Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1993. gada 28. oktobra likumu: Par Valsts ieņēmumu dienestu.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par Latvijas Valsts finansu inspekciju

1. pants. Valsts kontrole pār valsts finansu resursu likumīgu veidošanu un izlietošanu

Valsts kontroli pār valsts finansu resursu likumīgu veidošanu un izlietošanu Latvijas Republikā veic Latvijas Valsts finansu inspekcija ar tās sistēmā ietilpstošo iestāžu starpniecību.

2. pants. Latvijas Valsts finansu inspekcijas uzdevumi

Latvijas Valsts finansu inspekcijas uzdevumi ir:

1. kontrolēt Latvijas Republikas likumu ievērošanu:

1.1. republikas valsts budžeta ieņēmumu veidošanā, uzskaitot valsts ieņēmumu un nodokļu maksātājus, ar nodokli apliekamos objektus, aprēķinot un iekasējot nodokļus, nodevas un nenodokļu maksājumus, veicot šo maksājumu uzskaiti;

1.2. republikas valsts budžeta un valūtas līdzekļu izlietošanā;

1.3. cenu un tarifu noteikšanā un piemērošanā;

1.4. vietējo pašvaldību nodokļu un nodevu ieviešanā un atcelšanā;

2. uzskaitīt konfiscēto, bezsaimnieka, apslēpto un pēc mantošanas tiesībām valsts īpašumā pārgājušo mantu, nodrošināt tās realizāciju un ieņēmumu iemaksu budžetā;

3. šā panta 1. un 2. punktā norādīto uzdevumu izpildes nolūkā sekot valsts pārvaldes iestāžu, juridisko un fizisko personu finansiāli saimnieciskajai darbībai;

4. likumā noteiktās kontroles kompetences ietvaros izstrādāt nodokļu un citu valsts finansu likumdošanas aktu piemērošanas metodiku, izskaidrot šīs likumdošanas piemērošanu.

3. pants. Latvijas Valsts finansu inspekcijas iestādes

Latvijas Valsts finansu inspekcijas vienotajā iestāžu sistēmā ietilpst:

1. Galvenā Valsts finansu inspekcija kā patstāvīga finansu kontroles valsts pārvaldes iestāde Latvijas Republikas Finansu ministrijas sistēmā, Galvenās Valsts finansu inspekcijas darbu vada tās priekšnieks, kuru ieceļ Latvijas Republikas Ministru Padome;

2. Rajonu, republikānisko pilsētu valsts finansu inspekcijas. Šo inspekciju priekšniekus ieceļ Galvenās Valsts finansu inspekcijas priekšnieks.

Latvijas Valsts finansu inspekcijas iestādēm ir juridiskas personas tiesības, noteikta parauga ģerboņzīmogs ar attiecīgās iestādes nosaukumu.

Valsts finansu inspekcijas iestāžu uzturēšanu finansē no republikas valsts budžeta līdzekļiem.

Lai veicinātu inspekcijas iestāžu darbību un to darbinieku ieinteresētību, papildus izdevumu summā, kas budžetā fiksētas inspekcijas iestāžu uzturēšanai, Galvenās Valsts finansu inspekcijas rīcībā tiek atstāti 20 procenti no līdzekļiem, kas veikto pārbaužu, revīziju un kontroles darba rezultātā fiksēti kā papildus aprēķinātie un noteiktā kārtībā budžetā pārskaitāmie maksājumi.

Latvijas Valsts finansu inspekcijas iestādes šo likumu īsteno, sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām.

4. pants. Latvijas Valsts finansu inspekcijas darbības tiesiskais regulējums

Latvijas Valsts finansu inspekcija savā darbībā pamatojas uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.

5. pants. Latvijas Valsts finansu inspekcijas amatpersonu tiesības

Latvijas Valsts finansu inspekcijas amatpersonām, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības:

1. uzrādot dienesta apliecību, brīvi apmeklēt Latvijas Republikas teritorijā izvietoto juridisko un fizisko personu ražošanas telpas, noliktavas, tirdzniecības un citas telpas, arī reģistrācijā norādītās dzīvojamās telpas, kas saistītas ar ieņēmumu vai pelņas gūšanu, pārbaudīt uzņēmējdarbībā izmantojamos materiāltehniskos resursus, izejvielas, izgatavoto produkciju, kā arī brīvi apmeklēt Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestādes;

