.

Personas, kuras darbojušās līgumsabiedrības vārdā līdz tās reģistrācijai, solidāri un pilnā apmērā atbild par saistībām, kas radušās šīs darbības rezultātā.

12. pants. Katrs dalībnieks ir līgumsabiedrības parādnieks dibināšanas līgumā paredzētās līdzdalības iemaksas apmērā, kamēr viņš nav izdarījis šo iemaksu.

Ja dalībnieks nav izdarījis iemaksu laikā, kas paredzēts dibināšanas līgumā, par neiemaksāto daļu var uzlikt naudas sodu vai arī dalībnieku izslēgt no līgumsabiedrības.

13. pants. Komplementārie dalībnieki, kas izstājušies no līgumsabiedrības, 3 gadus pēc izstāšanās reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir atbildīgi par saistībām, kuras radušās viņu līdzdalības laikā.

14. pants. Dalībnieki, kuri iestājušies līgumsabiedrībā pēc tās reģistrācijas, ir atbildīgi par tās saistībām neatkarīgi no saistību rašanās laika.

15. pants. Komandīts, kura uzvārds (nosaukums) iekļauts līgumsabiedrības nosaukumā, uzskatāms par solidāri un pilnā apmērā atbildīgu par līgumsabiedrības saistībām.

16. pants. Par to darījumu sekām, kuros komandīts pārstāvējis līgumsabiedrību, komandīts atbild pilnā apmērā ar visu savu īpašumu un solidāri ar komplementārajiem dalībniekiem.

17. pants. Līgumsabiedrības komplementārajam dalībniekam bez citu komplementāro dalībnieku piekrišanas nevar piederēt individuāls uzņēmums, un šīs dalībnieks nevar būt citas līgumsabiedrības komplementārais dalībnieks, ja attiecīgais uzņēmums vai līgumsabiedrība veic līdzīga rakstura uzņēmējdarbību.

18. pants. Ja līgumsabiedrības komplementārais dalībnieks pārkāpis šā likuma 17. panta prasības, līgumsabiedrība gada laikā pēc šā pārkāpuma atklāšanas var pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai attiecīgo darījumu atzīšanu par tādiem, kas noslēgti līgumsabiedrības vārdā, un iegūto ienākumu pārskaitīšanu līgumsabiedrībai.

V. Peļņas un zaudējumu sadales kārtība. Finansiālās attiecības

19. pants. Naudas norēķinus līgumsabiedrība var izdarīt, izmantojot bankas kontus, kas atvērti uz kāda tās komplementārā dalībnieka vai uz līgumsabiedrības vārda.

20. pants. Saimnieciskā gada beigās pēc bilances nosaka līgumsabiedrības peļņu vai zaudējumus un katra dalībnieka daļu tajos. Bilanci un pelņas (zaudējumu) sadali apstiprina dalībnieku kopsapulce.

21. pants. Katra dalībnieka peļņas vai zaudējumu daļu nosaka proporcionāli viņa ieguldījumam, bet dalībniekam, kurš piedalās tikai ar savu personisko darbu, — vismazākās daļas apmērā, ja līgumā nav noteikts citādi.

22. pants. Dibināšanas līgumā nedrīkst paredzēt, ka visa līgumsabiedrības peļņa tiek nodota vienam dalībniekam, ka kāds dalībnieks tiek atbrīvots no līdzdalības zaudējumos vai peļņā un ka kādam dalībniekam jāuzņemas visi zaudējumi.

23. pants. Dalībniekam aprēķināto peļņu pievieno viņa iemaksai, savukārt zaudējumu gadījuma šo iemaksu samazina par dalībniekam aprēķināto zaudējumu daļu.

24. pants. Dalībnieks var prasīt savas peļņas daļas izmaksu, ja tas nekaitē līgumsabiedrībai un viņa iemaksa nav samazinājusies.

25. pants. Komandīts var pieprasīt peļņas daļas izmaksu, ja viņa iemaksa nav samazinājusies,

Komandīts piedalās zaudējumu segšanā tikai savas iemaksas apmērā.

26. pants. Līgumsabiedrības dalībnieka izstāšanās gadījumā viņa daļa tiek izmaksāta gada laikā. Šis dalībnieks nepiedalās peļņas sadalē no izstāšanās brīža. Dalībnieks vai viņa mantinieki var pieprasīt atdot to sabiedrībā ieguldīto mantu, kura ir saglabājusies natūrā.

VI. Līgumsabiedrību pārvaldes kārtība

27. pants. Katram līgumsabiedrības komplementārajam dalībniekam ir tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā, saņemt ziņas par līgumsabiedrības darbību un iepazīties ar tās dokumentiem.

