Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1997. gada 4. jūnija likumu: Par nekustamā īpašuma nodokli.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par zemes nodokli

1. pants. Zemes nodokļa mērķis

Nodokļa mērķis ir ieinteresēt zemes lietotājus un vietējās pašvaldības to teritorijā esošās zemes labākā apsaimniekošanā, kā arī no zemes lietotājiem daļēji izņemt diferenciālo renti.

2. pants. Nodokļa maksātāji

Zemes nodokļa maksātāji ir juridiskās un fiziskās personas, kurām zeme piešķirta lietošanā.

Ja zemes platība vai tās daļa nodota citam lietotājam, zemes nodokli maksā pirmējais zemes lietotājs.

Fiziskās un juridiskās personas par savu lauksaimniecisko darbību maksā tikai zemes nodokli un ir atbrīvojamas no peļņas nodokļa un īpašuma nodokļa maksāšanas.

3. pants. Nodokļa objekts

Ar zemes nodokli apliekama zemes platība, kas ar valsts vai pašvaldības institūcijas lēmumu piešķirta lietošanā, apzīmēta zemes plānā un ierādīta dabā, izņemot 4. pantā minētās zemes platības.

4. pants. Ar nodokli neapliekamās zemes platības

Ar zemes nodokli neapliek:

1) zemi, kuru aizņem koplietošanas satiksmes ceļi, komunikāciju līnijas un tiem pieskaitītās zemes joslas, ja tās netiek nodotas tālāk citiem lietotājiem;

2) zemi, uz kuras ar likumu vai valsts institūcijas lēmumu aizliegta saimnieciskā darbība;

3) zemi, kuru aizņem vietējo pašvaldību institūciju ēkas, kā arī dzīvojamās mājas, komunālie, izglītības un kultūras, veselības aizsardzības, sociālās nodrošināšanas un sporta objekti, kas pieder vietējām pašvaldībām.

5. pants. Zemes nodokļa likmes lauku apvidos

Zemes nodokli lauku apvidos nosaka atbilstoši lauksaimniecībā izmantojamās zemes novērtējumam ballēs un tās atrašanās vietai saskaņā ar 1. pielikumā norādītajām vidējām likmēm, bet par lauksaimnieciskām vajadzībām lietošanā nodotajām krūmāju platībām - 50 procentu apmērā no attiecīgajām lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējām likmēm. Juridiskajām un fiziskajām personām, sākot ar krūmāju platību apsaimniekošanas 6. gadu, nodoklis par šo zemi ik gadus var tikt palielināts par 10 procentiem no sākotnējās likmes, taču tas nedrīkst pārsniegt lauksaimniecībā izmantojamās zemes attiecīgo vidējo likmi.

Vietējā pašvaldība savā teritorijā nodokļa likmi par juridiskajām un fiziskajām personām lauksaimnieciskās darbības vajadzībām lietošanā piešķirto zemi, kā arī par lietošanā piešķirtajām krūmāju platībām nosaka tā, lai likme atbilstoši zemes novērtējumam ballēs un zemes gabala atrašanās vietai neatšķirtos vairāk par 50 procentiem no attiecīgās vidējās likmes.

Iekšējo ūdeņu aizņemtās platības un mākslīgi applūdinātās zemes platības apliek ar nodokli pēc vidējās likmes saskaņā ar 1. pielikumu.

Par juridiskajām un fiziskajām personām nelauksaimnieciskajām vajadzībām lietošanā piešķirto zemi nodokļa likmi nosaka 1. pielikumā noteikto likmju divkāršā apmērā. Vietējā pašvaldība savā teritorijā nodokļa likmi konkrētajam zemes gabalam var paaugstināt ne vairāk kā trīskārtīgi.

Zemes nodokļa likmes par dārzkopības un sakņkopības vajadzībām un individuālajiem apbūves gabaliem lietošanā piešķirto zemi nosaka saskaņā ar 7. pantu.

Nodoklis par meža zemes lietošanu un no tās iegūstamajiem resursiem tiek aprēķināts īpaši, un tā aprēķināšanas kārtību un sadali pa budžetiem pēc Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšlikuma apstiprina Latvijas Republikas Augstākā Padome.

6. pants. Zemes nodokļa likmes pilsētu un ciematu teritorijā

Par juridiskajām un fiziskajām personām pilsētu un ciematu administratīvajās robežās lietošanā piešķirto zemi nodokli nosaka saskaņā ar 2. pielikumā noteiktajām likmēm, izņemot 7. pantā minētos gadījumus.