2. izdarīt dokumentārās revīzijas, pārbaudīt juridisko un fizisko personu grāmatvedību un tās pamatdokumentus, citus ar aprēķiniem un budžeta maksājumiem saistītos dokumentus, saņemt vajadzīgos paskaidrojumus un izziņas; noplombēt kases, kasu telpas, noliktavas un arhīvus, lai nodrošinātu dokumentācijas, naudas līdzekļu un materiālo vērtību saglabāšanu dokumentāro revīziju un pārbaužu laikā;

3. pieprasīt un saņemt no juridiskajām un fiziskajām personām grāmatvedības bilances un pārskatus, valsts ieņēmumu un nodokļu aprēķinus, deklarācijas, citus revīzijām un pārbaudēm nepieciešamos dokumentus, tos pārbaudīt, noteikt budžetā iemaksājamo nodokļu apmērus, sankciju un soda naudas summas;

4. dot juridiskajam un fiziskajām personām obligātus uzdevumus noteiktā termiņā novērst konstatēto valsts ieņēmumu, nodokļu un nodevu likumdošanas, kā arī valsts finansu un cenu disciplīnas pārkāpumus;

5. pieprasīt un saņemt no uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, no bankas un citām finansu un kredīta iestādēm, kā arī no fiziskajām personām nepieciešamās izziņas un dokumentu norakstus, kas liecina par pārbaudāmās juridiskās vai fiziskās personas mantu un ienākumiem, par republikas valsts budžeta līdzekļu izlietošanu;

6. sastādīt aktu un izņemt juridiskajām un fiziskajām personām uz laiku, līdz tas pilnībā norēķinās ar budžetu par aprēķinātajiem maksājumu parādiem, patentus, reģistrācijas apliecības un citus dokumentus, kuri apstiprina ienākumu, peļņas vai citu apliekamo objektu slēpšanu no aplikšanas ar nodokļiem gadījumos, kad šāda slēpšana ir notikusi, vai gadījumos, kad tiek pārkāpta kārtība, kādā drīkst nodarboties ar uzņēmējdarbību;

7. savas kompetences ietvaros likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā un apmēros uzlikt juridisko personu vainīgajām amatpersonām un fiziskajām personām administratīvos naudas sodus par izvairīšanos iesniegt uzskaites, pārskata vai kontroles dokumentus par ienākumiem no uzņēmējdarbības, kā arī par ienākumu, peļņas vai citu objektu slēpšanu no aplikšanas ar nodokļiem;

8. piedzīt bezstrīdus kārtībā ieskaitīšanai budžetā juridisko un fizisko personu noteiktajos termiņos nenomaksātās valsts ieņēmumu, nodokļu, nodevu, sankciju un citu maksājumu summas, likumos paredzētās soda naudas, ja konstatēta peļņas (ienākumu) samazināšana vai slēpšana vai ja šī peļņa iegūta, pārkāpjot cenu piemērošanas kārtību, kā arī citas likumdošanā paredzētās soda naudas un valsts budžeta asignējumu neizlietotās summas, kuras saskaņā ar pastāvošajiem likumdošanas aktiem nevar palikt iestāžu un organizāciju rīcībā;

9. ja nepieciešams, nodot tiesībaizsardzības iestādēm materiālus par valsts finansu disciplīnas pārkāpumiem;

gadījumos, kad finansu inspekcijai nav tiesību izdarīt bezstrīdus piedziņu vai piedziņa vēršama uz mantu, celt prasību tiesā par valsts nodokļu, nodevu, sankciju un citu nenodokļu maksājumu parādu, nelikumīgi vai nemērķtiecīgi izlieto budžeta asignējumu, kā arī juridisko un fizisko personu uzņēmējdarbībā konstatēto nelikumīgi iegūto līdzekļu piedziņu valsts ienākumos;

celt prasību tiesā par uzņēmējsabiedrības, uzņēmuma darbības izbeigšanu, ja tie izvairās no nodokļu samaksas un ar to saistītās noteiktās uzskaites, pārskata vai kontroles dokumentu vešanas;

10. saņemt no ministrijām un citām valsts pārvaldes iestādēm, zvērinātiem revidentiem un revidentu organizācijām viņu veikto pārbaužu un revīziju aktus;