28. pants. Visi komplementārie dalībnieki ir pilnvaroti pārstāvēt līgumsabiedrību un uzņemties saistības tās vārdā, ja līgumā nav noteikts citādi.

29. pants. Pilnvarotie dalībnieki var veikt dibināšanas līgumam atbilstošus darījumus bez līgumsabiedrības dalībnieku lēmuma. Ja kāds no komplementārajiem dalībniekiem iebilst pret pilnvarotā dalībnieka rīcību, tā nekavējoties apturama, ja līgumā nav noteikts citādi.

30. pants. Lēmuma pieņemšanai nepieciešama visu komplementāro dalībnieku piekrišana, bet, ja līgums paredz lēmumu pieņemšanu ar balsu vairākumu, šis vairākums jānosaka no komplementāro dalībnieku balsu kopskaita. Katram sabiedrības dalībniekam ir viena balss, ja līgumā nav noteikts citādi.

31. pants. Komandītam ir tiesības saņemt ziņas par līgumsabiedrības darbību un iepazīties ar tās dokumentiem, kā arī līgumā noteiktajos gadījumos piedalīties lēmumu pieņemšanā.

32. pants. Sabiedrības dalībnieki var pilnvarot sabiedrības pārstāvēšanai arī personu, kura nav sabiedrības dalībniece. Pilnvarotais pārstāvis darbojas, pamatojoties uz notariālā kārtībā apliecinātu pilnvaru. Šādi pilnvarots pārstāvis var rīkoties ārpus pilnvarojuma ietvariem tikai saskaņā ar komplementāro dalībnieku lēmumu.

VII. Līgumsabiedrību likvidācija

33. pants. Līgumsabiedrības darbība izbeidzas:

1) ja beidzas tās līgumā paredzētais darbības termiņš vai tas nav pagarināts;

2) pēc dalībnieku lēmuma;

3) saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”;

4) pēc komplementārā dalībnieka izstāšanās vai nāves, ja līgumā nav noteikts citādi;

5) ja gada laikā pēc reģistrācijas nav uzsākta uzņēmējdarbība.

Par līgumsabiedrības darbības izbeigšanu 15 dienu laikā jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

Pēc līgumsabiedrības darbības izbeigšanas tā tiek likvidēta, sadalot tās īpašumu saskaņā ar šā likuma 36. pantu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.1996. likumu, kas stājas spēkā 06.11.1996.)

34. pants. Komplementārā dalībnieka nāves gadījumā līgumsabiedrības darbība turpinās, ja dibināšanas līgumā paredzēts noteikums par mirušā daļas norobežošanu vai viņa aizstāšanu ar mantiniekiem.

35.pants. Ja līgumsabiedrība tiek likvidēta saskaņā ar šā likuma 33.panta 1., 2., 4. vai 5.punktu, likvidatorus ieceļ paši līgumsabiedrības dalībnieki, bet 3.punktā minētajā gadījumā — saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”.

Ja likvidācijas gaitā atklājas, ka no tās mantas, ar kuru atbild likvidējamās līgumsabiedrības dalībnieki, nav iespējams pilnībā apmierināt visas likumīgās kreditoru prasības, likvidatoriem ir jāziņo par to līgumsabiedrības dalībniekiem un jāiesniedz tiesā pieteikums par maksātnespēju likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” noteiktajā kārtībā.

(03.10.1996. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.11.1996. Panta jaunā redakcija stājas spēkā dienā, kad stājas spēkā likums “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”. Sk. 06.11.1996. likumu)

36. pants. Pēc parādu samaksāšanas un iemaksu atdošanas likvidatori atlikušo īpašumu sadala starp līgumsabiedrības dalībniekiem tādā kārtībā, kādā tiek sadalīta peļņa, ja dibināšanas līgumā vai dalībnieku vienbalsīgi pieņemtā lēmumā nav noteikts citādi. Komandītiem salīdzinājumā ar komplementārajiem dalībniekiem ir priekšrocības tiesības savu ieguldījumu saņemšanā.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1991. gada 5. februārī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par līgumsabiedrībām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 05.02.1991.Stājas spēkā: 15.02.1991.Zaudē spēku: 01.01.2005.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 11/12, 28.03.1991.; Diena, 50, 14.03.1991.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
64977
{"selected":{"value":"06.11.1996","content":"<font class='s-1'>06.11.1996.-31.12.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.11.1996","iso_value":"1996\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.1996.-31.12.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.1991","iso_value":"1991\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.1991.-05.11.1996.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.11.1996
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)