Pilsētas vai ciemata pašvaldība atkarībā no zemes gabala atrašanās vietas un citiem apstākļiem nodokļa likmi var palielināt vai samazināt ne vairāk kā trīskārtīgi.

7. pants. Zemes nodokļa likmes par dārzkopības un sakņkopības vajadzībām un individuālajiem apbūves gabaliem lietošanā piešķirto zemi

Par dārzkopības un sakņkopības vajadzībām un individuālajiem apbūves gabaliem lietošanā piešķirto zemi pilsētās, ciematos un lauku apvidos nodokļa likmes aprēķina saskaņā ar 3. pielikumu.

Vietējai pašvaldībai ir tiesības nodokļa likmi konkrētajam zemes gabalam palielināt vai samazināt par 50 procentiem atbilstoši zemes novērtējumam un atrašanās vietai.

8. pants. Atvieglojumi zemes nodokļa maksātājiem

Vietējās pašvaldības no zemes nodokļa maksāšanas atbrīvo:

1) zemnieku saimniecības Latgales novadā (4. pielikums) - pirmos 3 gadus pēc lēmuma pieņemšanas par zemes piešķiršanu;

2) zemnieku saimniecības atbilstoši saimniekošanas uzsākšanas apstākļu raksturojumam (5. pielikums).

Abos punktos noteiktie zemes nodokļa atvieglojumi zemnieku saimniecībām, tos summējot, nedrīkst pārsniegt 5 gadus.

Spēkā paliek nodokļu atvieglojumi, kuri zemnieku saimniecībām piešķirti līdz šā likuma pieņemšanas brīdim.

Vietējās pašvaldības pēc maksātāja motivēta lūguma var uz laiku samazināt nodokli vai atbrīvot no zemes nodokļa juridiskās un fiziskās personas šādos gadījumos:

1) stihisku vai citu nelaimju gadījumos, kad zemes lietotājs cietis ievērojamus materiālos zaudējumus;

2) ja zemes lietotājs apgūst no jauna vai meliorējot kapitāli ielabo zemi, neizmantojot valsts vai pašvaldības līdzekļus, - par minēto zemes platību uz laiku līdz 10 gadiem;

3) pensionārus, invalīdus, kā arī daudzbērnu, maznodrošinātās un jaunās ģimenes;

4) zemes lietotājus, uz kuru zemes, kas piešķirta viņiem lietošanā, saimnieciskā darbība ierobežota ar likumu vai valsts institūcijas lēmumu;

5) labdarības un reliģiskās organizācijas - par tām lietošanā nodoto zemi, kuru šis organizācijas izmanto savu tiešo mērķu īstenošanai un kura nav nodota tālāk citiem lietotājiem;

6) par lauksaimnieciskām vajadzībām lietošanā nodotiem purviem, smiltājiem, karjeriem, zemi ar iznīcinātu augsnes virskārtu.

9. pants. Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība

Zemes nodokli aprēķina un maksā, sākot ar nākamo pusgadu pēc zemes ierādīšanas dabā.

Nodokļa maksāšanu pārtrauc vai samazina, sākot ar nākamo pusgadu pēc zemes lietošanas pārtraukšanas vai zemes gabala samazināšanas.

Vietējās pašvaldības katru gadu pēc stāvokļa uz 1. janvāri aprēķina zemes nodokli juridiskām un fiziskām personām par tām lietošanā nodoto zemi un līdz 1. martam paziņo maksātājam nodokļa summu un nomaksāšanas termiņus, bet ne vēlākus par 1. novembri.

10. pants. Atbildība par zemes nodokļa likuma pārkāpšanu

Atbildība par zemes nodokļa likuma pārkāpšanu iestājas Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kartībā.

11. pants. Zemes nodokļa saņēmējs

Zemes lietotāji visu nodokļa summu, kā arī soda naudu par maksāšanas termiņa nokavēšanu iemaksā attiecīga pagasta, ciemata, Rīgas pilsētas rajona vai citas pilsētas pašvaldības budžetā.

12. pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Strīdi par zemes nodokļa aprēķināšanu un maksāšanu izskatāmi Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1990. gada 20. decembrī

1. pielikums
Latvijas Republikas likumam
«Par zemes nodokli»

Zemes nodokļa vidējās likmes lauku apvidū rubļos par vienu hektāru

(izņemot 3. pielikumā minētās zemes)

2. pielikums
Latvijas Republikas likumam
«Par zemes nodokli»

Zemes nodokļa vidējās likmes pilsētu un ciematu teritorijā (kapeikās par vienu kvadrātmetru)

N.p.k. Pilsētas un ciemati

Nodokļa likme kap./m²

1. Jūrmala, Rīga 200
2. Daugavpils, Liepāja, Rēzekne 100
3. Cēsis, Jelgava, Ogre, Tukums, Valmiera, Ventspils 80
4. Bauska, Dobele, Gulbene, Jēkabpils, Madona, Sigulda 60
5. Pārējās rajonu centru pilsētas, Baldone, Ikšķile, Saulkrasti, Vangaži 50
6. Pārējās pilsētas un ciemati 30

 

3. pielikums
Latvijas Republikas likumam
«Par zemes nodokli»

Zemes nodokļa vidējās likmes par dārzkopības un sakņkopības vajadzībām un individuālajiem apbūves gabaliem lietošanā piešķirto zemi (kapeikās par vienu kvadrātmetru)

Rajons Nodokļa likme, kap./rn2
Rajona centra un citās pilsētās Lauku apvidos, ieskaitot ciematus
Aizkraukles 4,0 3,0
Alūksnes 3,0 2,0
Balvu 3,0 2,0
Bauskas 5,0 4,0
Cēsu 5,0 4,0
Daugavpils 5,0 4,0
Dobeles 4,0 3,0
Gulbenes 3,5 2,0
Jēkabpils 3,5 2,0
Jelgavas 6,0 4,0
Krāslavas 3,0 2,0
Kuldīgas 3,5 2,0
Liepājas 6,0 4,0
Limbažu 3,5 3,5
Ludzas 3,0 2,0
Madonas 3,5 2,5
Ogres 6,0 4,0
Preiļu 3,0 2,0
Rēzeknes 5,0 3,0
Rīgas 8,0
(Olaine 6,0)
6,0
Saldus 3,5 2,5
Talsu 3,5 2,5
Tukuma 5,0 4,0
Valkas 3,0 2,0
Valmieras 4,0 3,0
Ventspils 4,0 3,0
Jūrmala 8,0 -

4. pielikums
Latvijas Republikas likumam
«Par zemes nodokli»

Latgales novada rajonu un pagastu saraksts

1. Balvu, Krāslavas (izņemot Kaplavas pagastu), Ludzas, Preiļu un Rēzeknes rajons;

2. Madonas rajonā: Barkavas, Murmastienes un Varakļānu pagasts;

Alūksnes rajonā: Liepnas pagasts;

Jēkabpils rajonā: Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes pagasts;

Daugavpils rajonā: Ambeļu, Biķernieku, Dubnas, Kalupes, Līksnas, Maļinovas, Nīcgales, Vaboles, Vecpils un Višķu pagasts;

AizkraAizkraukles rajonā: Aiviekstes pagasts (tā daļa).

5. pielikums
Latvijas Republikas likumam
«Par zemes nodokli»

Zemnieku saimniecību iedalījums pēc saimniekošanas uzsākšanas apstākļiem un to atbrīvošana no zemes nodokļa maksāšanas

Saimniekošanas apstākļu sākuma posma raksturojums Nodokļa maksājuma atbrīvošanas termiņš (gados)
Sāk saimniekot bez galvenajām ražošanai nepieciešamajām ēkām (dzīvojamās mājas, lopu mītnes) 1
Sāk saimniekot ar mazāk nekā l liellopu uz 2 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes 0,5
Sāk saimniekot bez galvenajām lauksaimniecības mašīnām (traktora, arkla, kultivatora) 0,5
Sāk apsaimniekot vāji iekultivētu lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2
Sāk saimniekot vietā, no kuras pagasta centrs vai republikas nozīmes autoceļi atrodas tālāk par 5 km 0,5
Sāk saimniekot vietā, uz kuru nav izbūvēti pievadceļi 0,5

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par zemes nodokli Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 20.12.1990.Stājas spēkā: 01.01.1991.Zaudē spēku: 01.01.1998.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 11/12, 28.03.1991.; Diena, 50, 14.03.1991.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
64972
01.01.1991
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)