11. iesniegt bankām un citām finansu un kredīta iestādēm obligāti izpildāmus lēmumus par juridisko un fizisko personu norēķinu operāciju daļēju vai pilnīgu apturēšanu, līdz šīs personas ir pilnīgi norēķinājušās ar budžetu, ja tās nav laikā iesniegušas Valsts finansu inspekcijai grāmatvedības pārskatus, bilances, norēķinus, deklarācijas un citus dokumentus par attiecībām ar budžetu, pretojas pārbaudes vai revīzijas veikšanai, noteiktā termiņā neizpilda Valsts finansu inspekcijas lēmumus, ja pārbaudes laikā konstatēta ienākumu slēpšana, nodokļu nepareiza aprēķināšana, nelikumīga norēķinu operāciju veikšana;

12. noteiktā kārtībā ierosināt valsts varas un pārvaldes iestādēm izskatīt to pašvaldību lēmumu atcelšanu, kuri ir pretrunā ar Latvijas Republikas līkumiem nodokļu un nodevu, republikas valsts budžeta līdzekļu un valūtas izlietošanas, kā arī cenu jautājumos;

13. atcelt republikas ministriju, resoru, organizāciju, iestāžu, uzņēmējsabiedrību un uzņēmumu pieņemtos lēmumus un tajos noteiktās cenas un tarifus, ja šie lēmumi ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem cenu jautājumos.

6. pants. Valsts finansu inspekcijas lēmumi un amatpersonu kompetence

Valsts finansu inspekcijas iestāžu un to amatpersonu lēmumi, kas pieņemti, realizējot šajā likumā noteiktās funkcijas, ir obligāti jāizpilda visām inspekcijas kontroles kompetencē ietilpstošajām juridiskajām un fiziskajām personām Latvijas Republikas teritorijā.

Šā likuma 5. pantā paredzētās tiesības ir Galvenās Valsts finansu inspekcijas priekšniekam un viņa vietniekam, 5. panta 1.-12. punktā paredzētās tiesības ir Galvenās Valsts finansu inspekcijas inspektoriem, pārvalžu, nodaļu priekšniekiem, rajonu un republikānisko pilsētu valsts finansu inspekciju priekšniekiem un viņu vietniekiem.

Rajonu un republikānisko pilsētu valsts finansu inspektoriem ir tikai l.-8. punktā paredzētās tiesības.

7. pants. Valsts finansu inspekcijas un tās amatpersonu atbildība

Valsts finansu inspekcijas nepareizi piedzīto nodokļu un citu maksājumu summas ir jāatdod maksātājam.

Valsts finansu inspekcijas amatpersonām aizliegts izpaust juridisko un fizisko personu komercnoslēpumus, kas viņiem kļuvuši zināmi sakarā ar dienesta pienākumu pildīšanu.

Par komercnoslēpumu izpaušanu Valsts finansu inspekcijas amatpersonas tiek sauktas pie likumā noteiktās atbildības.

8. pants. Valsts finansu inspekcijas lēmumu pārsūdzēšana

Rajona un republikāniskās pilsētas valsts finansu inspekcijas pieņemtos lēmumus juridiskās un fiziskās personas var pārsūdzēt mēneša laikā Galvenajā Valsts finansu inspekcijā, izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu, kas pārsūdzami administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā.

Ja juridiskā vai fiziskā persona nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, amatpersonu rīcību var pārsūdzēt tiesā.

Pārsūdzēšana neaptur valsts finansu iestāžu lēmumu, kā arī šo iestāžu amatpersonu pienākumu izpildi.

9. pants. Valsts finansu inspekcijas amatpersonu prettiesiskas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtība

Ja Valsts finansu inspekcijas amatpersonu prettiesiskas rīcības rezultātā juridiskajam un fiziskajām personām radušies zaudējumi, jautājumu par to atlīdzināšanu no republikas valsts budžeta izskata šā likuma 8. pantā noteiktajā kārtībā.

Vainīgajai amatpersonai jāatlīdzina zaudējumi likumā noteiktajā kārtībā.

10. pants. Valsts finansu inspekcijas amatpersonu tiesiskā aizsardzība, tām pildot dienesta pienākumus

Par Valsts finansu inspekcijas amatpersonu kavēšanu realizēt to likumīgās tiesības, goda aizskaršanu, draudiem vai vardarbību, kā arī dzīvības apdraudējumu, tām pildot dienesta pienākumus, vainīgās personas tiek sauktas pie likumdošanas aktos noteiktās atbildības.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1990. gada 3. decembrī

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 03.12.1990.Stājas spēkā: 05.03.1991.Zaudē spēku: 25.11.1993.Tēma:  Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 7/8, 28.02.1991.; Diena, 4, 09.01.1991.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
64899
05.03.1991
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva